Besluiten gemeenteraad: financiering gemeentewerf, Lisdoddestraat

Image Gemeente centrum
31 mei 2024

De gemeenteraad van Purmerend heeft donderdag 30 mei vergaderd en onder andere de volgende besluiten genomen.

Financiering nieuwe gemeentewerf en milieustraat 

De gemeenteraad heeft voorlopig ingestemd met een aanvullende financiering van € 7.530.000 voor het concept-ontwerp van de nieuwe gemeentewerf en milieustraat in Purmerend. Het extra geld is nodig door prijsstijgingen in de markt, hogere aansluitkosten en noodzakelijke vervanging van meubilair.  
Bij de behandeling van Voorjaarsnota 2024 op 20 juni neemt de raad een definitief besluit over de financiering. 
In 2020 ging de gemeenteraad akkoord met de verhuizing van de gemeentewerf en milieustraat van bedrijventerrein De Koog naar Baanstee-Noord. De verhuizing is nodig, omdat er problemen zijn bij de verkeersafwikkeling in De Koog en met de krappe personeelshuisvesting en de Arbo-eisen. In 2021 stemde de raad in met een schetsontwerp voor de nieuwe werf en milieustraat op Baanstee-Noord en werd een investeringskrediet van € 18.890.000 beschikbaar gesteld. De coronaperiode zorgde vervolgens voor vertraging van de ontwikkelingen. 
Het totale krediet voor de nieuwe gemeentewerf en de milieustraat komt uit op € 26.585.000.

27 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie
8 stemmen tegen: VVD, PVV, Gemeentebelangen Purmerend, PB21

Stadspas 

Vorig jaar besloot de gemeenteraad om het armoedebeleid voor de gemeente Purmerend te verbeteren. Het college is daarbij gevraagd te onderzoeken wat een stadspas kan betekenen en wat nodig is om dit in te kunnen voeren. Een stadspas kan gemeentelijke regelingen vereenvoudigen en bereikbaarder maken. Een voorzieningenpas lijkt voor de gemeente de beste optie, omdat deze pas regelingen kan versimpelen voor inwoners die het nodig hebben. De kosten voor de stadspas bedragen de eerste vijf jaar € 273.800, daarna kost het de gemeente jaarlijks € 215.000. 
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college om in 2025 bij de behandeling van de Voorjaarsnota te besluiten of de gemeente voor minder draagkrachtige inwoners een stadspas gaat invoeren. De gemeente heeft hier op dit moment geen financiële ruimte voor, ook door de onzekerheid over de uitkeringen van het Rijk vanaf 2026.

33 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Gemeentebelangen Purmerend, PB21
2 stemmen tegen: Forum voor Democratie

Bestemmingsplan Lisdoddestraat 40 

De raad heeft voor de Lisdoddestraat 40 een bestemmingsplan vastgesteld, waarmee er op de voormalige locatie van Sporting De Gors een appartementengebouw kan worden ontwikkeld met 38 sociale huurwoningen voor 55-plussers en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De appartementen krijgen twee slaapkamers met een bruto vloeroppervlakte van ongeveer 68 tot 74 m2. Deze woningen kunnen voor een doorstroming op de woningmarkt zorgen. Daarnaast biedt het 55-plussers de kans om passend te wonen, met belangrijke voorzieningen in de nabijheid.
Het nieuwe gebouw zal bestaan uit een lage vleugel met drie bouwlagen aan de Lisdoddestraat en een hoge vleugel met zeven bouwlagen aan de groenzone langs de Gorslaan. Een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte zal ook ruimte bieden voor ontmoeting met de omwonenden. Op de begane grond van het gebouw komt een parkeergarage met 23 parkeerplaatsen, plus een fietsen- en scootmobiel-stalling. Het parkeerterrein naast het gebouw wordt opnieuw ingericht. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft geleid tot een aantal zienswijzen, waardoor het bestemmingsplan op een aantal onderdelen is aangepast.

30 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, GroenLinks, PVV, Gemeentebelangen Purmerend
5 stemmen tegen: D66, Forum voor Democratie, PB21

Motie - Groepswoningen Heel Europa voor beschermd wonen en zorg 

Begin 2024 maakte het bestuur van Stichting Wonen en Zorg Purmerend bekend dat de huur van 24 plekken voor ouderen met dementie in vier woongroepen in wooncomplex Heel Europa per 1 januari 2025 is opgezegd. 
Naar aanleiding hiervan dienden de fracties GroenLinks, D66 en Forum voor Democratie een motie in over het behoud van groepswoningen in het wooncomplex. De raad steunde de motie met algemene stemmen. Het aantal plaatsen in zorgcomplexen voor dementerende ouderen is in Purmerend beperkt. Er is een groot tekort aan plaatsen waardoor cliënten ver buiten de gemeente moeten wonen, soms ver weg van familie. Onderzoek wijst uit dat dit tekort richting 2040 nog eens enorm zal stijgen. Sluiting van groepswoningen voor dementerenden in Heel Europa kan dan ten koste gaan van andere dementerende ouderen op de wachtlijst. Het college is gevraagd om in overleg te gaan met alle betrokken partijen met als uitgangspunt te onderzoeken hoe de groepswoningen binnen het wooncomplex ook kunnen worden behouden na 31 december 2024 en het aantal plekken met verpleeghuiszorg in Purmerend op zijn minst gelijk kan blijven. Het college heeft aangegeven dit mee te nemen in de al lopende gesprekken over deze woningen en de andere bestemmingen in het wooncomplex.

Woonzorgcomplex Heel Europa ging in 2015 van start met een vernieuwend concept van wonen, zorg en welzijn voor verschillende bewonersgroepen. Heel Europa is een initiatief van de gemeente Purmerend, Wooncompagnie en verschillende zorg- en welzijnspartijen.

Behoud oorlogsmonumenten in gemeente Purmerend 

De gemeenteraad heeft met algemene stemmen € 6.000 beschikbaar gesteld voor een plan van aanpak en verder onderzoek naar het behouden en ongeschonden blijven van oorlogsmonumenten in de gemeente Purmerend. 
In 2023 sprak de raad de intentie uit dat vanwege de cultuurhistorische en maatschappelijke waarde de oorlogsmonumenten in de gemeente voor de toekomst behouden en ongeschonden moeten blijven, met gelegenheid tot herdenking bij de monument. Dit gebeurde naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de Stadspartij-Beemster Polder Partij voor het behoud van het oorlogsmonument ‘Monument voor Geallieerde Vliegers’ aan de Zuiderweg 41 in Zuidoostbeemster. Uit de inventarisatie blijkt dat voor een aantal monumenten meer onderzoek nodig is. Eén daarvan is het genoemde oorlogsmonument ‘Geallieerde Vliegers’. De andere twee oorlogsmonumenten zijn de plaquettes in de Johannes de Doperkerk en op het Kerkplein, beiden in Westbeemster.

Regeling reclameborden in nota Omgevingskwaliteit 

De gemeentelijke nota Omgevingskwaliteit is gewijzigd, waardoor de buitensportverenigingen de mogelijkheid krijgen om aan de buitenranden van de sportcomplexen naar buiten gerichte reclame-uitingen te plaatsen. Met de opbrengsten hiervan kunnen de buitensportverenigingen in de gemeente de gestegen lasten compenseren. Dat is belangrijk, omdat verenigingen op dit moment onder (financiële) druk staan. De raad staat deze vorm van reclame in de nota Omgevingskwaliteit nu toe, omdat het verenigingsleven belangrijk is voor het borgen van maatschappelijke activiteiten en de sociale waarde hiervan. Voor het aantal en het formaat van de reclameborden gelden wel een aantal voorwaarden.
De nieuwe regeling geldt op dit moment alleen nog voor Purmerend (volgens de oude gemeentegrens) en niet voor Beemster, omdat voor het gebied Beemster nog het beleid van de voormalige gemeente Beemster geldt. Dit betekent dat de regeling nu niet geldt voor de buitensportverenigingen in Beemster. Het college heeft toegezegd om het beleid zo spoedig mogelijk te gaan harmoniseren, zodat de regeling voor reclame-uitingen voor de gehele gemeente kan gaan gelden.

Begroting van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland  

De gemeenteraad heeft ingestemd met een positieve reactie van de gemeente op de conceptbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Daarbij maakt de gemeenteraad een voorbehoud voor de jaren 2026-2028, in verband met onzekerheden over de gemeentelijke inkomsten uit het gemeentefonds en de keuzes die nog moeten worden gemaakt in de gemeentelijke begroting. Op initiatief van de fracties CDA, GroenLinks, Gemeentebelangen Purmerend en Stadspartij-Beemster Polder Partij wordt de veiligheidsregio gevraagd om voor hun toekomstige begroting rekening te houden met een lagere bijdrage voor als de gemeente Purmerend moet gaan bezuinigen en alvast scenario’s uit te werken hoe zij met een lagere bijdrage de eigen begroting toch sluitend krijgt.  
De gemeenteraad heeft veel waardering voor de veiligheidsregio voor hun bijdrage aan de veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente. De begroting 2025 van de veiligheidsregio leidt echter tot een hogere bijdrage van Purmerend, terwijl de gemeente in de Voorjaarsnota 2024 rekening moet houden met een bezuiniging op deelneming aan gemeenschappelijke regelingen voor de jaren 2027 en 2028. Zoals de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat het college in gesprek gaat over mogelijke gevolgen van bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage.

31 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, PB21
4 stemmen tegen: VVD

Aankoop panden in Waterlandkwartier 

Al in een eerdere fase heeft de gemeente het gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd op een groot aantal onroerende zaken in het Waterlandkwartier. Op deze wijze kan de gemeente de regie houden op de doorontwikkeling en grondspeculatie en ongewenste transacties voorkomen. Het gemeentelijk voorkeursrecht geeft de gemeente het recht van eerste koop met betrekking tot de gronden, waarop het recht is gevestigd.
Zo is de onroerende zaak Waterlandplein 3B/ Rijperhof 7, 8, 9, 9A/E aan de gemeente te koop aangeboden. Na taxatie van de appartementen heeft het college aan de raad voorgesteld om in te stemmen met het uitbrengen van een bod. Het bod is geaccepteerd en de raad heeft € 1.810.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van de panden. 
De aankoop biedt op de korte en lange termijn perspectief voor de gemeente. Op korte termijn kan de onroerende zaak dienen als tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op de lange termijn biedt de aankoop perspectief op de kwaliteitsverbetering van het Waterlandkwartier. 
 

Raadsvergadering bekijken

De vergadering is te bekijken via het raadsinformatiesysteem. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering, 27 juni 2024.