Reactie uit de fractie - november 2023

Image Afbeelding viltstiften
17 november 2023

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws. Deze maand reageren elf fracties.

Stadspartij-Beemster Polder Partij - Bert Meulenberg, raadslid

Uitbreiding zwembad

In ons waterrijke land is het van levensbelang dat iedereen op een zo jong mogelijke leeftijd leert zwemmen. In Purmerend bestaan er, voor zwemlessen, lange wachttijden. Voor de Stadspartij-Beemster Polder Partij is dit onaanvaardbaar. Ieder mens dat verdrinkt, omdat hij niet kan zwemmen is er één te veel. De uitbreiding van ons zwembad met een binnen-buiten bad is noodzakelijk. Niet alleen voor het behalen van een zwemdiploma. Het aantal inwoners van Purmerend groeit snel. Recreatiegebruik, maar ook wedstrijdactiviteiten zullen door deze groei aan behoefte toenemen. De Stadspartij-Beemster Polder Partij begrijpt dat de gestegen bouwkosten onvermijdelijk zijn. Dit komt door de gestegen kosten en aanpassingen, waardoor het bad voor meerdere doelgroepen kan worden gebruikt. Wij zijn er blij mee.

PvdA - Els van Loenen, fractievoorzitter

Begrotingsbehandeling

Op 8 en 9 november besprak de gemeenteraad de begroting 2024 t/m 2027. De PvdA ziet dat de begroting voor 2024 en 2025 sluitend is, maar dat de jaren daarna financieel moeilijk zijn. Bij de Algemene Beschouwingen hebben wij uitgesproken dat we dat zorgelijk vinden, omdat daarmee de verdere ontwikkeling van onze gemeente in de knel komt. Wij wachten de voorstellen van het college om tot oplossingen te komen af. Gelukkig gaan er ook veel zaken goed. Er zijn al veel woningen voor verschillende doelgroepen gebouwd en diverse plannen zoals Terrazza aan de Waterlandlaan staan op stapel. Ook is de PvdA trots op alle activiteiten die worden georganiseerd. Wij wensen verder meer solidariteit en tolerantie en minder polarisatie.

VVD - Bart van Elden, fractievoorzitter

Algemene Beschouwingen

Structureel zitten we diep in het rood. De VVD stoort zich aan het feit dat dit college op geen enkele manier stuurt op financiën. Roepen dat alles de schuld is van Den Haag is veel te gemakkelijk! Ja, de gemeente Purmerend moet blijven investeren in grootstedelijke voorzieningen. Maar je kunt niet alles tegelijk. En je kunt niet van alles de meest dure en luxueuze variant willen. Op plannen met hoge prioriteit moeten we gaan doorpakken. Wat de VVD betreft, steken we de komende jaren alle energie in het bouwen van grondgebonden woningen met tuin en parkeerplaats. Maak haast met de Oostflank en met ZOB II. Dwarsbomen van autobezit zonder goede alternatieven vinden we tenslotte onacceptabel. Purmerend is immers niet Amsterdam!

CDA - Fred Koot, fractievoorzitter

Algemene politieke beschouwingen 

Het CDA ziet veel uitdagingen voor de komende periode. Maar kijkend naar de omstandigheden waarmee we te maken hebben, kunnen we tevreden zijn over waar en hoe we ons als gemeente inzetten. We helpen de inwoners die dit nodig hebben met maatwerkoplossingen.  We zetten in op verduurzaming waarbij we een betere stad achterlaten voor onze toekomstige bewoners en zorgen dat inwoners nu energie en kosten besparen. Waar mogelijk helpen we oorlogsslachtoffers. We hebben aandacht voor parkeren, verkeer, wonen en groen. En we zetten ons in voor het realiseren van betaalbare woonruimte voor al onze inwoners. Met deze ambitieuze begroting wordt daar handen en voeten aan gegeven in lijn met waar het CDA als rentmeester van deze stad voor staat.

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - Cees van Urk, raadslid

Ouderen(zorg)

Als ouderen nog met hun partner wonen, is de eenzaamheid niet zo groot. Maar als 1 van de partners wegvalt, sluipt de eenzaamheid er snel in. De zorg is onvoldoende en de ouderen raken in een isolement.
Gelukkig zijn er mantelzorgers die heel erg hun best doen, maar ook niet alles kunnen. Aan verplegend personeel is een groot gebrek en bovendien is dit duur. Straks komen de feestdagen er weer aan. Hoe mooi zou het zijn om mensen uit uw omgeving die alleen zijn uit te nodigen? Hoe mooi zou het zijn als de bejaardentehuizen weer terugkomen. Afschaffing hiervan kan altijd nog hersteld worden, hierdoor zal ook de doorstroming worden bevorderd.

D66 - Mark Intres, fractievoorzitter

Opvang Oekraïense ontheemden

Purmerend neemt de verantwoordelijkheid voor het huisvesten van 500 tot 1.500 vluchtelingen uit Oekraïne. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor de locatie Purmer-Zuid Zuid op het oog, een weiland langs de Verzetslaan. D66 staat vierkant achter het college bij het nemen van deze verantwoordelijkheid. Maar wij vinden 1500 mensen op één plek te veel. En wij kunnen ons niet vinden in de keuze van de locatie in de Purmer-Zuid. D66 vindt woningbouw in deze groene buffer naar het Purmerbos schadelijk en onnodig. Bij het locatieonderzoek is alleen gekeken naar locaties voor grootschalige opvang. D66 vraagt het college om verder onderzoek te doen en daarbij te kijken naar meerdere, kleinere opvanglocaties, verspreid over de gemeente.

GroenLinks - Trees Lamers, commissielid

Oekraïense vluchtelingen

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is noodzakelijk, zij die moeten vluchten voor oorlog en geweld verdienen een warm welkom. Als Purmerend dragen wij een steentje bij aan de opvang in de regio van 500 tot 1500 Oekraïners. Huisvesting voor jongeren, daklozen, spoedzoekers, ouderen en jonge gezinnen is natuurlijk evengoed noodzakelijk. GroenLinks wil geen groepen mensen tegen elkaar opzetten. Betaalbare woningen zijn er niet genoeg, een jarenlang falend woningbeleid is de oorzaak. Purmerend bouwt voor alle groepen mensen. GroenLinks is voor opvang van vluchtelingen en voor kleinschalige opvang. Iedereen denkt hier anders over en dat mag. Laten we respectvol met elkaar omgaan, in gesprek blijven en luisteren. Solidair zijn en omkijken naar elkaar. In onze samenleving hebben we elkaar hard nodig!

PVV  - Marcel Tang, commissielid

Verantwoording afleggen

Wij zijn gekozen door u, de inwoners van de gemeente Purmerend, en wij moeten dan ook verantwoording aan u afleggen als het gaat om beslissingen die wij nemen in de commissies en de raad.
Waarom stemmen wij vaak tegen woningbouwprojecten? Wij zitten er voor u.
Wij vertegenwoordigen u. U heeft betaalbare woningen nodig. De meeste voorstellen van de afgelopen jaren voor woningbouw zijn voor dure woningen. Dus wij stemmen tegen. Dit blijven wij keer op keer doen, tenzij er een voorstel voor betaalbare woningen komt. Dan stemmen wij voor. Een starter, alleenstaande ouder of gescheiden persoon kan geen huur van € 800 of hoger betalen. Helaas hebben projectontwikkelaars hier geen boodschap aan. Zij willen alleen maar zoveel mogelijk geld verdienen.

Forum voor Democratie - Tim van der Zwaart, raadslid

Laat uw stem niet verloren gaan!

Op 22 november is het weer zover! Nederland mag weer naar de stembus! Wist u dat er 2 Purmerenders op de kieslijst staan? Zowel Debora Tollenaar als Tim van der Zwaart zijn verkiesbaar tijdens de aankomende verkiezingen! Wist u ook dat u voor een fundamentele verandering kunt kiezen op deze dag? Forum voor Democratie heeft 12 regels voor Nederland opgesteld welke zijn terug te vinden op onze website. Hieronder vallen onder andere: Nederlands belang als uitgangspunt, een naturalisatie en immigratiestop, woningvoorrang voor Nederlanders, de basisbeurs verhogen, een verbod op transgender-propaganda  en een intelligente uittreding uit de EU. Zo blijft Nederland het land waar we trots op kunnen zijn! Ons volledige verkiezingsprogramma is te vinden op FVD.nl/standpunten. Stem 22 november op FVD!

Gemeentebelangen Purmerend - Jordi Albers, fractievoorzitter

Huisvesting Oekraïners

Op 1 november kwamen Purmerenders massaal naar de raadzaal om in te spreken bij het agendapunt huisvesting Oekraïense ontheemden. En terecht. Het is betreurenswaardig dat het college deze ontwikkeling onder geheimhouding wilde bespreken. Wat ons betreft kan dat écht niet. Een ontwikkeling van deze schaal verdient een goed en stevig maatschappelijk debat. Als u dit leest, heeft de inhoudelijke bespreking op 6 november al plaatsgevonden, terwijl deze rubriek op 3 november moest worden ingeleverd. Maar laten we duidelijk zijn: Gemeentebelangen Purmerend kan niet akkoord gaan met het voorstel van het college van B&W. De consequenties voor het onderwijs, de zorg, de verkeersdruk en permanente huisvesting van Purmerenders zijn simpelweg te groot.

PB21 - Harry Poppelier, fractievoorzitter

Keukentafelgesprekken

Het college gaat het middel keukentafelgesprekken nu ook inzetten voor de opvanglocatie Oekraïners in Purmer Zuid zuid. Waarom persoonlijke gesprekken bij alle omwonenden? Niet echt efficiënt als je nu al weet wat de omwonenden willen. Een knus gesprekje in de vele keukens van Saartje is niet zinvol. PB21  denkt meer aan een hele grote eettafel waar alle omwonenden gelijktijdig aan kunnen zitten. Dan haalt Purmerend ook nog de pers, omdat deze tafel dan in het  Guinness Book of Records komt. Zorg dan wel voor croissants en verse juice, om toch het knusse sfeertje te scheppen. Wat wil het college horen van de genodigden? Als men niets wil horen, zorg dat er veel wordt gegeten. Want met volle mond mag je niet praten.