Actueel

Raad: parkeergarages binnenstad

Op de agenda van de gemeenteraad van 2 juni 2022:


Bespreekpunt: het bevorderen gebruik parkeergarages 

De gemeenteraad heeft in 2020 besloten dat de exploitatie van de parkeergarages Claxonate en Stadhuisplein worden uitbesteed. Het college vraagt de raad nu verschillende maatregelen te nemen, zodat de parkeergarages zo kunnen worden geëxploiteerd dat zij voldoen aan de doelen die zijn gesteld. De  parkeergarages hebben als  doel de (binnen)stad leefbaar en bereikbaar te houden voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Parkeerders kunnen droog en veilig parkeren en op straat blijft er ruimte voor parkeren van bewoners en andere functies. Door parkeerregulering blijven parkeerplaatsen op straat zoveel mogelijk beschikbaar voor vergunninghouders en kortparkeerders.


Hamerpunten:

Structuurvisie Waterlandkwartier 

Om als gemeente de regie te kunnen blijven houden op de ontwikkelingen in het Waterlandkwartier is op meerdere locaties in het gebied een voorkeursrecht gevestigd. Om dit voor langere termijn te laten gelden, moet er een planologische borging plaatsvinden. Daarom heeft de raad besloten het al eerder vastgestelde masterplan de status van structuurvisie te geven en het masterplan en een plankaart ter inzage te leggen. De inspraakprocedure is afgerond. Er zijn zeven inspraakreacties ontvangen. Ze  geven geen aanleiding tot wijzigingen aan de (ontwerp)structuurvisie. 


Omgevingswet 

Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Hierdoor verandert er een aantal zaken waarover de commissie spreekt, zoals het delegatiebesluit omgevingsplan, het adviesrecht en het participatiebeleid.


Participatie 

Met de Omgevingswet krijgt participatie  een plek in het omgevingsrecht. Over participatie zegt de Omgevingswet: het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij besluitvorming over een project of activiteit. Belanghebbenden zijn  inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden.
Gemeenten krijgen een kennisgeving- en motiveringsplicht. Bij vaststelling van omgevingsdocumenten moet de gemeente als onderdeel van de motivering ook aangeven hoe uitvoering is  gegeven aan de eigen uitgangspunten voor participatie. Initiatiefnemers krijgen de ‘aanvraagvereiste van participatie’. Zij  moeten aangeven of, en zo ja hoe, er aan participatie is gedaan en wat de resultaten daarvan zijn.  Om te voldoen aan de wet is de nota ‘Purmerendse participatie’ gemaakt met daarin de Purmerendse uitgangspunten. Dit is een vertrekpunt om participatie de komende jaren verder te ontwikkelen. 


Weten welke onderwerpen nog meer op de agenda staan? Lees dan de agenda en vergaderstukken in het Politiek Portaal
De raadsvergadering is rechtstreeks te volgen via  het Politiek Portaal en via RTV Purmerend (KPN kanaal 1390, Ziggo kanaal 36).  
 

Commissie: Kadernota 2023 

Op de agenda van de commissie Algemeen op 25 mei 2022:


Kadernota 2023 

De Kadernota 2023 bevat geen beleidskeuzes, maar alleen onvermijdelijke ontwikkelingen. Dat komt doordat er tijdens de voorbereidingen van de kadernota een demissionair college was. 
Daarnaast speelt dat er over een aantal maanden, na analyse van de meicirculaire (een bericht vanuit het Rijk), meer duidelijk is over de (meerjarige) financiële ontwikkelingen vanuit het Rijk voor alle gemeenten. Dat geeft een beter beeld over de financiën van de gemeente. 
Het college stelt de raad voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 aan te passen waar dit nodig is voor lopende ontwikkelingen en jaarrekeningeffecten. Dat zijn vooral onderdelen waar de gemeente te maken heeft met grote kostenstijgingen en onderdelen waar de organisatie versterkt moet worden voor de groei van de stad en wettelijke taken. De beleidskeuzes komen nu bij de programmabegroting 2023 aan de orde.

Wilt u inspreken over de kadernota?

Inwoners of instellingen uit Purmerend kunnen hun mening geven over de concept-kadernota tijdens deze commissie. Aanmelden om in te spreken kan via een webformulier, via een mail naar griffie@purmerend.nl of  bel (0299) 452 713.


Bestemmingsplan Hobrederlaan 1 

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Hobrederlaan 1-2022 vast te stellen. De eigenaren hebben een verzoek ingediend voor deze wijziging van het bestemmingsplan om zo de huidige stolpboerderij te slopen en weer op te bouwen aan het andere eind van het perceel met daarbij een schapenschuur. Eigenlijk wil de gemeente geen stolpboerderijen slopen, maar om verschillende redenen wordt de raad gevraagd een uitzondering te maken. 


Jaarrekening en begroting Veiligheidsregio 

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft de begroting 2023 aan de gemeente gestuurd. De gemeenteraad krijgt acht weken de tijd om een zienswijze hierover  in te dienen. Het voorgestelde begrotingstotaal van de veiligheidsregio  bedraagt in 2023 € 35 miljoen. De wijzigingen ten opzichte van vorig jaar gaan over  indexatie en  onvermijdelijke en gewenste ontwikkelingen. Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze af te geven. 


Lees de agenda en vergaderstukken in het Politiek Portaal. 
De commissie is rechtstreeks te volgen via  het Politiek Portaal en via RTV Purmerend (KPN kanaal 1390, Ziggo kanaal 36).

Kandidaten burgemeester Purmerend

Burgemeester Don Bijl bereikt eind mei de leeftijd van 70 jaar. Om die reden wordt hem met ingang van 1 juni van rechtswege eervol ontslag verleend. Daarom is in februari 2022 in overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad de procedure tot een nieuwe kroonbenoemde burgemeester gestart.

Na de profielschetsvergadering in maart werd de vacature voor de functie van burgemeester van Purmerend opengesteld. De provincie heeft laten weten dat er dertien personen hebben gesolliciteerd. Van deze kandidaten hebben of hadden twaalf personen een (fulltime) functie in het (lokaal) bestuur en één persoon heeft of had een functie daarbuiten. 

De selectieprocedure met de burgemeesterskandidaten wordt gevoerd door eerst de provincie en daarna de vertrouwenscommissie. Als alles goed verloopt, maakt de gemeenteraad op 14 juli 2022 bekend wie de raad voordraagt als burgemeester.

De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting op 22 september benoemd. Voor de waarneming in de periode juni tot en met september wordt de huidige burgemeester, de heer Bijl, benoemd als waarnemend burgemeester. Voor een waarnemend burgemeester geldt geen leeftijdsgrens.


Meer informatie 

Meer informatie over de procedure is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland
Of lees meer informatie over de nieuwe burgemeester voor Purmerend verderop op deze website.

Besluiten Gemeenteraad op 21 april 2022

De gemeenteraad nam de volgende besluiten tijdens de raadsvergadering in april 2022:   


Deel woningen Verzetslaan voor Oekraïense vluchtelingen 

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een grote toestroom van vluchtelingen naar andere delen van Europa, naar Nederland en ook naar de regio Zaanstreek-Waterland. In Purmerend worden vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen en op de locaties Burggolf en het voormalige gemeentehuis van Beemster. Andere opvanglocaties zijn nu nog niet gereed en daarom is er een extra voorlopige opvanglocatie nodig. De raad heeft ermee ingestemd om als overbrugging een deel van de tijdelijke woningen aan de Verzetslaan (naast de McDonald’s) hiervoor in te zetten, totdat er woonruimte voor een langere periode beschikbaar is. Het gaat om ongeveer veertig woningen (een blok) aan de Verzetslaan, met een overbruggingsperiode van vier tot acht maanden.

27  stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend 
6 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij


Deel proeftuinwoningen omzetten naar aardgasvrij  

De gemeente ontving in 2018 een bijdrage van het Rijk om een deel van de wijk Overwhere-Zuid van het gas af te halen, de proeftuin Aardgasvrij. Na alle voorbereidingen werd in 2021 gestart met het eerste blok in de proeftuin: de Scheldestraat, Amstellaan, Vechtstraat, Merwedestraat en Eemsstraat. 
Van de bewoners van deze straten heeft vorig jaar 75 procent aangegeven over te willen stappen op het warmtenet van Stadsverwarming (SVP). Het gaat om 112 van de 149 woningen. Twee bewoners hebben aangegeven dat zij kiezen voor een all electric oplossing, zoals een warmtepomp. En 110 eigenaren kiezen voor een aansluiting op het warmtenet. De aansluitingen op het warmtenet van SVP worden volledig vanuit het projectbudget betaald. Voor de all electric oplossing is een subsidie van maximaal € 10.000 beschikbaar. Voorwaarde is dat de woning binnen de subsidieperiode aardgasvrij wordt gemaakt.

De raad had bepaald dat bij een deelnamepercentage onder de 80 procent een raadsbesluit nodig is om de daadwerkelijke omzetting naar een aardgasvrije woning uit te kunnen voeren. Dat is nu ook gebeurd. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om voor de bewoners van de Scheldestraat, Amstellaan, Vechtstraat, Merwedestraat en Eemsstraat nu te starten met het aardgasvrij maken van de woningen. De uitvoeringskosten vallen binnen het budget. Volgens het college is er kans dat meer bewoners alsnog mee gaan doen met het aardgasvrij wonen. Bovendien is er voor de toekomst een nieuwe wet in de maak waardoor gemeenten de gaslevering kunnen beëindigen. Op termijn moeten alle bewoners dan op een andere (niet-fossiele) warmtebron overstappen. 

De uitvoering van de proeftuin is een van de belangrijkste activiteiten uit het programma Duurzaamheid. Het stelt de gemeente in staat een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

28 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Fractie Schaaij
5 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend


Bestemmingsplan Gorslaan 10 

In 2021 werd het bestemmingsplan Gorslaan 10 vastgesteld, waarmee het kantoorpand op deze locatie kan worden aangepast naar een gebouw met 57 sociale huurappartementen. Voor de toekomstige bewoners van de appartementen geldt dat de verhuurder van tevoren er op zal wijzen dat de woningen niet over bewonersparkeerplaatsen op eigen terrein beschikken (met uitzondering van een deelauto). De bewoners in de directe omgeving komen ook niet in aanmerking voor een parkeervergunning. 

Een omwonende van het gebied ging het afgelopen jaar vanwege de gekozen parkeeroplossing in beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat de gemeente onvoldoende onderbouwd heeft dat het plan níet zal leiden tot een toename van de parkeerdruk op de openbare parkeerplaatsen in de omgeving. Tot 1 juni 2022 krijgt de gemeenteraad de kans om beter te onderbouwen waarom in het bestemmingsplan is gekozen voor de parkeeroplossing. 

De gemeenteraad is van mening dat de parkeeroplossing niet zal leiden tot een onaanvaardbare parkeeroverlast in de omgeving. In november 2021 is een parkeerdrukonderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat er voldoende parkeergelegenheid is in de omgeving van Gorslaan 10. Jaarlijks gaat de gemeente in deze omgeving parkeerdrukmetingen uitvoeren om te kunnen handelen, als de parkeerdruk toch te hoog wordt. Bovendien wordt er in de omgeving van de Gorslaan actief gestuurd op minder autogebruik: geen bewonersparkeerplaatsen en geen parkeervergunningen.

In 2021 werd het masterplan Waterlandkwartier Purmerend vastgesteld met daarin de ambitie om het stationsgebied te veranderen in een hoog stedelijk gemengd gebied, met veel aandacht voor groen, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Gorslaan 10 is onderdeel van het Waterlandkwartier. 

26 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Forum voor Democratie, Fractie Schaaij
7 stemmen tegen: VVD, PVV, Gemeentebelangen Purmerend


Oversteekplaats met middenberm in Overlanderstraat 

In 2021 vroeg de raad aan het college om de verkeersveiligheid in de Overlanderstraat te verbeteren en daarvoor in de straat als proef tijdelijk een flexdrempel aan te leggen. Het aanleggen van een structurele flexdrempel blijkt echter de nodige nadelen te hebben en extra geld te kosten. Zo moeten er ongeveer 20 bomen worden gekapt, ondergrondse kabels en leidingen worden verlegd en verdwijnen er 25 parkeerplaatsen. Bovendien kan de flexdrempel geluidsoverlast veroorzaken voor de omwonenden. 
De raad heeft daarom ingestemd met een alternatieve verkeersveiligheidsmaatregel in de Overlanderstraat, namelijk een voetgangersoversteekplaats met een middenberm. De oversteekplaats met de middenberm wordt dan aangekondigd door verkeersborden en markeringen op de weg. En een buiging in de weg zal leiden tot een lagere snelheid van het verkeer in de straat. Het beschikbaar gestelde geld voor de flexdrempel wordt nu gebruikt voor de aanleg van de oversteekplaats. 

31 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij
2 stemmen tegen: D66


Motie - Visie Nekkerzoom 

De meerderheid in de raad steunde een motie van de fracties Stadspartij-Beemster Polder Partij, VVD en Forum voor Democratie om op korte termijn het gesprek aan te gaan met de bewoners, bedrijven en gebruikers in de Nekkerzoom. Dit met als doel om tot gedragen uitgangspunten voor de inrichting van dit gebied te komen, met aandacht voor alle documenten met enige ruimtelijke impact die tot op heden voor dit gebied zijn opgesteld. De Nekkerzoom is het gebied tussen de Nekkerweg, de Volgerweg, de A7 en de Zuiddijk in Zuidoostbeemster.
De aanleiding voor de motie vormen de meerdere recente voorstellen voor de gemeenteraad om in dit gebied af te wijken van het bestemmingsplan, waaronder het in de raadsvergadering voorliggende voorstel over de bouw van drie recreatiewoningen met een bedrijfswoning. In afwachting van de uitkomsten van de gewenste dialoog, is besloten om de beraadslaging en besluitvorming over dit voorstel op een later moment plaats te laten vinden.

23 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster (1), D66, Leefbaar Purmerend, PVV, Forum voor Democratie
10 stemmen tegen: CDA, GroenLinks, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster (2), Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij


Motie - Artikel 1 Grondwet 

De raad heeft een motie aangenomen van de fracties PvdA, CDA, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend en Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster over een symbool of kunstwerk in het stadhuis voor het gelijkheidsbeginsel in artikel 1 van de Grondwet. Het college is gevraagd om samen met de gemeenteraad een manier te vinden om permanent onder de aandacht te brengen dat de gemeente Purmerend hecht aan het principe van gelijkheid van een ieder. De raad vindt dit belangrijk vanwege de verharding en verruwing in de maatschappij, waardoor tolerantie en inclusiviteit regelmatig onder druk komen te staan. 
Het gelijkheidsbeginsel bepaalt voor wetgever, bestuur en rechters om bij het stellen van regels of het nemen van beslissingen de mensen in gelijke gevallen op een gelijke manier te behandelen. Discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke andere grond dan ook, is verboden. 
Op voorstel van het college is besloten om de kunstuiting te laten gaan over alle grondrechten, artikel 1 t/m 23 van de Grondwet.

28 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend
5 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie, Fractie Schaaij 


Motie - Verkeersveiligheid fietsers Hoornsebrug 

Volgens de Fietsersbond is het fietspad op de Hoornsebrug nog steeds gevaarlijk en zijn spoedige aanpassingen nodig. De brug moet zo snel als het kan veiliger worden voor alle verkeerdeelnemers. Het college is daarom gevraagd om in overleg met de Fietsersbond en de politie te zorgen voor een optimale verkeersveiligheid en de gemeenteraad van de plannen op de hoogte te brengen. Zo luidt de met algemene stemmen aangenomen motie van de fracties D66, Gemeentebelangen Purmerend, Leefbaar Purmerend, PVV, GroenLinks en Fractie Schaaij over de Hoornsebrug. De brug werd in 2019 opgeknapt, maar is volgens de Fietsersbond erg onveilig voor fietsers. Het fietspad aan de oostkant is te smal en de afbakening met het andere verkeer is niet goed uitgevoerd. De brug is onderdeel van een drukke verkeersroute waar ook veel fietsers gebruik van maken, waaronder een groot aantal scholieren van het voortgezet onderwijs. Sinds 2019 is er nog maar weinig veranderd aan de verkeersveiligheid van fietsers op de brug. Het college zegde toe er naar te streven om de verkeersveiligheid snel te kunnen verbeteren. De raad wordt geïnformeerd zodra de planning hiervoor bekend is. 

 

Alle besluiten van de gemeenteraad 

De overige besluiten van de raad gaan over de Huisvestingsverordening Purmerend 2021, het Businesscase Parkenplan 2021-2040, een Verklaring van geen bedenkingen voor de Volgerweg 79, de verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit, de verordening Erfgoed, de benoeming van leden adviescommissie voor bezwaarschriften, een delegatiebesluit over aanwijzing van trouwlocaties en over de begrotingswijziging 2022 en kadernota 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal, in de kalender bij 22 april 2022.
Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad. 
 

Reactie uit de fractie - april 2022

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws. Deze maand reageren elf fracties.

Het Gemeentenieuws wordt gepubliceerd in het gratis huis-aan-huisblad Purmerends Nieuwsblad. Ontvangt u de krant niet? Dan kunt u de krant ook ophalen in de hal van het stadhuis aan de Purmersteenweg 42. 

afbeelding potloden


Stadspartij-Beemster Polder Partij - Barbara Jonk, fractievoorzitter 

Samen op Koers 

Vanaf begin april mag ik de fractievoorzitter zijn van onze partij. De samenvoeging van de Beemster Polder Partij met de Stadpartij is heel natuurlijk gegaan. Duidelijk is dat het DNA van deze twee lokale partijen zo goed als hetzelfde is. En het voelt goed voor al onze fractieleden, ieder met zijn eigen kennis en kunde, maar zeker ook met een zekere nieuwgierigheid naar al het andere. En dat is echt wel noodzakelijk. We hebben over en weer nog heel wat te leren over beide voormalige gemeenten. Nu het coalitieakkoord er ligt, het nieuwe college geïnstalleerd is en alle raads- en commissieleden hun plek hebben gevonden, kunnen we echt aan de slag. Er is genoeg te doen.

 

PvdA - Sanda van Dam, raadslid 

Gorslaan 10 

Gorslaan 10 is een veelbesproken locatie geweest binnen de raad. Voor de PvdA niet onbelangrijk,  want hier worden hopelijk straks 57 sociale huurappartementen gebouwd. Een bouwproject waar veel behoefte aan is. In de commissie van 7 april kwam het onderwerp weer terug op de agenda. Volgens de Raad van State was het onvoldoende onderbouwd dat het plan niet leidt tot toename van de parkeerdruk op openbare parkeerplaatsen. Het college heeft een opsomming gemaakt waarom het niet leidt tot extra druk. Het feit dat de parkeerdruk momenteel 63 procent is en dat parkeerregulering  voor realisatie van het project wordt ingevoerd, was voor ons reden om in te stemmen. Wij hopen vurig dat dit project met zoveel sociale huurwoningen doorgang vindt.


VVD - Bart van Elden, fractievoorzitter 

Een nieuwe burgemeester! 

Het zal weinigen zijn ontgaan dat we een nieuwe burgemeester zoeken. Voor geïnteresseerden is een zogenaamde profielschets opgesteld. De fractievoorzitters hebben hier twee dagen intensief over gesproken en daarbij input meegenomen van inwoners, organisaties, ondernemers, de kinderraad en omliggende gemeenten. De gemeenteraad heeft de profielschets in een speciale raadsvergadering vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de Koning. Een van onze inwoners omschrijft de nieuwe burgemeester als volgt: ‘hij of zij is het visitekaartje van de gemeente. Straalt gezag uit zonder dominant te zijn. Is toegankelijk voor iedereen zonder met iedereen mee te waaien.’ Mooie woorden die we als VVD zeker onderschrijven. Hopelijk ontvangen we vele brieven van gemotiveerde kandidaten die graag in Purmerend aan de slag willen gaan!  


CDA - Michel Segers, raadslid 

Spelen én ontmoeten 

Het speeltuinseizoen is van start gegaan en dit werd onder andere gevierd met de opening van Speeltuin de Vreugdegaard in Middenbeemster. Een plek met veel meer betekenis dan alleen een speeltuin. Het is een plek in het dorp waar ouders elkaar ontmoeten, waar je met elkaar dingen organiseert en waar jong en oud samenkomen. Doordat het beheer van de speeltoestellen en de buitenruimte is teruggegaan naar de gemeente, kan het bestuur zich met alle vrijwilligers meer richten op het organiseren van allerlei activiteiten. En er staat heel veel op de planning! Om fijn te kunnen wonen, is veel meer nodig dan alleen een woning. Daarvoor zijn dit soort plekken ongelofelijk belangrijk. 


Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - Heleen Kokkeel, raadslid 

Overpeinzingen van een herintreder 

Na de afgelopen jaren de politiek vooral van de zijlijn gevolgd te hebben, kwam ik tot mijn verbazing weer terug in de gemeentepolitiek. Ook daar is veel veranderd en eerlijk gezegd is dat even wennen. Er is nu een beperkte spreektijd afgesproken tijdens een vergadering en je krijgt te horen: “sorry, maar dit zijn technische vragen en die moet u schriftelijk indienen.“ Voor ons het voordeel dat je niet meer midden in de nacht huiswaarts gaat na een vergadering, maar ik vraag me af hoe de geïnteresseerde volger dit ervaart. Mijn vrijwilligerswerk was en is belangrijk en ik wil op deze plaats deze collega’s graag in het zonnetje zetten. Zie ook de inzet nu voor de Oekraïense vluchtelingen. Dank hiervoor.


D66 - Edwin Paarlberg, commissielid 

Koester werelderfgoed Beemster 

In de raadsvergadering van 21 april bespreekt de gemeenteraad het plan om op een stuk grond aan de Vredenburghweg in Zuidoostbeemster de bouw van drie recreatiewoningen en een bedrijfswoning mogelijk te maken. D66 zal tegen dit plan stemmen. Wij zijn van mening dat met dit plan de kernkwaliteiten van Werelderfgoed De Beemster geweld worden aangedaan. Het gaat immers om een perceel achter het Noorderpad, dus achter de cultuurhistorische lintbebouwing. We hoeven niemand uit te leggen dat een torenflat niet past op het San Marcoplein in Venetië en dat we geen zonnepanelen aanleggen op de piramide van Cheops in Egypte. Zo hebben wij een bijzondere verantwoordelijkheid voor de Beemster. D66 staat pal voor de kernkwaliteiten van ons werelderfgoed.


GroenLinks - Pieter van Huizen, commissielid 

Toegang binnenstad beperkt! 

Mensen met een lichamelijke of visuele beperking maken voor hun vervoer gebruik van het AOV (Aanvullend Openbaar Vervoer). Dit vervoer brengt je gewoonlijk van deur tot deur.  Het Aanvullend Openbaar Vervoer heeft gedurende de periode dat de paaltjes die de binnenstad blokkeren voor autoverkeer echter geen toegang tot het stadscentrum. Dit betekent dat mensen die afhankelijk zijn van het AOV dan ook niet naar adressen in de binnenstad kunnen worden gebracht. De doelgroep heeft dan feitelijk geen toegang tot het centrum. Een ontoelaatbare beperking voor  mensen met een beperking. 
GroenLinks vindt dat aan deze bizarre situatie een einde moet komen en stelde  deze kwestie in de commissie van 14 april aan de orde.


PVV - Mike Hillegers, commissielid 

Het debacle aardgasvrij 

De PVV krijgt nog steeds signalen dat mensen de energierekening van de
‘aardgasvrije’ stadsverwarming niet kunnen betalen. Want hoewel Purmerend van het aardgas af lijkt te gaan, is niets minder waar. Stadsverwarming Purmerend heeft gas nodig om te functioneren in de piekuren, waardoor het aardgasvrij maken van de wijken in Purmerend toch niet zo aardgasvrij blijkt te zijn. En als u van de stadsverwarming af wilt wanneer de prijzen gigantisch stijgen, dan zijn de afsluitkosten zeer hoog. Maar dat is nog niet alles: de overheid komt namelijk met een dwangwet, waardoor de nu al beperkte vrije keuze helemaal verdwijnt. De PVV zal zich altijd tegen deze dwang verzetten. Huishoudens moeten zelf kunnen kiezen, zelfs als dat voor aardgas is.


Forum voor Democratie - Roar Baltus, commissielid 

Wat is Pasen? 

Hangend aan een kruis stierf Jezus. Men legde hem in een grot met een steen ervoor om drie dagen later op te staan na een offer. Judas verraadde hem en verraad komt verraderlijk onverwachts. Veel mensen zijn bezig met een paasbrunch, eieren zoeken en samenzijn met familie en vrienden. Voor anderen is het alleen een extra vrije dag. Na veel offers te hebben gebracht de afgelopen twee jaar, is het zaak om de Judas te herkennen, of het nu gaat om de opvang van vluchtelingen, biomassa of MRA- plannen. We moeten altijd op onze hoede zijn. Kunnen wij onze overheid wel vertrouwen? Zalig Pasen.


Gemeentebelangen Purmerend - Bas Poot, commissielid 

Verkeersveiligheid rond scholen 

Verkeersveiligheid is al lang een terugkerend thema, zeker als het gaat om veiligheid rondom scholen. Ons bereiken steeds meer signalen dat mensen zich hier zorgen over maken, zowel ouders, opa’s en oma’s, maar ook schoolbestuurders. Een moeilijk probleem dat vaak verder gaat dan ergens een drempel neerleggen. Het gaat vaak om doorgaande routes waar ook bussen, ambulances, etcetera langs moeten. Of oplossingen gaan bijvoorbeeld ten koste van parkeerplaatsen en/of groen. Maar we zullen er wel iets mee moeten, of dat nu vanuit de politiek, de scholen, of vanuit de opvoeders komt. Ervaart u verkeersveiligheidsproblemen rondom een school, of heeft u zelf ideeën wat we eraan zouden kunnen doen? Dan horen we graag van u via info@gbpurmerend.nl.


PB21 - Harry Poppelier, fractievoorzitter 

Beemster topsport! 

Het buitengebied van de Beemster is een aparte tak van sport, tenminste zo ervaart PB21 dat. Wij willen het serieus en goed doen, dat staat in ons programma te lezen en dat willen wij dan ook waarmaken. Politieke partijen die na de fusie collega’s uit de Beemster politiek binnen de fractie verwelkomd hebben, staan op ruime voorsprong. Wat zou het fijn zijn als PB21 ondersteuning zou krijgen van Beemsterlingen die weten hoe het werkt in de Beemster en vooral in het Beemster buitengebied. Wij bieden u een serieuze en gezellige fractie waar uw mening wordt gewaardeerd en PB21 werkt van buiten naar binnen, dus samen met de inwoners van de gemeente. Helpt u ons?