Actueel

Commissie: belastingmaatregelen, Metropoolregio Amsterdam

Op de agenda van de commissie Algemene Zaken op 22 oktober:


Belastingmaatregelen

Jaarlijks presenteert het college de voorstellen tot wijziging van de lokale heffingen ter besluitvorming voor. Dit gaat over de leges, hondenbelasting, lijkbezorgingsrechten, parkeerbelastingen, precariobelasting, reinigingsrechten, afvalstoffenheffing, rioolheffing, scheepvaartrechten en toeristenbelasting.

Het college stelt voor om de onroerend zaakbelasting te verhogen conform de consumentenprijsindex voor 2021 van 1,8%. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor de overige belastingen, rechten, heffingen en leges. Uitzonderingen hierop zijn de (van rijkswege) gemaximeerde tarieven en de reinigings- en rioolheffingen.

Voor horecaondernemers op de Koemarkt wil het college een proefperiode van drie jaar voor een winterterras, vanaf november tot maart op het middengedeelte van de Koemarkt. Hiervoor wordt een tarief opgenomen in de tarieventabel bij de verordening Precariobelasting.


Werkplan en begroting 2021 Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De deelname aan de MRA is van toegevoegde waarde voor de ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio.
De MRA heeft onlangs het werkplan 2021 en de bijbehorende begroting toegestuurd aan de raden en colleges van de MRA-overheden.
Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de gezamenlijke schriftelijke zienswijze namens de regio Zaanstreek-Waterland aan de bestuurlijke regiegroep MRA.


De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien in het Politiek Portaal

De vergadering is rechtstreeks te volgen via het Politiek Portaal en via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1390).

 

 

Vergaderen en coronamaatregelen

Opnieuw digitaal vergaderen

Sinds 29 september gelden nieuwe landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen voor buiten en voor binnen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.
Vanwege de verscherpte maatregelen vinden de komende drie weken alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad opnieuw digitaal plaats. De openbare vergaderingen en bijeenkomsten zijn rechtstreeks te volgen via het Politiek Portaal en via uitzendingen van RTV Purmerend.


Inspreken

Het inspreken in een commissie blijft mogelijk. Neem van te voren contact op met de griffie om in te kunnen spreken en hier een afspraak over te maken. Aanmelden kan tot een dag van tevoren - tot 17.00 uur. Dit kan via het onderstaande webformulier, e-mail: griffie@purmerend.nl, of telefoon (0299) 452 713.


Tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming

Tot 1 januari 2021 is het niet verplicht om aanwezig te zijn in de raadzaal, zoals voorgeschreven staat in de Gemeentewet. De tijdelijke wet 'Digitale beraadslaging en besluitvorming' maakt het mogelijk dat het besluitvormingsproces in de gemeenteraad door kan gaan tijdens de coronacrisis. In de wet staat dat gemeenteraden tijdelijk volledig digitaal besluiten kunnen nemen, mits de vergadering via een openbare geluids- en beeldopname rechtstreeks is te volgen. Raadsleden kunnen dan via een videoverbinding debatteren én stemmen over de agendapunten.
Als het noodzakelijk is, wordt er digitaal vergaderd. Ook kunnen sommige bijeenkomsten nog digitaal plaatsvinden, zoals een informatiebijeenkomst. Dit staat dan aangegeven in de agenda van het Politiek Portaal, bij de locatie van de bijeenkomst.

 

Besluiten gemeenteraad van 24 september

De gemeenteraad heeft onder andere de volgende besluiten genomen:


Energiestrategie Noord-Holland Zuid - wensen & bedenkingen 

De regionale energiestrategie van de energieregio Noord-Holland Zuid is dit voorjaar als concept gepubliceerd. Een eerste stap in een langdurige samenwerking met alle energieregio’s om te zorgen voor meer duurzame energie.

De gemeenteraad kan zich over het algemeen vinden in de wensen en bedenkingen ten aanzien van de regionale energiestrategie, zoals die door het college zijn opgesteld na overleg met de raadsleden van Beemster en Purmerend. Het gaat hierbij om het benutten van grote daken en braakliggende bedrijventerreinen voor de opwek van duurzame energie (zonnepanelen), en om het opwekken van zonne-energie boven parkeerplaatsen. Wel moet worden gekeken naar onder andere de gevolgen voor de biodiversiteit bij energieopwekking. En op initiatief van GroenLinks, D66 en Leefbaar Purmerend moet er niet zozeer meer aandacht, maar vooral meer inzet zijn voor energie-reducerende maatregelen (isolatie).

De raad steunde eveneens een initiatief van GroenLinks en D66 om innovatieve windenergie ook mee te nemen als wens van de gemeenteraad. Innovatie van windmolens leidt tot kleinere en middelgrote windmolens en tot turbines met toenemende opbrengst. Windenergie kan dan gemakkelijker worden ingepast op bijvoorbeeld daken van grote gebouwen. Of in gebieden met cultuurhistorische waarden, zoals een windmolen in oude bouwstijl en toegerust met de nieuwste technologie.
 

Regels honden uitlaten in Weidevenne, Gors en Wheermolen 

Op initiatief van bewonersgroepen worden de regels voor het uitlaten van honden in de wijken Wheermolen, Gors en Weidevenne veranderd. Het uitgangspunt is om hiermee de situatie voor de meeste hondenbezitters en voor de niet-hondenbezitters te verbeteren.
Er komen minder uitlaatstroken en meer (omheinde) losloopgebieden voor hondenbezitters. De regels voor het uitlaten van honden worden duidelijker. Daarnaast geldt voor de uitrenvelden een opruimplicht, waardoor stankoverlast vermindert en honden schoner kunnen spelen.
De gemeenteraad stelt geld beschikbaar voor uitvoering van de bewonersinitiatieven, waaronder de plaatsing van hekken om de uitrenvelden en de aanleg van een brug.

27 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA
7 stemmen tegen: Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend
 

Motie Bewonersinitiatief hondenontmoetingsplek Gors

De raad steunde eveneens een motie van PvdA en D66 over een van de onderdelen van het bewonersinitiatief, namelijk de bewonerscommissie voor een hondenontmoetingsplek (HOP) in de Gors. Het tot stand komen van een uitrenveld in deze wijk is inmiddels een langlopend proces en er is twijfel over het draagvlak onder bewoners. De raad vraagt het college nu om de commissie te adviseren over een nieuwe draagvlakmeting in de buurten Penningkruid en Hoornblad en hierbij ondersteuning te bieden. De meerderheid van de raad is van mening dat een goede start in de wijk belangrijk is voor de hondenontmoetingsplek.

19 stemmen vóór: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend
15 stemmen tegen: Ouderenpartij AOV Purmerend, Leefbaar Purmerend, Stadspartij, CDA.


Inventarisatie De Purmer  

De raad stemt er mee in om samen met de gemeente Edam-Volendam en Waterland een gebiedsvisie voor De Purmer verder uit te gaan werken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal gezamenlijke uitgangspunten en na inventarisatie van thema’s en elementen die voor een sterke regio in de toekomst zullen zorgen. Het gaat dan om de natuur en de agrarische functie, economische toekomst en bedrijventerreinen, mobiliteit en bereikbaarheid.
De gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-Volendam werken regionaal samen als het gaat om landschap, economie, bereikbaarheid en wonen. De Purmer is een gebied dat de gemeentegrenzen overstijgt en een lange geschiedenis kent van uiteenlopende ambities, wensen en kernwaardes.

19 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA.
15 stemmen tegen: GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend

 

Alle besluiten van de gemeenteraad 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal op https://raad.purmerend.nl, in de kalender bij 24 september 2020.
Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda.

 

Politiek Portaal

Alle vergaderingen en bijbehorende raadsstukken van de gemeenteraad zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal.
Zo staat de raadsagenda in de kalender en zijn de fractieleden te vinden in het Politiek Portret. Andere informatie zoals raadsvragen, ingekomen stukken, moties en amendementen vind je bij Documenten.
 

Meldingen ontvangen

Je kunt je aanmelden voor berichten wanneer nieuwe informatie in het Politiek Portaal wordt geplaatst. Hiervoor kun je een account en attenderingsprofiel aanmaken en kiezen welke informatie je wilt ontvangen, zoals de agenda van een commissie Samenleving of de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Ga hiervoor naar de pagina Attenderingen.


Klik hier voor de pagina Politiek Portaal

Klik hier voor de pagina Attenderingen