Besluiten gemeenteraad februari

Image Afbeelding gebied Nekkerzoom
1 maart 2024

De gemeenteraad van Purmerend nam onder andere een besluit over de spelregels voor de Nekkerzoom.

Spelregels voor het gebied Nekkerzoom 

Voor de Nekkerzoom, het unieke gebied tussen de Nekkerweg, de Volgerweg, de A7 en de Zuiddijk in Zuidoostbeemster, zijn er spelregels vastgesteld voor eventuele nieuwe bebouwing of ontwikkelingen. 
Al in 2022 stemde de raad ermee in om deze spelregels op te stellen, omdat er onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheden voor initiatieven of ontwikkeling in dit gebied. Met dit besluit wil het college van B en W  invulling geven aan de wens en een motie van de raad over een visie op de Nekkerzoom. 
De spelregels, in de vorm van een kaart met een toelichting, houden rekening met de structuurvisie Beemstermaat en de nota Omgevingskwaliteit. Daarnaast geeft de spelregelkaart concreet inzicht in het beleid voor het gebied, in de inbreng vanuit de omgeving, in informatie over klimaatadaptatie en ecologie, en in de financiën. De spelregelkaart geldt als toetsingsdocument voor nieuwe initiatieven en als bouwsteen voor de omgevingsvisie.

Geen spelregel E 

De meerderheid in de raad steunde het voorstel van de Stadspartij-Beemster Polder Partij om de Nekkerweg 63 en 71/72 (spelregel E) uit te zonderen voor de spelregelkaart. Bij Nekkerweg 63 geldt dat er geen aanleiding is om een spelregel te verbinden aan de locatie. Voor de Nekkerweg 71/72 is er een bestemmingsplan in procedure en kan er daardoor voor deze locatie geen spelregel worden vastgesteld. Naar verwachting zal de raad het bestemmingsplan in april behandelen.

Extra toelichting vergunningverlening 

De raad steunde eveneens een voorstel van GroenLinks, PvdA, D66, en CDA om bij de spelregelkaart een extra toelichting op te nemen over de vergunningverlening voor ruimtelijke initiatieven, om misverstanden en onterechte verwachtingen te voorkomen. De spelregelkaart kan immers de suggestie wekken dat elk initiatief in een ontwikkellocatie mogelijk en uitvoerbaar is, terwijl er nog veel meer regels en gemeentelijke beleidsvlakken zijn waar een initiatief aan moet voldoen. De spelregels zijn slechts bedoeld als een eerste toets voor een ruimtelijk initiatief in de Nekkerzoom en bieden geen garantie voor een vergunningverlening.

Voor het opstellen van de spelregels zijn er vooraf voor bewoners, ondernemers en grondeigenaren van de Nekkerzoom een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd. De uiteindelijke (concept) spelregelkaart heeft ter inzage gelegen en geleid tot 70 inspraakreacties. Het ontwerp van de spelregelkaart is daarop aangepast. De adviescommissie van de provincie Noord-Holland heeft een positief advies afgegeven over de spelregelkaart.

22 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, , Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend
14 stemmen tegen: VVD, D66, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, PB21

Benoeming twee commissieleden 

De gemeenteraad heeft twee commissieleden benoemd en beëdigd. Beiden waren tijdens deze bestuursperiode al eerder actief in de gemeenteraad. De nieuwe commissieleden zijn Cees van Urk voor de fractie Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster en Peter Zwart voor de fractie GroenLinks.    

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken via het raadsinformatiesysteem. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering, 28 maart 2024.

Extra raadsvergadering op 26 februari  

Maandag 26 februari vond er op verzoek van alle fracties van de gemeenteraad een extra raadsvergadering plaats, naar aanleiding van de beantwoording van het college van B en W op raadsvragen over de afwijzing door het Rijk van de businesscase voor de (regionale) opvang van Oekraïense ontheemden op de locatie Purmer Zuid-Zuid. 
In het kader van de transparantie van bestuur, informatie en besluitvorming drong de voltallige raad er op aan om hierover in openbaarheid in gesprek te gaan met het college. De raad wilde graag opheldering over de officiële afwijzing vanuit het Rijk van de businesscase. 
Deze vergadering is eveneens te bekijken via het raadsinformatiesysteem.