Actueel

Wat staat er op de agenda van de commissie?


Op de agenda van de commissie Samenleving van 13 november 2019:   

2e Tussenrapportage 2019 - Nachtopvang Zeevangstraat

De nachtopvang aan de Wagenweg in Purmerend is een regionale voorziening voor mensen uit de regio Waterland die dak- of thuisloos zijn. Het pand voldoet echter niet meer aan de eisen en de opvang past ook niet in de ontwikkeling van het Wagenweggebied. Het kost tijd om een goede locatie te vinden en te realiseren. Het college heeft daarom gekozen voor een tussenoplossing: een verhuizing naar het pand op de Zeevangstraat. Daar is al een dagbesteding aanwezig waar ook gebruik van kan worden gemaakt. In de Zeevangstraat komen acht kamers beschikbaar voor zestien plekken met mogelijkheid tot uitbreiding naar vierentwintig plekken in noodsituaties. Het college vraagt de raad om € 80.000 beschikbaar te stellen om het pand geschikt te maken voor nachtopvang.

Kijk hier voor meer informatie over de agenda van de commissie Samenleving


Op de agenda van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 14 november 2019:

Bestemmingsplan Churchillhof

Het college vraagt de raad het bestemmingsplan ‘Churchillhof 2019’ vast te stellen om de bouw van 52 appartementen met zorgvoorzieningen mogelijk te maken op het voormalig terrein van wijkcentrum 't Noot aan de J.P. Grootstraat in de Wheermolen. Dit is niet mogelijk op basis van het huidige bestemmingsplan 'Wheermolen 2012'. De vrije sectorwoningen zijn gericht op zowel starters als senioren.

Transformatie bedrijventerrein De Koog

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de transformatie van bedrijventerrein De Koog van puur werkgebied naar werk-woongebied. De commissie heeft hierover al van gedachten gewisseld in maart 2019. Het college vraagt nu om vast te leggen dat de gemeente een passieve faciliterende rol aanneemt en de initiatieven van particulieren afwacht. Het college stelt voor een pilot van twee jaar in te stellen om te experimenteren met de start van de transformatie en hiervoor een krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen voor het eerste jaar.

Elektriciteit op markten en evenementen

Voor evenementen en markten zijn in de openbare ruimte elektriciteitsvoorzieningen beschikbaar. De voorziening op het evenemententerrein en drie voorzieningen voor de markten en evenementen in de binnenstad zijn technisch onveilig en daardoor afgekeurd. Reparatie van de voorzieningen is niet meer mogelijk. Het college vraagt de raad een krediet van € 110.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de vier electriciteitsvoorzieningen.

Kijk hier voor meer informatie over de agenda van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

 

 

 

Besluiten gemeenteraad over programmabegroting

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelijk extern onderzoek naar de correctheid van de financiële gegevens. Een motie van de VVD hierover werd met algemene stemmen aangenomen. Volgens de raad bevat de begroting 2020-2023 nog onvolkomenheden, waardoor geen integrale afweging kan worden gemaakt over de financiën van de gemeente. De begroting is onder deze voorwaarde vastgesteld, omdat de raad wil voldoen aan de door de provincie gehanteerde deadline van 15 november 2019. Een te late aanlevering bij de provincie kan leiden tot een preventieve controle van de gemeente.

Met het vaststellen van de begroting wordt onder andere extra geld geschrapt voor eventuele compensatie voor Spurd door het nadeel van de btw-regeling, het budget verlaagd voor wijkinitiatieven, meer budget beschikbaar gesteld voor sociaal rendement, geld uit de algemene reserve gebruikt voor woningbouwprogrammering, minder geld geraamd voor duurzaamheidsevenementen vanaf 2021, budget beschikbaar gesteld voor stadspromotie in 2020, de fusiekosten (voor)gefinancieerd, en de rijkskorting van € 500.000 voor 2019 (vanwege de groei van de WOZ-waarden) gecompenseerd via verhoging van de onroerendezaakbelasting.

27 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP
8 stemmen tegen: VVD, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend


De programmabegroting is gewijzigd na het aannemen van de volgende amendementen:

  • Algemeen toegankelijk toilet op Koemarkt

Unaniem is een amendement van Leefbaar Purmerend, GroenLinks en Gemeentebelangen Purmerend aangenomen om een algeheel toegankelijk toilet te plaatsen op de Koemarkt. In de binnenstad is namelijk geen openbaar toilet aanwezig, terwijl hier wel behoefte aan is.
Al eerder werd in de raad een motie aangenomen over dit onderwerp. Door een tekort in de begroting werd het plan echter in zijn geheel uitgesteld. Het college gaat nu zorgen dat deze voorziening in 2020 wordt gerealiseerd. In de begroting wordt hiervoor een structureel bedrag van € 20.250 uit de algemene reserve gehaald.  

  • Schone lucht

Met algemene stemmen nam de raad het voorstel van GroenLinks aan om de woorden ‘schone lucht’ toe te voegen aan de speerpunten op het terrein van verduurzaming van de stad. Een reden is dat Purmerend qua inwonertal en mobiliteit een groeiende stad is met steeds minder ruimte voor natuur en functioneel groen. Het college neemt het speerpunt over, met de kanttekening dat schone lucht een doelstelling is die al decennialang onderdeel vormt van het milieubeleid.


De vergadering over de programmabegroting is te bekijken via het Politiek Portaal, in de kalender bij 6 november  en 7 november 2019
Een volledige besluitenlijst staat binnenkort op de website bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering.


Lees het volledige persbericht in de bijlage hieronder:

Reactie uit de fractie oktober 2019

Twaalf fracties, twaalf reacties. Lees de pagina Reactie uit de fractie, waarin de fracties van de gemeenteraad geven kort hun mening geven over actuele onderwerpen in de Purmerendse politiek.

Reactie uit de fractie is onderdeel van het gemeentelijk nieuws Purmerend Totaal in het huis-aan-huisblad Purmerend Nieuwsblad.

Kijk in de bijlage.