Extra commissie- en raadsvergadering 27 juli

Image Kruising nabij project Terrazza
25 juli 2023

Op donderdagavond 27 juli is er een extra commissievergadering vanaf 19.00 uur s' avonds. Om 20.30 uur begint de extra raadsvergadering. Op de agenda staat het definitief afgeven van de verklaring van geen bedenkingen en het toepassen van de coördinatieregeling artikel 3.30, Wro voor project Terrazza, Waterlandlaan 1-57.

De raad wordt gevraagd zich definitief uit te spreken over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het project Terrazza aan de Waterlandlaan 1-57 in Purmerend. Voor dit project is een uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd. Het project omvat het realiseren van 291 appartementen, 6 bedrijfsunits en een parkeergarage. Dit bouwplan past echter niet in het geldende bestemmingsplan. Met een uitgebreide omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Voor de uitgebreide omgevingsvergunning, is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist.

In april 2023 heeft de raad ingestemd met het project Terrazza en de daarvoor benodigde afwijking van het bestemmingsplan. Het ontwerpbesluit van de verklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning hebben van 1 mei t/m 12 juni 2023 ter inzage gelegen. Hierop zijn vier zienswijzen ontvangen. De zienswijzen geven geen aanleiding om af te zien van afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen of het weigeren van de omgevingsvergunning. 

Het college adviseert de raad om de verklaring van geen bedenkingen definitief af te geven en toepassing te geven aan de coördinatieregeling (artikel 3.30, Wet ruimtelijke ordening) voor de omgevingsvergunningsprocedure en het besluit hogere waarde. Zo ontstaat er eerder duidelijkheid voor de betrokken partijen (omwonenden, initiatiefnemer, woningbouwcorporatie en gemeente).