Termijnagenda

In het schema staan onderwerpen die de gemeenteraad wil bespreken. De meeste onderwerpen worden voorbereid in de commissies en daarna op de agenda van de raadsvergadering geplaatst.

De raad kan een onderwerp op verschillende manieren behandelen: als actiepunt, ter meningsvorming, ter advisering en als evaluatie. In de termijnagenda staat per onderwerp de datum van vergadering of evaluatie.

De commissieleden kunnen onderwerpen toevoegen of de datum aanpassen.
Hieronder staan diverse zoekopties waarmee onderdelen van de termijnagenda kunnen worden geselecteerd.

E.g., 14/12/2018
E.g., 14/12/2018
Onderwerp Terugkerend Initiatief Domein Portefeuille Behandelwijze Datumaflopend sorteren Cie Raad Bron
Projectstatusrapportage, onderzoek of vorm/frequentie anders kan Kwartaal College DBED Tijmstra Actiepunt woensdag, 14 maart, 2018 SOB N.v.t. brief 4j bij vergaderstukken 6 dec 2018
Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Jaarlijks College DBED Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 19 april, 2018 AZ N.v.t.
Evaluatie Rapport RKC HVC Nee Raad GRF Diverse Verantwoorden & vertellen donderdag, 18 oktober, 2018 AZ N.v.t. planning Jaarplan 2018 RKC
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering maandag, 26 november, 2018 Audit donderdag, 20 december, 2018
Boardletter bespreken Jaarlijks GRF Rotgans Actiepunt maandag, 26 november, 2018 Audit N.v.t. Auditcommissie 17-02-2016
Evaluatie Rapport RKC Weerstandsvermogen Nee Raad GRF Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 13 december, 2018 AZ donderdag, 20 december, 2018
Aanvullende belastingmaatregelen Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering donderdag, 13 december, 2018 AZ donderdag, 20 december, 2018
legesverordening Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering donderdag, 13 december, 2018 AZ donderdag, 20 december, 2018
Terugkoppeling HVC n.a.v. AVA Jaarlijks College DBED Rotgans Verantwoorden & vertellen donderdag, 13 december, 2018 AZ N.v.t. Raad 25-06-2014
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal Raad Diverse Diverse Actiepunt donderdag, 13 december, 2018 AZ N.v.t. AZ 30-06-2011
Evaluatie gezamenlijke Rekenkamercommissie Purmerend-Beemster Nee GRF Bijl Advisering donderdag, 13 december, 2018 AZ donderdag, 20 december, 2018 Afhankelijk van gemeente Beemster, zie brief 04f bij vergaderstukken 14 dec 2017
voortgangsrapportage armoedebeleid Jaarlijks College MAAD Rotgans Verantwoorden & vertellen donderdag, 10 januari, 2019 SL N.v.t. cie SL 12-12-2018
voortgang inzet Purmerend preventie kindermishandeling Nee College MAAD Meekeren Actiepunt donderdag, 10 januari, 2019 SL N.v.t. cie SL 1-2-2018
Verspreiding actuele vastgoedlijst 2x per jaar College RUID Kroese Actiepunt donderdag, 17 januari, 2019 SOB N.v.t. Auditcie 15-04-2013, actualisatie vindt elk half jaar plaats, per 1 januari en per 1 juli.
Grondprijzennota Jaarlijks College RUID Kroese Advisering donderdag, 17 januari, 2019 SOB donderdag, 31 januari, 2019 Toezegging op 11-1-2018: Wethouder Krieger neemt de suggestie van D66 mee om de volgende keer toe te voegen hoe de grondprijzen van de gemeente Purmerend zich verhouden met de prijzen in de regio
Herziening welstandsbeleid (als onderdeel Omgevingsplan) Nee College RUID Kroese Advisering donderdag, 17 januari, 2019 SOB donderdag, 31 januari, 2019 SOB 11 februari 2016. SOB 15 september 2016: Wethouder Krieger zegt toe om, zolang het nieuwe welstandsbeleid nog niet is vastgesteld, nieuwe bouwplannen, die tussen wal en schip dreigen te vallen , aan de raad te zullen voorleggen. memo 4c SOB 11-10-18
Corridorstudie: impact en het vervolg (informatiebijeenkomst 11 april jl., incl. het onderzoek naar het rechttrekken van de A7 Nee College RUID Tijmstra Advisering donderdag, 17 januari, 2019 SOB donderdag, 31 januari, 2019 zie brief met kenmerk.1 459 527
Duurzaamheidsagenda Jaarlijks College RUID Meekeren Advisering donderdag, 17 januari, 2019 SOB donderdag, 31 januari, 2019 toezegging wethouder tijdens commissie SOB 16-03-17+14-06-18 + 21-11-18
kadernota 2020 GGD ZW Jaarlijks College MAAD Rotgans Advisering woensdag, 6 februari, 2019 SL donderdag, 28 februari, 2019
Monitoring kap gemeentelijke bomen Jaarlijks College RUID Tijmstra Verantwoorden & vertellen donderdag, 7 februari, 2019 SOB N.v.t. memo 4g bij vergaderstukken 6 december 2018
Verslag politie Jaarlijks College DBED Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 21 februari, 2019 AZ N.v.t. AZ 20-10-2011 (tevens 1x per jaar (werk)bezoek, incl jaarcijfers politie (toezegging commissie AZ 20-6-18)
doorontwikkeling P3 Nee College MAAD Tijmstra Advisering donderdag, 7 maart, 2019 SL donderdag, 28 maart, 2019
regiovisie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang Nee College MAAD Kroese Meningsvorming donderdag, 7 maart, 2019 SL N.v.t. cie SL 12-12-2018, memo 6-12-2018
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal College Diverse Diverse Actiepunt donderdag, 7 maart, 2019 SL N.v.t. AZ 30-06-2011
Actualisatie woonvisie (incl. paragraaf over leefomgeving) Jaarlijks College RUID Kroese Advisering donderdag, 14 maart, 2019 SOB donderdag, 28 maart, 2019 Commissie SOB + raad april 2017 + memo 3c bij vergaderstukken 11-05-2017 + memo 3c bij vergaderstukken 12-10-2017 + toezegging wethouder 12 april 2018 (= woonvisie is gereed in juni, zodat de visie in de commissie van september kan worden geagendeerd)
verkeersplan binnenstad in samenhang met corridorstudie A7 Nee College RUID Tijmstra Advisering donderdag, 14 maart, 2019 SOB donderdag, 28 maart, 2019 n.a.v. amendement 22-2-2018, zie memo 4d bij vergaderstukken 6-9-18
Monitor ontwikkeling woningvoorraad; voorstel hoe te rapporteren aan de raad Nee College MAAD Kroese Verantwoorden & vertellen donderdag, 14 maart, 2019 SOB N.v.t. toezegging wethouder Kroese 6 dec 2018
Einddocument Onderzoek transformatie bedrijventerrein De Koog (met ondernemers) Nee College RUID Kroese Actiepunt donderdag, 14 maart, 2019 SOB donderdag, 28 maart, 2019 motie raad 20 april 2017 + memo 03e 11-5-2017 + memo 4e bij vergaderstukken 12-10-2017 + vergaderstukken 22-2-2018 + memo 1441771 + memo 4e 6-9-2018 + memo 4i bij 6-12-18
Labelen/fonds sociale woningbouw Nee College RUID Kroese Advisering donderdag, 14 maart, 2019 SOB donderdag, 28 maart, 2019 memo 3c bij vergaderstukken 12-10-2017 + memo 4l bij 6-9-2018
Marktvisie Nee College RUID Hegger Actiepunt donderdag, 14 maart, 2019 SOB N.v.t. zie memo 3d bij vergaderstukken 6-12-2018
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal College Diverse Diverse Actiepunt donderdag, 14 maart, 2019 SOB N.v.t. AZ 30-06-2011
Zienswijze regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 1x per 4 jaar College DBED Bijl Advisering donderdag, 21 maart, 2019 AZ donderdag, 28 maart, 2019 E-mail VrZW 27-10-2014, 16-12-2014
Rapportage afval Jaarlijks College RUID Meekeren Verantwoorden & vertellen donderdag, 11 april, 2019 SOB N.v.t. RD 45
Voorbereiding gesprek met accountant en pfh inzake jaarrekening Jaarlijks Raad GRF Rotgans Meningsvorming maandag, 15 april, 2019 Audit N.v.t.
Jaarrapportage interne controle Jaarlijks Diverse Rotgans Advisering maandag, 15 april, 2019 Audit N.v.t. Afspraak auditcommissie 18 september 2017
jaarrekening GGD ZW Jaarlijks College MAAD Rotgans Advisering donderdag, 2 mei, 2019 SL donderdag, 30 mei, 2019
begroting GR GGD-ZW Jaarlijks College MAAD Rotgans Advisering donderdag, 2 mei, 2019 SL donderdag, 30 mei, 2019
Kadernota Nee College DBED Diverse Advisering donderdag, 23 mei, 2019 AZ donderdag, 30 mei, 2019
Begroting en jaarrekening GR Veiligheidsregio ZW Jaarlijks College DBED Bijl Advisering donderdag, 23 mei, 2019 AZ donderdag, 30 mei, 2019
Gespr. met accountant en pfh inz. jaarrekening, opstellen advies Jaarlijks Raad GRF Rotgans Advisering maandag, 27 mei, 2019 Audit N.v.t.
Bespreken leningen die aangegaan worden Jaarlijks Raad GRF Rotgans Meningsvorming maandag, 27 mei, 2019 Audit donderdag, 27 juni, 2019 Afspraak auditcommissie 28 mei 2017 om bij de jaarrekeningcontrole de aangegane leningen te bespreken.
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering maandag, 27 mei, 2019 Audit donderdag, 28 juni, 2018
jaarlijkse monitoring notitie gezondheidsbeleid Jaarlijks College MAAD Rotgans Verantwoorden & vertellen woensdag, 12 juni, 2019 SL N.v.t. cie SL 7-6-2018
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College DBED Diverse Advisering woensdag, 12 juni, 2019 SL donderdag, 27 juni, 2019
evaluatie opvanglocatie Vijver- en Dobbestraat/Boezemkade Nee College MAAD Kroese Actiepunt woensdag, 12 juni, 2019 SL N.v.t.
stand van zaken Waterlandziekenhuis Nee College MAAD Rotgans Actiepunt woensdag, 12 juni, 2019 SL N.v.t.
Meerjarenprogramma grondexploitaties Jaarlijks Raad RUID Kroese Advisering donderdag, 13 juni, 2019 SOB donderdag, 27 juni, 2019
zienswijze begroting 2018 Omgevingsdienst IJmond Jaarlijks College RUID Hegger Advisering donderdag, 13 juni, 2019 SOB donderdag, 27 juni, 2019
Verantwoording fractievergoedingen Jaarlijks Raad GRF Bijl Advisering donderdag, 20 juni, 2019 AZ donderdag, 27 juni, 2019
Zienswijze begroting Waterlands Archief Jaarlijks MAAD Bijl Advisering donderdag, 20 juni, 2019 AZ donderdag, 27 juni, 2019
Tussenrapportage/begrotingsbijstelling 2019 1 Nee College DBED Diverse Advisering donderdag, 5 september, 2019 SL donderdag, 26 september, 2019
Tussentijdse/ zesmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 5 september, 2019 SOB donderdag, 26 september, 2019
begroting 2020 participatiebedrijf Werkom Jaarlijks College MO Hegger Advisering donderdag, 5 september, 2019 SL donderdag, 26 september, 2019
Auditplan accountant Jaarlijks Raad GRF Rotgans Meningsvorming zondag, 8 september, 2019 Audit N.v.t.
Zesmaandsrapportage Jaarlijks College Diverse Rotgans Meningsvorming maandag, 9 september, 2019 Audit N.v.t.
Nota grondbeleid 1x per 4 jaar College RUID Kroese Actiepunt donderdag, 12 september, 2019 SOB donderdag, 26 september, 2019 Zie memo 4d bij vergaderstukken 22 november 2017 + memo 4d bij vergaderstukken 21-11-2018
Monitor woningtoewijzing Jaarlijks College MAAD Kroese Verantwoorden & vertellen donderdag, 12 september, 2019 SOB N.v.t. begroting
Tussentijdse/ zesmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 19 september, 2019 AZ donderdag, 26 september, 2019
Raadspresentatie langlopende grondexploitaties Jaarlijks College RUID Kroese Verantwoorden & vertellen woensdag, 25 september, 2019 SOB N.v.t. SOB 09-09-2015. Datum 1 jaar doorgeschoven, exacte datum presentatie moet nog worden ingepland.
Halfjaarraportage Interne Controle Jaarlijks GRF Rotgans Meningsvorming maandag, 7 oktober, 2019 Audit N.v.t.
Programmabegroting 2019-2023 Jaarlijks Raad DBED Rotgans Advisering maandag, 7 oktober, 2019 Audit donderdag, 29 november, 2018
Programmabegroting Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 10 oktober, 2019 SOB donderdag, 31 oktober, 2019
Belastingmaatregelen Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering donderdag, 17 oktober, 2019 AZ donderdag, 7 november, 2019
Programmabegroting 2019-2022 Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering donderdag, 17 oktober, 2019 AZ donderdag, 7 november, 2019
evaluatie subsidiebeleid en maatschappelijk beleidskader (elk jaar 1 thema) Jaarlijks College MO Rotgans Verantwoorden & vertellen dinsdag, 29 oktober, 2019 SL N.v.t. brief weth Tijmstra d.d. 29-11-2017, nr 407594, cie SL 7-6-2018-10-2018
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering woensdag, 13 november, 2019 SL donderdag, 28 november, 2019
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 21 november, 2019 AZ donderdag, 28 november, 2019
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 21 november, 2019 SOB donderdag, 21 november, 2019
Gladheidsbestrijdingsplan Jaarlijks College RUID Tijmstra Actiepunt donderdag, 21 november, 2019 SOB N.v.t.
evaluatie proef overlastgevende bomen Dijckscampenlaan Nee College RUID Tijmstra Actiepunt donderdag, 21 november, 2019 SOB N.v.t. memo 4e bij vergaderstukken 21-11-2018
evaluatie verordening jeugdhulp Nee College MAAD Meekeren Advisering woensdag, 4 december, 2019 SL N.v.t.
Evaluatie binnenstadondernemersfonds Nee College RUID Hegger Advisering donderdag, 12 december, 2019 AZ N.v.t. brief 1455243 (document 4c bij vergaderstuken 18-10-2018)
Nota reserves en voorzieningen 1x per 4 jaar College DBED Rotgans Advisering donderdag, 14 mei, 2020 AZ donderdag, 28 mei, 2020 agendapunt 6, AZ 23-03-2017
Evaluatie kermis Nee College RUID Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 10 september, 2020 SOB maandag, 22 oktober, 2018 commissie SOB 11 oktober 2018
Nota reserves en voorzieningen 1x per 4 jaar College DBED Rotgans Advisering zondag, 16 mei, 2021 Audit woensdag, 16 juni, 2021 auditcommissie 13 februari 2017 en commissie AZ 23 maart 2017
evaluatie Nota erfgoed Nee College RUID Kroese Advisering vrijdag, 15 oktober, 2021 SOB vrijdag, 29 oktober, 2021