Besluiten uit de gemeenteraad

Image Afbeelding Werkplanning
24 februari 2023

De gemeenteraad nam tijdens de vergadering op 23 februari de volgende besluiten.

Gebiedsvisie De Koog 

De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie en een vervolgaanpak voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein De Koog 2040 vastgesteld en budget van € 1.200.000 beschikbaar gesteld voor de komende twee jaar. De ‘Gebiedsvisie De Koog 2040’ laat zien hoe De Koog zich stapsgewijs ontwikkelt vanaf nu naar 204o en wat daarvoor nodig is: de ontwikkeling naar een gebied waar werken, onderwijs, sport, recreatie en wonen een plek krijgen. De Koog wordt een campus, krijgt een duidelijk werkgebied en wordt een volwassen onderdeel van Purmerend.
Enerzijds moet de gebiedsvisie houvast bieden voor bestaande kwaliteiten en bedrijven om hun bedrijfsvoering door te kunnen zetten. Anderzijds beschrijft de visie de potentie en het toekomstperspectief voor De Koog, met de ontwikkeling van een (e)sport Tech Campus als één van de grote aanjagers. Ook wordt beschreven of en hoe woningen het gebied en de economische en maatschappelijke kansen van De Koog en Purmerend als geheel kunnen versterken.
Een projectorganisatie zal eerst verdere verkenningen, kaders en instrumenten onderzoeken. In een plan van aanpak worden de belangrijkste stappen voor het vervolg uiteengezet voor het projectteam De Koog.  

31 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend
3 stemmen tegen: PVV, PB21

Referendumverzoek over Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14 

In de afgelopen maand dienden inwoners een referendumverzoek in bij de gemeenteraad over het nog te nemen besluit van de raad over het bestemmingsplan ‘Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/ m 14 - 2022’.  Hiervoor waren, op grond van de Referendumverordening Purmerend 2015, minimaal tweehonderd handtekeningen nodig van kiesgerechtigde ingezetenen van de gemeente Purmerend. Bovendien moet het besluit van de raad ook geschikt zijn voor het referendum. 
In totaal blijken 298 kiesgerechtigde inwoners het (inleidende) referendumverzoek te hebben ondersteund en is daarmee het aantal benodigde handtekeningen behaald. Alleen is de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14 - 2022’ geen referendabel besluit. Het bestemmingsplan geldt namelijk als een algemeen verbindend voorschrift, waardoor het verzoek niet voldoet aan de eisen van de referendumverordening (artikel 5, lid 1). De raad heeft om deze reden besloten dat er geen referendum kan plaatsvinden.

29 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, , Leefbaar Purmerend
5 stemmen tegen: PVV , Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, PB21

Daarna werd de raadsvergadering vervolgd met de behandeling van het bestemmingsplan:  

Bestemmingsplan Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14 

In Purmerend is er meer woongelegenheid nodig, waarvan een flink deel in het bestaand stedelijk gebied. Zo ook in het Wagenweggebied. Het gemengde bedrijventerrein aan de Wagenweg en de Burgemeester D. Kooimanweg moet een levendige, stadse wijk worden waar wonen, werken en verblijven samengaan. 
De raad heeft nu het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14 gewijzigd vastgesteld. Het oorspronkelijke bestemmingsplan was naar aanleiding van een aantal zienswijzen aangepast. Nu het plan is vastgesteld, kan op deze locatie een woongebouw worden gerealiseerd met maximaal 489 appartementen en maximaal 1.025 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De verdeling van de appartementen zal bestaan uit 30% sociale huur-, 30% middeldure huur- en betaalbare koop-, en 40% vrije sectorwoningen. Ook komen er twee inpandige parkeergarages en een aantal openbare parkeerplaatsen beschikbaar. Voor de verkeersveiligheid en een betere doorstroming van het verkeer wordt eveneens het kruispunt van de Burgemeester D. Kooimanweg met de Wagenweg aangepast naar een veiligere situatie voor alle verkeersdeelnemers, waaronder ook de fietsers en voetgangers.  

29 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend
5 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, PB21

Motie - Gaswinning Middelie 2022 

Sinds 1975 wint de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas uit een veld dat doorloopt tot onder de voormalige gemeenten Zeevang (nu Edam-Volendam), Schermer (nu Alkmaar) en (West)Beemster (nu Purmerend). In Westbeemster ligt een winningsbron van waaruit het gas naar Noordbeemster wordt gepompt, waar het gewassen en gebruiksklaar wordt gemaakt via een ondergrondse leiding. Deze locatie - Gaswinning Middelie - in het noordelijke deel van Beemster ligt naast de snelweg A7. 
In 2014 werd een omgevingsvergunning verleend voor de laatste aanpassing in Noordbeemster voor verhoging van de productie. De maximale productiecapaciteit is daarmee bereikt. De winningsvergunning voor het gebied loopt tot 2029. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft nu aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verzoek gedaan om de winningsvergunning tot 2039 te verlengen en ook de productiecapaciteit van de gaswinning te verhogen. Het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de Technische Commissie Bodembeweging heeft het ministerie geadviseerd om in te stemmen, omdat er volgens hen geen noemenswaardige effecten worden verwacht op de omgeving, milieu, natuur en  infrastructuur en op risico’s voor bodemdaling en bodembeweging (bevingen).

De raad steunt een motie van de fracties Stadspartij-Beemster Polder Partij, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, GroenLinks en VVD over het gaswinningsplan van de NAM. Hierin roepen de fracties op om als gemeenteraad het advies van het college van burgemeester en wethouders te onderschrijven om niet in te stemmen met een langere en intensievere gaswinning. Purmerend streeft er naar om in 2050 een gasvrije gemeente te zijn en wil het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. Het gaswinningsplan van het NAM is volgens de raad onverenigbaar met deze ambitie, net als met de (landelijke) plannen voor de energietransitie en duurzaamheid. Bovendien werd er bij nieuwe boringen in 2005 al door omwonenden van Noordbeemster gewezen op schade die kan ontstaan bij niet onderheide monumentale gebouwen (zoals stolpen, kerkgebouwen) en effecten op grondbewegingen bij de Beemsterringdijk, met alle gevolgen van dien. Meer gaswinning zal negatieve gevolgen hebben op het veiligheidsgevoel van inwoners en mogelijke nadelige gevolgen hebben voor natuur en milieu en voor de beschermde status van het UNESCO Werelderfgoed Droogmakerij de Beemster.

28 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, GroenLinks, PVV , Leefbaar Purmerend
6 stemmen tegen: D66, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, PB21

Contractduur voor een tijdelijke woning 

Purmerend heeft momenteel tweehonderd tijdelijke woningen, verdeeld over vier locaties in de gemeente. Begin 2020 zijn er 20 tijdelijke woningen aan de Kanaaldijk opgeleverd. In 2021 kwamen er 44 tijdelijke woningen aan het Karekietpark en 28 woningen aan de Esterstraat. En in 2022 werden 108 woningen aan de Verzetslaan gerealiseerd. In 2018 was er afgesproken dat zeventig procent van de tijdelijke woningen toegewezen zou worden door de gemeente zelf. Dertig procent wordt dan bepaald via loting. De bewoners van de tijdelijke woningen krijgen een contract voor twee jaar en moeten daarna doorstromen naar een andere woning. 
In de praktijk blijkt dat het voor de bewoners steeds lastiger wordt om binnen twee jaar een andere woning te vinden. Soms worden de bewoners na twee jaar opnieuw in een tijdelijke woning geplaatst op een andere locatie, of zijn ze genoodzaakt zich opnieuw aan te melden bij het Algemeen Opvangcentrum Purmerend. Ook blijkt de toewijzing door de gemeente steeds lastiger, omdat het lastiger is geworden om mensen te selecteren die aan de voorwaarden voldoen om binnen twee jaar uit te stromen naar een reguliere woning. Daarom heeft de gemeenteraad ermee ingestemd om als gemeente niet meer te werken met tweejarige huurcontracten, maar met huurcontracten voor de duur van de omgevingsvergunning. Het college zal het effect hiervan volgen en dit over een half jaar terugkoppelen aan de raad.  

Kadernota Recreatieschap Twiske-Waterland 

Recreatie- en natuurgebied Het Twiske ligt op het grondgebied van Oostzaan en Landsmeer. Het recreatiegebied moet steden en natuurgebieden ontlasten en een aantrekkelijke recreatiemogelijkheid bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten in de regio. De gemeenten Amsterdam, Edam-Volendam, Alkmaar, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad nemen samen met de Provincie Noord-Holland deel in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Twiske-Waterland. Alle deelnemers financieren jaarlijks het grootste deel van het jaarlijkse exploitatietekort, na aftrek van de (erf)pachten en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen.

De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college om voor de kadernota 2024 van het recreatieschap een reactie te versturen aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. In de zienswijze zal de gemeente Purmerend opmerken dat de kadernota op sommige punten beter onderbouwd en inzichtelijker kan worden. Dit geldt vooral voor de gevolgen en risico’s van het schrappen van evenementen. Op initiatief van Stadspartij-Beemster Polder Partij, Forum voor Democratie, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, CDA en PB21 wordt ook toegevoegd dat er compensatie moet komen voor de derving van inkomsten door het schrappen van evenementen. Als dit niet gebeurt, dan zal de gemeenteraad overwegen om uit het samenwerkingsverband te stappen. Volgens de raad zijn de betrokken gemeenten juist een samenwerkingsverband aangegaan om een gezamenlijk belang uit te dragen en daaraan invulling te geven. Als een gemeente geen vergunning voor een evenement verleent, dan hoort een inkomstenverlies te worden gecompenseerd.

23 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, PVV, Forum voor Democratie, PB21
12 stemmen tegen: PvdA, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend


Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken via Raadsinformatie. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering in maart 2023.