Besluiten gemeenteraad: moties, subsidies

Image Beemster
28 juni 2024

Donderdag 27 juni kwam de gemeenteraad bij elkaar voor de raadsvergadering. Op de agenda stonden onder andere meerdere moties, subsidieverordeningen, en hamerpunten.

Subsidieverordeningen voor verduurzaming 

Subsidie verduurzaming particuliere woningen 

De lijst met duurzame maatregelen van woningen en gebouwen waar inwoners en instellingen subsidie voor kunnen aanvragen, is opnieuw bekeken en vastgesteld. De verordening sluit nu beter aan op de beleidsontwikkelingen en innovaties. Zo bleek het subsidiebudget niet geschikt voor aanvragen van grote verenigingen van eigenaars (VvE). De kans is dan groot dat het budget voor duurzaamheidssubsidie voor overige aanvragers snel op raakt. Voor het subsidieplafond wordt een bedrag van € 430.000 uit de reserve duurzaamheid beschikbaar gesteld.

De gemeente werkt aan een aparte subsidieverordening voor eigenaar-bewoners, waarvan de woning onderdeel is van een VvE. Het college komt nog dit jaar terug bij de raad met een uitgewerkt voorstel voor deze verordening. Het college zal voorlopig alvast zorgen duidelijk te communiceren dat een subsidieaanvraag voor maatregelen in het huis ook door een individuele eigenaar-bewoner (met toestemming van de verenigingen van eigenaars).

30 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, Fractie Kokkeel, PB21
2 stemmen tegen: Gemeentebelangen Purmerend

Subsidie verbetering slecht geïsoleerde woningen 

Een tijdelijke subsidieverordening is vastgesteld voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen. Hiermee kan de gemeente particuliere woningeigenaren met een laag energielabel (D, E, F of G) een ‘ontzorgingsaanbod’ doen, waarbij verschillende subsidies worden aangevraagd en gestapeld.
De tijdelijke subsidie is vorig jaar door het Rijk in het leven geroepen. De gemeenten kunnen een subsidiebijdrage aanvragen voor woningen met een laag energielabel, die een waarde onder de Nationale hypotheekgarantie hebben.  

Jaarstukken gemeente Purmerend 2023 

De raad heeft de jaarstukken 2023 voor de gemeente Purmerend vastgesteld en ingestemd met de reserves voor het omgevingsplan, de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de bestemmingen voor het positieve rekeningresultaat. 
Dit resultaat is deels te verklaren doordat de groei van de gemeente en het ambitieniveau leidt tot knelpunten in de uitvoering, waardoor de planning niet kon worden gehaald. Dit speelt bij zowel de gebiedsontwikkelingen als bij beheerplannen voor groen, wegen, kunstwerken en openbare verlichting. De krappe arbeidsmarkt speelt hier een rol. 
Een andere oorzaak van een positieve jaarrekening is de bijdrage van het Rijk voor de opvang van de ontheemden. Een resterend bedrag wordt gebruikt voor de opvang vanaf 2024, omdat de opvangvraag ingewikkelder en duurder wordt, terwijl de jaarlijkse vergoeding naar verwachting zal worden verlaagd. 

28 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Fractie Kokkeel
4 stemmen tegen: Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, PB21

Motie - Budget voor armoedebeleid 

Naar aanleiding van de jaarrekening 2023 dienden GroenLinks en Fractie Kokkeel een motie in over het budget voor het armoedebeleid. Het college werd gevraagd zich in te spannen om de budgetten voortaan in het geheel te besteden aan het armoedebeleid en daarmee het armoedebeleid zo nodig te intensiveren. Dit kan betekenen dat er meer ruimte is om de armoedebestrijding aan te gaan door het ondersteunen van initiatieven en door meer communicatie. Ook is gevraagd om de raad tussentijds te informeren en zo te voorkomen dat er geld overblijft dat terugvloeit naar de algemene reserve.
De meerderheid in de raad steunde de motie.

18 stemmen vóór:, PvdA, VVD, D66, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Kokkeel
14 stemmen tegen: Stadspartij-Beemster Polder Partij, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, PB21

Agenda Metropoolregio Amsterdam  

De derde agenda van de Metropoolregio Amsterdam, de MRA Agenda 3.0, nadert de laatste fase. De agenda is de inhoudelijke basis waarop gemeenten en provincies samenwerken om de metropoolregio te versterken. In de conceptagenda (‘80%’) is de ambitie opgenomen om als regio te werken aan een internationale topregio met hoge leefkwaliteit, door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool. De metropoolregio heeft aan alle deelnemende gemeenten en provincies een laatste concept voorgelegd met de vraag om eventuele wensen en opvattingen over de agenda kenbaar te maken. Dit wordt meegenomen bij de voltooiing van de definitieve agenda in het najaar. 
De raad stemde in met een gezamenlijke zienswijze namens de regio Zaanstreek-Waterland.

De metropoolregio strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer en kenmerkt zich door de grote variëteit aan landschappen en steden. Er wordt samengewerkt aan uiteenlopende onderwerpen zoals duurzaamheid, bereikbaarheid, wonen en toerisme. Uitdagingen die niet ophouden bij de gemeentegrenzen en vragen om een gezamenlijke aanpak.

30 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Kokkeel, PB21
2 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie

Motie - Geen kaasstolp over de droogmakerijen 

Bij de wensen en opvattingen over de MRA Agenda pleitten de fracties Stadspartij-Beemster Polder Partij, VVD en Gemeentebelangen Purmerend in een motie voor verbinding tussen het behoud van het cultuurlandschap en het belang van ontwikkeling. Om transities mogelijk te maken voor biodiversiteit, klimaat en toekomstbestendigheid, is er ruimte nodig voor innovaties en aandacht voor het belang van veilige voedselproductie in de agrarische sector. Dit is belangrijk voor de droogmakerijen en voor het behoud van de huidige en nieuwe agrarische bedrijven.  

De conceptagenda legt tot 2050 de focus op het behoud van veenweidegebieden, maar niet op de relatie met de droogmakerijen waar vooral de voedselproductie en grote omschakelingen naar een circulaire en toekomstbestendige inrichting nodig is. De economische kracht en het belang van voedselproductie zijn namelijk belangrijk voor het behoud van het cultuurlandschap. Het grootste deel van het gebied van de metropoolregio is immers landelijk gebied en wordt particulier beheerd. Het gaat hierbij vaak om familiebedrijven die het landschap hebben doen ontstaan en onderhouden en beschikken over een gedegen economische basis.  

De motie kreeg een unanieme steun van de raad, omdat er grote veranderingen nodig zijn om water en bodem sturend te laten zijn bij keuzes voor de inrichting van het gebied. Familiebedrijven met kennis, arbeid en kapitaal zijn belangrijke pijlers voor een gezonde bedrijfsvoering op verantwoorde schaalgrootte in landelijke gebieden. Door aanpassing van de conceptagenda op dit punt, zal een bredere groep inwoners en bedrijven zich kunnen herkennen in het vergezicht naar 2050, zoals beschreven in de MRA agenda 3.0.

Motie - Deelname MRA-traineepool 

Fractie Gemeentebelangen Purmerend diende een motie in over de traineepool van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De metropoolregio biedt een tweejarig werk- en opleidingsprogramma aan voor afgestudeerden of jonge professionals die het begin van hun carrière staan en willen werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau. Samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad werken mee aan dit programma. Purmerend doet hier tot nu toe niet aan mee, terwijl de gemeente wel onderdeel is van de metropoolregio. Een traineepool is voor de gemeente een goed middel om getalenteerde nieuwe medewerkers te werven en gebruik te maken van alle opgedane ervaringen in de regio. 
Het college gaf aan positief te staan tegenover de traineepool en als gemeente eerder wel te hebben meegewerkt. De gemeente doet op dit moment niet mee, omdat er niet voldoende ondersteuning kan worden gegeven aan een trainee. 
De raad steunde de motie om als gemeente weer deel te nemen ná de eerstvolgende traineepool van de MRA.

30 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Kokkeel, PB21
2 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie

Motie - Rookvrije omgeving stadhuis 

De raad steunde een motie van Stadspartij-Beemster Polder Partij, GroenLinks, Fractie Kokkeel en PvdA, waarin het college wordt gevraagd na te gaan hoe het roken op het plein rondom het stadhuis kan worden ontmoedigd. De officiële opening van het nieuwe stadhuisplein in het najaar kan volgens de raad een goed moment zijn om te benadrukken dat de gemeente streeft naar een rookvrije omgeving. Dit kan rokers helpen om te stoppen of om minder te roken. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Minder tot geen rokers leidt ook tot minder of geen peuken op het plein.  

Dit kan ook bijdragen aan een volgende stap naar een rookvrije generatie. Want, zoals vermeld staat in het lokaal preventieakkoord, wil de gemeente dat kinderen zoveel mogelijk kunnen opgroeien zonder in contact te komen met rokers en rook. Daarom zijn er sinds 2020 verplichte rookvrije schoolterreinen. Ook andere plekken in de gemeente, zoals het Dijklander Ziekenhuis, kinderboerderij De Ridder en alle Spurd-locaties zijn rookvrij. Een logische volgende stap is om alle 375 openbare sport- en speelplekken in de gemeente eveneens rookvrij te maken.    

23 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Fractie Kokkeel
9 stemmen tegen: VVD, PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, PB21

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken via raad.purmerend.nl (Raadsinformatie, bij 27 juni 2024 in de raadskalender). Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering, 26 september 2024.