Besluiten raad: Voorjaarsnota 2024

Image Ondersteuning
21 juni 2024

De gemeenteraad van Purmerend nam 20 juni 2024 besluiten over de Voorjaarsnota 2024 en enkele moties.

Voorjaarsnota 2024 

De gemeenteraad heeft de voorjaarsnota 2024 vastgesteld en ingestemd met de uitgangspunten voor de begroting 2025. Dit geldt ook voor de bijstelling van de (meerjaren)begroting voor de jaarrekeningeffecten, noodzakelijke ontwikkelingen en indexatie van budgetten. In de nota zijn kredieten en investeringen opgenomen die de komende jaren nodig zijn voor de groei van de gemeente. De nota geeft een vooruitblik op de begrotingen voor komende jaren.

De Voorjaarsnota heeft een ander karakter dan andere jaren door de blijvende onzekerheid over de gemeentefinanciën vanuit het Rijk. De gemeente Purmerend is een groeiende gemeente, met uitdagingen door de krappe arbeidsmarkt, de toenemende taken voor de gemeente en onzekerheden over gemeentefinanciën vanuit het Rijk. Voor 2025 en 2026 lukt het om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Vanaf 2027 wordt een tekort in de begroting verwacht. De gemeente houdt daarom rekening met verschillende scenario’s en maatregelen voor de toekomst.

Op initiatief van GroenLinks, PVV en Fractie Kokkeel is de taakstelling van de gemeente voor jeugdzorg uitgebreider toegelicht in de nota. De gemeente zal vanaf nu vaker ‘nee’ moeten zeggen, indiceren met het oog op het budget en vaker beroep doen op het netwerk van jeugdigen. Hierbij blijft het principe gelden dat geen kind buiten de boot mag vallen en dat goede zorg centraal staat. Kwetsbare kinderen die jeugdhulp nodig hebben, blijven passende ondersteuning krijgen. Dit betekent niet altijd specialistische jeugdhulp, want dit kan ook een andere vorm van ondersteuning zijn. Soms is er een samenwerking nodig met het netwerk, met mogelijkheden in de wijk en bijvoorbeeld met het onderwijs. Als er wel jeugdhulp nodig is, wordt dit georganiseerd op plekken waar jeugdigen al zijn.

36 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Kokkeel
1 stem tegen: PB21

Motie – Inclusiviteitsagenda 

De raad steunde een motie van D66, GroenLinks en PvdA over een inclusiviteitsagenda voor de gemeente Purmerend. Hierbij gaat het om het bevorderen van gelijkwaardigheid en het tegengaan van discriminatie in alle vormen binnen de gemeente. Dit moet gebeuren aan de hand van concrete acties en het monitoren van de effecten daarvan. 

Uit het onderzoeksrapport ‘Purmerend Regenbooggemeente’ blijkt dat veel inwoners positief zijn over hoe men in Purmerend met elkaar omgaat, maar duidelijk ruimte is voor verbetering. Het rapport laat zien dat in het regenboogbeleid aandacht moet zijn voor omgang, houding en verbinding tussen groepen. Verschillende bevolkingsgroepen en individuen ervaren momenteel ongelijkheid op het gebied van toegang tot werk, onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Veel inwoners hechten waarde aan een gemeente die actief streeft naar gelijkwaardigheid en gelijke behandeling voor alle inwoners. De gemeente kan daaraan bijdragen door een inclusief beleid te voeren.

Het college heeft aangegeven het tegengaan van discriminatie van groot belang te vinden en de motie over te nemen. De gemeente wil het regenboogbeleid gaan uitbreiden naar een integrale inclusieagenda. Om die reden wordt er al gewerkt aan een verbetering de toegankelijkheid, als onderdeel van de inclusieagenda. De verwachting is om de brede inclusieagenda eind 2025 gereed te hebben.

30 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Fractie Kokkeel
6 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, PB21

Motie - Persoonsgebonden budget sportieve hulpmiddelen 

De fracties Stadspartij-Beemster Polder Partij en Fractie Kokkeel dienden een motie in over een verhoging van het persoonsgebonden budget (pgb) voor sportieve hulpmiddelen. In de gemeente Purmerend geldt voor deze Wmo-voorziening een bedrag € 3.000 voor minimaal 3 jaar. In zeer uitzonderlijke gevallen wordt een dubbel budget verstrekt voor een periode van minstens 6 jaar. 

De prijzen van sportieve hulpmiddelen (en reparaties) zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Het pgb voor sportieve hulpmiddelen is echter al jaren hetzelfde bedrag en niet geïndexeerd, terwijl diverse andere pgb’s en natura-voorzieningen binnen de Wmo in de afgelopen 5 jaar wel zijn geïndexeerd. De raad steunde daarom de motie waarin gevraagd wordt om het budget te verhogen volgens de CPI indexering van de afgelopen 5 jaar.

20 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, D66, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Kokkeel
16 stemmen tegen: PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, PB21

Raadsvergadering bekijken  

De vergadering is te bekijken via het raadsinformatiesysteem
Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering, 26 september 2024.