Nieuws van de raad

Besluiten uit de gemeenteraad 29 november 2018

Met 33 stemmen voor en 3 stemmen tegen heeft de raad een wijziging vastgesteld in de Huisvestingsverordening gemeente Purmerend 2018. De gemeente kan voortaan afwijken van de toewijzingregels voor reguliere woningen om zo via maatwerk tijdelijke woningen toe te kunnen wijzen aan Purmerenders die met spoed een tijdelijke woning nodig hebben.

Reactie uit de Fractie - november 2018

Elke maand geven de raadsfracties hun mening over actuele onderwerpen voor de gemeenteraad. Lees Reactie uit de fractie van november 2018 in de bijlage.

Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend van 7 & 8 november 2018

Met 26 stemmen voor en 10 stemmen tegen heeft de gemeenteraad de gewijzigde programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. De begroting is de eerste meerjarenbegroting van de nieuwe bestuursperiode sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. De meerjarenbegroting is een sluitende begroting, waarbij ook voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor investeringen in de hoofdthema’s uit het coalitieakkoord: wonen, onderhoud openbaar groen en duurzaamheid.

Algemene beschouwingen 7 november 2018

De algemene beschouwingen van de fracties zijn na het uitspreken te lezen op: https://raad.purmerend.nl/gemeenteraad-begroting-7-november-2018 
De beschouwingen zijn rechtstreeks te volgen via de tegel Uitzendingen en via RTV Purmerend, Ziggo kanaal 36 of KPN kanaal 1390.

Besluiten gemeenteraad van 1 november 2018

Unaniem is een motie aangenomen van de SP, CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, PVV, Stadspartij, D66 en GroenLinks over de zorgen rondom het Waterlandziekenhuis. De aanleiding is het nieuws dat spoedeisende hulp voor kinderen met ernstige verwondingen buiten kantooruren van het Waterlandziekenhuis zal verdwijnen, waardoor kinderen niet meer voor langere tijd kunnen worden opgenomen in Purmerend. Hiervoor kunnen ze in Hoorn terecht.

Reactie uit de fractie - oktober 2018

Elke maand geven de raadsfracties hun mening over actuele onderwerpen voor de gemeenteraad. Lees Reactie uit de fractie van oktober 2018 in de bijlage

Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend van 27 september 2018

Met 34 stemmen voor en 3 stemmen tegen heeft de Purmerendse gemeenteraad het intentiebesluit genomen om per 1 januari 2022 te fuseren met de gemeente Beemster. Purmerend en Beemster werken al sinds 2014 ambtelijk samen. Deze samenwerking, de beelden over ontwikkelingen in de regio, bestuurskracht en de financiële situatie leidden er uiteindelijk toe dat gemeente Beemster begin 2018 de beslissing nam om in de komende bestuursperiode te willen komen tot bestuurlijke fusie met de gemeente Purmerend.

Reactie uit de fractie - september 2018

Elke maand geven de raadsfracties hun mening over actuele onderwerpen voor de gemeenteraad. Lees Reactie uit de fractie van september 2018 in de bijlage. 

De pagina is te lezen in het Purmerends Nieuwsblad, de gratis huis-aan-huiskrant. Heeft u de krant niet ontvangen? Dan kunt u deze ook ophalen in de hal van het stadhuis.

Inspreken over de programmabegroting 2019-2022

Het college heeft de (concept)programmabegroting 2019-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen en hoe dat wordt betaald. Lees de concept-begroting op: http://financien.purmerend.nl

Wil je inspreken over de begroting? Dit kan tijdens de commissievergadering van 11 oktober, na aanmelding via griffie@purmerend.nl of telefoon 0299 452 713. De raadsfracties nemen de inbreng mee bij hun standpuntbepaling. Op 7 en 8 november neemt de raad een besluit over de begroting.

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 6 september 2018

Voor de herontwikkeling van het Wagenweggebied is het Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied opgesteld. Dit plan bevat specifieke welstandscriteria en vormt de basis van de wettelijk verplichte welstandstoetsing voor vergunningplichtige bouwinitiatieven in dit gebied. De commissie wordt gevraagd om een uitspraak te doen over het al dan niet hoger dan twaalf lagen bouwen op de plek aan het spoor, tussen Albert Heijn en P3.

Pagina's