Gemeenteraad op 25 mei

Image Afbeelding Ontwerp Park De Noord
19 mei 2023

Donderdagavond 25 mei vergadert de gemeenteraad over de volgende voorstellen. Eén bespreekpunt staat er op de agenda, namelijk het initiatiefvoorstel over het intrekken van de referendumverordening.

Initiatiefvoorstel intrekken referendumverordening 

De fracties van de VVD, Stadspartij-Beemster Polder Partij, Leefbaar Purmerend, CDA en Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster hebben een initiatiefvoorstel ingediend om de referendumverordening in te trekken. Deze fracties zien om verschillende redenen niet langer de meerwaarde in een referendum.

Hamerpunten zijn onder andere:

Ontwerp voor Park De Noord 

Het ontwerp voor de herinrichting van dit park is klaar. Aparte zones voor natuur, honden, spelen, sporten en andere activiteiten zorgen ervoor dat verschillende groepen tegelijk van het park kunnen genieten. 
Het college vraagt de raad om eventuele wensen of opvattingen te geven, voordat het ontwerp wordt vastgesteld.

Bezwaarschriften tegen voorkeursrecht De Koog 

De gemeente heeft op diverse percelen binnen De Koog een eerste recht van koop bij verkoop van het perceel. Een aantal eigenaren van de percelen heeft bezwaar ingediend tegen dit besluit. De bezwaarschriften zijn behandeld door de adviescommissie voor bezwaarschriften. De adviescommissie adviseert de gemeenteraad om het gevestigd voorkeursrecht te handhaven.

Machtiging informatieverstrekking  

De Gemeentewet is veranderd als het gaat om geheimhouding. Wanneer een bestuursorgaan geheime informatie aan de raad stuurt, bepaalt de raad wie kennis mag nemen van deze geheime informatie. 
De regeling kan als gevolg hebben dat bijvoorbeeld het college informatie waarop het geheimhouding heeft opgelegd voortaan niet meer met de raad wil delen, onder het mom dat het de regie over de informatie kwijt is. Het college stelt om deze reden een machtiging voor.

Voortgangsnota 2022 MRA 

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken dertig gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam samen om de leefkwaliteit van de inwoners te verbeteren. In de Voortgangsnota wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten. Hiermee kunnen de gemeenteraden en de Provinciale Staten in gesprek gaan met hun bestuurders en zaken meegeven die zij van belang vinden. De MRA vraagt ‘wensen en opvattingen’ in te dienen op de (concept)nota. De colleges van Zaanstreek-Waterland stellen voor een gezamenlijke zienswijze te maken.

Ga naar het raadsinformatiesysteem voor de volledige agenda, stukken en live-uitzending.

De raadsvergadering is te volgen via deze website of via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1390).  De vergadering is ook bij te wonen vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het stadhuis. De raad vergadert van 20.00 tot 23.00 uur.