Besluiten gemeenteraad: benoemingen, burgerinitiatief

Image Benoeming wethouder Chris Boer
29 maart 2024

De gemeenteraad nam onder andere de volgende besluiten op donderdag 28 maart 2024.

Chris Boer benoemd als wethouder 

De gemeenteraad heeft Chris Boer benoemd en beëdigd als nieuwe wethouder van de gemeente Purmerend. Boer was voorgedragen als kandidaat-wethouder door de fractie Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, nadat er door het vertrek van Harry Rotgans in februari een vacature ontstond in het college van burgemeester en wethouders. Chris Boer is overgestapt naar de Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster en treedt op als wethouder namens deze fractie.

Burgerinitiatief - Algemene gehandicaptenparkeerplaats 

De gemeenteraad ontving een burgerinitiatief van een inwoner van de gemeente Purmerend voor het idee om bij de ingangen van alle grote wooneenheden in de gemeente een (dubbele) algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren. Het gaat dan om bijvoorbeeld de Ringvaartflats, de Mercuriusflats, de Anne Frankflats, etc. Tijdens de raadsvergadering kon de initiatiefnemer zijn idee toelichten aan de gemeenteraad. 
Naar aanleiding van het initiatief, heeft het college het beleid voor de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen nader bekeken. Zowel in het verkeer en vervoerbeleidsplan uit 2026 en het mobiliteitsplan uit 2022 is er rekening gehouden met de toegankelijkheid voor gehandicapten. In de praktijk blijkt dat niet alle woongebouwen met grote parkeervelden zijn voorzien van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Dit kan komen doordat destijds bij de bouw van de flats aan de Anne Franklaan, Mercuriusweg en soortgelijke gebouwen geen rekening is gehouden met het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen.  
De gemeenteraad en het college ondersteunen het initiatief van de inwoner. Het college zal een kort onderzoek uitvoeren naar de toegankelijkheid en de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij woongebouwen en met een plan van aanpak terug komen bij de gemeenteraad. Het burgerinitiatief is met algemene stemmen aangenomen.

Motie - Bus en treinvervoer opschalen tijdens werkzaamheden 

De raad steunde unaniem een gezamenlijke motie van de regioraadsleden van Purmerend over het openbaar vervoer. De vijf regioraadsleden dienden de motie in als signaal en een dringend beroep op alle vervoerders om helderheid te geven over de inzet van treinen en bussen gedurende de werkzaamheden aan de brug bij de A7. In de motie wordt het college opgeroepen om met de NS en EBS in gesprek te gaan over het trein- en busvervoer en aan te dringen op flexibiliteit voor alternatief vervoer.

Vanaf 5 april gaan de werkzaamheden ter versterking van de brug in de A7 bij Purmerend van start. De verwachting is dat er veel file zal ontstaan en er meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Zowel de NS als EBS gaven eerder aan niet in staat te zijn om langere treinen en meer bussen te laten rijden.

De raad is van mening dat de vervoerders niet moeten uitgaan van het meest slechte scenario, maar het komende half jaar juist alles op alles moeten zetten om zoveel mogelijk inwoners met het openbaar vervoer te laten reizen. Vervoerders moeten flexibel zijn om zich snel aan te kunnen passen aan de situatie om zoveel mogelijk inwoners van dienst te kunnen zijn. Het college wordt gevraagd om met NS en EBS in gesprek te gaan om niet alleen maar af te schalen, maar de ontwikkelingen te monitoren en materieel en dienstregeling op te schalen daar waar dit kan. De raad vraagt het college ook om de Vervoerregio Amsterdam hierbij te betrekken en hen te vragen om te kijken naar alternatieve mogelijkheden.

Beeldkwaliteitsplan Integraal Kind Centrum in Middenbeemster 

Zoals beschreven in de dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster en het integraal huisvestingsplan onderwijs, komt er een nieuw schoolgebouw met meerdere functies in de nieuwbouwwijk De Keyser. Dit gebouw wordt het Integraal Kind Centrum (IKC), met daarin een gymzaal, bibliotheek, kinderopvang en een centrum voor jeugd en gezin. Het gebouw wordt ook een tweede schoollocatie voor de opvang van de verwachte leerlingengroei van basisschool De Blauwe Morgenster. De verwachting is dat deze school 500 tot 550 leerlingen zal tellen in 2036. 
De precieze locatie voor het IKC is afgestemd met de woningbouw en met de ruimtelijke- en ontsluitingsstructuur van de wijk. Het gaat om de locatie aan de Unescolaan, grenzend aan de centrale groene zone en schuin tegenover de appartementen van de Protestantse Gemeente Beemster (deelplan 6B). Om het IKC mogelijk te maken, is er een aanvullend beeldkwaliteitsplan gemaakt met aanbevelingen en richtlijnen voor vormgeving en inrichting. Het gebouw moet zich op een passende en onderscheidende manier voegen in de wijk. Passend in maat en schaal, onderscheidend in architectuur, kleur en materiaal en gerealiseerd met natuurlijke materialen, natuur-inclusieve maatregelen en een groene, bio-diverse buitenruimte. 
De gemeenteraad heeft het beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

35 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Gemeentebelangen Purmerend, PB21
2 stemmen tegen: Forum voor Democratie

Evenementenvisie 2024-2030 

De raad heeft met algemene stemmen de nieuwe evenementenvisie vastgesteld voor de jaren 2024 t/m 2030. De gemeente Purmerend heeft een centrumfunctie voor de inwoners en voor de regio. Omdat evenementen bijdragen aan het vervullen van een levendige centrumrol, wil de gemeente een gevarieerd, inclusief en passend evenementenaanbod voor alle inwoners bieden. Evenementen die stad en platteland samenbrengen, versterken en die inwoners en ondernemers trots maken. Daarnaast kiest Purmerend voor evenementen die de regionale functie van de binnenstad versterken. Voorbeelden hiervan zijn sport- en spelevenementen, festivals, feestweken, proeverijen in Purmerend en Beemster, en de jaarlijkse Sinterklaasintocht. Ook ambieert de gemeente (inter)nationale evenementen op het gebied van esports in De Koog. De komende jaren staan er een aantal bijzondere momenten in het vooruitzicht, zoals het 25-jarig bestaan van het Unesco Beemster in 2024 en het 200-jarig bestaan van het Noordhollandsch Kanaal in 2025. 
Op initiatief van de fractie Gemeentebelangen Purmerend wordt de ambitie om vanaf 2026 samen met (maatschappelijke) partners, ondernemers en scholen na te denken over de vraag of de koninklijke familie kan worden uitgenodigd om het feest op Koningsdag mee te vieren, wat ruimer geformuleerd. In plaats van alleen een viering in het UNESCO Werelderfgoed Beemster wordt in de visie gesproken over een viering in de ‘gemeente Purmerend en in het UNESCO Werelderfgoed Beemster’. Alle fracties behalve de PvdA en GroenLinks steunden dit amendement.

Motie – Jongeren en alcohol in het verkeer 

De fracties VVD, PVV en PB21 dienden een motie in over een Alcohol & Verkeer cursus voor jongeren in de gemeente Purmerend. Een dergelijke cursus voor aanstaande jonge bestuurders is in de gemeenten Koggenland en Dijk en Waard samen met instelling Brijder georganiseerd. Jongeren kunnen met het behaalde certificaat vervolgens zonder kosten hun behaalde rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Het college is gevraagd of de regeling ook in Purmerend kan worden ingezet en binnen de begroting is te financieren. 
Uit onderzoek blijkt dat 25% van de jongeren regelmatig met teveel alcohol op toch met de auto gaat rijden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat raadt aan om vooral voor deze doelgroep preventief aan de slag te gaan, ook voor jongeren die nog geen rijbewijs hebben gehaald. 
Gemeente Purmerend begroot een bedrag van ruim 40 miljoen voor de jeugdhulp. Dit is gericht op 10 tot 15% van de Purmerendse jongeren. Veel aandacht, tijd en kosten gaan er naar geweldsincidenten, waarbij slechts een kleine groep jongeren betrokken is. 
De raad is van mening dat veruit de meeste jongeren in Purmerend met wie het ‘gewoon goed’ gaat, ook een positief steuntje kunnen gebruiken en steunde daarom de motie.

Nieuw raadslid Kathleen Visser  

Kathleen Visser is benoemd als raadslid en daarmee de opvolger van Chris Boer in de gemeenteraad. Direct na de benoeming en beëdiging maakt Visser bekend dat zij als raadslid deel uit zal maken van de fractie Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster. Deze overstap naar een andere fractie betekent dat de fractie Leefbaar Purmerend geen deel meer uitmaakt van de gemeenteraad. De fractie maakte sinds 2002 deel uit van de gemeenteraad.

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken via het raadsinformatiesysteem. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering, 25 april 2024.