Reactie uit de fractie - mei 2024

Image Vlottepen
23 mei 2024

De fracties geven deze maand hun kijk op de Voorjaarsnota. Deze nota beschrijft wat de gemeente het komende jaar gaat doen met het gemeentegeld en welke ruimte er is voor nieuw beleid. De gemeenteraad neemt in juni een besluit over de Voorjaarsnota 2024. Eerst bespreken de fracties in de commissievergadering de beleidskaders. Wat vinden de fracties hierbij belangrijk?

Stadspartij-Beemster Polder Partij - Barbara Jonk-de Lange, fractievoorzitter

Zulke keuzes wil je niet maken

Het takenpakket van gemeenten verandert al jaren, mede doordat onze samenleving verandert.  Daarbij hebben we te maken met woningnood, een krappe arbeidsmarkt, criminaliteit, eenzaamheid en vluchtelingenopvang. Samen maakt dit het werk dat de gemeente voor inwoners wil doen complex. Struikelblok daarbij is het Rijk. Al jaren is  niet duidelijk wat het Rijk financieel in de nabije toekomst aan de gemeenten zal bijdragen. De begroting is nog wel sluitend voor 2025 en 2026, maar wordt daarna duister en zorgwekkend!   Veel zaken zijn gewoonweg te belangrijk om niet meer te kunnen doen. Woningbouw met een goed voorzieningenniveau, goede wijksteunpunten met welzijn en zorg en een veilige woonomgeving vindt Stadspartij-Beemster Polder Partij van groot belang! Nu al moeten we gaan nadenken over wat  minder kan en wat niet meer kan! In een groeigemeente als Purmerend wil je zulke keuzes niet maken.  

PvdA -Jos Dings, raadslid

De Voorjaarsnota

In de Voorjaarsnota presenteert de gemeente Purmerend de plannen voor 2025 en verder. Het beeld is niet rooskleurig. Zo lopen de tekorten in 2027 en 2028 op tot respectievelijk 11 en 12 miljoen(afronding).Vanaf 2026 verandert de financieringsgrondslag voor de uitkeringen aan de gemeente. Dat betekent een aanzienlijke verslechtering. Deze week werd ook bekend dat de nieuwe regeringsploeg de gemeenten zal korten. De precieze uitwerking daarvan moet nog plaatsvinden. De gemeenten proberen zich tegen deze kortingen te wapenen. Zo is in de laatste raadsvergadering van 25 april een door de PvdA voorbereide motie aangenomen. Daarin staat een oproep aan het Rijk om de gemeenten wel van voldoende middelen te voorzien. Deze motie is in een groot aantal gemeenten aangenomen.

VVD - Bart van Elden, fractievoorzitter

Oneindig geld uitgeven

In de Voorjaarsnota vliegen de miljoenen je weer om de oren. En voor een gemeente als Purmerend is dat geen verrassing. Om voorzieningen en dienstverlening aan inwoners op peil te houden, is veel geld nodig. Maar de gemeente leeft op veel te grote voet. Het college blijft roepen dat alle tekorten de schuld zijn van Den Haag, maar dat is niet waar. In Purmerend wordt veel te veel geld uitgegeven aan allerlei nieuwe projecten en hierbij worden er zelden keuzes gemaakt. Alles kan en moet en het liefst in de meest dure variant. Dit is onhoudbaar, maar de coalitiepartijen zien dit anders. Geld is in hun ogen oneindig beschikbaar… De tekorten moeten de komende jaren zeker worden opgehoest. En daarvoor gaan alle inwoners van onze gemeente veel meer OZB en afvalstoffenheffing betalen. De VVD vindt dit zeer zorgelijk!

D66 - Mark Intres, fractievoorzitter  

Voorzichtig met geld, maar wel vooruit!

Begin juni praat de gemeenteraad over de Voorjaarsnota. Hierin staat hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Door nu besluiten te nemen, sorteren we voor op de begroting voor volgend jaar.  Als de gemeente geld overhoudt, kunnen we samen bepalen waar we extra geld aan willen uitgeven. En als er tegenvallers zijn, moeten we besluiten waar we minder geld aan uitgeven. Een groot deel van het geld komt van de rijksoverheid via het gemeentefonds. Alle gemeenten hebben er last van dat de rijksoverheid onduidelijk blijft over de hoogte van het bedrag dat gemeenten vanaf 2026 ontvangen. Mogelijk moeten we ingrijpende keuzes maken. Bij de Voorjaarsnota zal D66 met ideeën komen voor aanpassingen van de Voorjaarsnota. We denken na over voorstellen rond verkeersveiligheid van fietsers, leesbevordering via de bibliotheek, het isoleren van bestaande woningen en cultuurbeleid.

GroenLinks - Carla Brocken, raadslid

Kind van de rekening?

In de Voorjaarsnota 2024 staat over de jeugdzorg vermeld: ‘De taakstelling betekent dat we vanaf nu vaker ‘nee’ moeten zeggen.’ Dat is een ander geluid dan ‘Geen kind mag buiten de boot vallen’, zoals dat voorheen gehanteerd werd. Niet ieder kind met heel druk gedrag hoeft het label ADHD te krijgen, een voorbeeld van ‘normaliseren’. Dat kan uitgaven besparen die elders ingezet kunnen worden. Echter: een te late diagnose in een situatie waar ondersteuning nodig is, zal de toestroom naar zwaardere jeugdzorg niet verminderen en daardoor juist een kostenverhogend effect hebben. Evenmin zullen wachtlijsten in de (specialistische) jeugdzorg gebaat zijn bij bezuinigingen. GroenLinks maakt zich zorgen over de kinderen en gezinnen om wie het gaat. Wat ons betreft moet noodzakelijke ondersteuning altijd leidend zijn, zodat we werkelijk geen kind buiten de boot laten vallen!

Forum voor Democratie - Tim van der Zwaart, raadslid

Voorjaarsnota of najaarsnota?

Op 13 juni komt de raad bijeen om de Voorjaarsnota te bespreken, of noemen we hem toch de ‘Zomernota’? Echter zijn wij meer benieuwd naar de Najaarsnota. Wij merken op dat het college keer op keer bij de raad terugkomt voor extra kredietverstrekking. Naast het feit dat dit veel tijd kost, kost het de inwoners ook ongelofelijk veel geld. Geld dat er nauwelijks is! Het Rijk geeft ‘niet thuis’ en wij storten ons in het volgende miljoenenproject. Forum voor Democratie staat open voor vooruitgang, mits dit verantwoord is! Tijdens de commissievergadering zullen wij hier ons over uitspreken. Heeft u hier ook een mening over? Wij horen deze graag, mail ons op purmerend@fvd.nl of kom eens langs op een fractievergadering!

Gemeentebelangen Purmerend - Jordi Albers, fractievoorzitter

Geld naar woningbouw!

De gemeenteraad besluit waaraan de gemeente geld uitgeeft. De Voorjaarsnota beschrijft hoe de gemeentefinanciën zich ontwikkelen en schetst in grote lijnen de kaders voor de begroting van de gemeente. Onze fractie zet volop in op het doorgaan met bouwen van betaalbare woningen voor Purmerenders. Het college moet wat ons betreft geld blijven vrijmaken om de bouw van die broodnodige betaalbare woningen te versnellen. De afgelopen tijd hebben zich daarnaast veel geweldsincidenten in onze gemeente voorgedaan. De aanpak hiervan is van groot belang en het zou dan ook goed zijn om hiervoor meer geld uit te trekken. Naar verwachting neemt de bijdrage van de Rijksoverheid aan de schatkist van Purmerend de komende jaren af. Wij zullen grote investeringen als het uittrekken van € 26.420.000 voor een nieuwe milieustraat dan ook kritisch bekijken.