Besluiten gemeenteraad Purmerend 21 december

Image decoratief
22 december 2023

De gemeenteraad nam verschillende besluiten tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 december 2023.

Maatschappelijk beleidskader 

Het vastgestelde maatschappelijk beleidskader 2024 beschrijft richtlijnen voor het verstrekken van subsidies voor de samenleving van de gemeente Purmerend. Het kader beschrijft de koers en visie van de gemeente met daarbij de uitgangspunten die de manier van werken van de gemeente kenmerken en waarover het gesprek wordt gevoerd met de gesubsidieerde maatschappelijke organisaties en gemeentelijke uitvoerders. Het gaat over (samen)werken, inzet en activiteiten voor inwoners. Hoe vergroot je de leefbaarheid en bied je een passende aanpak om inwoners te kunnen ondersteunen?  
Samen met verschillende eerder vastgestelde beleidsnota’s die vooral aangeven wát er moet gebeuren en met de algemene subsidieverordening, sluit het maatschappelijk beleidskader aan door richting te geven aan hóe de gemeente werkt.

Jeugdnota Samen leven 

De raad stelde ook de jeugdnota ‘Samen leven’ voor de jaren 2023-2028 vast. De aanleiding om het jeugdbeleid te actualiseren, is het signaal dat het met het grootste deel van de jeugd onder 19 jaar goed gaat, maar dat de zorg over het andere deel steeds groter wordt. Met escalaties in de thuissituatie, onveiligheid op straat, langere wachtlijsten en meer vraag naar specialistische jeugdzorg. De situatie buiten op straat onder de jeugd verhardt. En kinderen die afwijkend gedrag vertonen, worden snel gezien als een probleem. 
De gemeente wil toe naar een toekomstbestendig zorgstelsel waarin het kind, de ouders en het sociale netwerk centraal staan. De ontwikkeling van steeds meer specialistische hulpverlening moet worden omgekeerd naar een duurzame en krachtige samenleving, met aandacht voor elkaar. Waarbij niet voor elk probleem wordt gekeken naar de zorg als oplossing, maar naar het oplossend vermogen van het kind, het gezin en het netwerk daarom heen. Een stabiele basis kan zorgen dat een kind, het gezin en het sociale netwerk in staat is om met problemen om te gaan en zich aan te passen aan (veranderende) situaties. 
Inwoners kunnen gebruik maken van preventie en voorliggende voorzieningen, zodat kinderen makkelijk, snel en dichtbij geholpen kunnen worden. Kwetsbare jeugdigen die hulp nodig hebben, krijgen een passende ondersteuning.

Onderzoek Stadsverwarming Purmerend 

Stadsverwarming Purmerend (SVP) werd begin 2023 geconfronteerd met technische problemen aan de BioWarmteCentrale. Deze problemen hebben grote financiële gevolgen voor de SVP en daarmee mogelijk ook voor de gemeente, als 100 procent aandeelhouder van het bedrijf. Gedurende het jaar hebben de SVP en de gemeente meermalen contact gehad over de stand van zaken en wijze van aanpak van de opgetreden problemen. Gezien het grote financiële en economische belang van de gemeente heeft de gemeenteraad ermee ingestemd om rond de problemen van de stadsverwarming een extern onderzoek in te stellen. Het gaat dan om een onderzoek naar het verloop, de aansturing en de communicatie. Het doel van het onderzoek is daarbij om te leren en te anticiperen op mogelijke calamiteiten of vergelijkbare situaties in de toekomst. Het college zal begin 2024 terugkomen bij de raad met een onderzoeksopzet.

Motie - Verbetering risicomanagement 

De fracties Gemeentebelangen Purmerend, PVV en D66 dienden bij het agendapunt over de SVP een motie in over een verbetering van het risicomanagement van de organisatie. In het jaarverslag 2022 van Stadsverwarming Purmerend ontbreekt namelijk het risico van het gebruik van droge snippers, terwijl in 2023 meer dan € 10.000.000 verlies is gemaakt als gevolg van een verkeerde vochtigheidsgraad van de houtsnippers. Van de SVP mag verwacht worden dat het risicomanagement op orde is en dat de Raad van Commissarissen en directie over belangrijke risico’s verantwoording afleggen aan de aandeelhouders.  
De raad steunde de motie waarin het college wordt gevraagd om als gemeente en aandeelhouder er bij de SVP op aan te dringen om de risico-inventarisatie en het risicomanagement sterk te verbeteren en significante operationele en fiscale risico’s te benoemen in de relevante verslagen. Het college heeft aangegeven dit voorstel mee te nemen in het aandeelhoudersoverleg.

Motie - Verbondenheid met Amsterdam via straatnaam 

De fracties D66 en Gemeentebelangen Purmerend dienden een motie in over een Amsterdamse naam voor een toekomstige nieuwe straat, plein, weg of wijk in de gemeente Purmerend. Purmerend en Beemster zijn van oudsher nauw verbonden met de hoofdstad. Veel van de inwoners van Purmerend zijn betrokken bij Amsterdam; zijzelf of familieleden zijn er geboren, zij gaan er naar school of zijn er naar school gegaan, of zij werken of hebben er gewerkt. 
De raad steunde de motie om een van deze nieuwe namen te verbinden aan de hoofdstad. Amsterdam viert in 2025 zijn 750-jarig bestaan, een feest dat ook regionaal wordt gevierd. Het is een passend gebaar als Gemeente Purmerend tegen die tijd als cadeau een naamgeving kan presenteren aan de gemeente Amsterdam die de historische verbondenheid tussen de gemeenten tot uitdrukking brengt. Het college heeft beloofd om samen met de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) het verzoek voor een nieuwe straatnaam in gang te gaan zetten voor Purmerend. In de gemeente zal de komende jaren veel nieuwbouw komen. Daar horen ook nieuwe straatnamen bij.

27 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij (5x), PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Gemeentebelangen Purmerend
9 stemmen tegen: Stadspartij-Beemster Polder Partij (4x), PVV, Forum voor Democratie, PB21

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken via het raadsinformatiesysteem. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering, 25 januari 2024.