Raad: benoeming wethouder, burgerinitiatief

Image Afbeelding integraal kindcentrum Middenbeemster
26 maart 2024

De gemeenteraad vergadert op donderdag 28 maart over verschillende onderwerpen.

Benoeming kandidaat-wethouder 

De vergadering begint met de benoeming van een nieuwe wethouder en een nieuw raadslid. Na het vertrek van Harry Rotgans uit het college van B en W, heeft de fractie Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster Chris Boer als kandidaat-wethouder voorgedragen aan de raad.

Daarna worden eerst de hamerpunten behandeld, waaronder:

De evenementenvisie 

In de evenementenvisie 2024-2030 staat welke ontwikkelingen op het gebied van evenementen zijn doorgemaakt en met welke ontwikkelingen de gemeente in de komende jaren rekening moet houden. Bij de evenementenvisie hoort een uitvoeringsagenda. Hierop staan de acties die de komende jaren worden uitgevoerd. De gemeente wil onder andere een gevarieerd evenementenaanbod voor alle inwoners bieden met evenementen die stad en platteland samenbrengen en die unieke kansen geven om de gemeente te promoten. Het college vraagt de raad de evenementenvisie 2024-2030 vast te stellen en de evenementenvisie 2012-2022 in te trekken.

Beeldkwaliteitsplan integraal kind centrum Middenbeemster 

In de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staat dat er een nieuw schoolgebouw moet komen in nieuwbouwwijk De Keyser. Het hoofdgebouw van de basisschool De Blauwe Morgenster blijft op dezelfde locatie gevestigd. De tijdelijke bijgebouwen worden wel gesloopt. Het nieuwe gebouw moet groot genoeg zijn om de leerlingengroei van de Blauwe Morgenster op te vangen. De verwachting is dat in 2036 de school 500 tot 550 leerlingen telt. Die worden voor tweederde gehuisvest in het nieuwe gebouw. In het nieuwe pand komen ook een gymzaal, bibliotheek, kinderopvang en een centrum voor jeugd en gezin. Het nieuwe gebouw wordt het Integraal Kind Centrum (IKC) Middenbeemster. Om dit te kunnen realiseren, is een beeldkwaliteitsplan 'IKC Middenbeemster' gemaakt. 
Hierin staan aanbevelingen en richtlijnen voor de vormgeving en inrichting. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen en er zijn geen inspraakreacties op binnengekomen. Ook is het positief beoordeeld door de Welstandscommissie. Het college vraagt de raad om het  beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Bespreekpunten 

Dit keer staat er een burgerinitiatief over een algemene gehandicaptenparkeerplaats als bespreekpunt op de agenda. 
Een ander onderwerp is de samenstelling van het presidium. Met de benoeming van de kandidaat-wethouder zijn er gevolgen voor de samenstelling van het presidium.    

Raadsvergadering 28 maart, 20.00 - 23.00 uur, raadzaal, stadhuis Purmerend. 
De agenda en uitzending zijn te bekijken in het raadsinformatiesysteem.