Commissie op 21 september

Image Afbeelding decoratief
15 september 2023

Donderdag 21 september is er een commissievergadering met daarin agendapunten over algemene en maatschappelijke onderwerpen.

Wensen en bedenkingen leningplafond Stadsverwarming 

De gemeente Purmerend is honderd procent aandeelhouder van Stadsverwarming Purmerend Holding BV (SVP). Voor SVP is voor de jaren 2020-2024 een leningplafond afgegeven. In verband met het niet doorgaan van de bouw van een tweede biowarmtecentrale  en technische problemen die in februari plaatsvonden bij de biowarmtecentrale, heeft SVP de financieringsprognose herzien. Het college stelt de raad voor geen wensen en bedenkingen te hebben bij het leningplafond voor 2023-2026.

Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Beschermd wonen is een maatwerkvoorziening in de Wmo voor mensen met een psychosociale beperking die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen en 24-uurstoezicht nodig hebben. De uitvoering is in handen van door het Rijk aangewezen centrumgemeenten. Voor de regio Waterland is dat Purmerend. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat het beschermd wonen een taak is voor alle gemeenten. Vanwege de schaalgrootte van de regio Waterland en omdat het hier gaat over een relatief kleine groep (zeer) kwetsbare inwoners, willen de gemeenten in de regio in de bestaande centrumgemeente-indeling blijven samenwerken, in elk geval tot en met 2027. In de regiovisie staan de kaders voor deze samenwerking.

Nieuw nota jeugdzorg 

Sinds 2015 is de zorg aan jongeren met opgroeiproblemen en ouders met opvoedproblemen via de Jeugdwet gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit ging gepaard met grote bezuinigingen. Het idee was dat de gemeenten problemen vroegtijdig zouden signaleren en dat preventie en lichte hulp aan huis dure specialistische zorg gedeeltelijk overbodig zou maken. Er is hard gewerkt aan deze ombuiging en de meeste doelen zijn gehaald. Toch heeft dit niet geleid tot een daling van de (specialistische) jeugdzorg. Mogelijk ook omdat de samenleving steeds complexer en onoverzichtelijker wordt en de prestatiedruk op kinderen toeneemt. 
Er is nu een nieuwe concept-jeugdnota ‘samen leven’ gemaakt. Het uitgangspunt in deze nota is de leefomgeving van een kind, het gezin en het sociale netwerk. Het college hoort graag de mening van de commissie over de nota. Ook wordt de lopende cliëntparticipatie, waarbij 160 personen worden bevraagd, nog verwerkt. De behandeling van het definitieve voorstel is gepland voor december 2023.

Kijk voor de volledige agenda, vergaderstukken en live uitzending in de kalender van het raadsinformatiesysteem.

Donderdag 21 september, 20.00-23.00 uur, raadzaal stadhuis.