Reactie uit de fractie - mei 2023

Image Afbeelding schrijfmachine
17 mei 2023

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws. Deze maand reageren elf fracties.

Stadspartij-Beemster Polder Partij - Bert Meulenberg, raadslid

Sportraad

Maandag 8 mei hield de Sportraad zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering. De Sportraad gaf hierbij ook een goed leesbaar jaarverslag over de sportgebeurtenissen in onze gemeente. Er is weer veel gebeurd in 2022 met betrekking tot sport. Hoewel breedteport uiteraard een belangrijk ontwikkelgebied binnen onze gemeente blijft, krijgt topsport ook meer aandacht. Voor een gemeente die groeit naar 100.000 inwoners een gewenste ontwikkeling. De Stadspartij-Beemster Polder Partij is ingenomen met deze aandacht. Ook zijn wij zeer tevreden met de inzet van de Sportraad naar de sportverenigingen. De doelstelling om de sport op een hoog niveau te krijgen en te houden is duidelijk aanwezig, waarbij ook voldoende aandacht is voor laagdrempelig deelnemen aan sport voor al onze inwoners. Sportraad, ga zo door.


PvdA - Els van Loenen, fractievoorzitter

Mei

De maand mei is in veel opzichten een speciale maand. Meestal genieten we van de lente en alles wat groeit en bloeit. Maar ook zijn er in die maand een aantal speciale momenten. Voor de PvdA begint het al op de 1e meidag. Dan is het de dag van de Arbeid. Deze dag staat in het teken van invoering van de 8-urige werkdag en verbetering van arbeidsvoorwaarden. Op 4 mei herdenken we verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Ook in Purmerend en Beemster vonden dit jaar weer diverse herdenkingen plaats. Een belangrijke traditie die we in ere moeten houden! En op 5 mei vieren we de bevrijding en staan we stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Kortom, een maand met veel ijkpunten.


VVD - Bart van Elden, fractievoorzitter

Meer en betere inspraak

Referenda zijn in onze gemeente binnenkort niet meer mogelijk. Is dat een achteruitgang? De VVD denkt van niet. Een simpel ja of nee tegen een idee of voorstel levert maar weinig inzicht op. En kost veel geld. Terwijl we juist willen weten waarom mensen tevreden, boos, teleurgesteld, blij of verontwaardigd zijn. Wat zou er anders moeten om een voorstel wel acceptabel te maken? Inbreng van eenieder wordt daarvoor zeer gewaardeerd. Schrijf of mail ons. Bel of kom langs. Bij een specifieke fractie of bij ons allemaal tegelijk. Een mailtje of telefoontje naar onze griffie (griffie@purmerend.nl) kan zeer snel inzicht geven in alle mogelijkheden. Raadsleden wikken en wegen alle beschikbare informatie. We kunnen niet ieders ja of nee honoreren, maar luisteren altijd!


CDA - Fred Koot, fractievoorzitter

Referendum

Het CDA is geen voorstander van het referendum. De meeste vragen kunnen niet met een simpele ‘ja’ of ‘nee’ ‘worden beantwoord. Veel belangrijker is om te weten waarom iemand voor of tegen is. Vaak kunnen plannen zelfs met een kleine aanpassing wel op brede steun rekenen. Ook wordt een referendum vaak achteraf pas ingezet, als er al een plan gemaakt is. Daarom is het voor het CDA veel belangrijker dat we vooraf goed luisteren naar inwoners en ze betrekken bij belangrijke ontwikkelingen in onze stad. Zo zorgen we er voor dat we tot breed gedragen plannen komen die inwoners en gemeente samen tot stand hebben gebracht. Voor een uitgebreide toelichting over hoe het CDA denkt over referenda: www.cda.nl/Purmerend


Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - Henk Wolf, commissielid

Ouderenzorg

Met de vergrijzing neemt ook de zorg voor ouderen toe. De werkdruk voor zorgpersoneel is enorm en kan leiden tot een verhoogd ziekteverzuim en zelfs tot het beëindigen van het werk als zorgmedewerker. Om toch goede zorg te kunnen blijven waarborgen, is men afhankelijk van ZZP’ers en flexwerkers, met als gevolg extra kosten bovenop de toch al hoge ziektekosten. Tegenwoordig wordt veel gesproken over de vereenzaming van ouderen en het verbinden van mensen. Zoek zelf ook die verbinding via de buurtopbouwwerker in uw wijk of ga eens langs bij zorginstellingen in uw buurt. Kom een praatje maken, een spelletje doen, koffie drinken, bloemschikken of een andere activiteit om de zorg te ontlasten, zodat de zorg weer de zorg kan zijn!


D66 - Mark Intres, fractievoorzitter

Afschaffen referendum een aanfluiting

Een referendum in Purmerend is binnenkort niet meer mogelijk. In de raadsvergadering van mei zal een meerderheid van de gemeenteraad een voorstel steunen om de mogelijkheid van een referendum te schrappen. Een aanfluiting op landelijke schaal. D66 stond in 2015 aan de wieg van de mogelijkheid om in Purmerend een referendum te organiseren. Voor ons is een referendum een waardevolle aanvulling op mogelijkheden die inwoners verder hebben om hun mening te geven over ontwikkelingen in hun leefomgeving. Voor D66 is belangrijk dat inwoners dit instrument zélf kunnen inzetten, in tegenstelling tot andere vormen van inspraak. We zijn teleurgesteld, maar moeten ons verlies nemen; zo werkt democratie. D66 zal samen met andere partijen op zoek gaan naar alternatieven voor een referendum.    


GroenLinks - Ruben van Kuik, raadslid

Voortgang crisisnoodopvang 

Na het goede nieuws dat hun asielprocedure na vele maanden wachten is gestart, zijn de asielzoekers in Purmerend gestopt met hun hongerstaking. De situatie in de crisisnoodopvang was zodanig schrijnend dat onze leden een brievenactie waren begonnen. De in oktober 2022 opgezette tijdelijke noodopvang had al vanaf het begin veel problemen. Er was nauwelijks privacy, de tenten lekten de eerste weken en de asielprocedures kwamen maar niet op gang. Inmiddels moet de noodopvang per 1 juli sluiten en neemt Zaanstad het stokje over. Daartegenover staat dat Purmerend meer Oekraïense vluchtelingen opneemt. Voor GroenLinks staat de menselijke maat centraal. Dat betekent dat slachtoffers onder degelijke omstandigheden worden opgevangen, ongeacht het land van herkomst. GroenLinks blijft zich hier hard voor inzetten.


PVV - Nicole Moinat, fractievoorzitter

Waardevolle aanvulling

Een referendum in Purmerend is binnenkort niet meer mogelijk. In de raadsvergadering van mei zal een meerderheid van de raad een voorstel steunen om de mogelijkheid van een referendum te schrappen. Een politieke doodzonde van deze partijen. Voor de PVV is een referendum een waardevolle aanvulling op mogelijkheden die inwoners verder hebben om hun mening te geven over ontwikkelingen in hun leefomgeving. Voor de PVV is het belangrijk dat inwoners dit instrument zelf kunnen inzetten, in tegenstelling tot andere vormen van inspraak. We zijn boos en teleurgesteld, maar moeten ons verlies nemen omdat een meerderheid van partijen u als burger de mond wil snoeren. De PVV zal samen met andere partijen op zoek gaan naar alternatieven voor een referendum.


Forum voor Democratie - fractievoorzitter Debora Tollenaar

Referendum in de prullenbak? 

Forum voor Democratie is ervan overtuigd dat referenda een essentieel middel zijn in een democratie. Toch dreigt het referendum als instrument afgeschaft te worden in Purmerend. We zijn verbijsterd dat een meerderheid in de raad de Purmerenders deze kans wil ontnemen.  FVD ziet in het referendum juist een essentiële aanvulling op mogelijkheden voor inwoners om mee te beslissen over ontwikkelingen in hun leefomgeving. We vinden het belangrijk dat inwoners dit instrument zélf kunnen inzetten, in tegenstelling tot andere vormen van inspraak waar men wel mee mag praten, maar waar vaak helemaal niks mee wordt gedaan. We zijn dan ook verbijsterd over dit besluit, maar zullen ons in samenwerking met andere partijen steevast blijven inzetten voor directe democratie en de mogelijkheid tot referenda.  


Gemeentebelangen Purmerend - Jordi Albers, fractievoorzitter

Bang voor de inwoners

De partijen VVD, Stadspartij/BPP, Leefbaar Purmerend, CDA en de Ouderenpartij AOV hebben een voorstel ingediend om het referendum af te schaffen. Aangezien deze partijen een meerderheid hebben, is het verdwijnen van het referendum een zekerheid. Dit is (ook landelijk gezien) een bizarre ontwikkeling: het referendum wordt door steeds meer wetenschappers juist aanbevolen omdat inwoners (terecht) het vertrouwen in de politiek hebben verloren. Het referendum kan juist helpen het vertrouwen te herstellen doordat het de politieke responsiviteit vergroot, wat het vermogen van de politiek om een antwoord te geven op de wensen van inwoners inhoudt. GBP zal altijd voorstander blijven van het geven van meer zeggenschap aan de inwoners. Wij rekenen op uw steun! Meedoen? Word lid via GBPurmerend.nl, hopelijk tot snel!
 

PB21 - Harry Poppelier, fractievoorzitter

Triest! 

Een aantal politieke partijen uit onze gemeente vindt het referendum een vervelend en overbodig middel. Deze meerderheid gaat er dan ook voor zorgen dat het referendum gaat verdwijnen. Hoezo nog maar 25% vertrouwen in de politiek? Met deze actie wordt dit vertrouwen nog minder. Argumenten als: ‘kost veel geld’ en ‘er zijn genoeg andere middelen voor de inwoners’ gaat er bij PB21 echt niet in. Met de politieke partijen die wel voor een referendum zijn, gaan wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat de inwoners uit Purmerend en Beemster in groten getale hun stem kunnen laten horen en dat er dan ook naar wordt geluisterd en gehandeld. Staan inwoners van Purmerend en Beemster centraal? PB21 vindt van wel!