Reactie uit de fractie september 2023

Image
Afbeelding decoratief

22 september 2023

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws. Deze maand reageren elf fracties.

Het Gemeentenieuws wordt gepubliceerd in het gratis huis-aan-huisblad Purmerends Nieuwsblad. Ontvangt u de krant niet? Dan kunt u de krant ook ophalen in de hal van het stadhuis aan de Purmersteenweg 42.

Stadspartij-Beemster Polder Partij - Wout Zeekant, raadslid

Terug van vakantie

De scholen zijn weer begonnen. Ik reed met de auto door de Overlanderstraat in de Purmer-Noord. Wat een verandering: een nieuwe oversteekplaats, bus abri’s, wegversmalling, fietsstroken. De gemeente heeft de weg veiliger gemaakt, mede dankzij de inzet van de Stadspartij-Beemster Polder Partij. De gemeente als wegbeheerder vindt het belangrijk om de wegen zo veilig mogelijk in te richten. Als iedereen zich nu ook beter gaat gedragen in het verkeer, zich aan de snelheid houdt en op elkaar let, kan de verkeersveiligheid verbeteren. Maar, als ik het aantal e-bikes en fatbikes met hun snelheid zie toe nemen, dan houd ik mijn hart vast.  Beste mensen, heb zorg voor elkaar. Houd het veilig en ouders: let op uw kinderen.

PvdA - Els van Loenen, fractievoorzitter 

Aandacht voor kunst en cultuur

Het politieke seizoen startte met een werkbijeenkomst over de opstelling van een nieuwe Cultuurvisie. Gastheer was Bibliotheek Waterland. Voordat we inhoudelijk met aandachtspunten aan de slag gingen, kregen we een presentatie over het leesoffensief. Goed om te horen wat de bibliotheek allemaal doet om ervoor te zorgen dat er meer gelezen wordt. Bovendien vervult de bibliotheek de functie van informatiepunt over allerlei (digitale) zaken. Een welverdiende pluim! Daarna gingen we in gesprek over de toegankelijk- en zichtbaarheid van cultuur. Dat zorgde voor interessante gesprekken. Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat het soms lijkt of er voor kunst en cultuur harder ‘geknokt’ moet worden dan voor andere maatschappelijke sectoren. Heel fijn dat we in de gelegenheid waren om input te geven!

VVD - Rianne de Wit, raadslid

Ulysse Ellian in Purmerend

De afgelopen maanden was Purmerend in de greep van criminaliteit. Inwoners en bedrijven werden geplaagd door brandbommen, beschietingen, steekincidenten en berovingen op straat. De politie zit hier bovenop en heeft de politiek eerder dit jaar gevraagd om een messenverbod. De VVD was dan ook blij toen dit in juli eindelijk door de raad kon worden vastgesteld. Vorige week was Tweede Kamerlid van de VVD Ulysse Ellian, woordvoerder Justitie en Veiligheid, in Purmerend. Ulysse weigert te zwichten voor bedreigingen vanuit de onderwereld. Met grote gevolgen voor zijn eigen veiligheid zet hij zich in voor de veiligheid van Nederland. Onze leden konden met hem in gesprek over de situatie in Nederland en natuurlijk die in Purmerend.

CDA Fred Koot, fractievoorzitter

Financiële (on)duidelijkheid rijksoverheid

Jarenlang heeft het Rijk taken overgeheveld aan gemeenten. Hiermee nemen de kosten voor gemeenten enorm toe. De gemeente is voor een groot deel van de inkomsten afhankelijk van bijdragen vanuit het Rijk.  Maar het Rijk verzuimt nu duidelijkheid te geven over de toekomstige bijdragen aan gemeenten. Purmerend heeft een sluitende begroting voor 2024 en 2025, maar tast daarna in het duister over welke bijdrage mag worden verwacht. Nu het kabinet demissionair is, gaat dat waarschijnlijk nog langer duren. Het CDA maakt zich daarom zorgen over grotere en langdurige investeringen die de gemeente moet doen. We zullen daarom de financiële situatie nog beter in de gaten moeten houden. Wij hopen dat het Rijk zo spoedig mogelijk duidelijkheid kan geven.

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - Theo Neep, fractievoorzitter

Kinderburgemeester

Tijdens ons werkbezoek van donderdag 7 september aan de gemeente Haarlemmermeer mochten wij getuige zijn van de benoeming van de nieuw gekozen kinderburgemeester. In dit geval een 10-jarige jongedame die, vergezeld van haar ouders en een aantal klasgenoten, glunderend alle plichtplegingen over haar heen liet gaan. Ook kreeg zij de nieuwe ambtsketting omgehangen, waarin voor elke kern (31) van de gemeente een penning was opgenomen. De achtergrond van een kinderburgemeester is om op vroege leeftijd kennis te maken met de werkzaamheden van de normaal gekozen burgemeester, waarbij rekening houdend met school en andere sportieve activiteiten, het ‘kind zijn’ altijd voorop staat. Hoe mooi zou het zijn als ook in onze gemeente het instituut van kinderburgemeester zou worden opgericht?

D66 - Rick Hollander, commissielid

Zorgen over uitval bussen

Binnenkort starten de nieuwe afspraken (concessie) met EBS over het busvervoer in onze regio. Helaas horen we te vaak dat bussen niet op tijd rijden of uitvallen, mede door personeelstekort. In een tijd waarin de prijs van buskaartjes flink omhoog gaat, vragen wij hier aandacht voor tijdens de behandeling van de begroting van de Vervoerregio Amsterdam. Het kan niet zo zijn dat inwoners van onze gemeente op goed geluk richting de bushalte moeten lopen om hopelijk op een bus te kunnen stappen. D66 Purmerend neemt het initiatief om vanuit de gemeenteraad een duidelijk signaal af te geven aan de Vervoerregio Amsterdam om er met EBS voor te zorgen dat de bussen op tijd rijden en uitval zo weinig mogelijk voorkomt.

GroenLinks - Peter Zwart, fractievoorzitter

Week van de Duurzaamheid

Van 6-14 oktober is het de Week van de Duurzaamheid. GroenLinks vraagt hier graag uw aandacht voor. 
Wat doet de gemeente en wat kunnen we zelf? Energie besparen, huizen isoleren, groene energie gebruiken. Minder weggooien en meer repareren. Afval scheiden zodat hergebruik mogelijk is. Niet afhankelijk blijven van giftige bestrijdingsmiddelen. Dat alles om te zorgen dat onze grondstoffen niet uitgeput raken. Dat we schone lucht kunnen inademen en over schoon water beschikken. We mogen onze planeet niet als vuilnisbak gebruiken om alles maar te dumpen. GroenLinks en PvdA organiseren in het kader van die week een avond op 9 oktober in het Stamhuis, Kerkstraat 11, met ons Kamerlid Laura Bromet. Meer informatie is te vinden op purmerend.groenlinks.nl/nieuws

PVV - Robin Heynen, raadslid

Straatterreur

Onze inwoners moeten weer met een veilig gevoel over straat kunnen. Geen angst meer, geen straten en plekken meer hoeven mijden. Stap 1 is al gezet, mede op initiatief van ons. Het messenverbod is ingesteld. Nu is het tijd om door te pakken voor een veiliger Purmerend. Preventief fouilleren, meer zichtbaarheid van de handhaving in risicogebieden, inzet van jeugdcoaches, oudergesprekken, begeleiding en buurtvrijwilligers. Opties zijn er genoeg. Er is werk aan de winkel. En het moet snel! Elk incident is er een te veel. Wij gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de beloofde verbeteringen doorgevoerd worden en zullen ook met initiatieven komen. Deze straatterreur moet nu stoppen!

Forum voor Democratie - Erika Auperlé, commissielid

Tegenstellingen

In de commissie van 13 september werd de herijking van het armoedebeleid besproken. Een inspreker vertelde over de nijpende armoede in Purmerend. Er zijn Purmerenders die de meest basale zaken niet kunnen betalen, zoals een gebitsprothese of huisraad. Om maar niet te spreken over de menstruatiearmoede. Wij  vinden dit onacceptabel. In de concept-begroting 2024 staat een voornemen om de gemeentebelastingen per 2024 te verhogen met 7,6 %. Hierdoor wordt de armoede alleen maar groter en zullen meer huishoudens zich moeten wenden tot voedselbanken en/of hulp van de gemeente. Is er dan werkelijk geen mogelijkheid tot lastenverlichting? Wij denken van wel en daarom heeft Forum voor Democratie 12 standpunten opgesteld. Lees ze op www.fvd.nl of in de Forum App.

Gemeentebelangen Purmerend - Jordi Albers, fractievoorzitter

Kom langs bij GBP!

Het nieuwe politieke jaar is weer begonnen. Tijdens het reces heeft Gemeentebelangen Purmerend echter niet stilgezeten: mede door onze inspanningen heeft de gemeenteraad een extra vergadering gehouden over een woningbouwproject dat goed is voor 291 woningen (waarvan 84 sociale huurwoningen), waardoor de kans op realisatie van het project aanzienlijk is toegenomen. GBP zal zich ook dit jaar weer hardmaken voor betaalbare woningbouw, verkeersveiligheid en meer zeggenschap voor inwoners. Om deze doelen te bereiken, zijn de ideeën en perspectieven van inwoners onmisbaar. Weet daarom dat onze fractiekamer altijd voor u openstaat: kom vooral eens langs! Laat het ons vooraf even weten via info@gbpurmerend.nl. Hopelijk tot snel!

PB21 - Harry Poppelier, fractievoorzitter

Ellende Bij Streekvervoer

Bij de meesten is de batterij na een welverdiende vakantie weer volledig opgeladen, maar voor veel inwoners was dit helaas van korte duur. Het streekvervoer heeft Purmerend behoorlijk in de steek gelaten, met als gevolg onvrede en ergernis van reizigers. Weg opgeladen batterij.  PB21 heeft een aantal vragen en vertrouwt erop dat deze door de wethouder met de portefeuille vervoersregio en de regioraadsleden worden opgepakt. Waarom geen meldingen bij uitval van bussen? Waarom korte bussen met als gevolg reizigers als sardientjes in blik? Waarom geen communicatie? Aan welke oplossing wordt er per direct gedacht? Ziekteverzuim en personeelstekort horen wij veel te vaak en is een cliché. Als het openbaar vervoer gepromoot wordt, zullen de reizigers wel zekerheid moeten hebben.