Reactie uit de fractie in februari

Image
Afbeelding  Tekstschrijven

24 februari 2023

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws. Deze maand reageren weer elf fracties.

Stadspartij-Beemster Polder Partij – Bert Meulenberg, raadslid

Tijdelijke woningen een succes

Purmerend heeft 200 tijdelijke woningen gerealiseerd op meerdere locaties. Deze woningen worden voor 70 % toegewezen aan spoedzoekers en de overige 30 % wordt verloot onder ingeschrevenen. Tijdens de openbare presentatie over dit onderwerp werd duidelijk dat het project zich succesvol ontwikkelt. Zo succesvol, dat er binnen de doelgroep van spoedzoekers geen of weinig gegadigden meer te vinden zijn. Het is duidelijk dat het realiseren van tijdelijke woningen in een behoefte voorziet en een waardevolle bijdrage levert in het voorkomen van dakloosheid. Inwoners die onderdak zochten in bedrijfspanden, inwoonden bij familie, noodgedwongen bij hun ex-partner bleven wonen, etc., hebben nu een kans op een woning. De woningen zijn door de beperkte grootte niet geschikt voor langdurige bewoning waardoor doorstroming gewenst blijft.

PvdA - Sanda van Dam, raadslid

Contractduur tijdelijke woningen

Purmerend heeft op vier locaties tijdelijke woningen. Deze woningen worden voor 70 % gevuld door directe toewijzing en 30 % middels loting. Bewoners krijgen een tweejarig wooncontract en moeten daarna doorstromen. Dankzij deze woningen zijn de wachtlijsten bij het Algemeen Opvangcentrum Purmerend sterk gekrompen en hebben de woningen hun nut bewezen. Echter veel bewoners hebben moeite door te stromen en sommigen belanden na twee jaar op straat. Gelukkig lag in de raad het voorstel om de contractduur op te rekken. Doorstroom blijft belangrijk, maar de PvdA is blij dat op die manier stress bij bewoners deels kan worden weggenomen. Wonen blijft bij ons belangrijk en de noodzaak van tijdelijke woningen blijven we dan ook monitoren.

VVD - Timo Roeleveld, raadslid

Bomen kweken of kopen

Afgelopen week is het onderzoek van de rekenkamer naar de groenvoorzieningen gepubliceerd. Het deed mij denken aan de eik die ik als kind gepland had en die inmiddels een hele boom geworden is. In 2020 heeft de gemeenteraad een bomenplan aangenomen, waarin staat hoe de gemeente omgaat met bomen in Purmerend en Beemster. Bij het onderzoek van de rekenkamer kwam naar voren dat het geld dat beschikbaar is voor het groenonderhoud erg wisselt. Zou het dan geen goed plan zijn om de bomen niet steeds te kopen, maar zelf te kweken? Deze bomen kunnen dan enkele jaren groeien, voordat ze hun definitieve plek krijgen. Er hoeven zo geen dure bomen gekocht te worden. De VVD heeft het college hierover vragen gesteld.

CDA - Fred Koot, fractievoorzitter

Bedrijventerrein de Koog

Het CDA is positief over de gebiedsvisie voor De Koog. Er is meer ruimte voor groen en de samenhang in het gebied tussen scholen, bedrijven, (e-)Sport en woningen. Het CDA ziet De Koog nog steeds als een belangrijke plek waar bedrijven zich kunnen vestigen.  Het behoud van bedrijven is om meerdere redenen belangrijk: 1) werkgelegenheid, inwoners kunnen hier hun brood verdienen en 2) het creëren van een tegenfile, door werkgelegenheid in onze stad te behouden, hoeven de inwoners niet in de file de stad uit. 
Wel vragen wij aandacht voor de verkeersveiligheid van met name de Van IJsendijkstraat bij de herontwikkeling van het gebied. Al met al is het een goede ontwikkeling om De Koog toekomstbestendig te maken.

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - Peter van der Nulft, commissielid

Gast in de raad!

De gemeente biedt inwoners de gelegenheid om als gast een raadsvergadering bij te wonen, waarbij informatie wordt gedeeld en vragen worden beantwoord door raads- en commissieleden.  
Als commissielid heb ik een toelichting gegeven bij de raadsvergadering in december. De gasten waren niet alleen geïnteresseerd in hoe de gemeenteraad werkt, maar ook in mijn motivatie. Ik wil het belang van ouderen vertegenwoordigen bij de beslissingen op het gebied van onder andere  wonen, vervoer, zorg en activiteiten. Zoals locaties dichtbij voorzieningen, woningen zonder drempels en zware deuren en goed openbaar vervoer vanuit de wijken. We hebben gesproken over hoe de gemeente met deze vraagstukken omgaat en welke invloed Ouderenpartij  AOV Purmerend-Beemster daarop heeft. Een boeiende avond! 
Misschien spreken wij elkaar een volgende keer!

D66 - Astrud Wildschut, raadslid

Valentijnstaart

Jaarlijks trakteert D66 op taart rond Valentijnsdag. Dan zetten we vrijwilligers uit onze gemeente in het zonnetje. D66 koestert de vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. Daarom was er voorgaande jaren taart bij bijvoorbeeld de vrijwilligers van het Repair Café, ouderenvervoer, vluchtelingenwerk, gehandicaptenzorg, de Heemtuin, Oude Begraafplaats, etc. Deze Valentijnsdag trakteerden wij de vrijwilligers van het Historisch genootschap Beemster en Vereniging Historisch Purmerend. Zij zetten zich  er belangeloos en met veel toewijding voor in om de geschiedenis van Purmerend en Beemster levend te houden en de kennis hierover door te geven. Dat verdient onze waardering, want zonder vrijwilligers valt onze samenleving stil. Door een taart te brengen, laten we blijken dat we hun inspanningen zien en waarderen.

GroenLinks - Trees Lamers, raadslid

Herdenking Februaristaking

Ook dit jaar wordt de Februaristaking van 1941 herdacht op het Jonas Daniël Meijerplein. Een verzetsdaad  van vele groeperingen tegen de verschrikkelijke razzia’s waarbij Joden uit hun huis werden gehaald door de bezetter en weg werden gevoerd. Een daad van verzet die jaarlijks wordt herdacht, waarbij stil wordt gestaan wat dit verzet nu voor ons betekent. Zeker in een tijd waarin haat tegen Joden en andere groeperingen sterker wordt, waarin onverdraagzaamheid naar elkaar groeit en waarbij  spanningen in de samenleving groter worden. Laten we niet vergeten dat we een samenleving zijn. 
Kijkt u ook naar de advertentie met de oproep om de Februaristaking 1941 te herdenken en de redactionele artikelen hierover.

PVV - Nicole Moinat, fractievoorzitter

Ga alstublieft stemmen!

Onze vrijheid, onze veiligheid en onze welvaart staan onder grote druk. Onze energierekeningen rijzen de pan uit. Boodschappen waren nog nooit zo duur. Er komt maar geen einde aan de asielinstroom. En voor de gewone man of vrouw in Noord-Holland is er geen woning te krijgen. Dat moet stoppen. Het is tijd voor verandering. Tijd voor de PVV. Uw stem op de PVV N-H is ook een stem op de PVV in de Eerste Kamer. Daar kunnen wij het Kabinet Rutte-Kaag stoppen. Dus kleur het juiste vakje rood op 15 maart. Maak de PVV groot. Uw stem doet er toe. Ga dus stemmen, blijf niet thuis. 
Stem op de Partij voor de Vrijheid, stem lijst 8.

Gemeentebelangen Purmerend - Jordi Albers, fractievoorzitter

Woontorens of niet?

We moeten bouwen. Iedereen is het daarmee eens, al is Gemeentebelangen Purmerend een van de weinige partijen die pleit voor 40 % sociale huur bij nieuwbouwprojecten. Maar, Purmerenders, hoe hoog willen we bouwen? Dat is een vraag die eigenlijk nooit is voorgelegd aan u. Een groep inwoners probeert nu een referendum af te dwingen over het plan om een woontoren van negentien verdiepingen hoog te realiseren aan de Burgemeester D. Kooimanweg. Zij zijn van mening dat dit te hoog is en wij delen die mening. Laten we dit vraagstuk echter voorleggen aan alle Purmerenders. Na een maatschappelijk debat over die vraag kunnen alle Purmerenders hun stem laten horen. Zo scheppen we samen duidelijkheid over de toekomst van wonen in Purmerend!

PB21  - Harry Poppelier, fractievoorzitter

Van A naar P

Vele bussen rijden als een processierups van Purmerend naar Amsterdam en terug. Er komen veel woningen en inwoners bij. Je hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om tot de conclusie te komen dat de processierupsbus nog langer wordt. Ook zal met de groei van Purmerend het forenzenverkeer toenemen, met als gevolg dat de wegen zullen dichtslibben. PB21 is van mening dat de metrolijn vanuit Amsterdam-Noord naar Purmerend doorgetrokken moet worden. De metro kan meer reizigers aan en de reisduur zal korter zijn. Ook is PB21 van mening dat er binnen Purmerend een fijnmazig busnetwerk moet komen, vergelijkbaar met het GVB in Amsterdam. Een poll van Regio Purmerend heeft 1275 reacties opgeleverd. 1033  (81 %) is voor een metroverbinding.

Fractie Schaaij - Frank Schaaij, fractievoorzitter

Onnodige verhoging onroerendezaakbelasting

Met alleen de stem van Fractie Schaaij tegen heeft de gemeenteraad de onroerendezaakbelasting verhoogd: van gemiddeld € 260 per jaar in 2022 naar gemiddeld € 279 per jaar in 2023. Het gaat financieel heel goed met de gemeentefinanciën van de gemeente Purmerend. Dit in tegenstelling tot hoe zwaar veel inwoners het hebben. Deze belastingverhoging is dan ook onnodig en ongepast.