Gemeenteraad: nieuwe gemeentewerf, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Image Gemeentewerf
24 mei 2024

Donderdag 30 mei vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. De bespreekpunten zijn het voorlopige ontwerp voor de nieuwe gemeentewerf en milieustraat en de jaarstukken en begroting van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Voorlopig ontwerp nieuwe gemeentewerf en milieustraat

In juni 2020 ging de gemeenteraad akkoord met de verhuizing van de gemeentewerf en milieustraat naar Baanstee-Noord. Dit is nodig omdat er problemen zijn bij de verkeersafwikkeling in De Koog, met de huisvesting voor het personeel en met de Arbo-eisen. Inmiddels is er een voorlopig ontwerp voor de nieuwe gemeentewerf en milieustraat. Vanwege prijsstijgingen en noodzakelijke kosten is er een aanvullend krediet nodig.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling
In 2023 heeft de gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven op de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De wijziging is nodig in verband met wetswijzigingen. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de zienswijzen van de deelnemers aan de regeling voorzien van commentaar en de tekst van de regeling aangepast. De nieuwe tekst bevat een wijziging ten opzichte van de oude tekst.

Jaarstukken 2023 en begroting 2025 
Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio heeft de ontwerpbegroting 2025 aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting geeft ook inzicht in de meerjarenraming tot en met 2028. Tevens zijn de jaarstukken 2023 ter kennisname toegezonden. Het college stelt de raad voor de jaarstukken voor kennisgeving aan te nemen, een positieve zienswijze te geven op de begroting en een voorbehoud te maken bij de meerjarenraming in verband met de keuzes die nog moeten worden gemaakt in de gemeentelijke begroting.

Behoud oorlogsmonumenten in gemeente Purmerend (hamerpunt)

Op verzoek van de raad heeft  college heeft een plan van aanpak gemaakt voor het behouden en ongeschonden blijven van oorlogsmonumenten. Het gaat hierbij om de gelegenheid tot het kunnen blijven herdenken bij het monument. Uit de inventarisatie blijkt dat voor een aantal monumenten meer onderzoek nodig is. Eén daarvan is het oorlogsmonument ‘Geallieerde Vliegers’ aan de Zuiderweg 41.

Opties voor een stadspas (hamerpunt)

Het college heeft op verzoek van de raad de opties onderzocht voor een stadspas. Een voorzieningenpas lijkt voor de gemeente de beste optie, omdat deze pas gemeentelijke regelingen kan versimpelen voor inwoners die het nodig hebben. De eerste vijf jaar bedragen de lasten van de stadspas € 273.800, daarna jaarlijks € 215.000. Deze financiële ruimte heeft de gemeente nu niet. Daarom stelt het college voor nu geen beslissing over het invoeren van een stadspas te nemen, maar in juni 2025, bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2025.

Bestemmingsplan Lisdoddestraat 40 (hamerpunt) 

Het college vraagt de raad een bestemmingsplan vast te stellen waarmee het mogelijk wordt een appartementengebouw aan de Lisdoddestraat 40 te ontwikkelen. Het gebouw is geschikt voor 38 sociale huurwoningen voor 55-plussers en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.

Agenda, stukken, en live uitzending

Kijk voor de volledige agenda en alle stukken in het raadsinformatiesysteem. Vanaf deze webpagina is de vergadering rechtstreeks te volgen. 
De vergadering is ook te volgen via RTV Purmerend, op de lokale televisie en facebook.

Gemeenteraad, 30 mei, 20.00 uur, raadzaal, stadhuis Purmerend.