Actueel

Besluiten uit de gemeenteraad

De raad nam onder andere de volgende besluiten op 24 november 2022:

Kwijtschelding aanslag Afvalstoffenheffing 

De raad heeft de verordening ‘Kwijtschelding Purmerend 2022’ gewijzigd. Dit gebeurde naar aanleiding van de regeling ‘Kwijtschelding belastingen medeoverheden’, met daarin een verhoging van de vermogensnorm voor AOW-gerechtigden en duurzame arbeidsongeschikten. Met deze regeling kunnen gemeenten en waterschappen de vermogensnorm verhogen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen hiermee beter sparen voor tegenvallers en daarmee schulden voorkomen, zonder dat dit de kwijtschelding in de weg staat. De regeling is half september ingegaan en geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. Dit betekent dat alle kwijtscheldingsverzoeken van 2022 opnieuw worden beoordeeld. Dit gaat om verzoeken die zijn afgewezen en nog te behandelen verzoeken. Inwoners die eerder geen kwijtschelding aan hebben gevraagd omdat ze dachten geen recht te hebben op kwijtschelding, ontbreken bij de herbeoordeling. Met de verruiming van de vermogensnormen hebben zij nu misschien wel recht op kwijtschelding op de aanslag Afvalstoffenheffing.

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht De Koog 

De Koog is het oudste bedrijventerrein van Purmerend en één van de ontwikkelgebieden binnen de gemeente. De gemeente ziet mogelijkheden om dit bedrijventerrein om te vormen naar een werk-woongebied. Hiervoor wordt een gebiedsvisie opgesteld die kaders en kansen aangeeft waarbinnen een ontwikkeling kan plaatsvinden. De gemeenteraad heeft nu het gemeentelijke voorkeursrecht (Wvg) gevestigd op de gronden en panden van bedrijventerrein De Koog. Het gaat om de gronden ten noorden van de Purmerringvaart, ten zuiden van de N244, ten oosten van de Dr. J.M. den Uyllaan en ten westen van de N244. De gemeente wil met het voorkeursrecht de regie op de herontwikkeling behouden en eventuele grondprijsopdrijving en speculatie tegengaan.
Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaren niet meer vrij zijn om hun perceel of zakelijk recht aan een willekeurig iemand te verkopen. Kiest een eigenaar voor verkoop, dan moet eerst een aanbieding worden gedaan aan de gemeente. Hierdoor kan de gemeente zelf actief optreden bij de ontwikkeling van deze gronden en de regie houden bij de herontwikkeling van deze locatie.

32 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij
3 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie

Najaarsrapportage 2022 

De raad heeft de najaarsrapportage 2022 vastgesteld, waarin onder andere de wijzigingen in de programmabegroting zijn opgenomen. In de rapportage wordt het beeld geschetst van een bijzonder jaar. Aan het begin van 2022 was Nederland nog in lockdown. De coronapandemie en alle maatregelen hebben het nodige effect gehad op de samenleving en de gemeente. Terwijl in maart de laatste maatregelen vervielen en de samenleving weer werd heropend, viel in februari Rusland Oekraïne binnen. De gevolgen hiervan hebben de gemeente voor allerlei nieuwe opgaven geplaatst, zoals de opvang van vluchtelingen en de gevolgen van de energiecrisis. Naast de grote opgave die de gemeente al had en de krapte op de arbeidsmarkt, heeft dit ook zijn gevolgen gehad op de reguliere taken van de gemeente. Een deel van het budget wordt nu overgeheveld naar 2023 om het beleid alsnog uit te kunnen voeren. Ook worden kredieten verhoogd, budgetten en reserves toegevoegd. 

32 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, 
3 stemmen tegen: PVV, PB21, Fractie Schaaij

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Baanstee-Noord 

De gemeenteraad heeft het beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Baanstee Noord, deelgebied zone A 13A en 13B’ vastgesteld. Dit plan geeft de voor een beeldkwaliteitsplan gebruikelijke regels over de bebouwingsopzet, materiaalgebruik, dakvormen en reclame-uitingen. Daarnaast bevat het plan aanvullende regels over duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit. Het beeldkwaliteitsplan is voorgelegd aan en positief beoordeeld door de commissie voor welstandsadvies MOOI Noord- Holland.
Op initiatief van de fracties Gemeentebelangen Purmerend en de PvdA wordt als derde suggestie voor de parkeergelegenheid op het bedrijventerrein een grasverharding opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. Een eventuele aanleg van een groene ondergrond ziet de gemeenteraad als een goede toevoeging is in het kader van klimaatadaptatie. Groene parkeerplaatsen hebben namelijk een verkoelende werking en nemen water tijdens zware regenbuien sneller in de grond op. Bovendien zien ze  er sfeervol en gezelliger uit dan volledig verharde parkeerplaatsen. 

33 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij
2 stemmen tegen: PVV, PB21

Motie - Schouw Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

De afgelopen jaren is er steeds vaker sprake van dierenleed bij het schonen van sloten door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het college heeft bij het waterschap verschillende malen aandacht gevraagd voor het welzijn van de vissen tijdens het schonen. Alhoewel het waterschap een zelfstandig bestuursorgaan met een eigen mandaat is, heeft diens werkwijze een grote impact op de flora en fauna in Purmerend en de ambities van de gemeente.
Dierenwelzijn en biodiversiteit zijn zowel een verantwoordelijkheid van de gemeente als van het waterschap. Daarom dienden D66, PVV, Fractie Schaaij, GroenLinks, Leefbaar Purmerend en PvdA een motie in met het verzoek om als gemeenteraad de zorgen hierover te uiten aan het dagelijks en algemeen bestuur van het waterschap en te vragen om met verbetervoorstellen te komen. De raad heeft de motie unaniem aangenomen.

Motie - Kunstwerken Ode aan de Beemstervrouw 

Naar aanleiding van de ophef die is ontstaan over het verwijderen van kunstwerken van de collectie ‘Ode aan de Beemstervrouw’ uit het stadhuis, dienden Fractie Schaaij, PVV, D66, GroenLinks, PvdA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, Leefbaar Purmerend en Gemeentebelangen Purmerend een motie in met het verzoek aan het college om de tentoonstelling van de volledige collectie ongewijzigd voort te zetten. De raad steunde ook deze motie unaniem. Kunst in de openbare ruimte van het stadhuis verrijkt de gemeente. De gemeente mag trots zijn op kunst met een lokale oorsprong, bovendien hoeft openbaar tentoongestelde kunst niet door iedereen te worden goedgekeurd. Het is daarbij belangrijk om vooraf goed na te denken over de keuze voor een expositie in de hal van het stadhuis. Het college beloofde om in overleg te gaan met de kunstenaar over een ongewijzigde voortzetting van de expositie van de volledige collectie. 

Een afscheid en een nieuwe benoeming raadslid VVD  

De gemeenteraad heeft Pieter Wickel beëdigd als raadslid voor de VVD. Wickel was al commissielid sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2021. Binnen de fractie kwam er deze maand een raadszetel vrij, nadat Manja van der Weit aankondigde te stoppen als raadslid. Van der Weit heeft afscheid genomen van de gemeenteraad, omdat zij vanaf januari bij de gemeente Purmerend aan de slag gaat als directeur Maatschappelijk Domein. 
Manja van der Weit werd in 2010 commissielid voor de VVD en is sinds 2014 actief als  raadslid. In 2020 ontving zij van de Provinciale Staten de Ribbius Peletier-penning voor haar initiatief ‘Vrouwen in de Purmerendse Politiek’ (VIPPs).  

Afbeelding installatie Pieter Wickel (VVD)

Pieter Wickel is het nieuwe raadslid voor de fractie VVD

Afbeelding afscheid Manja van der Weit (VVD)

Foto Piet Jonker. Manja van der Weit neemt afscheid. 

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken op de website Raadsinformatie, bij de agenda van 24 november 2022.
Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad. 

Gast in de raad op 24 november

Vraagt u zich wel eens af hoe een besluit in de raad tot stand komt? Wie zijn de raadsleden, wat doet een raadslid eigenlijk? Wat is een fractie en welke politieke partijen zitten er in de gemeenteraad? 

Voortaan is er eens per maand voor inwoners de bijeenkomst ‘Gast in de raad’. Voordat de gemeenteraadsvergadering die avond begint, maak je eerst kennis met raadsleden en krijg je uitleg over het raadswerk. Je volgt de vergadering daarna samen met enkele commissieleden, die tussendoor alle vragen kunnen beantwoorden. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdagavond 24 november.
 

Lijkt het u wel wat? Wilt u er donderdagavond 24 november bij zijn? U bent van harte welkom!

Meld u zich uiterlijk maandag 14 november aan bij de griffie via een e-mail naar: griffie@purmerend.nl
Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het programma. 
 

Afbeelding raadsvergadering Purmerend

Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend op 2 en 3 november 2022

 

De gemeenteraad heeft op 2 en 3 november de volgende besluiten genomen: 
 

Programmabegroting is vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2023-2026 van de gemeente vastgesteld. Het opstellen van de programmabegroting voor de komende jaren was dit keer minder gemakkelijk, omdat er vanuit het Rijk geen duidelijkheid is gegeven hoe om te gaan met de terugval van middelen in 2026. Gemeenten moeten zelf een keuze maken hoe hier mee om te gaan.
De gemeente vindt het in deze tijd van grote dynamiek en onzekerheid belangrijk om koers te houden op belangrijke opgaven, zoals het investeren in wonen, in de openbare ruimte en in de voorzieningen voor inwoners. In de begroting wordt voor de komende jaren eveneens rekening gehouden met extra geld voor een buitenzwembad, het parkenplan, het fietsnetwerk en het integraal huisvestingsplan voor onderwijs.

30 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend
3 stemmen tegen: Forum voor Democratie, PB21

 

Bij de begroting werden eveneens de volgende moties aangenomen:

Motie - Onderzoek aanpak eenzaamheid onder jongeren 

Het tegengaan van eenzaamheid staat in de begroting als speerpunt opgenomen. De werkgroep van de gemeente die zich hier mee bezig houdt, is vooral vertegenwoordigd door oudere inwoners. Het gevoel van eenzaamheid speelt echter onder alle leeftijdsgroepen, zeker ook onder jongeren. In een motie stelden de fracties D66, PVV, CDA, Stadspartij Beemster Polder Partij en Forum voor Democratie daarom voor dat het college gaat onderzoeken hoe de eenzaamheid onder jongeren binnen de gemeente het beste is tegen te gaan. Het college neemt het voorstel over en gaat hiermee aan de slag vanuit een breder perspectief en ongeacht de leeftijd De gemeente wil eenzaamheid tegengaan en voorkomen door het eigen netwerk te versterken via jongerenwerk, buurtsportcoaches en initiatieven als EigenPlan, EigenKracht, HomeStart en Evean Thuisbegeleiding. De komende tijd verkent de gemeente wat eventueel extra nodig is. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Motie - Budget isolatie bestaande woningen

In de Duurzaamheidsagenda van de gemeente Purmerend was voor de jaren 2020 tot en met 2022 een jaarlijks bedrag opgenomen voor het isoleren van bestaande woningen van € 200.000. Als gevolg van corona is dit budget nauwelijks gebruikt en werd het doorgeschoven naar 2022 en 2023. Het budget is gebruikt om bekendheid te geven aan de besparingsmogelijkheden en de isolatie. Veel eigenaren van woningen hebben hun woning echter nog niet beter geïsoleerd, terwijl dit de grootste bijdrage kan leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot, het verhogen van het wooncomfort en het verlagen van de energierekening.
Vanaf 2023 is het budget niet meer opgenomen in de begroting. In een motie van D66 en GroenLinks is het college daarom gevraagd om in een plan van aanpak aan te geven welk budget structureel nodig is om de ambitie voor het beter isoleren van de woningvoorraad te kunnen waarmaken. Het college beloofde in 2023 met een nieuwe nota duurzaamheidsbeleid te komen, met daarin de ambities, een agenda en raming van activiteiten en benodigde budgetten.

30 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, PB21
3 stemmen tegen: Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend

Motie - Integraal beeld verkeersveiligheid en bereikbaarheid scholen 

Naar aanleiding van meldingen van bewoners over de verkeersveiligheid en bereikbaarheid bij scholen en scholenvoorzieningen, dienden D66, PVV, Gemeentebelangen Purmerend en Forum voor Democratie een motie in over dit onderwerp. De motie is met algemene stemmen aangenomen. Het belang van verkeersveiligheid was altijd al groot en dit geldt zeker (op schoolroutes) in een gemeente die groeit en drukker wordt. De signalen over de verkeersveiligheid en bereikbaarheid rondom scholen zijn op dit moment nog niet voor alle scholen in Purmerend in kaart gebracht. Om verkeersveiligheidsmaatregelen te kunnen nemen, is een goed beeld van de schoolroutes nodig. Het college is gevraagd om deze vraagstukken integraal in kaart te brengen en de maatregelen voor te stellen aan de raad.
Het college neemt het onderzoek mee in een grootschalig onderzoek in 2023 naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de 31 basisscholen en 9 middelbare scholen in Purmerend. Op basis daarvan worden in de loop van het jaar de maatregelen in beeld gebracht.

Motie - Energiekosten 

Een motie van VVD en Gemeentebelangen Purmerend over de energiekosten voor (sport)verenigingen en maatschappelijke en culturele instellingen is met algemene stemmen aangenomen. De afgelopen maanden zijn de energiekosten enorm gestegen. De (sport)verenigingen en instellingen ontvangen vanuit de landelijke overheid geen financiële steun voor deze extra kosten, tenzij ze binnen de bandbreedte van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten vallen. De raad vraagt het college daarom om samen met
(sport)verenigingen, SPURD, de Sportraad, maatschappelijke en culturele instellingen te onderzoeken op welke manier de (sport)verenigingen en instellingen in Purmerend de winter door geholpen kunnen worden.
Het college neemt de motie over en zal binnen een redelijke termijn een voorstel met bijbehorende financiële gevolgen voorleggen aan de gemeenteraad.
 

Belastingmaatregelen 2023 

De raad heeft de verordeningen met bijbehorende tarieven voor 2023 vastgesteld voor de honden-, toeristen-, parkeer- en precariobelasting, de legesverordening, de lijkbezorgings-, begraaf- en reinigingsrechten, en voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor de belastingen, rechten en leges geldt een indexering van 6,4%, tenzij er sprake is van een maximaal (kostendekkend) tarief. De afvalstoffenheffing stijgt met 0,7 % en de rioolheffing stijgt met 4,0 %.
De verordeningen ‘onroerendezaakbelastingen en roerende zaakbelastingen 2023’ worden in de maand december aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. In afwachting van de nieuwe marktverordening is er geen tariefswijziging vastgesteld voor de markt.

 

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken bij Raadsinformatie bij 2 november (algemene beschouwingen) en bij 3 november 2022. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad.