Actueel

Zomerreces tot 1 september

Voor de gemeenteraad geldt er een zomerreces vanaf 15 juli tot en met 31 augustus. Er zijn in deze periode geen openbare vergaderingen meer. De eerste vergaderingen na het zomerreces zijn de commissie Ruimte op donderdag 1 september en de commissie Ruimte op maandag 5 september.

Kijk voor meer informatie over de vergaderingen en bijeenkomsten in de vergaderkalender van het Politieke Portaal

 

Afbeelding hangmat

Voordracht Ellen van Selm als nieuwe burgemeester van Purmerend

De gemeenteraad draagt mevrouw Van Selm voor als nieuwe burgemeester van Purmerend. Dit is bekendgemaakt in een bijzondere raadsvergadering op 14 juli 2022. 
Mevrouw Van Selm is momenteel burgemeester van de Friese gemeente Opsterland (30.000 inwoners). Daarvoor was zij onder andere gemeenteraadslid in Lelystad en was ze werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur of bestuurder bij instellingen in Lelystad en omstreken. Ze is 58 jaar oud, lid van D66 en woont op dit moment in Ureterp. Mevrouw Van Selm is opgeleid als rurale sociologe aan de Wageningen Universiteit.


Advies vertrouwenscommissie 

Tijdens een besloten raadsvergadering voorafgaand aan de bekendmaking, presenteerde de vertrouwenscommissie haar advies over de meest geschikte kandidaten voor het burgemeesterschap. De commissie, die bestaat uit een afvaardiging van raadsleden, heeft de sollicitatiegesprekken gevoerd met de kandidaten. Op basis van dit advies heeft de raad besloten om mevrouw Van Selm voor te dragen als burgemeester aan de commissaris van de Koning.  

De vertrouwenscommissie ziet in mevrouw Van Selm een heel goede burgemeester van Purmerend, omdat haar manier van werken past bij de gemeente Purmerend. Met haar verbindende kracht, empathisch vermogen en vertrouwenwekkende voorkomen heeft de vertrouwenscommissie het volste vertrouwen er in dat zij het boegbeeld zal worden voor onze inwoners en ondernemers, maar ook buiten de gemeente in de regio en de MRA. Ze heeft de ervaring en de ambitie om de stap te maken van een kleinere gemeente naar een gemeente van grotere omvang. De vraagstukken van een stedelijke omgeving zijn deels nieuw. Haar nieuwsgierigheid, betrokkenheid en bestuursstijl gaan haar hierbij laten slagen. Dat ze daarbij erg goed weet hoe het er op het platteland aan toe gaat en welke vraagstukken daar leven, is een pré.

De bekendmaking in de openbare raadsvergadering, direct na het besloten deel, is te bekijken in het Politiek Portaal.


Nieuwe burgemeester benoemd bij Koninklijk Besluit 

De voordracht van de gemeenteraad wordt verstuurd naar de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Het is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die daarna de benoeming voorbereidt. Tot die tijd is burgemeester Don Bijl als waarnemend burgemeester in functie. De benoeming van de burgemeester gebeurt in september door de Kroon; door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Op 22 september vindt de beëdiging plaats en heeft Purmerend een nieuwe burgemeester.

Afbeelding Mevrouw Van Selm

 

 

Besluiten Gemeenteraad Purmerend op 30 juni 2022

De gemeenteraad nam in de raadsvergadering van 30 juni besluiten over onder andere de volgende onderwerpen: 
 

Subsidie verduurzaming particuliere woningen 

Voortaan kunnen meerdere subsidies tegelijk worden toegekend voor het verduurzamen van de particuliere woningen en voor de huisvesting van maatschappelijke instellingen, voor zover de kosten nog niet gedekt zijn door eerdere subsidies. Het Rijk had al eerder besloten dat het zogenaamde stapelen van subsidies voor verduurzaming is toegestaan. Het anti-stapeling beding is daarom nu geschrapt uit de subsidieverordening van de gemeente. 
Een andere nieuwe regelgeving is het verlenen van subsidie voor asbestsanering van daken van particuliere eigenaren. Dit gaat om een bedrag van € 10 per vierkante meter dak, met een maximum van € 2.500 per aanvraag. De subsidie wordt verstrekt, omdat het verwijderen van asbestdaken bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en hiermee wordt aangemoedigd.
De raad heeft de gewijzigde subsidieverordening ‘Verduurzaming particuliere woningen’ vastgesteld. 

35 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij
2 stemmen tegen: PVV

 

Beeldkwaliteitsplan Kwadijkerpark 

Het Kwadijkerpark in het noordoosten van Overwhere-Noord wordt herontwikkeld naar een nieuwe groene woonbuurt met maximaal 340 woningen, waarvan 100 sociale huurwoningen en 240 koopwoningen. Hiervoor is vorig jaar al het bestemmingsplan ‘Kwadijkerpark 2021’ vastgesteld. Omdat het Kwadijkerpark een herontwikkelingslocatie is waarvoor geen richtlijnen zijn opgenomen in de nota omgevingskwaliteit, is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In dit plan zijn welstandscriteria voor dit gebied opgenomen, de basis voor de wettelijk verplichte welstandstoetsing voor vergunningplichtige bouwinitiatieven in dit gebied. 
De aspecten duurzaamheid en natuurinclusief bouwen spelen een belangrijke rol bij de herontwikkeling van het Kwadijkerpark. Zo worden de woningen gasloos en energieneutraal uitgevoerd en gebouwd met hoogwaardige, duurzame materialen met aardetinten. In de openbare ruimte worden de bomen en struiken zoveel mogelijk in stand gehouden.
De Welstandscommissie heeft het beeldkwaliteitsplan positief beoordeeld. De gemeenteraad heeft het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. 
 

Bestemmingsplan Riekstraat-Gaffelstraat 

Gezien de urgentie voor meer woongelegenheid werd in 2021 het besluit genomen om op een aantal locaties in de gemeenten, (de BOL-locaties) extra woningen te realiseren. Het terrein tussen de Riekstraat en de Gaffelstraat in de Purmer-Noord is één van deze locaties. Hier wordt het kind- en tienercentrum vervangen door nieuwbouw, waarvan twaalf appartementen in de middeldure huur in de Riekstraat en de Gaffelstraat komen. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Riekstraat - Gaffelstraat 2022’ vastgesteld.
 

Definitief ontwerp Kooimanpark 

Vorig jaar stelde de raad het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ vast, om aan de hand daarvan de wijkparken en het stadspark te kunnen opwaarderen. De parken zijn belangrijk voor ontspanning, beweging, ontmoeting, voor het tegengaan van hittestress in de stad, en voor het vasthouden en bergen van water en voor ecologie. Het Kooimanpark is het eerste park dat nu wordt aangepakt. Bij het maken van het ontwerp is ook rekening gehouden met wensen van inwoners, zoals sporten en spelen, een groter uitrenveld voor honden  en het spelen van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
Het definitieve ontwerp voor dit park is nu vastgesteld. Ook is krediet voor 2022 beschikbaar voor de klimaatadaptatie maatregelen voor het park, rekening houdend met subsidie van de provincie. 
De werkzaamheden starten dit najaar.
 

Extra geld uitbreiding basisschool De Vlieger 

Voor de uitbreiding van basisschool De Vlieger is extra geld nodig. Het blijkt dat er meer maatregelen nodig zijn om te komen tot een duurzame oplossing op het terrein, zoals het slopen en weer opbouwen van een deel van het gebouw. De school zal na de werkzaamheden beschikken over een toekomstbestendig gebouw voor 356 leerlingen, met voldoende buitenruimte. Het slopen en weer opbouwen van een deel van het gebouw is nodig om één functioneel gebouw te realiseren dat past bij de onderwijskundige visie van de school. 
Met het extra geld was geen rekening mee gehouden in het integraal onderwijs huisvestingsplan (IHP). De raad heeft als gevolg hiervan extra financiering voor de bouw, de sloop en de tijdelijke huisvesting beschikbaar gesteld. De extra kosten worden gefinancierd binnen de middelen van het huisvestingsplan en verwerkt in de programmabegroting.
 

Motie - Kostendelersnorm in bijstand van 21 naar 27 jaar 

Een motie van GroenLinks, Gemeentebelangen Purmerend en de PvdA over het wijzigen van de kostendelersnorm in de bijstand haalde een meerderheid in de raad. 
Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2023 wijzigen, zodat jongeren tot hun 27e jaar niet meer  meetellen als `kostendeler` in de bijstand. Nu is het nog zo dat mensen in de bijstand gekort worden als een thuiswonende jongere de leeftijd van 21 jaar bereikt. Volgens de raad kan dit tot gevolg hebben dat ouders aan thuiswonende jongeren (ouder dan 21 jaar) geen huisvesting meer kunnen bieden, omdat ze een korting op hun uitkering niet kunnen dragen. De jongeren kunnen niet gemakkelijk aan passende huisvesting komen. 
De gemeente Purmerend stelt in haar beleid de menselijke maat centraal. Daarom vraagt de raad aan het college om vanaf 1 juli 2022 alle bijstandsgerechtigden, van wie een thuiswonend kind de leeftijd bereikt van 21 jaar en nu nog valt onder kostendelersnorm van de bijstand van de huidige wetgeving, niet direct te korten. Bijstandsgerechtigden die die nu al te maken hebben met de kostendelersnorm van jongeren tussen de 21 en 27 jaar, worden naderhand met terugwerkende kracht gecompenseerd.
Ook vraagt de raad om de benodigde voorbereidingen te treffen om de nieuwe wetgeving voor deze doelgroep per 1 januari 2023 direct uit te kunnen voeren. 

27 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij (5), PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij
10 stemmen tegen: Stadspartij-Beemster Polder Partij (4), Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, PVV, PB21

 

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal in de kalender bij 30 juni 2022. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt toegevoegd aan de agenda van de raad van 15 september 2022. 

Gemeentebestuur op de foto voor Festival2FightCancer

Het is raadslid Mark Intres gelukt: alle 37 raadsleden én het college van Purmerend staan op de foto in hetzelfde t-shirt voor Fight Cancer! 

De gemeenteraad van Purmerend heeft de afgelopen week als één team gezamenlijk geld opgehaald voor kankeronderzoek door de challenge aan te gaan om met zijn allen op de foto te gaan in het zelfde t-shirt voor Fight 2 Cancer.

Zaterdag 17 september 2022 is er een Festival 2 Fight Cancer in het Leeghwaterpark en in sporthal De Kloek. Door mee te doen aan sportieve activiteiten en het doneren van geld is sneller kankeronderzoek mogelijk. Het belang van dat onderzoek is enorm groot voor wie kanker heeft of krijgt.

Kijk voor meer info op: https://www.fightcancer.nl/fundraisers/gemeenteraadpurmerend

groepsfoto gemeentebestuur Purmerend juni 2022 Fight 2 Cancer

 

 

Reactie uit de fractie - juni 2022

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws. Deze maand reageren tien fracties.

Het Gemeentenieuws wordt gepubliceerd in het gratis huis-aan-huisblad Purmerends Nieuwsblad. Ontvangt u de krant niet? Dan kunt u de krant ook ophalen in de hal van het stadhuis aan de Purmersteenweg 42. 

 

Afbeelding potloden decoratief

 

Stadspartij-Beemster Polder Partij - Wout Zeekant, raadslid

Tijd voor ontspanning 

De gemeenteraad gaat 16 juli met reces of in gewone woorden: op vakantie. Tijd om te ontspannen. Even niet geleefd worden door het moeten volgen van de politieke agenda. De wittebroodsweken van de fusie Purmerend en Beemster zijn voorbij. Tijd om allerlei klusdingen in te halen, wat te lummelen en ander nieuws over je te laten komen. Ik denk daarbij aan mijn opa. Hij woonde in een bos bij Ugchelen. ‘s Zondags luisterde hij op de radio naar G.B.J. Hilterman die de toestand in de wereld in tien minuten uitlegde. In tien minuten was hij bijgepraat en de rest van de week was hij er tevreden mee. Iets dergelijks ga ik deze vakantie ook doen. Misschien ook een idee voor u?
Fijne vakantie!

 

PvdA - Peter de Waal, raadslid 

Openbaar Vervoer Vanzelfsprekend 

Met de bus reizen vanuit onze gemeente naar Amsterdam of elders. Het klinkt vanzelfsprekend. Er gaat echter veel aan vooraf. Op het moment van schrijven wordt bekend welke vervoerder in Zaanstreek-Waterland mag gaan rijden. Dat wordt regionaal besloten in de Vervoerregio. Samen met vier andere leden heb ik vanuit de raad van Purmerend zitting in de regioraad van de Vervoerregio. En dan gaat het niet alleen over wie er in de regio mag rijden, ook werken we aan een betere toegankelijkheid van het OV en bereikbaarheid. En alles zo schoon en duurzaam mogelijk. Prachtig om te werken aan goede mobiliteit in Purmerend en de regio. En niet in de laatste plaats, omdat ik vanaf nu de regioraad mag voorzitten. 

 

VVD - Bart van Elden, fractievoorzitter

VVD bedankt vrijwilligers Reuring 

De VVD bedankt alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om het Reuring festival 2022 mogelijk te maken. Dankzij de inzet van ruim 240 vrijwilligers is het internationale zomerfestival van Purmerend ieder jaar opnieuw een succes. Elk jaar maken we de agenda van de gemeenteraad leeg voor Reuring en inmiddels hebben we genoten van de twintigste editie vol theater, livemuziek en toffe acts in Purmerend en Beemster. Naast de vrijwilligers bedanken we de organisatie die met de ondersteuning van sponsoren en de vrienden van Reuring weer een geweldig programma hebben gemaakt op de binnen- en buitenpodia en natuurlijk in ons Leeghwaterpark. We kijken nu al uit naar de volgende editie!

 

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - Henk Wolf, commissielid

Verbinding 

Vrijdag 17 juni hebben enkele raads-, commissie- en collegeleden een bezoek gebracht aan de wijk Overwhere. Het wijkteam Overwhere is recent versterkt met een medewerker met als voornaamste taak: bewoners in de wijk met elkaar verbinden. De dag ervoor werd als eerste van het parkenplan het ontwerp van het Kooimanpark gepresenteerd. Een prachtig plan met waterpartijen, speelveldjes, een sport- en activiteitenweide en een hondenuitrenveld. Het park ligt in de nabijheid van scholen, een verzorgingshuis en aanleunwoningen. Volop gelegenheid voor jong en oud om samen te komen. Zou te zijner tijd het nieuwe Kooimanpark niet ook een terras verdienen, voor een natje en een droogje..? Het zal de kans op verbinding (nog) groter maken.

 

D66 - Nadine Hut, commissielid

Toegankelijkheid: van praten naar actie! 

Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als het gaat om bewustwording. Een goede toegankelijkheidsagenda vraagt dan ook om bewustwording van de hele stad. Tijdens de commissie Maatschappelijk heeft D66 ook aandacht gevraagd voor de Week van de Toegankelijkheid. Deze is niet meegenomen in de begroting, maar wel van belang om meer bewustwording in de stad te creëren. Ook vroeg D66 aan de wethouder om te monitoren of er problemen zijn met het Toegankelijk Openbaar Toilet, aangezien de deur hiervan blijft openstaan wanneer er meer dan 150 kilo binnen is. Daar zit je al gauw aan, als je afhankelijk bent van een hulpmiddel dat ook mee naar binnen moet. D66 blijft alle ontwikkelingen nauwgezet volgen!


GroenLinks - Marône Welbergen, raadslid

PurmerPride 

Purmerend is een regenbooggemeente waarin we graag willen laten zien dat je kan zijn wie je bent en mag houden van wie je houdt. Dat vieren we met de regenboogweek in oktober, die nu Pride Week heet. Helaas is de vrijheid om te zijn wie je bent nog niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Juist daarom is deze week ontzettend belangrijk voor de bewustwording. Diverse activiteiten voor en door de LHBTIQ+ gemeenschap zorgen voor meer sociale acceptatie. In omliggende gemeenten zoals Amsterdam, Zaanstad en Alkmaar worden om die reden jaarlijks Pride tochten georganiseerd. GroenLinks zou het geweldig vinden als dat dit jaar in Purmerend ook kan plaatsvinden. PurmerPride bijvoorbeeld op de Where of door de binnenstad van onze mooie open gemeente!


PVV - Nicole Moinat, fractievoorzitter

Boeren zijn onmisbaar 

De regering voert op basis van een stikstofsprookje een kruistocht tegen onze boeren die zorgen voor ons voedsel, werkgelegenheid en exportinkomsten. En dat terwijl voedselprijzen al de pan uit stijgen. Want uit onderzoek blijkt dat de emissies van stikstofoxiden en ammoniak al decennia fors dalen, onze boeren de laagste milieu-impact ter wereld hebben, in Duitsland véél hogere stikstofwaarden worden gehanteerd en het gebruikte AERIUS-model aan alle kanten rammelt. Maar onze regering aast op de gronden van de boeren om de vele asielzoekers en statushouders te kunnen huisvesten, met alle gevolgen van dien. De PVV steunt onze boeren en van ons mag het stikstofbeleid door de shredder. Laat de boeren met rust en sluit de grenzen. Dat werkt.


Forum voor Democratie - Tim van der Zwaart, commissielid

Toekomst van de boeren 

Het bestaan van onze boeren wordt bedreigd door de klimaatgekte van het huidige kabinet. Het lijkt een landelijk onderwerp,  maar de boeren in onze eigen gemeente lopen hierdoor ook gevaar. Boerenbedrijven (soms van meer dan honderd jaar oud) worden beperkt in hun bedrijfsvoering en dreigen ten onder te gaan, terwijl grote bedrijven vrij spel krijgen. Bij Forum voor Democratie weten we hoe waardevol onze boeren zijn voor een gezonde en leefbare maatschappij en wij zullen er daarom alles aan doen om de toekomst van de boeren in onze gemeente te beschermen tegen de klimaathysterie!

 

Gemeentebelangen Purmerend - Sandra Hoekstra, commissielid

Wandelen 

De zomer is begonnen. Het is weer volop genieten van de natuur en de zon. In Purmerend kan je heerlijk wandelen op dijken, in parken, en ook in de wijken is veel te zien. In elke wijk wordt er gebouwd en opgeknapt, leuk om bouwprojecten te zien groeien. De parken worden met het Parkenplan 2040 nog aantrekkelijker, als verbinding met elkaar in het groen, maar ook als verbinding tussen de wijken.
Al dat wandelen is natuurlijk super gezond en heerlijk om te doen, maar is het ook overal veilig om ontspannen te kunnen wandelen? Heeft u in uw buurt onveilige verkeerssituaties, laat het ons dan weten (info@gbpurmerend.nl). We brengen dit graag in kaart.
Fijne zomer gewenst van GBP :-)


PB21 - Harry Poppelier, fractievoorzitter

Actueel? 

Waar moet er deze maand over geschreven worden? Maakt niet uit, als het maar actueel is. En wat actueel is, mogen wij bepalen. Eigenlijk is het vreemd dat de raad bepaalt wat actueel is. Over het algemeen zijn het de vaste onderwerpen, best saai. De inwoners van de gemeente Purmerend mogen wat PB21 betreft inspraak hebben over wat actueel is. Heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat er een column over geschreven moet worden, of schrijft u zelf een column? Mail naar: info@pb21.nl.
De raad bepaalt, maar wel samen met de inwoners van onze mooie gemeente. Neemt u de uitdaging aan? Kom maar op met actuele onderwerpen of columns, samen met u maken wij er dan wat moois van.