Actueel

Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend van 26 maart

Uitgifte gronden Baanstee Noord voor Hessing BV 

Het groente- en fruitverwerkersbedrijf Hessing BV in Zwaagdijk Oost wil voor uitbreiding van snij- en verpakactiviteiten van verse producten zich vestigen in De Baanstee Noord. De vestiging zal werkgelegenheid bieden aan mogelijk 1250 tot 1500 personen. Een deel van de werknemers kan vanuit Werkom instromen, waarbij opleidingen verzorgd worden in samenspraak met gevestigde onderwijsinstellingen.

De raad heeft ingestemd met een grondreserveringsovereenkomst met Hessing BV voor een kavel van het plangebied De Baanstee Noord. Ook wordt een optieovereenkomst gesloten voor een andere kavel in hetzelfde plangebied. De definitieve oppervlakte van de beide kavels wordt op basis van het definitieve ontwerp van het plan nog vastgesteld. De uitwerking van de periode en de andere voorwaarden voor het optieperceel worden ook nog definitief vastgelegd. Op initiatief van de VVD is er in het besluit geen machtiging aan het college gegeven om binnen de kaders van het besluit alles te doen wat nuttig en nodig is voor de gemeente, mede omdat de gevolgen daarvan door de raad nu niet kunnen worden overzien.   

De komst van het bedrijf biedt de gemeente Purmerend de mogelijkheid De Baanstee Noord te laten groeien tot een belangrijke regionale speler in de foodsector. Dit draagt bij aan de algehele regionale functie, de ontwikkeling van het terrein en versterking van de financiële positie van de gemeente.


Visie Leefbare stad 2040

De meerderheid in de raad heeft de visie Leefbare Stad 2040 vastgesteld. In de visie staat beschreven waar de gemeente Purmerend naar toe wil voor wat betreft groen en natuur in de stad en waarom. De veranderingen in het klimaat en de ontwikkelingen in de gemeente maken het nodig om op een andere manier om te gaan met de openbare ruimte, het bouwen en het particulier grondgebruik. In de visie Leefbare Stad zijn hiervoor kaders vastgelegd.

De laatste dertig jaar is Purmerend uitgegroeid tot een middelgrote stad. De vraag naar woningen is enorm, vooral onder jongeren en ouderen. Tegelijkertijd raken wonen, werken en vrije tijd steeds meer met elkaar verweven. Om Purmerend leefbaar te houden, moeten natuur en bebouwde omgeving meer in balans zijn. Dit gaat niet alleen om een andere manier van bouwen of andere vormen van mobiliteit, maar ook om een slimme inrichting en gebruik van de openbare ruimte.

10 fracties vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP, Hart van Purmerend
1 fractie tegen: Gemeentebelangen Purmerend


Herziening bestemmingsplan Overwhere Zuid

Het bedrijventerrein Wagenweggebied gaat veranderen in een levendige wijk waar wonen, werken en verblijven samengaan. Om veiligheidsredenen is de aanwezigheid van het verkooppunt van LPG daarom niet meer gewenst. De gemeente heeft met de exploitant van het tankstation op de Wagenweg een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten waarmee de verkoop van LPG wordt beëindigd.
Het beëindigen van de mogelijkheid om LPG te verkopen en het verwijderen van de daarbij behorende veiligheidszones wordt nu ook vastgelegd in het bestemmingsplan.
De raad heeft het bestemmingsplan '1e herziening Overwhere-Zuid 2012' vastgesteld.


De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal in de kalender bij 26 maart.
Een volledige besluitenlijst staat binnenkort op de website in de agenda van de gemeenteraadsvergadering.

 

Aangepaste werkwijze gemeenteraad Purmerend

Alle commissies, informatiebijeenkomsten, klankbordgroepen en de regionale bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn geannuleerd. Alleen de gemeenteraadsvergadering van 26 maart is doorgegaan. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de landelijke maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Naar aanleiding van de op 23 maart door de regering aangekondigde verscherpte maatregelen wordt nog bekeken wat dit betekent voor de geplande bijeenkomsten tussen 6 april en 1 juni 2020.


Richtlijnen ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft richtlijnen opgesteld over hoe om te gaan met het besluitvormingsproces tijdens de coronacrisis. Decentrale overheden en dus ook de gemeenteraad moeten zich houden aan de maatregelen van de regering en de richtlijnen van het RIVM. Lees meer in de bijlage op deze pagina.


Regionale noodverordening

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus heeft de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 16 maart een regionale noodverordening van kracht laten gaan en een aanwijzingsbesluit vastgesteld. De noodverordening geldt voor het grondgebied van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Lees de noodverordening in de bijlage. 

Ribbius Peletier-penning voor Manja van der Weit

Voor haar initiatief ‘Vrouwen in de Purmerendse Politiek’ (VIPPs) heeft het Purmerendse gemeenteraadslid Manja van der Weit de Ribbius Peletier-penning 2020 ontvangen. Met VIPPs maken vrouwen op een laagdrempelige manier kennis met politiek en worden zij geïnspireerd om de politiek in te gaan.
 
Sybilla Dekker, juryvoorzitter van de Ribbius Peletier-penning: “Manja van der Weit inspireert vrouwen met lezingen en trainingen om politiek actief te worden. Ze zorgt er met speeddates met politici van verschillende fracties ook voor dat zij kunnen onderzoeken welke politieke partij bij hun overtuiging past. De jury is onder de indruk van haar partij-overstijgende initiatief VIPPs. Manja valt op door haar energie en inzet voor de politieke participatie van vrouwen op lokaal niveau.”
 
Training voor beginnende politici
Voorafgaand aan de uitreiking van de Ribbius Peletier-penning organiseerde de provincie samen met de stichting ‘Stem op een vrouw’ een trainingsdag voor vrouwelijke (kandidaat)politici om hen vaardigheden mee te geven, die hen kunnen helpen in hun politieke loopbaan. Ruim vijftig vrouwen namen hieraan deel.
 
Aanleiding 100 jaar vrouwenkiesrecht
Provinciale Staten hebben de Ribbius Peletier-penning in 2019 ingesteld vanwege de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Van der Weit is de tweede vrouw die de Ribbius Peletier-penning ontvangt voor haar verdiensten voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. In 2019 ging de penning naar Devika Partiman van ‘Stem op een vrouw’. De onderscheiding wordt in totaal 5 keer uitgereikt.
 
Ribbius Peletier: eerste vrouwelijke gedeputeerde
De penning is vernoemd naar Liesbeth Ribbius Peletier, de eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland. Zij zette zich haar hele leven in voor vrouwenrechten.

Lees hier meer informatie over de onderscheiding
 

M.van der Weit neemt onderscheiding in ontvangst