Commissie: veiligheid, armoede

Image Afbeelding Veiligheid
8 september 2023

Woensdag 13 september vergadert de raad in een gecombineerde commissie over verschillende onderwerpen. De eerste vergadering na het reces.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

Meerjarenbeleidsplan Veiligheid  

In het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid staan de regionale doelen en beoogde resultaten van de veiligheidspartners in de politie-eenheid Noord-Holland voor de komende vier jaar. Dit plan wordt vastgesteld door de gezamenlijke burgemeesters en de hoofdofficier van justitie in het gebied van de politie-eenheid. Om de vier jaar wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. De vier belangrijkste regionale veiligheidsthema’s in het nieuwe plan zijn ondermijning, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, maatschappelijke onrust en radicalisering en jeugd en veiligheid. 
In het proces om te komen tot dit nieuwe beleidsplan is de gemeenteraad nu in de gelegenheid op het concept hiervan te reageren.

Herijking armoedebeleid 

Armoede overkomt steeds meer mensen uit alle lagen van de samenleving. De bestaanszekerheid staat voor veel mensen onder druk. Met de herijking van het gemeentelijke armoedebeleid is dit thema onder de loep genomen. Er is gekeken wat armoede in deze tijd betekent en dat is afgezet tegen de huidige aanpak en minimaregelingen. Het resultaat is deze geactualiseerde beleidsnotitie.
Het college stelt de raad voor het geactualiseerde beleid vast te stellen.

Skills Garden 

Een Skills Garden is een beweegvriendelijke ruimte voor alle leeftijden om veelzijdig te sporten, spelen en bewegen gebaseerd op het Athletic Skills Model. Het college stelt de raad voor deze voorziening te realiseren op de strook (gemeente)grond vlakbij sportcomplex De Beuk en Rugby Club Waterland en hiervoor € 465.000 beschikbaar te stellen. Deze voorziening past in het gezondheids-, sport- en maatschappelijk beleid.

Begroting en uitvoering mobiliteit Vervoerregio 

Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting en het ontwerp-uitvoeringsprogramma van de Vervoerregio Amsterdam.
Het uitvoeringsprogramma is in goed overleg met de gemeente tot stand gekomen. Veel van de belangrijke projecten zijn mobiliteitsprojecten die zowel de doorstroming van het openbaar vervoer en/of de weg verbeteren, verbeteringen voor de fiets en verkeersveiligheidsmaatregelen bevatten en het vervoerssysteem voor meer mensen goed toegankelijk maken. Dit sluit goed aan op het beleid en de ambities van de gemeente.

Kijk voor de volledige agenda en alle vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem van de raad. Hier is de vergadering ook rechtstreeks te volgen.