Actueel

Herindelingsadvies Fusie Purmerend en Beemster

Op de agenda van de gemeenteraad van 27 februari:

In september 2019 stelden de gemeenteraden van Purmerend en van Beemster het herindelingsontwerp voor de fusie van de beide gemeenten vast. Het ontwerp is inmiddels uitgewerkt tot een herindelingsadvies dat wederom moet worden vastgesteld door beide raden. Dit wordt voor de gemeenteraden de laatste formele stap in het besluitvormingsproces om te fuseren.

Het herindelingsontwerp heeft in het najaar acht weken ter inzage gelegen en is ook verzonden naar de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de omliggende gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit dertien reacties die daarop kwamen, hebben niet geleid tot aanpassing van het ontwerp.
In het herindelingsadvies is onder andere opgenomen dat de bestaande grenzen tussen de gemeenten Purmerend en Beemster komen te vervallen en dat de gemeenten per 1 januari 2022 worden samengevoegd. Voor de fusie is het nodig om zicht te hebben op het beleid en de regelgevingen en de  organisatorische aspecten van het fusieproces. Hiervoor is een voorbereidingsplan voor de nieuwe gemeente opgesteld.

Het herindelingsadvies is zowel in Purmerend als in Beemster op 13 februari in de commissie besproken en staat in beide gemeenten op donderdag 27 februari op de agenda van de gemeenteraad.

Binnenkort zijn de agenda en bijbehorende stukken in te zien in het Politieke Portaal.   
De vergadering is rechtstreeks te volgen via het Politiek Portaal en via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1390).
De vergadering in Beemster is te volgen via www.beemster.net.

Besluiten gemeenteraad Purmerend 30 januari 2020

Visie stationsgebied en Waterlandlaan

Purmerend heeft de ambitie om het stationsgebied en een deel van de Waterlandlaan te herontwikkelen tot een hoogstedelijk gebied met woningen, werklocaties en andere (maatschappelijke) voorzieningen. De raad stelde unaniem de gebiedsvisie vast die de kaders aangeeft voor de herontwikkeling van een nieuw centrumgebied. Ook stemde de raad in met de aanpak en werd een budget beschikbaar gesteld voor het uitwerken van de visie en het oprichten van een projectorganisatie.

Het stationsgebied mist op dit moment een aansluiting met het (historisch) centrum en is niet het hoogstedelijke verblijfsgebied zoals de gemeente dit graag zou willen. In het gebied liggen kansen om een knooppunt van wonen, werken, verblijven en mobiliteit te worden. Dit vraagt wel om een grootschalige transformatie van het gebied. Een belangrijke randvoorwaarde is de verbinding tussen de historische binnenstad en het stationsgebied. Om die reden wordt bijvoorbeeld voorgesteld het station Purmerend te verplaatsen naar de Waterlandlaan. De ontwikkelingen zorgen ervoor dat Purmerend een toekomstbestendige en complete stad blijft met voorzieningen die een belangrijke functie voor de regio vervullen.


Steun oproep burgemeester: discussie ja, onbeschoft gedrag nee

Tijdens de raadsvergadering werd aandacht besteed aan de recente oproep van burgemeester Don Bijl aan bewoners van Purmerend over de manier van omgaan met elkaar en met gemeenteambtenaren tijdens informatie- en inspraakbijeenkomsten en via de sociale media. ‘Mensen kunnen een andere mening hebben en discussies gaan soms samen met hevige emoties. Daar is niets mis mee, zolang die emoties fatsoenlijk worden geuit en binnen de grenzen van het betamelijke blijven.’
Alle fracties in de raad steunen de oproep aan de Purmerenders om in gesprekken over ieder onderwerp dat in deze stad aan bod komt, met elkaar en organisaties, medewerkers, politie en gemeenteambtenaren- en bestuurders respectvol te blijven naar de ander.


Nota dierenwelzijn

Met een meerderheid in de raad is een nieuwe beleidsnota Dierenwelzijn vastgesteld. Dit was nodig na de veranderde wetgeving over dierenwelzijn en natuurbescherming en de maatschappelijke discussie rondom dierenwelzijn. Het dierenwelzijnsbeleid kwam tot stand in samenwerking met een klankbordgroep en zal ook in overleg met deze groep worden uitgewerkt. Deze klankbordgroep, bestaande uit verschillende deskundigen en dierenopvangorganisaties, is nieuw in Purmerend.
Overigens zal het onderdeel over vissen in de nota nog worden aangepast en
komt er aandacht voor het noodnummer 144 - Red een dier.


Naast de wettelijke zorgplicht voor dieren via de dierenopvangorganisaties, stuurt de gemeente ook aan op het welzijn van zowel gehouden dieren als dieren in de vrije natuur. Het dierenwelzijn raakt ook aan andere beleidsdisciplines, zoals het hondenbeleid, evenementen, de inrichting van de stad en het onderhoud van het groen. Het doel is om het welzijn van dieren in Purmerend te beschermen en bevorderen en dierenleed te voorkomen door middel van preventie en bewustwording. Met een integrale werkwijze tussen gemeente, partners en inwoners kan het dierenwelzijnsbeleid in de praktijk tot een succes worden gemaakt.

26 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend
10 stemmen tegen: VVD, PVV, SP, GroenLinksAlle besluiten:
De raadsvergadering is te bekijken via het Politiek Portaal, in de kalender bij 30 januari 2020. Een volledige besluitenlijst staat binnenkort op de website, bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering.

Politiek Portaal

Agenda's, vergaderstukken, ingekomen stukken, raadsvragen, etc. zijn te vinden in het Politiek Portaal. De vergaderstukken staan bij de vergaderingen in de raadskalender. Ingekomen stukken, raadsvragen, toezeggingen, etc. staan in Documenten (in de grijze menubalk).
De uitzendingen van de openbare vergaderingen zijn hier eveneens te vinden. 
  

Attenderingsprofiel

Je kunt je aanmelden voor berichten wanneer er nieuwe informatie op de website wordt geplaatst. Hiervoor kun je een account aanmaken en kiezen welke informatie je wilt ontvangen, zoals de agenda van de commissie Samenleving of van de gemeenteraadsvergadering. Ga hiervoor naar de inlogknop van het Politiek Portaal en maak je eigen attenderingsprofiel.