Besluiten uit raad van 27 juli

Image Afbeelding  Tekstschrijven
30 juli 2023

De gemeenteraad nam donderdagavond 27 juli de volgende besluiten.

Definitief afgeven van de verklaring van geen bedenkingen en het toepassen van de coördinatieregeling artikel 3.30, Wro voor project Terrazza, Waterlandlaan 1-57.
Dit project omvat het realiseren van 291 appartementen, 6 bedrijfsunits en een parkeergarage. Dit bouwplan past echter niet in het geldende bestemmingsplan. Met een uitgebreide omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Voor de uitgebreide omgevingsvergunning is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist.

In april 2023 heeft de raad ingestemd met het ontwerpbesluit van de verklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning. Hierop zijn zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de nota van beantwoording. 
De raad heeft ingestemd de verklaring van geen bedenkingen definitief af te geven en toepassing te geven aan de coördinatieregeling (artikel 3.30, Wet ruimtelijke ordening) voor de omgevingsvergunningsprocedure en het besluit hogere waarde. De omgevingsvergunning kan hiermee worden afgegeven. 

24 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij, Forum voor Democratie
4 stemmen tegen: PVV, VVD

Messenverbod 
In de afgelopen periode is Purmerend opgeschrikt door een aantal incidenten waarbij (steek)wapens gebruikt zijn. Bij de incidenten zijn zowel jeugdige slachtoffers als jeugdige daders betrokken. Bij veel incidenten gebruiken de daders steekwapens die niet verboden zijn volgens de Wet wapens en munitie (Wwm). Denk hierbij aan zakmessen en keukenmessen en ook aan andere voorwerpen die als steekwapen worden gebruikt. 

Vooruitlopend op mogelijke landelijke wetgeving, stemde de gemeenteraad unaniem in om een messenverbod in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Purmerend 2021 op te nemen. Het besluit is inmiddels gepubliceerd in het Gemeenteblad en is daarmee direct in werking getreden. 

Nu het verbod in werking is getreden, kan de burgemeester de gebieden aanwijzen waar het verbod gaat gelden. Omdat de incidenten verspreid over de gemeente Purmerend plaatsvinden, zal de burgemeester in eerste instantie de hele gemeente aanwijzen voor het nieuwe verbod. Het streven is om de verbodsbepaling en gebiedsaanwijzing op 1 augustus aanstaande in te laten gaan of zoveel eerder als mogelijk.

28 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij, 

Raadsvergadering bekijken 
De vergadering is te bekijken via raad.purmerend.nl (Raadsinformatie, bij de datum 27 juli 2023 in de raadskalender). Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering in september 2023.