Besluiten raad mei 2023

Image
Afbeelding decoratief

26 mei 2023

De gemeenteraad nam donderdagavond 25 mei de volgende besluiten.

Ontwerp Park De Noord 

Na de ervaring met het opwaarderen van het Kooimanpark, is Park De Noord als tweede park in de gemeente aan de beurt om onder handen te worden genomen. Dit gebeurt volgens de kaders van het Parkenplan Purmerend 2021-2040. Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van Park De Noord heeft niet tot bedenkingen geleid van de gemeenteraad. Het college kan nu aan de slag met het voorbereiden van de uitvoering van het ontwerp.
In het ontwerp wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat en zijn er specifieke kaders opgenomen, zoals duidelijke zones voor een hondenlosloopgebied, veilig kunnen spelen voor kinderen en voor een specifieke doelgroep uit de Prinsenstichting, een ontmoetingsplek voor jongeren, en een eventuele koppeling met onderwijs - als plek om buiten te sporten. Ook moet er een goede aansluiting komen op de groene lopers en sport- en spelmogelijkheden, op de nieuwe bouwlocaties, de paden en op de entrees van het park. Voor het maken van het ontwerp is er gesproken met omwonenden, de aangrenzende school, de Kinderopvang en de Prinsenstichting over wat zij belangrijk vinden voor het ontwerp en de invulling van de verschillende velden. Park De Noord is uniek, omdat het tegen de Ecoband aan ligt; een ecologische verbindingszone tussen Beemster- en Purmerringvaart.

32 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij
2 stemmen tegen: Forum voor Democratie, PB21

Intrekken referendumverordening 

De meerderheid van de raad steunt het initiatiefvoorstel van de fracties VVD, Stadspartij-Beemster Polder Partij, Leefbaar Purmerend, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster om de referendumverordening in te trekken. De raad ziet niet langer de meerwaarde van een dergelijke verordening. In Purmerend kunnen inwoners voortaan geen referendum meer aanvragen bij de gemeente. 
De gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie bieden verschillende inspraakmomenten voor inwoners, ondernemers en verenigingen, het zogenoemde ‘van buiten naar binnen werken’. Participatie bij projecten en bij het maken van visies en nieuwe beleidsvraagstukken is onderdeel van de werkwijze van de gemeente. Inwoners, ondernemers en verenigingen kunnen, naast de mogelijkheid om schriftelijk te reageren, gebruik maken van verschillende inspraakmogelijkheden zoals de inspraak in de raadscommissies, inspreken in de fractievergaderingen en Praat met de raad. 
Het organiseren van een referendum doet volgens de meerderheid van de raad geen recht aan deze manier van werken. Bovendien kunnen inwoners via een referendum slechts aangeven of ze voor of tegen een voorgelegde stelling zijn. Dit geeft geen inzicht in de argumenten van inwoners. De extra en aanzienlijke kosten voor het organiseren van en referendum wegen dan niet tot nauwelijks op tegen de toegevoegde waarde van een referendum.

20 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, GroenLinks (1)
14 stemmen tegen: PvdA, D66, GroenLinks (2), PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij

Bezwaarschriften tegen voorkeursrecht De Koog 

Het college van Burgemeester en wethouders besloot in 2022 om op diverse percelen binnen De Koog voor maximaal drie maanden een voorlopig voorkeursrecht te vestigen, met het oog op de verandering van het bedrijventerrein naar een woon-werkgebied. Met een gemeentelijk voorkeursrecht heeft de gemeente een eerste recht van koop bij verkoop van het perceel. De raad bevestigde dit besluit.
Een aantal eigenaren van de percelen diende bezwaar in tegen dit besluit van de gemeente. De bezwaarschriften zijn daarna behandeld door de adviescommissie voor bezwaarschriften. Op advies van deze commissie heeft de gemeenteraad besloten om het gevestigd voorkeursrecht te handhaven.

31 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij
3 stem tegen: PVV, Forum voor Democratie, PB21

Voortgangsnota MRA 

De Voortgangsnota is een nieuw instrument van de MRA. De nota gaat op hoofdlijnen in op welke activiteiten in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en welke resultaten zijn behaald. Aan de hand van de informatieve nota kunnen leden van gemeenteraden en Provinciale Staten in de MRA op inhoud in gesprek gaan met hun bestuurders en zaken meegeven die zij van belang vinden voor de regionale samenwerking. 
De deelnemers van de MRA zijn gevraagd om eventuele wensen en opvattingen over het concept van de Voortgangsnota in te dienen. De raad stemt in met een gezamenlijke reactie van de colleges van B en W uit de regio Zaanstreek-Waterland.

33 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij
1 stem tegen: Forum voor Democratie

In Memoriam Martin Gennissen 

De gemeenteraad heeft het overleden raadslid Martin Gennissen herdacht. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2021 maakte Gennissen deel uit van de gemeenteraad namens de fractie Forum voor Democratie. Martin Gennissen is 77 jaar geworden.

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken bij de Raadsinformatie. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering in juni 2023.