Actueel

Aanbieding Kadernota 2022-2025 

Dinsdag 13 april presenteren de colleges van Purmerend en Beemster vanaf 18.30 uur de Kadernota 2022-2025 aan de beide gemeenteraden. De wethouders Financiën van de beide gemeenten lichten de kadernota toe. 
De presentatie is rechtstreeks te volgen via het Politiek Portaal, bij de 1e informatiebijeenkomst op 13 april in de raadskalender. Na de presentatie zijn de stukken te lezen via deze link.  


Gezamenlijke kadernota van Purmerend en Beemster  

Omdat de gemeenten per 2022 gaan fuseren, wordt er dit jaar gestreefd naar een gezamenlijke kadernota en begroting van beide gemeenten. De nota wordt daarom maandag 31 mei besproken in een gezamenlijke commissie voor de raden van Purmerend en Beemster. 
Afgesproken is ook dat alle vragen, moties en amendementen van de twee raden met elkaar worden gedeeld. De vaststelling van de kadernota gebeurt vervolgens wel in beide gemeenteraden afzonderlijk, omdat er in 2021 nog sprake is van twee zelfstandige gemeenten. De gemeenteraadsvergaderingen in Purmerend en Beemster over de kadernota staan gepland op 10 juni. 


Besluitvorming Kadernota 2022- 2025: 

17 mei: algemene beschouwingen van de fracties in Purmerend, 20.30 uur
31 mei: gezamenlijke commissie van Purmerend en Beemster, 20.00 uur 
10 juni: gemeenteraad in Purmerend, 20.00 uur 
10 juni: gemeenteraad in Beemster, 20.00 uur

Alle bijeenkomsten zijn online en rechtstreeks te volgen via het Politiek Portaal. De vergadering in Beemster is te volgen via de website van de gemeente Beemster: www.gemeentebestuur.beemster.net

Commissie Samenleving en Algemene Zaken

 

Op de agenda van de commissie Samenleving van 15 april:

Verbouwing poppodium P3 tot integraal muziekcentrum

In 2019 heeft de raad opdracht gegeven een ontwerp te maken waardoor poppodium P3 een integraal muziekcentrum wordt met onder andere ruimte voor Muziekschool Waterland, aanpassing van de horeca en verbetering van de toegankelijkheid. Het college vraagt de raad het schetsontwerp goed te keuren en voor de uitvoering van de verbouwing € 3 miljoen beschikbaar te stellen. Voor de kapitaallasten is er dekking in de begroting. Het college vraagt de raad ook goedkeuring te verlenen voor het oprichten van een beheerstichting.

 

Betrekken Kerkstraat 18 bij Theater De Purmaryn

Het pand Kerkstraat 18 is in 2017 door de gemeente gekocht om het te integreren met Theater De Purmaryn. Hierdoor kunnen knelpunten bij de backstageruimte worden opgelost. Het college stelt voor een keuze te maken uit de scenario’s die voor de uitvoering van dit plan zijn opgesteld en € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen.

 

Sportvisie

Op basis van gesprekken met maatschappelijke partners als Spurd en de Sportraad en de inbreng vanuit verenigingen, onderwijs en welzijnsorganisaties is een sportvisie voor Purmerend en Beemster gemaakt. De visie beschrijft de ambities voor het beleid voor de komende jaren en laat ruimte voor verschillen op wijk- en buurtniveau, de groei van de stad, en maatwerk.
 

Op de agenda van de commissie Algemene Zaken van 15 april:

Toekomst Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Onderwerpen als economie, bereikbaarheid en het bouwen van woningen zijn belangrijke punten op de agenda. Om de grote ambities te kunnen waarmaken en de regio te kunnen ontwikkelen tot een ‘metropool van grote klasse’, met economische groeimogelijkheden, een goed opgeleide beroepsbevolking, sociaal evenwicht en een hoge kwaliteit van de leefomgeving, moet de organisatie van de MRA overzichtelijker worden. De transitiecommissie heeft hiervoor een voorstel gedaan. De commissie wordt gevraagd om in te stemmen met een gezamenlijke reactie namens de regio Zaanstreek-Waterland.

 

De volledige agenda en vergaderstukken zijn te vinden in het Politiek Portaal.
De commissie is vanaf 20.00 uur rechtstreeks te volgen in het Politiek Portaal en via RTV Purmerend (KPN kanaal 1390, Ziggo kanaal 36).

Digitaal vergaderen en inspreken

Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de gemeenteraad vinden voorlopig digitaal plaats. De openbare vergaderingen en bijeenkomsten zijn te volgen via het Politiek Portaal en via uitzendingen van RTV Purmerend.


Inspreken

Het inspreken in een commissie blijft mogelijk. Je krijgt dan aan het begin van de vergadering enkele minuten de tijd om je onderwerp onder de aandacht te brengen van de raad. Het inspreken gebeurt vanuit het stadhuis. 
Neem van te voren contact op met de griffie om in te kunnen spreken en hier een afspraak over te maken. Aanmelden kan tot een dag van tevoren - tot 17.00 uur. Dit kan via een webformulier, een e-mail naar  griffie@purmerend.nl, of telefoon (0299) 452 713.


Tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming

Tot 1 mei 2021 is het niet verplicht om aanwezig te zijn in de raadzaal, zoals voorgeschreven staat in de Gemeentewet. De tijdelijke wet 'Digitale beraadslaging en besluitvorming' maakt het mogelijk dat het besluitvormingsproces in de gemeenteraad door kan gaan tijdens de coronacrisis. In de wet staat dat gemeenteraden tijdelijk volledig digitaal besluiten kunnen nemen, mits de vergadering via een openbare geluids- en beeldopname rechtstreeks is te volgen. Raadsleden kunnen dan via een videoverbinding debatteren én stemmen over de agendapunten.
Als het noodzakelijk is, wordt er digitaal vergaderd. Ook kunnen bijeenkomsten digitaal plaatsvinden, zoals een informatiebijeenkomst. Dit staat dan aangegeven in de agenda van het Politiek Portaal, bij de locatie van de bijeenkomst.


Besluit over verlenging tijdelijke wet