Reactie uit de fractie - juni 2024

Image Fietsnietjes
14 juni 2024

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws. Dit keer geven de fracties antwoord op een lezersvraag: ‘Als het gaat om veiligheid in de gemeente; wat vindt u dan het meest belangrijk? Hoe kijkt u als fractie hier tegenaan?’

Stadspartij-Beemster Polder Partij - Rainier Epping, raadslid

Spotlight op vrijwilligers Ogen en Oren 

In onze gemeenten zijn er veel mensen aan het werk voor onze veiligheid, zowel professionals als vrijwillige professionals. Om de veiligheid in de buurt te vergroten, is er het project Ogen en Oren. Ogen en Oren is een project dat in 2013 is gestart door 13 bewoners in de Purmer Noord, omdat er toentertijd veel woninginbraken waren. Vele vrijwilligers maken in verschillende wijken ondertussen deel uit van Ogen en Oren. Wat doen deze vrijwilligers? Deze wijkbewoners lopen ‘s avonds in teamverband rond en melden verdachte situaties aan de politie of handhaving. Ook melden ze bijvoorbeeld dat er een onveilige situatie is door kapotte straatverlichting of gevaarlijk losliggende stoeptegels. Stadspartij-Beemster Polder Partij bedankt de vrijwilligers voor hun inzet en hoopt dat dit project ook verder uitgebreid kan worden in andere wijken en de dorpen in de Beemster. 

PvdA - Marlies Vermeulen, raadslid

Blijven leren van het verleden

Op 30 mei werd raadsbreed besloten dat alle oorlogsmonumenten in onze gemeente voor de toekomst behouden moeten blijven. Bovendien zal het overzicht van alle monumenten gepubliceerd worden op de website van het comité 4-5 mei. In onze gemeente  bevinden zich twaalf  verschillende monumenten en vijf Stolpersteine. De fractie PvdA is verheugd dat dit voorstel door alle partijen is ondersteund. Nu de generatie ooggetuigen langzamerhand verdwijnt, worden deze stille getuigen belangrijker. Niet alleen om respect te tonen voor onze oorlogsslachtoffers, maar ook om te leren van het verleden.  De lessen uit het verleden helpen ons te blijven werken aan een open en tolerante samenleving. Voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis: op 26 juni is er in Westbeemster een herdenking en lezing over aircrashes in de  Beemster (vanaf 19.45 uur, gratis toegankelijk). Wellicht ontmoeten wij elkaar daar!

VVD - Bart van Elden, fractievoorzitter

Een veilige gemeente Purmerend

Als je je niet veilig voelt, ben je niet vrij om te gaan, staan en te doen wat je wilt. We moeten ons daarom veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Van andermans spullen blijf je af. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit niet snappen moeten hard worden aangepakt. De gemeente ondersteunt politie en handhavers met voldoende menskracht, camera’s en het goed verzamelen en delen van informatie over personen die crimineel gedrag laten zien. Iedereen kan bijdragen aan veiligheid. Houd ogen en oren open en deel informatie met de gemeente of politie. Ook melden bij Misdaad Anoniem kan helpen om tijdig in te grijpen. We hebben vertrouwen in onze politie en handhaving en zijn blij met initiatieven zoals buurtpreventie, ogen-en-oren en de vele buurt-WhatsAppgroepen. Alleen samen kunnen we zorgen voor een veilige gemeente. 

CDA - Ferry Pankras, raadslid

Met elkaar kunnen we meer

Het CDA vindt het belangrijk dat alle inwoners zich veilig voelen in de gemeente. Dat kan zijn in de wijk waar ze wonen, maar ook daar waar ze evenementen bezoeken in onze gemeente. De rol van politie, boa's en hulpverleners is van groot belang. In de wijken is  sociale controle, een beetje op elkaar letten en elkaar durven aanspreken echter ook heel belangrijk. Met het project Ogen en Oren,  dat nog steeds doorloopt, probeert de gemeente bewoners te helpen om meer te zien en laagdrempeliger incidenten te melden. Maak daar ook gebruik van. Criminaliteit moet teruggedrongen worden. Wij kunnen met elkaar veel meer dan wij tot nu toe doen. Probeer het eens!

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster  - Henk Grader, raadslid

Veiligheid in je stad

Veiligheid in de stad betekent vooral sociale veiligheid. Wat ik hiermee bedoel is dat je vrij kunt bewegen zonder blootstelling aan criminaliteit of geweld in welke vorm dan ook, waarbij ras, afkomst of geaardheid geen rol speelt. Je ervaart geen overlast en verloedering en je kunt zonder angstgevoelens in de openbare ruimte vrij verblijven. Bij het verbeteren van de veiligheidsbeleving kan een samenspel van een tweetal thema’s als de fysieke structuur en de sociale cohesie een belangrijke invulling hieraan geven. Daarnaast zijn er ook binnen een van deze thema’s enkele pijlers aan te wijzen. Denk hierbij aan high impact crimes (criminaliteit met veel exposure in een wijk o.a. overvallen en inbraken), het hard aanpakken van overlast, maar ook zeker een goede samenwerking tussen de politie, de corporaties en de gemeente.

D66 - Rick Hollander, commissielid 

Snel handelen 

Purmerend is een veilige gemeente. Cijfers laten zien dat Purmerend relatief goed scoort als het gaat om criminaliteit, inbraken en diefstallen. De meeste inwoners voelen zich ook veilig, blijkt uit onderzoek. Natuurlijk zijn er verschrikkelijke incidenten, waarbij soms heel jonge mensen betrokken zijn. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente snel en adequaat handelt bij de aanpak van overlast en de bestrijding van geweldsincidenten. Wij verwachten van de gemeente een complete aanpak, waarbij verschillende partijen (bijvoorbeeld scholen, wijkteams, politie, (jeugd-)BOA’s, justitie en organisaties als Clup Welzijn) intensief samenwerken. Lokale ogen en oren zorgen ervoor dat snel gesignaleerd kan worden of er iets speelt. Denk aan de wijkagent of een tiener- en jongerencentrum op een centrale locatie in de wijk. Hierdoor kan eerder preventief worden gehandeld en snel actie worden ondernomen om te voorkomen dat bijvoorbeeld (jeugd)overlast uitgroeit tot grote geweldsincidenten.

GroenLinks - Ruben van Kuik, raadslid

Meld Misdaad Anoniem

Er is de afgelopen periode veel te doen geweest rondom de veiligheid binnen onze gemeente. Helaas kunnen politie en handhaving niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn. En op iedere hoek van de straat een camera ophangen of een agent plaatsen, is natuurlijk geen optie. Des te belangrijker is het dat wij hen zo goed mogelijk bij hun werk ondersteunen door hun ogen en oren te zijn en melding te maken bij vermoedens van criminaliteit. Dit kan bij de wijkagent, maar ook (anoniem) bij de gemeente of via Meld Misdaad Anoniem. U kunt hierbij denken aan drugscriminaliteit. Zoals het vervaardigen en verkopen van drugs, maar ook aan fraude, mensenhandel, arbeidsuitbuiting, mishandeling en witwassen. Elk stukje informatie, hoe klein ook, kan het verschil maken. Meld Misdaad Anoniem is iedere dag telefonisch bereikbaar via 0800-7000 en online via www.meldmisdaadanoniem.nl

PVV - Nicole Moinat, fractievoorzitter

Veiligheid voor inwoners  

Veiligheid voor onze inwoners is een van de belangrijkste onderwerpen voor de PVV. Dit is in ons programma ook een van de prioriteiten. Dat inwoners dit ook belangrijk vinden en waarderen, bleek ook tijdens de EU-verkiezingen. De PVV had het beste resultaat en de grootste winst ooit bij verkiezingen. Dank aan al onze kiezers voor hun fantastische steun en stem. Wilt u uw stem nog meer laten horen en bent u benieuwd hoe het in onze gemeenteraad zou zijn als u samen met ons kunt meebeslissen over Purmerend/Beemster? Stuur dan een mail naar: fractiemedewerkerpvvp@gmail.com. Het roer is eindelijk om, laten wij dit doorzetten in Purmerend! #PVV

Forum voor Democratie - Debora Tollenaar, fractievoorzitter

Meer politie op straat

De afgelopen jaren is de veiligheid in onze gemeente in een rap tempo verslechterd. We zien een toename van incidenten zoals schietpartijen, explosies en nog meer tragische gebeurtenissen die het daglicht niet kunnen verdragen. Veel inwoners voelen zich niet meer veilig op straat. De politie wordt daarbovenop nog eens belemmerd door bureaucratie en bezuinigingen. FVD wil deze negatieve trend stoppen. Wij streven naar meer politie op straat, zowel in stadscentra als in woonwijken en dorpen. Het politiebureau moet dichter bij de bewoners worden geplaatst voor betere bereikbaarheid; we blijven van mening dat de verhuizing een ernstige vergissing was. We pleiten voor maatregelen zoals fouilleren om wapens van de straat te houden. Daarnaast willen we investeren in buurtpreventie en samenwerking tussen gemeente, politie en instellingen om de veiligheid te verbeteren. Hopelijk wordt deze gemeente snel weer een veilige gemeente!

Gemeentebelangen Purmerend  - Sandra Hoekstra, commissielid 

Reactie uit de wijk!

De politiek moet vaker naar de mensen in de wijk. Dit levert niet alleen leuke gesprekken op, maar je krijgt ook directe feedback van de inwoners over het reilen en zeilen in de wijk. Daarom trok Gemeentebelangen Purmerend eind mei op naar de Purmer-Noord. Bewoners maakten melding van het volgende: Overlast en (sociale) veiligheid; geluidsoverlast van eetgelegenheden die te lang openblijven; bedreigende situaties in speeltuinen; een onveilig gevoel in de avond op en rondom het Gildeplein; fatbikes die te hard over de stoep rijden en gevaarlijke oversteekplaatsen zoals bij de Apotheek en het kruispunt Overlanderstraat – Van Osweg. Gemeentebelangen Purmerend erkent deze zorgen en zal zich inzetten voor de benodigde infrastructuurverbeteringen en handhaving en het gesprek met de bewoners blijven voeren om vinger aan de pols te houden over de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid van de bewoners in Purmerend (Noord).