Rekenkameronderzoek Zon op dak en energiebesparing

De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre het beleid voor het stimuleren van de opwek van zonne-energie op daken en energiebesparing effectief is geweest. De conclusies van de rekenkamer zijn dat de lokaal gestelde doelen zijn behaald, de energielening het meest doelmatige instrument is, energiebesparingsprojecten vaak complex zijn, investeren in energiebesparing vaak op natuurlijke momenten gebeurt en het elektriciteitsnet steeds vaker het knelpunt is. De rekenkamer doet in het rapport de aanbeveling om nieuwe doelen te stellen voor de opwek van duurzame energie en energiebesparing, een uitbreiding van de energielening te onderzoeken, net als meer doelmatige inzet van wijkgerichte energiebesparing. Ook raadt de rekenkamer aan om de constructieve samenwerking met de netbeheerder voort te zetten en kansen voor verdere verduurzaming te verkennen. 
In de bestuurlijke reactie op het rapport geeft het college aan dat de aanbevelingen uitvoerbaar zijn. De gemeenteraad heeft de aanbevelingen van de rekenkamer vastgesteld. 

Ga naar het onderzoeksrapport van de rekenkamer op de website van het raadsinformatiesysteem.