Rekenkamer Purmerend

De rekenkamer Purmerend is een onafhankelijke rekenkamer die de gemeenteraad ondersteunt in zijn controlerende taak.

Onderzoeken

De rekenkamer doet onderzoek naar beleid dat door de gemeente wordt uitgevoerd: is het gevoerde beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd? Met andere woorden: is gedaan wat men van plan was, met zo min mogelijk middelen oftewel met redelijke kosten? Het doel van een onderzoek is om ervan te leren voor de toekomst. In een onderzoeksrapport van de rekenkamer staan daarom aanbevelingen voor de raad. De definitieve onderzoeksrapporten zijn openbaar. U vindt ze bij de Raadsinformatie, via de zoekbalk.

Werkwijze

De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en de naleving van de wet- en regelgeving. Elk jaar maakt de rekenkamer een jaarplan en legt zij in een jaarverslag verantwoording af aan de raad. De rekenkamer vergadert in beslotenheid. De definitieve onderzoeksrapporten zijn openbaar en te vinden in het raadsinformatiesysteem (zoek op onderwerp).  

Onderzoeksonderwerpen

De rekenkamer werkt onafhankelijk van de raad en de gemeentelijke organisatie. Dit betekent dat de rekenkamer zelf de onderwerpen bepaalt die zij onderzoekt. De rekenkamer kiest elk jaar twee onderzoeksonderwerpen. In een verordening zijn criteria vastgelegd waaraan een onderwerp moet voldoen. Gelet wordt op onder andere het actuele, maatschappelijke en financiële belang, mogelijke risico’s die de gemeente loopt, de bruikbaarheid van de resultaten en een evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen. Heeft u een idee voor een onderwerp? Stuur dan een e-mail naar de rekenkamer Purmerend.

Rekenkamerleden

De gemeenteraad heeft vijf externe leden benoemd voor de rekenkamer Purmerend. Per 1 juli 2022 bestaat de rekenkamer uit de volgende personen:


Wet Open Overheid

Sinds 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid van kracht. Volgens deze wet moeten overheden een contactpersoon aanwijzen om vragen van inwoners, ondernemers en instellingen te beantwoorden over het openbaar maken van informatie. De specialist Open Overheid van de gemeente Purmerend is door de leden van de rekenkamer Purmerend aangewezen als contactpersoon. Vragen aan de rekenkamer Purmerend die te maken hebben met het openbaar maken van informatie worden door diegene beantwoord. U kunt deze vragen mailen naar rekenkamer@purmerend.nl.  

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de griffie. Stuur een e-mail naar rekenkamer@purmerend.nl.