Actueel

Voorziening De Woonplek

Een van de onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad van 28 mei:  


Op de agenda staat de zorgverlening en een voorziening voor personen met een complexe multiproblematiek. Dit onderwerp is besproken in de commissie in maart, maar nog niet behandeld in de raad.

In de regio Waterland is er geen passend woon/zorg aanbod aanwezig voor personen met meerdere complexe problemen die daardoor overlast geven of crimineel gedrag vertonen. Sommige mensen verblijven op straat of hebben een woonplek binnen een bestaande zorginstelling, waarbij begeleiders aangeven dat ze aan deze mensen geen passende zorg kunnen bieden. Voor een enkeling is het gelukt passende zorg te vinden buiten de regio.
Het Rijk verwacht echter dat iedere regiogemeente zelfvoorzienend is. Dit betekent dat er meerdere soorten woon/zorgvoorzieningen in de regio noodzakelijk zijn. Het voorstel voor de voorziening in Purmerend sluit aan bij de regiovisie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang om meer verschillende voorzieningen aan te bieden.  

De raad wordt nu gevraagd om in te stemmen met het organiseren van de wijze van zorgverlening en het tot stand komen van een dergelijke voorziening. Het college wil daarna samen met de raad en de zorginstellingen de criteria voor een locatie voor De Woonplek gaan bepalen, een geschikte locatie selecteren en dat uitwerken. Bij dit laatste hoort ook aandacht voor de participatie met de omgeving.  


Klik hier voor de volledige agenda in het Politiek Portaal.

De gemeenteraadsvergadering wordt digitaal gehouden en is te volgen via het Politiek Portaal en via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1390).

Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend van 30 april 2020

Bomenplan 2020-2040

Het Bomenplan Purmerend 2020-2040 is met algemene stemmen vastgesteld. De raad heeft ingestemd met de uitgangspunten en structurele financiën voor het onderhoud van bomen en het budget voor vervanging van bomen in 2020. Het gevraagde krediet voor het incidenteel vervangen van bomen vanaf 2021 wordt besproken bij de behandeling van de begroting in het najaar.    

Purmerend heeft een bomenbestand waarvan een groot deel in een relatief korte periode is aangeplant en inmiddels aan het einde van de levensduur is. De kwaliteit van de bomen in Purmerend staat onder grote druk. De klimaatverandering uit zich in meer warme periodes, droogte en extreme weersomstandigheden, zoals (zomer)stormen. Verder komen plagen zoals de eikenprocessierups en ook boomziektes op steeds grotere schaal voor. De invloed hiervan op bomen is groot.
Het bomenplan is opgesteld om de kwaliteit van bomen en hun bijdrage aan een leefbare stad te waarborgen. Goed onderhouden groen kost minder in onderhoud en gaat langer mee. Diversiteit door het gebruik van verschillende soorten bomen versterkt het bomenbestand en beschermt het tegen plagen en ziektes. En: niet iedere boom die wordt gekapt, wordt ook vervangen. Bij de keuze voor kwaliteit gaat het niet om hoeveel boomstammen, maar om het bladvolume en de gezondheid van de kronen van bomen. Ook krijgen parken een belangrijkere functie, omdat bomen hier tot hun volle potentie kunnen groeien en monumentaal kunnen worden.

In het Bomenplan 2020-2040 komen eerdere beleidskeuzes samen en wordt een grote stap gemaakt naar de toekomst. Door het plan te koppelen aan de visie van Purmerend 2040 en de Visie Leefbare Stad 2040, worden duurzame ontwikkelingen ingezet.


Afvalinzameling Julianastraat

Het afval in de Julianastraat en de Vooruitstraat zal in de nabije toekomst voortaan ondergronds worden ingezameld. De raad heeft geld beschikbaar gesteld en besloten om de kapitaallasten voor deze inzameling te dekken vanuit de afvalstoffenheffing. In totaal worden er vier ondergrondse restafvalcontainers en twee ondergrondse papiercontainers geplaatst. De vuilniswagens hoeven dan niet meer tegen het eenrichtingsverkeer in te rijden om de containers te kunnen legen. Hierdoor kan de afval van beide straten op een veiligere manier worden opgehaald.
Naar aanleiding van de gevaarlijke verkeerssituaties in de straat zijn de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met bewoners. Een grote meerderheid van de bewoners van de Julianastraat en de Vooruitstraat heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor het ondergronds inzamelen van afval.


Alle besluiten van de gemeenteraad

Vanwege alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vergadert de gemeenteraad tijdelijk digitaal via een videovergadering. De videovergadering is te bekijken via het Politiek Portaal. Hier komt ook de volledige besluitenlijst over alle agendapunten te staan.

 

Digitaal vergaderen

Om het besluitvormingsproces in de gemeenteraad door te kunnen laten gaan tijdens de coronacrisis, is er een tijdelijke wet in werking getreden: ‘Digitale beraadslaging en besluitvorming’. Hierin staat dat gemeenteraden tijdelijk volledig digitaal besluiten kunnen nemen, mits de vergadering via een openbare geluid- en beeldopname rechtstreeks is te volgen. Raadsleden kunnen via een videoverbinding debatteren én stemmen over de agendapunten. Het is tot 1 september niet meer verplicht om aanwezig te zijn in de raadzaal, zoals voorgeschreven in de Gemeentewet.

 


Lees verder: Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming