Gemeenteraad: subsidie, begroting, MRA

Image Isolatiesubsidie
21 juni 2024

De gemeenteraad vergadert donderdag 27 juni over een aantal hamerpunten. Het is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen  

De gemeenteraad wordt gevraagd om wijzigingen door te voeren voor de bijzondere subsidieverordening Verduurzaming particuliere woningen. Dit is nodig om aan te kunnen sluiten bij recente ontwikkelingen van beleid en innovaties. 
De lijst met duurzame maatregelen waar inwoners en maatschappelijke instellingen subsidie voor kunnen aanvragen, is opnieuw bekeken. Hierdoor moet de subsidieverordening worden aangepast. Zo is het subsidiebudget niet geschikt voor aanvragen van grote verenigingen van eigenaars (VvE). De kans is dan groot dat het budget voor duurzaamheidssubsidie voor overige aanvragers snel op raakt. 
Alle particuliere woningen in de gemeente Purmerend komen in aanmerking voor subsidie. Nieuw is de tijdelijke subsidieverordening voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen. Met dit beleid wordt het mogelijk om particuliere woningen met een laag energielabel (D, E, F of G) een ontzorgingsaanbod te doen waarbij verschillende subsidies worden aangevraagd en gestapeld.
De raad wordt gevraagd om de verordening vast te stellen en een bedrag van € 430.000 uit de reserve duurzaamheid beschikbaar te stellen.

Jaarstukken gemeente Purmerend 2023

Het college heeft de jaarstukken 2023 voor de gemeente Purmerend ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarrekening 2023 wordt afgesloten met een positief resultaat. Via de jaarrekening wordt verantwoording gegeven over het gevoerde beleid en de financiële resultaten. 
Elk jaar moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen en indienen bij de provincie. De provincie heeft namelijk de wettelijke taak om financieel toezicht te houden. Een gemeente levert de jaarrekening vóór 15 juli en de begroting vóór 15 november in bij de provincie.

Overige onderwerpen op de agenda zijn te lezen in het raadsinformatiesysteem. Hier is ook de uitzending van de vergadering te volgen.  

Raadsvergadering 27 juni 2024, 20.00 uur, raadzaal, stadhuis.