Commissie: gebiedsvisies de Purmer en de Oostflank

Image Afbeelding De Purmer
2 april 2024

De gebiedsvisies de Purmer en de Oostflank worden besproken in de commissie Ruimte in april 2024. Gezien de verwachte tijd voor behandeling van beide onderwerpen, is de commissie verdeeld over twee avonden. Maandagavond 8 april kunnen inwoners en andere betrokkenen bij de commissie inspreken over beide onderwerpen. Daarna bespreken de fracties in de gemeenteraad de beide onderwerpen op donderdagavond 11 april. De besprekingen in de commissie zijn voorbereidend op de besluiten die de gemeenteraad later hierover zal nemen.

De onderwerpen op de agenda:

Gezamenlijke gebiedsvisie de Purmer 

De gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben samen een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer gemaakt. In de visie staan voor de lange termijn (tot 2035) afspraken over de toekomst van het gebied, zonder het hele gebied op slot te zetten. De afspraken gaan over de thema’s bedrijvigheid, woningbouw, recreatie, bereikbaarheid, landbouw en energie. De visie heeft in de zomer van 2023 tien weken ter inzage gelegen. Er zijn 95 zienswijzen op binnengekomen. Naar aanleiding daarvan zijn er wijzigingen in de visie doorgevoerd. 
Het college vraagt de raad de voorlopige versie Strategische gebiedsvisie De Purmer 2035 vast te stellen. De gebiedsvisie wordt ook behandeld in de gemeenteraden van Waterland en Edam-Volendam. Als de drie gemeenteraden allemaal dezelfde versie hebben vastgesteld, wordt deze definitief.

Gebiedsvisie de Oostflank 

De Oostflank is het gebied aan de oostkant van Purmerend en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. Na een intensief participatietraject heeft de gemeente samen met de ontwikkelaar een  conceptvisie voor dit gebied gemaakt.  In de visie staat op hoofdlijnen hoe de natuur in het gebied versterkt wordt, waar woningen en voorzieningen kunnen komen en hoe er wordt omgegaan met mobiliteit. De visie geeft een toekomstbeeld, oftewel ‘de stip op de horizon’.  In februari is de (concept)visie besproken met de omgeving en betrokken partijen. Naar aanleiding hiervan is de visie op een aantal onderdelen aangevuld. Het college vraagt de raad in te stemmen met de gebiedsvisie en een krediet beschikbaar te stellen voor vervolgwerkzaamheden.

Inspreken 

Insprekers voor gebiedsvisie de Oostflank en gebiedsvisie de Purmer kunnen het woord voeren op 8 april vanaf 20.00 uur. Als u tijdens de commissie uw mening wilt geven over een van de gebiedsvisies, dan moet u zich van tevoren aanmelden bij de griffie. Dit kan tot 16.00 uur op 8 april via het aanmeldformulier op deze website.

Agenda en live uitzending 

Kijk voor de agenda van 11 april en alle stukken in het raadsinformatiesysteem. De uitzendingen van de inspreekavond op 8 april en de commissie op 11 april zijn hier rechtstreeks te volgen. De vergadering is ook te volgen via RTV Purmerend, op de lokale televisie en facebook.  

Ga naar de vergadering op maandagavond 8 april – Inspreekavond bij de commissie Ruimte, 8 april, 20.00 uur, raadzaal, stadhuis Purmerend.

Ga naar de vergadering op donderdagavond 11 april –  commissievergadering Ruimte, 11 april, 20.00 uur, raadzaal, stadhuis Purmerend.