Actueel

Commissie: sportvisie, dierenwelzijn

De commissie Samenleving/Algemene Zaken vergadert donderdag 24 juni over onder andere de volgende onderwerpen:


Sportvisie 

Op basis van gesprekken met Spurd en de Sportraad en de inbreng vanuit verenigingen, onderwijs en welzijnsorganisaties is een sportvisie voor Purmerend en Beemster gemaakt. De visie beschrijft de ambities voor het beleid voor de komende jaren en laat ruimte voor verschillen op wijk- en buurtniveau, de groei van de stad, en maatwerk. 


Vissen en dierenwelzijn 

In januari 2020 was er discussie over paragraaf 7.2 Vissen in de nota dierenwelzijn. Daarom is ervoor gekozen de originele paragraaf in zijn geheel te laten vervallen en voor het opstellen van een nieuwe paragraaf in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van Sportvisserij Midwest Nederland en de Vissenbescherming. Het college vraagt de raad de nieuwe paragraaf 7.2 Vissen vast te stellen.


Leerlingenvervoer 

Het college heeft een nieuwe verordening gemaakt voor leerlingenvervoer, ook in verband met  de fusie met Beemster. De nieuwe verordening biedt meer ruimte om te kunnen doen wat nodig is voor de leerlingen en hun ouders die een beroep doen op leerlingenvervoer. 


Jaarrekening Purmerend 2020 

Het college legt de jaarstukken 2020 voor aan de raad. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Met deze documenten legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. De programmarekening 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3.399.243. Het college stelt de raad voor het resultaat te bestemmen voor invoering nieuwe wet inburgering, vrouwenopvang, onderhoud openbare ruimte, onderzoek milieubeheer (asbestfonds), stadspromotie, fusiekosten en algemene reserve. 


Adviesraad Sociaal Domein 

De gemeente Purmerend en de gemeente Beemster hebben ieder een eigen adviesraad Sociaal Domein. Deze adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies over bestaande gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen op het terrein van het sociale domein. Dit moet na de fusie één adviesraad worden. De verordeningen van beide adviesraden zijn nu op onderdelen verschillend. Om een soepele overgang na de fusiedatum te bevorderen, worden nu de verordeningen alvast al zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. 


Alle vergaderingen in Purmerend zijn online en rechtstreeks te volgen via het Politiek Portaal en via RTV Purmerend (KPN kanaal 1390, Ziggo kanaal 36). 
 

Besluit Kadernota 2022

Besluit uit de gemeenteraad van Purmerend op 10 juni 2021:


Kadernota 2022

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de kadernota 2022, een gezamenlijk beleidsstuk van de gemeenten Purmerend en Beemster over het meerjarenperspectief, de algemene reserve en de risico’s en onzekerheden van de nieuwe gemeente Purmerend na de fusie per 2022. De raad stemde in met de beleidskeuzes voor noodzakelijke investeringen, voor ruimte voor harmonisatie tussen beide gemeenten en om voor de inwoners te investeren in de verdere groei van stad en dorpen. 

Op basis van de kadernota worden de programmabegroting en de belastingverordeningen opgesteld en in het najaar in beide gemeenteraden besproken. 
De belastingverordeningen, met uitzonderling van de Onroerendezaakbelasting (OZB), worden nog dit jaar vastgesteld. In januari 2022 zal de dan nieuw verkozen gemeenteraad de programmabegroting, de financiële verordening en de verordening OZB vaststellen.

Om de begroting financieel sluitend te krijgen, wordt rekening gehouden met een bijdrage van € 2,5 miljoen aan Rijkscompensatie vanaf 2022 als bijdrage voor de tekorten bij de jeugdzorg en de schuldhulpverlening. De taken die de Rijksoverheid een aantal jaren terug bij gemeenten onderbracht zonder daar een passende vergoeding tegenover te stellen, zoals de uitvoering van Jeugdzorg, de Omgevingswet en de Wmo, zorgen voor een tekort in de op te stellen begroting bij vrijwel alle gemeenten in Nederland, zo ook in Purmerend. 

28 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend
8 stemmen tegen: VVD, PVV, PvSP, Hart van Purmerend


Politiek Portaal 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal op raad.purmerend.nl, in de kalender bij 10 juni 2021. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad. 

Besluiten gemeenteraad 27 mei 2021

Enkele besluiten uit de gemeenteraad van Purmerend op 27 mei 2021:


Regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid 

De raad stemt in met de regionale energiestrategie (RES) 1.0 van de energieregio Noord-Holland Zuid. De energieregio heeft de ambitie om 2,7 TeraWattuur (TWh) op te wekken en werkt aan de meest ideale oplossingen voor de inzet van regionale duurzame warmtebronnen. Een uitgangspunt daarbij is een kaart met globale zoekgebieden voor het opwekken van grootschalige wind- en zonne-energie. 

De regio Zaanstreek-Waterland wil zich inzetten voor een maximale benutting van alle bestaande grote(re) daken van bijvoorbeeld maatschappelijk, industrieel en agrarisch vastgoed voor zonne-energie, gronden van bedrijventerreinen voor zonneweides, zonnepanelen op grote parkeerplaatsen, windenergie in het Noordzeekanaalgebied (Zaanstad), zonne-energie op de Bukdijk (Waterland), zonne-energie in de middenberm en talud van de A7 (Beemster, Purmerend, Wormerland) en windenergie bij de Nes (Waterland). 

De RES 1.0 is een uitwerking van de eerdere concept-RES. Het bod en de zoekgebieden zijn de uitkomst van een participatieproces van de afgelopen twee jaar. Er is verkend wat de mogelijkheden voor zon- en windenergie op land zijn. Daarvoor is gesproken met gemeenten in de regio, provincie, waterschappen, netbeheerders, inwoners, ondernemers, energiecoöperaties, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, agrariërs en maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en milieu. Uit dit proces zijn tweeëndertig zoekgebieden voortgekomen. De RES 1.0 is ter besluitvorming aan alle gemeenteraden in de regio aangeboden. 

Met de energiestrategie zal de regio bijdragen aan de landelijke opgave van 35 TWh aan grootschalige, hernieuwbare energie per 2030. De landelijke opgave is een afspraak als gevolg van het Klimaatakkoord en heeft bepaald dat alle dertig energieregio’s van Nederland een regionale energiestrategie ontwikkelen.


Gebiedsvisie De Purmer 

De gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend willen samen een omgevingsvisie voor De Purmer maken. De insteek is dat polder De Purmer meerwaarde kan opleveren in landschappelijke, economische, ruimtelijke, maatschappelijke en innovatieve zin. Zes centrale thema’s staan centraal: bedrijvigheid, woningbouw, Purmerbos, bereikbaarheid, agrarisch hart, energie. Op langere termijn moet de visie planologische duidelijkheid scheppen voor bewoners, ondernemers, overheidsinstanties en initiatiefnemers. 
De raad van Purmerend heeft ingestemd met het plan van aanpak voor de visie en met de inspraakprocedure. Hetzelfde besluit is inmiddels voorgelegd aan de gemeenteraden van Edam-Volendam en Waterland. 


Anterieure overeenkomst Wagenweggebied 

De gemeente gaat een anterieure overeenkomst afsluiten met projectontwikkelaar BPD Ontwikkeling over de Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14. De raad heeft geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst. Het gaat om het stuk met leegstaande garagepanden, loodsen, braakliggend terrein en een onbemand tankstation tussen de Albert Heijn en Pop- en Cultuurpodium P3. Het college wil hier ongeveer 489 appartementen en ruimte voor voorzieningen en parkeren realiseren. Het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Kooimanweg wordt hierbij meegenomen. 
Het project Kop van Wagenweg is een grote stap in de transformatie van het bedrijventerrein naar een levendige en stadse woonbuurt. Naast de ongeveer 150 sociale huurwoningen, 150 middelhuur of betaalbare koopwoningen en 189 vrije sector woningen, komen er ook twee gezamenlijke daktuinen voor alle bewoners op het dak van het bovenste parkeerdek. Dit sluit aan op de ambitie voor klimaat-adaptief bouwen en komt ten goede aan het wooncomfort van alle bewoners van het complex. Het toevoegen van zoveel nieuwe woningen zal ook leiden tot het intensiever gebruik van de voorzieningen, winkels en horeca in de binnenstad. 


Bestemmingsplan Gorslaan 10  

De raad heeft het bestemmingsplan ‘Gorslaan 10 2020’ vastgesteld, waarmee het mogelijk wordt om het pand aan de Gorslaan te verhogen met twee verdiepingen en aan te passen naar 57 sociale huurappartementen. Met deze ontwikkeling wordt een impuls gegeven aan de woonambities van de gemeente. De veertig extra sociale huurwoningen (57 in plaats van 17) worden ingezet als compensatie voor andere woningbouwlocaties in Purmerend waar naar de mening van de gemeente het niet wenselijk of haalbaar is om sociale huurwoningen te bouwen. De woningen worden aangesloten op de Stadsverwarming en gasvrij uitgevoerd. Het gebouw zal voldoen aan het geldende Bouwbesluit en daarmee een sterk duurzaamheidsgehalte kennen. 


Motie Tussenhuur 

De raad stemde in met een motie van het CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvSP, D66 en de VVD over een pilot met een Midwoon-woonvorm in Purmerend, een woonvorm met huurwoningen tussen de € 734 en € 1.000. De huurprijzen sluiten aan op de sociale huurwoningen, zijn inkomensafhankelijk en leiden tot doorstroming. MidWoon is een coöperatie met gedeelde zeggenschap over drie ledengroepen: bewoners, investeerder en maatschappelijke partijen (gemeente en/of wooncorporaties). Als bewoner kan je ook spaargeld investeren in MidWoon en hetzelfde rendement ontvangen als de investeerders. De woonvorm komt tegemoet aan de grote behoefte aan betaalbare huurwoningen voor vooral starters en jonge gezinnen. Een grote groep hiervan verdient te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een hypotheek af te kunnen sluiten voor een koophuis. 
De raad en het college willen een pilot opstarten om ervaring met deze woonvorm op te kunnen doen en eventueel op grotere schaal toe te passen. Gedacht wordt aan een van de locaties in Purmer Zuid waar extra woningen worden gebouwd.


Alle besluiten van de gemeenteraad 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal, in de kalender bij 27 mei 2021. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad. 

 

Digitaal vergaderen en inspreken

Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de gemeenteraad vinden voorlopig digitaal plaats. De openbare vergaderingen en bijeenkomsten zijn te volgen via het Politiek Portaal en via uitzendingen van RTV Purmerend.


Inspreken

Het inspreken in een commissie blijft mogelijk. Je krijgt dan aan het begin van de vergadering enkele minuten de tijd om je onderwerp onder de aandacht te brengen van de raad. Het inspreken gebeurt vanuit het stadhuis. 
Neem van te voren contact op met de griffie om in te kunnen spreken en hier een afspraak over te maken. Aanmelden kan tot een dag van tevoren - tot 17.00 uur. Dit kan via een webformulier, een e-mail naar  griffie@purmerend.nl, of telefoon (0299) 452 713.


Digitale beraadslaging en besluitvorming

Tot 1 september 2021 is het niet verplicht om aanwezig te zijn in de raadzaal, zoals voorgeschreven staat in de Gemeentewet. De tijdelijke wet 'Digitale beraadslaging en besluitvorming' maakt het mogelijk dat het besluitvormingsproces in de gemeenteraad door kan gaan tijdens de coronacrisis. In de wet staat dat gemeenteraden tijdelijk volledig digitaal besluiten kunnen nemen, mits de vergadering via een openbare geluids- en beeldopname rechtstreeks is te volgen. Raadsleden kunnen dan via een videoverbinding debatteren én stemmen over de agendapunten.
Als het noodzakelijk is, wordt er digitaal vergaderd. Ook kunnen bijeenkomsten digitaal plaatsvinden, zoals een informatiebijeenkomst. Dit staat dan aangegeven in de agenda van het Politiek Portaal, bij de locatie van de bijeenkomst.