Besluiten gemeenteraad Purmerend

Image
Afbeelding Afscheid wethouder Thijs Kroese

27 januari 2023

In de raadsvergadering van 26 januari 2023 heeft de gemeenteraad besluiten genomen over hamer- en bespreekpunten en de ingediende wilde moties.

Bestemmingsplan Tankstation en autoherstelgarage Verzetslaan 

Het parkeerterrein aan de Verzetslaan (bij McDonald’s en KFC) aan de zuidkant van Purmerend wordt de nieuwe locatie voor het voormalige Avia-tankstation aan de Burgemeester D. Kooimanweg en voor de autoherstelgarage Carex aan het Tramplein 7. Door het tankstation en de garage te verplaatsen, kan de gemeente op deze locaties extra woningen ontwikkelen. 
Aan de Verzetslaan wordt een tankstation met vier pompen, vier waxboxen en een garage gerealiseerd. Er wordt geen LPG verkocht. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad het benodigde bestemmingsplan ‘Tankstation en autoherstelgarage Verzetslaan 2022’ vastgesteld.

Extra budget voor duurzaamheidslening  

De gemeente Purmerend biedt particuliere eigenaren de mogelijkheid om tegen een lage rente een duurzaamheidslening af te sluiten voor het verduurzamen van de woning. Het afgelopen jaar was er een sterke stijging van het aantal aanvragen voor de lening. De grotere vraag wordt onder andere veroorzaakt door de verhoging van de energieprijzen en uitgestelde investeringen vanwege de coronacrisis. Positief is dat inwoners de weg weten te vinden naar de financiering voor het energiezuiniger maken van hun woning. Het aantal aanvragen heeft wel als gevolg dat het budget voor de leningen moeten worden aangevuld. De raad heeft daarom besloten om voor 2023 een bedrag van € 1 miljoen euro te storten op de gemeentelijke rekening bij Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) voor het kunnen verstrekken van de gemeentelijke duurzaamheidslening.

32 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij
2 stemmen tegen: PVV

Beeldkwaliteitsplan Wheermolen-Oost 

De raad heeft het beeldkwaliteitsplan voor Wheermolen-Oost vastgesteld, genaamd ‘Gezond, gemengd en nog gezelliger, gewoon Wheermolen-Oost’. Dit plan voor de gebiedsontwikkeling bevat welstandscriteria en vormt de basis van de wettelijk verplichte toetsing voor vergunningplichtige bouwinitiatieven. Bij de voorbereidingen zijn bewoners en belanghebbenden betrokken. Zo zijn er een aantal bouwprojecten in de regio bezocht om te bekijken welke vormgeving van gebouwen en openbare ruimte wel of niet goed aansluiten bij Wheermolen-Oost. Meer dan 300 mensen vulden hier ook een vragenlijst over in. 
In 2020 stelde de raad al de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling en grondexploitatie voor het project Wheermolen-Oost vast, een samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie Intermaris. De 50-jarige flats in de wijk zijn sterk verouderd en de openbare ruimte en de riolering zijn toe aan vernieuwing. De wijk biedt kansen voor het toevoegen van woningen, verbeteren van de verbindingen met omliggende wijken en het beter verbinden van het aanwezige groen en water met de woongebieden. Bij de herontwikkeling wordt gelet op duurzaam, klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen en inrichten.

Wijziging begroting 2023 Vervoerregio Amsterdam 

De Vervoerregio Amsterdam stelt een wijziging voor in de begroting voor 2023 waarin de ambities van het Bestuursakkoord en de afspraken met het Rijk zijn opgenomen. De gemeenteraden in de regio zijn gevraagd om hierop een reactie te geven. De ambities van het Bestuursakkoord vragen namelijk om extra investeringen in de begroting. Het Bestuursakkoord heeft een koers uitgezet voor de vervoerregio om onze regio bereikbaar te houden. Ingezet wordt op een toekomstbestendige regio waarin reizigers veilig, soepel en prettig kunnen reizen. Het openbaar vervoer moet aantrekkelijk blijven en reizigers tegemoet komen in de hogere tarieven die vanaf 1 januari 2023 gelden. Ook wil de vervoerregio met de komst van extra woningen in de Amsterdamse regio een stevige bijdrage leveren aan de noodzakelijke groei van het openbaar vervoer. 
De raad heeft een brief vastgesteld met daarin de zienswijze van Purmerend over de begroting. Op initiatief van D66 en Gemeentebelangen Purmerend wordt in de zienswijze wel benadrukt dat voor de grote woningbouwambitie ten noorden van Amsterdam veel investeringen nodig blijven in de mobiliteit in de regio Zaanstreek-Waterland. En dat dit om een balans vraagt in de mobiliteitsinvesteringen in het gehele grondgebied van de Vervoerregio Amsterdam, zo ook ten noorden van Amsterdam. Zonder deze investeringen kan de woningvoorraad in Zaanstreek-Waterland niet voldoende worden vergroot.

Motie - Verbod zwaar verkeer op viaduct A7 over Noordhollandsch Kanaal  

Met algemene stemmen steunde de raad een motie van VVD en Forum voor Democratie over het verbod op zwaar vrachtverkeer op de A7 over het Noordhollandsch kanaal bij Purmerend. Rijkswaterstaat stelde sinds oktober 2022 bij dit viaduct een gewichtsbeperking in voor alle verkeer dat zwaarder weegt dan 30 ton. De brug is opnieuw doorgerekend vanwege het project A7A8. Hieruit blijkt dat de brug niet meer voldoet aan de huidige normen. Volgens Rijkwaterstaat gaat het verbod voor zwaar vrachtverkeer zeker nog anderhalf jaar duren. 
De situatie is onwenselijk voor alle betrokkenen, want de afsluiting zorgt voor meer overlast voor omwonenden van omleidingsroutes, meer slijtage en schade van de omleidingsroutes, en extra kosten voor de ondernemers. In de motie wordt het college opgeroepen om met ondernemers, belangenorganisaties, bestuurders van omringende gemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat zo snel mogelijk te zoeken naar een al dan niet tijdelijke oplossing. De motie van de raad komt op het juiste moment, want het college is en gaat al in gesprek met de betrokken partijen. Het college is blij met de motie en de steun van de raad.  

Afscheid van wethouder Thijs Kroese 

De gemeenteraad heeft afscheid genomen van wethouder Thijs Kroese. Na een periode van afwezigheid door gezondheidsproblemen heeft de wethouder besloten niet terug te keren bij de gemeente Purmerend. Kroese kiest voor een betere balans tussen werk en privé en wil daarvoor een nieuwe start kunnen maken buiten de gemeente. 
In 2010 maakte Kroese zijn entree in de gemeenteraad voor de fractie PvdA. Na zeven jaar raadslidmaatschap, ging Kroese na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 verder als wethouder in Purmerend, met een grote passie voor de portefeuille Ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw. Burgemeester Van Selm heeft Thijs Kroese namens de gemeenteraad bedankt voor al zijn werk en inzet voor de gemeente Purmerend.

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken via de knop Raadsinformatie (ga naar 26 januari 2023). Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering in februari 2023.