Raadsvergadering van september

Image
Afbeelding sport

22 september 2023

Donderdagavond 28 september vergadert de gemeenteraad over de verschillende bespreekpunten op de agenda.

Wensen en bedenkingen lening Stadsverwarming 

Voor SVP is voor 2020-2024 een maximaal leningsbedrag afgegeven. Door het niet doorgaan van de bouw van een tweede biowarmtecentrale  en technische problemen in februari van dit jaar, heeft SVP de financieringsprognose opnieuw bekeken. Het college stelt de raad voor om geen wensen en bedenkingen te hebben bij het maximaal beschikbare bedrag voor een lening voor 2023-2026.

Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Beschermd wonen is een voorziening voor mensen met een psychosociale beperking die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen en 24-uurstoezicht nodig hebben. Voor de regio Waterland is Purmerend de centrumgemeente die deze maatwerkvoorziening uitvoert. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat beschermd wonen een taak is voor alle gemeenten. Vanwege de schaalgrootte van de regio Waterland en omdat het hier gaat over een relatief kleine groep (zeer) kwetsbare inwoners, willen de gemeenten in de regio op dezelfde manier blijven samenwerken. In elk geval tot en met 2027. In de regiovisie staan de kaders voor deze samenwerking.

Meerjarenbeleidsplan Veiligheid  

In het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid staan de regionale doelen en gewenste resultaten van de veiligheidspartners in de politie-eenheid Noord-Holland voor de komende vier jaar. De belangrijkste thema’s in het nieuwe plan zijn ondermijning, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, maatschappelijke onrust en radicalisering en jeugd en veiligheid.

Herijking armoedebeleid 

Armoede overkomt steeds meer mensen uit alle lagen van de samenleving. De bestaanszekerheid staat voor veel mensen onder druk. Met de herijking van het gemeentelijke armoedebeleid is dit thema onder de loep genomen. Er is gekeken wat armoede in deze tijd betekent en dat is afgezet tegen de huidige aanpak en minimaregelingen. Het resultaat is een geactualiseerde beleidsnotitie.

Mobiliteit Vervoerregio Amsterdam 

Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting en het ontwerp-uitvoeringsprogramma van de Vervoerregio Amsterdam. Veel van de belangrijke mobiliteitsprojecten gaan over het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer, het verbeteren van de weg en de fiets, over verkeersveiligheidsmaatregelen en het goed toegankelijk maken van het vervoer voor meer mensen.

Kijk voor de volledige agenda en alle vergaderstukken op raad.purmerend.nl, bij Raadsinformatie. 

Gemeenteraadsvergadering 28 september, 20.00 uur, raadzaal stadhuis Purmerend.