Actueel

Besluiten gemeenteraad 25 juni


Verhuizing milieustraat Purmerend naar Baanstee Noord

De milieustraat en de gemeentewerf worden verplaatst naar een andere locatie.
Door onder andere de groei van de gemeente en de toenemende vraag uit de regio is de milieustraat de laatste jaren steeds meer onder druk komen te staan. Uit onderzoek in 2018 blijken de verkeersdrukte, de fysieke staat en de zeer beperkte groeimogelijkheden serieuze belemmeringen te vormen voor de toekomstbestendigheid van de milieustraat. Als nieuwe locatie wordt gedacht aan een perceel op de Baanstee Noord, van ongeveer 6 hectare. Het gaat om de verplaatsing van alle activiteiten van de Van IJsendijkstraat 186 en 417 en de Flevostraat. De focus zal komen te liggen op duurzaamheid en aspecten als circulair bouwen, circulaire samenwerking en het hergebruik vanuit de huidige locaties. Het gaat om een investering van ongeveer € 15,5 miljoen, inclusief de grond.

De raad stemde voor de verhuizing. Een voorbereidingskrediet van € 200.000 is nu beschikbaar gesteld voor de uitwerking en het opstellen van een ontwerp.

30 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, PVV, Hart van Purmerend
6 stemmen tegen: VVD, Gemeentebelangen Purmerend


Motie Westerweg 17A

Met een krappe meerderheid nam de raad een motie van D66, PvdA, Gemeentebelangen en PVV aan waarin het college wordt gevraagd om in overleg met de eigenaren van het pand aan Westerweg 17a een (tijdelijke) oplossing te vinden voor een woonbestemming van het pand. Het betreffende pand heeft nu geen woonbestemming, maar is wel geschikt voor bewoning. In het gemeentelijke beleidskader ‘Cultuurhistorische verkenningen droogmakerij de Purmer’ is het uitgangspunt dat bij bebouwing langs de Westerweg het bestaande karakter - een rustige, landelijke polderweg - behouden moet blijven. De fracties zijn van mening dat het pand het karakter van de Westerweg niet zal veranderen, omdat het er al langer aanwezig is.

19 stemmen vóór: Stadspartij, D66, Leefbaar Purmerend, PvdA, PVV, Gemeentebelangen Purmerend
17 stemmen tegen: CDA, GroenLinks, VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend, Hart van Purmerend


Alle besluiten van de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert tijdelijk digitaal. De videovergadering is te bekijken via het Politiek Portaal, in de kalender bij 25 juni 2020. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda.

Digitaal vergaderen

De tijdelijke wet ‘Digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt het mogelijk dat het besluitvormingsproces in de gemeenteraad door kan gaan tijdens de coronacrisis. In de wet staat dat gemeenteraden tijdelijk volledig digitaal besluiten kunnen nemen, mits de vergadering via een openbare geluids- en beeldopname rechtstreeks is te volgen. Raadsleden kunnen via een videoverbinding debatteren én stemmen over de agendapunten.

Het is tot 1 september niet meer verplicht om aanwezig te zijn in de raadzaal, zoals voorgeschreven in de Gemeentewet. De minister van BZK wil de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming voor de zekerheid verlengen tot ten minste 1 november 2020. Als het dan na 1 september nodig blijkt te zijn, kan de raad nog steeds op digitale wijze besluiten nemen. Over een eventuele verlenging tot na 1 november 2020 wordt later besloten.

 

Lees verder: Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming