Actueel

Besluiten raad 23 september 2021

De gemeenteraad heeft de volgende besluiten genomen: 


Hotelontwikkeling Kom A7

Het bestemmingsplan Purmerend-Hotel Kom A7 is samen met het beeldkwaliteitsplan voor de Kom A7 met een meerderheid van stemmen vastgesteld door de gemeenteraad. In het gebied, ook bekend als het zogenoemde Beusebos, is sinds 2019 gewerkt aan een plan voor een hotel in combinatie met een ontwerp voor het natuur-, recreatie- en wandelbos. Het gaat om een hotel met 140 kamers, vergaderzalen, horeca, leisure activiteiten, een bedrijfswoning en parkeerterrein. 
Tijdens de terinzagelegging van het conceptplan ontving de gemeente 39 zienswijzen. De  toelichting op het bestemmingsplan is daarna op een aantal aspecten aangepast. De zienswijzen hebben verder niet geleid tot een wijziging van de procedure of het bestemmingsplan. 

22 stemmen vóór: Stadspartij, CDA, VVD, Leefbaar Purmerend (1), Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Hart van Purmerend 
12 stem tegen: D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend (2), PVV, Gemeentebelangen Purmerend


Natuur-, recreatie-, en wandelbos 

De gemeente gaat een natuur- recreatie- en wandelbos realiseren en beheren in de Kom A7. Het bos blijft in eigendom van de gemeente. De netto grondopbrengst van het hotel wordt gereserveerd voor de aanleg en beheer van het bos en voor de veilige bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers. De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel.

Behalve de VVD steunden alle fracties een motie van Leefbaar Purmerend en Gemeentebelangen Purmerend over een andere naam voor het bosgebied, dat nu nog bekend staat als Kom A7. Volgens de raad doet deze naam geen recht aan de waarde die bewoners hechten aan dit bos. De naam van een gebied zou moeten passen bij de functie van een gebied, in dit geval een bos. Het college zal de commissie voor de naamgeving voor de openbare ruimte (CNOR) een opdracht geven voor een andere naam.

25 stemmen vóór de aanleg van het bos: Stadspartij, D66, CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend 
9 stemmen tegen de aanleg van het bos: GroenLinks, VVD, PVV


Gemeentewerf en milieustraat in Baanstee-Noord 

De gemeenteraad heeft ingestemd met een schetsontwerp van de basisvariant voor de nieuwe gemeentewerf en milieustraat in Baanstee-Noord en stelt een investeringsbedrag van bijna 19 miljoen euro beschikbaar. 
Met 23 stemmen werd een amendement van Ouderenpartij AOV Purmerend en de Stadspartij aangenomen, waardoor is besloten om alle aanvullende keuzes voor de gemeentewerf en milieustraat eerst verder uit te werken in een businesscase. Op een later moment kan de raad hier dan alsnog een besluit over nemen. Het gaat dan over de gevraagde investeringen voor een duurzame en toekomstbestendigere werf en milieustraat, zoals het gebruik van circulaire materialen, inzet van windenergie of andere mogelijkheden voor hernieuwbare energie en een groene inrichting en aankleding.

Vorig jaar ging de gemeenteraad akkoord met de verhuizing van de gemeentewerf en de milieustraat naar Baanstee-Noord. De locatie van de milieustraat in de Van IJsendijkstraat zorgt voor te veel verkeersdruk en biedt te weinig ruimte om in te kunnen spelen op de groei in het aantal bezoekers en de hoeveelheid afval voor de komende jaren. 
Het schetsontwerp wordt hierna uitgewerkt naar een voorlopig en een definitief ontwerp. Naar verwachting vindt de realisatie van de nieuwe gemeentewerf en milieustraat plaats in 2023.  
 
31 stemmen vóór het schetsontwerp: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Hart van Purmerend 
3 stem tegen het schetsontwerp: PVV, Gemeentebelangen Purmerend

23 stemmen vóór het amendement: Stadspartij, CDA, VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend 
11 stemmen tegen het amendement: D66, GroenLinks, PvdA, PVV


Criteria voorziening De Woonplek 

In 2020 is besloten om een woon/zorgvoorziening in Purmerend te realiseren voor mensen met een complexe multiproblematiek. Voor deze groep mensen geldt dat het zorgaanbod niet voldoende aansluit bij hun zorgbehoefte. Afgesproken was om samen met zorgpartijen en de raad eerst criteria voor een dergelijke voorziening te formuleren, voordat een passende locatie kan worden gevonden. Het afgelopen jaar hebben raadsleden (digitale) werkbezoeken gebracht aan andere woon/zorgvoorzieningen en gesprekken gevoerd met deskundigen in de zorg. Deze bezoeken en gesprekken hebben geleid tot een aantal criteria. 

De raad heeft nu als randvoorwaarden voor de locatie vastgesteld dat het openbaar vervoer en de algemene voorzieningen goed bereikbaar moeten zijn en dat de locatie niet afgelegen, maar ook niet midden in een woonwijk staat. Een aangenomen amendement van het CDA, Stadspartij, Ouderenpartij AOV Purmerend en D66 bepaalde dat de woonvoorziening op maximaal 20 minuten fietsafstand van het centrum en ook op maximaal 15 minuten fietsafstand van algemene voorzieningen moet liggen, in plaats van 15 minuten loopafstand. Een kwartier fietsen is een acceptabele afstand tot een winkelcentrum. 

Overige ondersteunende criteria voor de locatie zijn een prikkelarme omgeving, een dagbesteding, geen drukke of doorgaande loop- en fietsroutes direct langs de locatie en een natuurlijke afscheiding van de directe omgeving, zoals een doorlopende weg. Het heeft de voorkeur als de gemeente eigenaar is van de voorziening.  
Het college zal hierna op zoek gaan naar een aantal passende locaties en hiermee  teruggaan naar de raad. 

26 stemmen vóór de criteria voor De Woonplek: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend 
8 stem tegen de criteria voor De Woonplek: PVV, Leefbaar Purmerend, VVD


Bestemmingsplan Vijfhoek 

In de Vijfhoek, het gebied tussen de Kanaalstraat, Kanaalkade, Beemsterburgwal, Wagenbeurs en de Gedempte Singelgracht, komen vierenvijftig appartementen. De gemeenteraad heeft hiervoor met algemene stemmen het bestemmingsplan ‘Vijfhoek 2021’ vastgesteld. De projectontwikkelaar kan nu verder met een bouwplan voor 15 sociale huurwoningen, 17 middeldure huurwoningen en 22 vrije sector huur- en koopwoningen. De appartementen krijgen maximaal vijf bouwlagen, hebben een oppervlakte tussen de 40m2 en 141 m2 en vallen in de koop- en de huursector voor (onder andere) starters. Het gedeelte van het parkeerterrein dat overblijft, wordt opgeknapt tot een openbaar parkeerterrein met veertig parkeerplaatsen. 
In 2003 verwoestte een brand vijf panden in het gebied aan de Beemsterburgwal. Sindsdien zijn plannen gemaakt om het gat op te vullen dat hierdoor is ontstaan. Met de nieuwbouw worden nu extra appartementen aan de stad toegevoegd en krijgt het hele gebied een opknapbeurt. 


Gebiedsvisie Karekietpark 

Voor het Karekietpark in de Overwhere-Noord is een integrale gebiedsvisie gemaakt. De visie is tot stand gekomen na diverse gesprekken die zijn gevoerd met omwonenden, eigenaren en andere belanghebbenden. De gemeenteraad sprak eerder dit jaar al de voorkeur uit voor een grondige aanpak en optimalisatie van het gebied. Dit gaat over nieuwbouw van de school en de sporthal, de versterking van het winkelcentrum en extra aandacht voor het toevoegen van woningen. 
Het Karekietpark wordt gefaseerd ontwikkeld. Er zijn drie deelgebieden: het zuidelijk deel van de oostkant, het noordelijk deel van de oostkant en de westkant. De plannen voor een nieuwe sporthal en nieuwe basisschool in het zuidelijk deel zijn dringend nodig, daar was eerder al geld voor gereserveerd. De raad heeft de gebiedsvisie vastgesteld en geld beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het eerste deelgebied. Alle besluiten van de gemeenteraad 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal, in de kalender bij 23 september 2021.
Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad. 
 

Praat met de raad


Wil je met raadsleden in gesprek over een onderwerp dat nog niet op de agenda staat? Heb je een idee voor de gemeente Purmerend en wil je dit graag toelichten?    

Dit kan tijdens de bijeenkomst Praat met de raad. Dit is elke derde dinsdag van de maand. Van elke fractie is er dan een raadslid aanwezig en kun je met ze in gesprek.  

Kijk in de kalender van het Politiek Portaal wanneer een volgende bijeenkomst is gepland.

Aanmelden kan via het webformulier of e-mail. De griffie neemt dan contact met je op. 
Meer informatie en aanmelden


Afbeelding gesprek

 

Vergaderingen weer in raadzaal

Openbare vergaderingen 

Vanaf 25 september vinden commissies en raadsvergaderingen weer in de raadzaal van het stadhuis plaats, zonder dat er 1,5 meter meter afstand hoeft te worden gehouden. Dit betekent dat tijdens de openbare vergaderingen publiek weer welkom is op de publieke tribune. 
Uiteraard wordt wel verwacht dat ieder zich aan de basismaatregelen tegen het coronavirus houdt en bij klachten thuis blijft en zich snel laat testen. 
De vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen en terug te zien via het Politiek Portaal en via de uitzendingen van RTV Purmerend.


Inspreken 

Als bewoner of instelling kun je bij een commissievergadering inspreken over een van de onderwerpen op de agenda. Aan het begin van de vergadering krijg je de tijd om je onderwerp onder de aandacht te brengen van de raad. Het inspreken gebeurt in de raadzaal. 
Neem van te voren contact op met de griffie om in te kunnen spreken en hier een afspraak over te maken. Aanmelden kan tot een dag van tevoren - tot 17.00 uur. Dit kan via een webformulier, een e-mail naar  griffie@purmerend.nl, of telefoon (0299) 452 713.

 

Digitaal blijft mogelijk 

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is eind juni door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verlengd. De wet geldt nu tot tenminste 1 november 2021. 
Dit betekent dat het tot 1 november niet verplicht is om aanwezig te zijn in de raadzaal, zoals voorgeschreven staat in de Gemeentewet. Gemeenteraden mogen ook tijdelijk digitaal besluiten nemen, mits de vergadering via een openbare geluids- en beeldopname rechtstreeks is te volgen. Raadsleden kunnen dan via een videoverbinding debatteren en stemmen over de agendapunten. Met andere woorden, als het noodzakelijk is, is digitaal vergaderen nog steeds mogelijk. 

Kamerbrief: zevende verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming | Tweede Kamer der Staten-Generaal