Besluiten gemeenteraad Purmerend januari

Image Decoratief
26 januari 2024

De gemeenteraad van Purmerend nam op 25 januari 2024 onder andere de volgende besluiten.

Tijdelijke sporthal De Koog 

De raad stelt geld beschikbaar voor de bouw van een tijdelijke sporthal op De Koog voor het nieuwe schooljaar 2024/2025. Hiervoor wordt een deel van de reservering voor twee extra gymzalen voor de Purmerendse Scholen Groep gebruikt. 
In de afgelopen periode is de gemeente met het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en H20 Esports Campus in gesprek geweest over het gebrek aan capaciteit voor bewegingsonderwijs. De H20 Esports Campus blijkt steeds populairder voor evenementen, waardoor de gymzalen aan Spinnekop 3 te weinig beschikbaar zijn. De bouw van de nieuwe sporthal De Karekiet heeft door corona en door de plannen naar een grotere omvang vertraging opgelopen. Omdat het nog een paar jaar duurt tot de nieuwe sporthal De Karekiet kan worden gebruikt, is er voor het voortgezet onderwijs een onhoudbare situatie ontstaan die om een oplossing vraagt in de vorm van een tijdelijke sporthal. 
De tijdelijke sporthal wordt gebouwd met behulp van het koppelen of stapelen van modules. Een dergelijke functionele sporthal wordt op maat gemaakt en valt bijna niet van een traditionele sporthal te onderscheiden. De hal is verplaatsbaar en daardoor naderhand ook ergens anders in te zetten. De sporthal krijgt twee zaaldelen en is vooral bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Sportverenigingen en de buitenschoolse opvang kunnen er ook gebruik van maken. De definitieve locatie voor de tijdelijke sporthal in De Koog wordt nog onderzocht. De raad benadrukte hierbij het kostenaspect belangrijk te vinden.

24 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend
10 stemmen tegen: VVD, D66, PVV, Forum voor Democratie, PB21

Verbouwing Pop- en Cultuurpodium P3 

Muziekschool Waterland gaat verhuizen naar het pand van Pop- en Cultuurpodium P3 en Theater De Verbeelding. De raad heeft ingestemd met het ontwerp voor een integraal muziek- en cultuurcentrum en extra geld beschikbaar gesteld voor de verbouwing. Verschillende bouwkostenstijgingen, noodzakelijke kosten voor het binnenklimaat en het meerjarenonderhoud leidden tot een extra kredietaanvraag. De verbouwing kan naar verwachting in het najaar beginnen.  
Al in 2019 gaf de gemeenteraad opdracht om een ontwerp te maken voor een integraal muziek- en cultuurcentrum. Eén integraal centrum heeft meerwaarde voor de cultuurbeleving. Bovendien zorgt de verhuizing van de muziekschool naar P3 er voor dat de Geulenstraat beschikbaar komt voor de ontwikkeling van het Waterlandkwartier. 
In 2022 maakte BD Architectuur een nieuw ontwerp voor de verbouwing. Muziekschool Waterland krijgt een volwaardige plek in het gebouw met voldoende geschikte lesruimten met daglicht, passende werkplekken en opslagruimte voor lesmateriaal en muziekinstrumenten, en een akoestisch geschikte uitvoeringsruimte. De horeca wordt aangepast, evenals de toegankelijkheid en de zichtbaarheid van het pand. In het ontwerp is onderhoud en een duurzaam gebruik van het pand meegenomen en is er getoetst op bouwkundige haalbaarheid, akoestiek, installaties en brandveiligheid.
Om te voorkomen dat er eventueel te weinig ruimte beschikbaar zal zijn voor andere (culturele) partners, heeft het college toegezegd dat het beheer er op gericht zal zijn om de ruimten zo goed mogelijk te benutten met een breed aanbod van uitvoering en educatie. De beschikbare zalen, studio's en leslokalen moeten aan externe huurders zoveel mogelijk onder dezelfde gebruiksvoorwaarden en tarieven worden aangeboden als aan de gebruikers van het pand. Ook zal het college op korte termijn aan de raad extra toelichten dat de investering en subsidie om Muziekschool Waterland in P3 te huisvesten niet leidt tot een situatie die concurrentieverstorend werkt in de gemeente.

24 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend
10 stemmen tegen: Gemeentebelangen Purmerend, VVD, PVV, Forum voor Democratie, PB21

Verwerving Plantsoenstraat 36 en sloop opstallen Schapenmarkt 

Eén van de beleidsontwikkelingen van de gemeente is het ontwikkelen van woningbouw en voorzieningen rondom de Schapenmarkt. De gemeente is eigenaar van de locaties aan de Nieuwstraat en Plantsoenstraat, die ook onderdeel uitmaken het project Schapenmarkt. Tot nu toe hoort het pand Plantsoenstraat 36 hier niet bij. De eigenaar van dit pand en de gemeente zijn echter tot overeenstemming gekomen over de aankoop van het pand. 
Het pand aan de Nieuwstraat 107 bleek tijdens een recente controle onveilig in verband met brandgevaar. Daarom moet het pand - in gebruik als opslag van marktkramen - snel worden gesloopt. Door de ligging bij het parkeerterrein op de Schapenmarkt kan de locatie voorlopig worden ingezet als extra parkeerterrein. Omdat het leegstaande pand Plantsoenstraat 42 eveneens in een slechte staat verkeert en om verdere onveilige situaties te voorkomen, worden de Plantsoenstraat 36 en 42 meegenomen in de sloopplannen en eveneens ingezet als een voorlopige extra ruimte. 
De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van de Plantsoenstraat 36 en voor de sloop van de panden en de tijdelijke inrichting van de locaties.

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken in het raadsinformatiesysteem bij de datum 25 januari 2024 in de raadskalender. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering, 29 februari 2024.