Actueel

Gemeenteraad 28 januari: Purmerend Zuid Zuid


Op de agenda van de gemeenteraad op 28 januari:


Voorbereidingskrediet Purmerend Zuid Zuid

De gemeente is van plan om aan de zuidzijde van de stad de locatie Purmer Zuid Zuid in ontwikkeling te brengen. Hiervoor heeft een eerste verkenning plaats gevonden. De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het starten van dit project en met een voorbereidingsbudget.


Bestemmingsplan parkeergarage stadhuis

In februari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor een ontwerp en de investering en de begrotingswijziging voor een ondergrondse parkeergarage met ongeveer 320 parkeerplaatsen aan de voorzijde van het stadhuis. De ontwikkeling van de parkeergarage is niet opgenomen in het geldende bestemmingsplan. Het college stelt de raad daarom voor het bestemmingsplan ‘Parkeergarage Purmersteenweg 2020’ vast te stellen.


Bestemmingsplan Wagenweg 10

De gemeente wil het huidige gemengde bedrijventerrein aan de Wagenweg en de Burgemeester D. Kooimanweg transformeren naar een levendige stadse wijk waar wonen, werken en verblijven samengaan. Centraal binnen het Wagenweggebied liggen de percelen Wagenweg 10a t/m 10g. De eigenaar van deze percelen wil hier de bebouwing slopen en 131 huurappartementen bouwen. De raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan Wagenweg 10-2020 vast te stellen.


De volledige agenda en vergaderstukken zijn te vinden in het Politiek Portaal.

De commissie is rechtstreeks te volgen via  het Politiek Portaal en via RTV Purmerend (KPN kanaal 1390, Ziggo kanaal 36).

Besluiten gemeenteraad december 2020

Besluiten uit de gemeenteraad van 17 december 2020:


Klimaatadaptatieplannen 2021-2024

De raad heeft de klimaatadaptatieplannen 2021-2024 voor Zaanstreek-Waterland en voor Purmerend vastgesteld. Deze plannen beschrijven hoe de regio en de gemeente Purmerend zich voorbereiden op een veranderend klimaat. Welke uitgangspunten en maatregelen zijn er nodig om de schadelijke effecten van hevige neerslag, extreme hitte, langdurige droogte en zeespiegelstijging zoveel mogelijk te beperken?

De plannen laten zien hoe hier zowel regionaal, in samenwerking met diverse partners in de regio Zaanstreek-Waterland, als lokaal handen en voeten aan worden gegeven. De uitgangspunten om te komen tot een klimaatbestendig en waterrobuust Purmerend zijn: meer groen en meer ruimte voor water in de stad, klimaatadaptief maatwerk en gedeelde verantwoordelijkheid. De klimaatadaptatieplannen dragen bij aan een duurzame fysieke leefomgeving van de stad en de regio.

De gemeenten Purmerend en Beemster gaan per 1 januari 2022 fuseren. Het uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Zaanstreek-Waterland is voor beide gemeenten hetzelfde. In de loop van 2021 worden de plannen van beide gemeenten samengevoegd tot één integraal plan voor de nieuwe gemeente.


Motie - Regenton

De raad heeft een motie van de PvSP aangenomen over een kortingsactie bij de aanschaf van een regenton, waarbij de korting wordt geregeld via de lokale ondernemers. De gemeente en de inwoners moeten meer kunnen doen om wateroverlast te voorkomen tijdens extreme regenbuien. Klimaatadaptatie moet ingebed worden in het denken en handelen van iedereen. Een regeling voor het gebruik van regentonnen draagt bij aan het bewust gebruik maken van water. Regenwater uit een ton is te gebruiken om de tuin te bewateren bij langdurige droogte of voor huishoudelijk gebruik, zoals het zemen van ramen. Het gebruiken van een regenton wordt op zich al beschreven in het klimaatadaptatieplan, maar het college zal de motie uitvoeren.

29 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, PVV, Gemeentebelangen Purmerend, PvSP
6 stemmen tegen: VVD, Hart van Purmerend


Motie - Yes We Can

Gemeente Purmerend gaat zich aansluiten bij de campagne ‘Yes We Can’ van de Statiegeldalliantie. Daarmee is de gemeente een van de gemeenten die samen met bedrijven en organisaties actief de Nederlandse en Belgische politici aanmoedigen om hun plannen voor statiegeld op alle plastic flessen én blikjes snel vast te leggen in wetgeving en daarmee statiegeld daadwerkelijk in te voeren. Dit gebeurt op initiatief van de fracties D66, Gemeentebelangen Purmerend en GroenLinks die gezamenlijk een motie indienden over deze campagne. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

In juli 2021 zal er statiegeld komen op plastic flesjes. En als het aantal blikjes in het zwerfafval voor eind 2021 niet met 70 procent is afgenomen, wordt ook hier statiegeld op ingevoerd. Uit de meest recente rapportage van Rijkswaterstaat blijkt nu dat het aantal blikjes in het zwerfafval is toegenomen in plaats van afgenomen. In 2019 bleek dat ook in Purmerend een groot deel van het zwerfafval bestaat uit blikjes en er 2,5 keer zoveel blikjes als plastic flesjes werden aangetroffen. De Statiegeldalliantie ziet niet voldoende voortgang bij het invoeren van het statiegeld en is daarom in november een campagne gestart onder de naam `Yes We Can`, waarbij politici in de Tweede Kamer worden aangemoedigd om nu door te pakken en snel te besluiten voor statiegeld op blikjes. Inmiddels hebben al 66 gemeenten zich aangesloten zijn bij de campagne. Door samen te werken met de alliantie wil de raad een signaal afgegeven aan de Tweede Kamer.

Purmerend sloot zich in 2017 aan bij de Statiegeldalliantie, omdat de gemeente voorstander is van statiegeld op plastic flesjes en blikjes.


Voortzetting regeling Starterslening

De regeling voor startersleningen wordt verlengd. De raad heeft weer geld ter beschikking gesteld voor het fonds voor de startersleningen. De koopprijzen op de Purmerendse woningmarkt zijn hoog en het verschil tussen het prijsniveau van de koopwoningen en wat de gemiddelde koopstarter op basis van zijn of haar inkomen hypothecair bij de bank kan financieren, is hoog. De starterslening kan dit verschil enigszins overbruggen waardoor starters wel of eerder een woning kunnen kopen.
De regeling voor de starterslening bestaat al sinds april 2018 en is al twee keer verlengd. Er wordt nu een rompkrediet van € 5 miljoen beschikking gesteld, zodat eventuele bijstortingen in het fonds een volgende keer via een collegebesluit kan worden afgedaan.


Aanvullende belastingmaatregelen 2021

De raad heeft voor 2021 de verordeningen vastgesteld voor de onroerende zaakbelastingen, de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten en de eerste wijziging van de leges. Een eerder ingediend amendement van GroenLinks en CDA over een aanscherping van de regeling voor groene daken is uitgewerkt in de tarieventabel van de legesverordening. In het amendement werd voorgesteld om bij (ver)bouwprojecten waarbij een groen dak wordt gerealiseerd, de korting op leges voor een ‘omgevingsvergunning bouwen’ te verhogen van 20 procent naar 50 procent. De korting bedraagt maximaal € 50.000. Er gelden geen leges voor een (ver)bouwproject waarbij het gaat om enkel een groen dak.


Alle besluiten van de gemeenteraad

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal op raad.purmerend.nl, in de kalender bij 17 december 2020. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de raad.

Digitaal vergaderen

Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de gemeenteraad vinden voorlopig digitaal plaats. De openbare vergaderingen en bijeenkomsten zijn te volgen via het Politiek Portaal en via uitzendingen van RTV Purmerend.


Inspreken

Het inspreken in een commissie blijft mogelijk. Neem van te voren contact op met de griffie om in te kunnen spreken en hier een afspraak over te maken. Aanmelden kan tot een dag van tevoren - tot 17.00 uur. Dit kan via een webformulier, een e-mail naar  griffie@purmerend.nl, of telefoon (0299) 452 713.


Tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming

Tot 1 maart 2021 is het niet verplicht om aanwezig te zijn in de raadzaal, zoals voorgeschreven staat in de Gemeentewet. De tijdelijke wet 'Digitale beraadslaging en besluitvorming' maakt het mogelijk dat het besluitvormingsproces in de gemeenteraad door kan gaan tijdens de coronacrisis. In de wet staat dat gemeenteraden tijdelijk volledig digitaal besluiten kunnen nemen, mits de vergadering via een openbare geluids- en beeldopname rechtstreeks is te volgen. Raadsleden kunnen dan via een videoverbinding debatteren én stemmen over de agendapunten.
Als het noodzakelijk is, wordt er digitaal vergaderd. Ook kunnen bijeenkomsten digitaal plaatsvinden, zoals een informatiebijeenkomst. Dit staat dan aangegeven in de agenda van het Politiek Portaal, bij de locatie van de bijeenkomst.


Kamerbrief Verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming