Besluiten raad 2 november 2023

Image Afbeelding decoratief
3 november 2023

Op 2 november 2023 nam de gemeenteraad de volgende besluiten.

Omgekeerd afval inzamelen 

Gemeente Purmerend wil de inzameling van het restafval verminderen en het scheiden van papier en PMD (plastic, metaal, drankpakken) verbeteren. In de gemeente wordt nu gemiddeld 59 procent van het afval gescheiden. Dat kan beter, want grondstoffen kunnen prima worden hergebruikt en hoeven niet onnodig te worden verbrand. Door de afvalinzameling anders aan te pakken, kan het voor inwoners gemakkelijker worden om afval aan huis te scheiden. Papier, PMD en bioafval worden dan thuis in rolcontainers verzameld en opgehaald. Het restafval dat overblijft moet naar ondergrondse containers in de wijk worden gebracht. Hoe beter de afval aan huis wordt gescheiden, hoe minder er overblijft om weg te brengen naar de restcontainers.  De gemeenteraad stemde in met de nieuwe aanpak voor de afvalinzameling. Na een uitgebreid voorbereidingstraject zowel in Purmerend als in Beemster zal het ‘omgekeerd’ afval inzamelen gefaseerd worden ingevoerd in de gemeente.

26 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend 
9 stemmen tegen: VVD, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij

Motie - Alternatief voor verenigingen 

De fracties Gemeentebelangen Purmerend, PvdA, PB21, D66, VVD, GroenLinks en CDA dienden een motie in over een compensatie voor gederfde inkomsten van verenigingen die met de nieuwe aanpak van afval inzamelen geen oud papier meer kunnen inzamelen. Sinds jaar en dag verzamelen verenigingen in de Beemster namelijk (oud) papier in, om met de opbrengsten de sport voor ieder betaalbaar en toegankelijk te kunnen houden. De raad steunt de motie en vraagt het college om in overleg met verenigingen alternatieven te bespreken waarmee de gederfde inkomsten kunnen worden gecompenseerd.

30 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, PB21
5 stemmen tegen: Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, Leefbaar Purmerend, Fractie Schaaij

Parkeerbelastingen 2024 

In 2022 besloot de raad tot een aantal maatregelen die kunnen zorgen dat mensen meer gebruik gaan maken van de parkeergarages in de binnenstad. Deze maatregelen gaan gelden vanaf de opening van de Stadhuispleingarage, op of rond 1 januari 2024. Per 2024 wijzigen de tarieven en producten voor het parkeren op straat en gelden de parkeerregels tot 21.00 uur ook voor de straten in de directe omgeving van het stadhuis. 

  • Het uurtarief voor betaald parkeren op straat wordt verhoogd met € 0,35. In het parkeervergunninggebied Zuiderpolder/Bloemenbuurt wordt het uurtarief voor de straten ten noorden van de Wilhelminalaan gelijkgetrokken met het tarief voor parkeervergunninggebied Centrum. 
  • Het parkeerterrein aan de achterzijde van het stadhuis wordt opengehouden voor publiek. 
  • De dagkaart voor parkeren op straat wordt afgeschaft. 
  • Voor werknemers in de stad wordt de werknemersvergunning geïntroduceerd. Werknemers van bedrijven in de binnenstad en de stationsbuurt kunnen hiermee tegen een gereduceerd tarief parkeren op het parkeerterrein Stationsweg-noord, het terrein aan de achterzijde van het stadhuis en de terreinen Wherekant en Kooimanpark. 

Om alle maatregelen van kracht te kunnen laten gaan, is de Verordening parkeerbelastingen Purmerend 2024 vastgesteld.

30 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend 
5 stemmen tegen: Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij

Motie - Steun culturele en maatschappelijke organisaties  

De fracties Gemeentebelangen Purmerend, D66, VVD, PB21, en Fractie Schaaij pleitten bij de parkeerverordening voor gereduceerde parkeertarieven voor culturele en maatschappelijke organisaties zonder commercieel oogmerk. Verenigingen vervullen een uiterst belangrijke rol in de gemeente Purmerend. Culturele en maatschappelijke activiteiten moeten daarom voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn en blijven. De gemeente kan op verschillende manieren in actie komen om een bloeiend verenigingsleven te ondersteunen. De raad steunde de motie en vraagt het college om in gesprek te gaan met culturele organisaties die gebruik maken van P3, om te komen tot een oplossing van het parkeerprobleem. De raad hoort graag zo snel mogelijk van het college wat de uitkomsten van het overleg zijn.

18 stemmen vóór: VVD, CDA, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij
17 stemmen tegen: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster

Nota Dierenwelzijn 2024-2028 

De raad heeft de Nota Dierenwelzijn 2024-2028 vastgesteld, dat zich richt op het gehele dierenwelzijn in de gemeente en aansluit op andere wetgeving, gemeentelijk beleid en extra inzet op ecologie en biodiversiteit. Veel acties uit de vorige nota zijn afgerond, opgepakt of in gang gezet. Zo heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het hondenbeleid, zijn Beemster en Purmerend gefuseerd, vindt er een aanbesteding plaats voor een dierenopvang en zijn bepaalde richtlijnen veranderd. 
In deze nieuwe nota staat beschreven hoe de gemeente omgaat met gehouden dieren, wilde dieren, ongewenste dieren en dieren voor vermaak binnen onze gemeente. De gemeente voert taken uit rondom dierenwelzijn, zoals het opvangen van zwerfdieren en dieren in nood. Daarnaast probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen dieren, mensen en de leefbaarheid. Behalve nieuwe richtlijnen beschrijft de nota ook punten om dierenwelzijn te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.
De extra structurele kosten voor het dierenwelzijnsbeleid worden behandeld in de Voorjaarsnota 2024.  

33 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA (1), Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij
2 stemmen tegen: CDA (2)

Behoud oorlogsmonumenten voor toekomstige generaties  

De raad wil bestaande oorlogsmonumenten in de gemeente (ongeschonden) kunnen behouden voor de toekomstige generaties en daarbij de gelegenheid kunnen bieden tot herdenking bij het monument. Deze uitspraak deed de raad op initiatief van de Stadspartij-Beemster Polder Partij. De aanleiding voor het initiatiefvoorstel is het ‘Monument voor Geallieerde Vliegers’ op de Zuiderweg in Zuidoostbeemster. Dit monument staat op particuliere gronden en wordt particulier beheerd. Het college is nu gevraagd om in 2024 met een plan van aanpak te komen om het oorlogsmonument aan de Zuiderweg 41 te kunnen behouden.

Extra geld voor uitbreiding Leeghwaterbad 

Een capaciteitsgebrek van het Leeghwaterbad, de verwachte groei van de gemeente en de wens voor een buitenbad was al eerder aanleiding om te onderzoeken of het zwembad kan worden uitgebreid. In 2021 heeft het college de keuze gemaakt om het zwembad uit te breiden met een hybride bad in plaats van met een buitenbad. Het hybride zwembad zal geschikt zijn voor binnen en buiten zwemmen en bestaan uit zes banen met een lengte van 25 meter. Het volgen van zwemlessen en de aantrekkelijkheid voor een dagje uit hangt zo niet af van mooi weer, bovendien kunnen meerdere activiteiten naast elkaar plaatsvinden. De wachtlijst voor leszwemmen kan hierdoor binnen twee jaar flink afnemen. 
De raad heeft een extra bedrag van € 3.5  miljoen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het zwembad, voor duurzaamheidsmaatregelen en de aanpassing van de ligweide. De uitbreiding van het zwembad zal in 2026 klaar zijn en voldoen aan het handboek voor zwembaden van de Koninklijke Nederlandse Zwembond.

26 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend 
9 stemmen tegen: VVD, PB21, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij

Tijdelijke vervanging raadslid 

Vanwege het ziekteverlof van raadslid Heleen Kokkeel-Langelaan van de fractie Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster is Cees van Urk beëdigd tot tijdelijk raadslid.  


Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken via het raadsinformatiesysteem. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering op 30 november 2023.