Reglement van orde – rekenkamer Purmerend

De Rekenkamer Purmerend heeft in 2023 een reglement van orde vastgesteld.  

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Rekenkamer: de organisatie ex artikel 81a tot en met 81k van de Gemeentewet.
b. Leden van de rekenkamer: de leden zoals benoemd door de gemeenteraad.

a. De voorzitter van de rekenkamer is eindverantwoordelijk voor het budget, de organisatie en de 
werkzaamheden van de rekenkamer.
b. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris/onderzoeker. 

a. De rekenkamer en de secretaris/onderzoeker dragen zorg voor de continuïteit van de uitvoering 
van onderzoeken en zorgen dat de wettelijke en overige taken van de rekenkamer op een 
professionele en kwalitatief hoogwaardige wijze vervuld kunnen worden.
b. De voorzitter bepaalt in overleg met de griffier en binnen de kaders van de vastgestelde begroting 
de personele samenstelling in kwaliteit en kwantiteit van de secretaris/ onderzoeker.

a. De ambtenaar of ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer zijn ter zake van 
die werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de rekenkamer.
b. Besluiten met betrekking tot het personeelsbesluit worden namens het college van B en W door de 
voorzitter vastgelegd en ondertekend.
c. De eed of belofte van de onder a genoemde ambtenaren wordt afgenomen door de burgemeester.

a. Overeenkomsten in het kader van de taakuitoefening en/of bedrijfsvoering van de rekenkamer met 
derden dienen te worden aangegaan door de voorzitter.
b. De vertegenwoordiging in en buiten rechte gebeurt door de voorzitter.

a. Er kan door de rekenkamer in overleg met de griffier een informele klankbordgroep ingesteld 
worden, bestaande uit raads- en commissieleden.
b. De samenstelling van de klankbordgroep is functioneel van aard en staat los van de politiek 
bestuurlijke omgeving van Purmerend.
c. De klankbordgroep heeft tot taak de rekenkamer te voorzien van input, reflectie en advies.

a. Per onderzoek wordt door de rekenkamer bepaald op welke wijze extern wordt gecommuniceerd. 
b. Het onderzoeksprotocol en het reglement van orde van de rekenkamer worden openbaar 
toegankelijk gemaakt via de website van de rekenkamer.
c. De rekenkamer stelt onderzoeksprogramma’s, jaarverslagen en onderzoeksrapporten/ brieven 
beschikbaar via de website van de rekenkamer.

Dit reglement van orde vastgesteld door de rekenkamer op 22 maart 2023 treedt inwerking met 
ingang van de eerste dag na de datum van verzending aan de gemeenteraad.

Dit reglement van orde wordt aangehaald als: 'Reglement van orde Rekenkamer Purmerend'. 


Aldus vastgesteld in de vergadering van de Rekenkamer Purmerend van 22 maart 2023,

De voorzitter, Barbara IJsselmuiden 
De secretaris, Niek Wijmenga