Besluiten uit de raad van 29 juni

Image
Afbeelding Koemarkt

30 juni 2023

Bij aanvang van de raadsvergadering las vicevoorzitter Bert Meulenberg namens alle fracties een verklaring voor.

‘’De afgelopen maand hebben wij als gemeenteraad meerdere insprekers ontvangen tijdens de commissievergaderingen om hun mening te geven over een onderwerp dat belangrijk is voor de gemeente Purmerend. Daar zijn we blij mee, want we horen graag de mening van inwoners over zaken die van belang zijn voor de gemeente en voor hen. Alle meningen tellen mee om te komen tot een goede afweging. Deze maand gebeurde er iets waar we nu de aandacht voor vragen. Als reactie op één inspraakreactie en wat er daarna in de media verscheen, wil ik namens alle fracties in deze gemeenteraad het volgende verklaren:  

De gemeenteraad vormt samen met het college van Burgemeester en wethouders het gemeentebestuur van Purmerend. Raadsleden zijn gekozen en geïnstalleerd door en voor de inwoners, bedrijven en organisaties in de gemeente Purmerend. Als gemeentebestuur zijn wij aanspreekbaar voor iedereen over wat de gemeente doet en onderneemt. Het is ontoelaatbaar voor ons dat onze ambtenaren worden betrokken en beschadigd in openbare discussies. Deze discussies lopen via het college van Burgemeester en wethouders en via de gemeenteraad; wij zijn het aanspreekpunt. Dit is de lijn die we als raad blijven bewaken; nu en in de toekomst.’’ 

De raadsvergadering werd daarna vervolgd.  

Bestemmingsplan Tarwestraat 

Het stuk grond van de voormalige schooltuinen aan de Tarwestraat zal plaats gaan maken voor 21 sociale huurwoningen voor senioren. De plek is een van de locaties die is aangewezen voor extra woningbouw in de gemeente binnen de bestaande wijken. Om de herontwikkeling van de grond mogelijk te maken, is er een nieuw, gewijzigd bestemmingsplan ‘Tarwestraat 2022’ vastgesteld. Naar aanleiding van reacties op het plan zijn er wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Behalve meer toelichting is ook het aantal woningen van 26 naar 21 teruggebracht en wordt het stuk groen bij de achtertuinen van de Tarwestraat groter gemaakt.  

32 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend
2 stemmen tegen: Forum voor Democratie, PB21

Bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012 

De Raad van State heeft 1 maart 2023 uitspraak gedaan over een aantal beroepen tegen het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012 - partiële herziening 2021’. Het bestemmingsplan is in stand gebleven, op enkele onderdelen na. 
Voor een deel hiervan moest de raad daardoor een nieuw besluit nemen. Dit is nu gebeurd, want de raad heeft het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012 - reparatie partiële herziening 2021’ vastgesteld. Een aantal aanpassingen zijn hierin opgenomen. Zoals de bestemmingsregels voor de caravanstalling aan de Nekkerweg 52 en de borging van de ervenstudie ‘Beemster erven Werelderfgoed’. Over de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Westdijk 40 loopt nog een beroepsprocedure, waardoor een besluit hierover in een later stadium zal volgen.  

Evaluatie nota Beemster-erf 

De evaluatie van de nota Beemster-erf was een nog openstaand verzoek van de (oude) gemeenteraad van de gemeente Beemster. Eind november 2021 nam deze raad de motie Beemster-erf aan, waarin het college werd gevraagd een advies voor te bereiden aan de nieuwe gemeenteraad om de nota Beemster-erf te evalueren en zo nodig te actualiseren. Naar aanleiding daarvan heeft de raad in 2022 alle nog lopende Beemstermoties over het werelderfgoed droogmakerij de Beemster gezamenlijk besproken. De karakteristiek van het Beemster-erf wordt volgens de ervennota bepaald door een aantal kernkwaliteiten, spelregels of erf inrichtingsprincipes die hun plek hebben gevonden in niet alleen het bestemmingsplan, maar ook in de structuurvisie en de nota omgevingskwaliteit. Initiatiefnemers en de gemeente moeten samenwerken om maatwerk te leveren. Het is veel waard om het Beemster-erf in stand te houden, ook voor het behoud van het werelderfgoed Droogmakerij de Beemster.

25 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD(2) , CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, PVV, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend
10 stemmen tegen: VVD(2), D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, PB21

Subsidie noodsteun energie en huur 

Eind november 2022 nam de raad unaniem een motie aan om samen met (sport)verenigingen en maatschappelijke en culturele instellingen oplossingen te zoeken voor de hoge energiekosten en de gevolgen daarvan voor deze organisaties. Dit naar aanleiding van zorgen die hierover door verenigingen   
en instellingen zijn geuit. Om de organisaties financieel tegemoet te komen, is er nu een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld. De regeling richt zich op het voorkomen van ernstige verslechtering van de financiële positie door hoge energie- en /of huurprijzen en de gevolgen daarvan voor het maatschappelijke aanbod in de gemeente. De subsidieverordening is vastgesteld.

Gebiedsvisie De Purmer 

De raad heeft ingestemd met het ontwerp voor de gezamenlijke strategische gebiedsvisie De Purmer, het 400-jarige poldergebied binnen de gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend. De drie gemeenten werken sinds eind 2021 samen aan de gebiedsvisie. Voor het overgrote deel willen de gemeenten vooral de landschappelijke en cultuurhistorische waarden behouden. Daarnaast worden verschillende ontwikkelingen voorbereid.
Tot de zomer van 2022 is gesproken met bewoners, ondernemers en betrokkenen over de kansen in De Purmer, over de kwaliteiten ervan en over ieders wens. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een notitie die begin dit jaar door de colleges is vastgelegd. Mede op basis daarvan is de gezamenlijke strategische gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld, met daarin een integraal ontwikkelperspectief over de gebiedsontwikkeling tot en met 2035. Het gaat over kansen voor toekomstbestendige landbouw voor de regio, voor lokale recreatie en voor natuurontwikkeling. De woningbouw in dit gebied beperkt zich tot de ontwikkeling van de Oostflank, Buitenplaats Ilpenstein en enkele kleinschalige initiatieven. Het noorden van De Purmer, op het grondgebied van de gemeente Edam-Volendam, biedt kansen voor een bedrijventerrein en een gemengd gebied met diverse functies.

Amendement 

Alle fracties behalve de PvdA steunden een amendement van de VVD en PB21 over de ontsluiting in de Oostflank. In de visie wordt het uitgangspunt verwijderd dat voor ontwikkelingen in de Oostflank gebruik moet worden gemaakt van de bestaande infrastructuur binnen het bebouwde gebied van de Purmer en de bestaande provinciale wegen. De bestaande infrastructuur in de Oostflank zal volgens de raad niet toereikend zijn voor de toekomstige geplande woningbouw. De gemeente Purmerend gaat de woningbouwontwikkeling ‘De Oostflank’ nog verder uitwerken in een aparte visie.  

De visie wordt de komende tien weken ter inzage gelegd voor inspraak.

34 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, PB21
1 stem tegen: Gemeentebelangen Purmerend 

Kwaliteitsplan Waterlandkwartier 

Het definitieve kwaliteitsplan voor de ontwikkeling van het Waterlandkwartier is vastgesteld. Voor de uitwerking van het kwaliteitsplan is met experts en partners van de gemeente samengewerkt (o.a. hoogheemraadschap, woningcorporaties, welstandscommissie). Het ontwerp heeft vier weken ter inzage gelegen en er zijn drie inloopbijeenkomsten in de bibliotheek georganiseerd. De inspraakprocedure heeft niet geleid tot wijzigingen in het ontwerp voor het Waterlandkwartier. 
De ontwikkeling van het Waterlandkwartier levert met 1800 woningen een grote bijdrage aan het oplossen van het woningtekort in de gemeente. Het wordt een gebied met ruimte voor fietsers en voetgangers en een aantrekkelijke openbare ruimte met veel groen en water. Om verder te kunnen gaan met de ontwikkeling, is voor de financiële dekking ook de gebiedsexploitatie vastgesteld.

25 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend
9 stemmen tegen: VVD, PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, PB21

Bestemmingsplan Wormerweg 27 

De eigenaar van het melkveehouderijbedrijf aan de Wormerweg 27 in Westbeemster wil een nieuwe loods en drie sleufsilo’s op het perceel laten bouwen. Het stallen van machines en de opslag van ruwvoer kan dan voortaan op het eigen terrein gebeuren, wat leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Daar is nu geen ruimte voor binnen de huidige bestemmingen ‘Agrarisch’ en ‘Waarde-Cultuurhistorie’ in het bestemmingsplan Buitengebied Beemster. Aangezien de Beemster primair een landbouwgebied is en er vanuit gemeentelijk en provinciaal beleid ruimte bestaat voor schaalvergroting en/of schaalverbreding van de agrarische sector, wil de gemeente meewerken aan de ontwikkeling van het bedrijf. Een nieuw (postzegel)bestemmingsplan voor de Wormerweg 27 leidt tot een groter oppervlak van het perceel en biedt de benodigde extra ruimte. De uitbreiding is niet bedoeld voor uitbreiding van het aantal dieren, maar voor een efficiëntere bedrijfsvoering. 
Het plan heeft ter inzage geleden en leidde tot enkele reacties. Naar aanleiding hiervan zijn enkele regels in het bestemmingsplan aangepast over de inrichting van beplanting én het in stand houden van de erfbeplanting. De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld.  

29 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, PVV, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend
6 stemmen tegen: D66, GroenLinks, PB21

Motie - Aandachtspunten Stadsverwarming Purmerend 

De raad steunde de motie van Stadspartij-Beemster Polder Partij over een aantal aandachtspunten voor het college om mee te geven aan de Stadsverwarming Purmerend – in de rol van aandeelhouder. Zo vraagt de raad aandacht voor het oprichten van een klantenpanel voor de Stadsverwarming Purmerend (SVP) en aandacht voor zo laag mogelijke tarieven voor de klanten. De meerderheid van de raad vindt het ook van belang om voortvarend door te gaan met de ingezette ontwikkeling van bronnenstrategie. Het college moet samen met de SVP er naar streven om de solvabiliteit (vermogen) van de gemeente zo snel mogelijk weer op een aanvaardbaar niveau te brengen.

De Stadsverwarming Purmerend stond de afgelopen maand op de agenda van de raad naar aanleiding van technische problemen bij één van de vier ketels van de BioWarmteCentrale in februari dit jaar. Het college heeft de raad toen naderhand geïnformeerd over de problemen en eventuele financiële gevolgen daarvan. De afspraak is gemaakt dat de raad jaarlijks aandachtspunten kan meegeven aan het college, als aandeelhouder van de SVP.

34 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, PB21
1 stem tegen: Gemeentebelangen Purmerend

Beëdiging raadslid 

De gemeenteraad heeft Tim van der Zwaart beëdigd als raadslid voor de fractie Forum voor Democratie. Na het overlijden van raadslid Martin Gennissen op 5 mei 2023 kwam diens raadszetel vrij. Tim van der Zwaart was al commissielid voor de fractie en gaat nu verder als raadslid in de gemeenteraad.  


Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken via raad.purmerend.nl (Raadsinformatie, bij de datum 29 juni 2023 in de raadskalender). Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering in september 2023.