Algemene beschouwingen en besluiten begrotingsraad

Image Decoratief - geld
3 november 2023

De gemeenteraad heeft 8 en 9 november besluiten genomen over de programmabegroting van de gemeente Purmerend voor 2024-2027. Vooraf hielden de dertien fracties hun algemene beschouwingen.

Algemene beschouwingen 

De fracties van de gemeenteraad hebben de algemene beschouwingen over de begroting 2024-2025 uitgesproken. Bekijk de uitzending van de raadsvergadering in het raadsinformatiesysteem

Programmabegroting Purmerend 2024 

De gemeenteraad heeft de programmabegroting van de gemeente Purmerend voor 2024 vastgesteld. De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2023 en aangepast aan de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. Voor 2024 is er in totaal voor € 325,7 miljoen aan lasten en € 327,3 miljoen aan baten begroot. Hierbij horen ook vervangings- en uitbreidingsinvesteringen en een krediet voor de herfinanciering van leningen en de financiering van investeringen. Voor de jaren 2024-2026 is er een keuze gemaakt om te investeren in de wijk-inlopen, een extra wijkmanager, de openbare ruimte en de programma’s Binnenstad, Economie en Mobiliteit en digitale veiligheid. 

Negatief meerjarenbeeld voor 2026-2027 

In de begroting wordt rekening gehouden met de onzekere inkomsten vanaf 2026. Er is een reële raming gemaakt van de maatschappelijke uitgaven in 2024 en 2025. Vanaf 2026 moet er voor deze uitgaven rekening worden gehouden met tekorten in de toekomstige jaren. Het uitgangspunt uit de Voorjaarsnota 2023 om de algemene uitkering van 2025 ook te laten gelden voor 2026 en 2027 is daardoor teruggedraaid. De gemeente streeft ernaar om in 2026 en 2027 wel te kunnen blijven investeren in de groei van de gemeente en het onderhoudsniveau van de openbare ruimte.  
Op basis van de informatie uit de meicirculaire van het Rijk stelt de raad de begroting voor 2026-2027 vast met een negatief meerjarenbeeld. De meerjarenbegroting van Purmerend krijgt hierdoor een tekort van € 10,4 miljoen in 2026 en € 12,7 miljoen in 2027.

De gemeente Purmerend zal de Programmabegroting met sluitende begrotingsjaren voor 2024 en 2025 en met een negatief meerjarenbeeld voor 2026 en 2027 aanbieden aan de provincie.

28 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij 
8 stemmen tegen: VVD, PVV, Forum voor Democratie


Tijdens de behandeling van de programmabegroting werden de volgende moties aangenomen:

Motie - Maatschappelijke diensttijd 

In de gemeente Purmerend zijn veel stichtingen, verenigingen en andere organisaties afhankelijk van vrijwilligers om hun doelen na te streven. Er dreigt een tekort aan vrijwilligers te ontstaan, omdat de gemiddelde leeftijd van vrijwilligers stijgt en er onvoldoende instroom van jonge mensen is om het krimpend aantal vrijwilligers op te vangen. Gemeentebelangen Purmerend pleitte daarom in een motie voor het inzetten van de Maatschappelijke diensttijd (MDT), waarbij jongeren tussen de 12 en 30 jaar zich vrijwillig inzetten voor een ander. Hierbij kunnen ze hun talenten ontdekken en andere mensen ontmoeten. Ze geven bijvoorbeeld taalles aan statushouders of organiseren samen een maatschappelijk evenement. In Nederland hebben tienduizenden jongeren zich al op deze wijze vrijwillig ingezet voor de maatschappij. En steeds meer organisaties en gemeenten sluiten zich aan bij het netwerk, waardoor het aantal deelnemende jongeren ook blijft toenemen. MDT draagt naast het bevorderen van het aantal jonge vrijwilligers, ook bij aan verschillende opgaven op het gebied van (preventief) jeugdbeleid, waaronder het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren en het tegengaan van eenzaamheid. 
Het college zal de vraag oppakken en nagaan op welke wijze de Maatschappelijke diensttijd in de gemeente Purmerend kan worden ingezet. De raad steunde de motie unaniem.  

Motie - Woningen door en voor de eigen gemeente 

In juli 2023 is een herziening van de huisvestingswet goedgekeurd door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet de wijziging nog goedkeuren. De herziening maakt het mogelijk om vijftig procent van de beschikbare woningen toe te kunnen wijzen aan inwoners van de gemeente. 
De fracties Gemeentebelangen Purmerend, Lijst Schaaij, CDA, PVV en Forum voor Democratie pleitten in een gezamenlijke motie voor deze mogelijkheid van de gemeente om zo meer woningen toe te wijzen aan de inwoners van de gemeente Purmerend, in het bijzonder bij de nieuwbouwprojecten. Inwoners maken dan meer kans op een woning in de gemeente waar zij al hun hele leven wonen en werken. Woningzoekenden (waaronder starters) verlaten de gemeente namelijk steeds vaker omdat er voor hen geen geschikte woningen beschikbaar zijn, terwijl ze vaak graag in de eigen omgeving blijven wonen. 
Het college zal in afwachting van de nieuwe wet deze mogelijkheid onderzoeken en met een uitgewerkt voorstel hiervoor terugkomen bij de gemeenteraad.

34 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij 
2 stemmen tegen: D66 

Motie - Ambities Purmerend met extra subsidie voor duurzaamheid 

De gemeente Purmerend ontvangt al drie jaar jaarlijks ruim € 1,5 miljoen subsidie van het Rijk voor lokaal klimaat- en energiebeleid. Dit is geld via de tijdelijke regeling ‘capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE). Deze subsidie ondersteunt gemeenten met de inzet van personeel voor klimaat en energie. De gemeente hoeft de personeelskosten daardoor niet langer uit eigen middelen te betalen. In de begroting is opgenomen dat er daardoor ruimte ontstaat om het ingezette duurzaamheidsbeleid van de gemeente voort te zetten. 
Ervan uitgaande dat de subsidie van in totaal ruim € 4,5 miljoen voor de ambities van de gemeente voor klimaat en energiebeleid optimaal wordt gebruikt, vragen de fracties D66 en Gemeentebelangen Purmerend via een motie of de besteding van de subsidie inzichtelijk kan worden gemaakt in de nieuwe duurzaamheidsagenda voor de komende jaren. De raad steunde de motie.
Het college komt in 2024 met de nieuwe duurzaamheidsagenda naar de raad.

32 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij 
4 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie  

Motie – Gemeente Purmerend   

Naar aanleiding van de tekst ‘inclusieve stad’ in de programmabegroting diende fractie D66 een motie in over het gebruik van de benaming ‘Gemeente Purmerend’. Nog al te vaak wordt gesproken over ‘stad Purmerend’. Echter, dit suggereert alsof het alleen om Purmerend gaat. Sinds de fusie van Beemster en Purmerend spreken we van Gemeente Purmerend. Dan gaat het om Purmerend ínclusief de dorpen en buitengebieden in Beemster. 
De tekst in de programmabegroting is inmiddels aangepast. Als het gaat over inclusie, dan wordt een inclusieve gemeente bedoeld, niet alleen een inclusieve stad. De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

Motie - Externe inhuur 

De fracties Gemeentebelangen Purmerend, Lijst Schaaij en de VVD dienden een motie over de toename van de externe inhuur door de gemeente. Het percentage van personeel dat extern wordt ingehuurd, neemt namelijk jaarlijks toe. In 2020 was dit 16%, in 2021 was dit 18% en in 2022 was dit 20%. Externe inhuur van personeel is veel duurder dan vast personeel, bovendien wordt er door externe inhuur geen eigen ervaring en kennis binnen de organisatie opgebouwd. 
Deze ontwikkeling speelt niet alleen in de gemeente Purmerend en moet in een breder verband worden overlegd, zo reageerden het college en de andere fracties. Om het tij toch enigszins te kunnen keren, is het college gevraagd om principieel geen externen in te huren die minder dan drie jaar geleden nog in dienst waren van de gemeente. De motie werd met algemene stemmen aangenomen in de raad. 

Lokale heffingen 2024 

De raad heeft de verordeningen en tarieventabellen voor de lokale heffingen in 2024 vastgesteld. Dit zijn de hondenbelasting, de toeristenbelasting, de precariobelasting, de leges, reinigingsrechten, afvalstoffenheffing, rioolheffing, en marktgelden. De meeste heffingen worden verhoogd met 7,6% (CPI januari 2023). Deze indexering van 7,6% geldt niet voor tarieven die door het Rijk worden vastgesteld of voor een maximaal kostendekkend tarief. 
De verordening parkeerbelastingen 2024 is op 2 november 2023 al vastgesteld. In verband met het lopende hertaxatieproces van de WOZ-waarde worden de heffingen voor de  onroerendzaakbelasting (OZB) en roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen (RZB) in december 2023 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Dit laatste geldt ook voor de verordening Lijkbezorgingsrechten. Vanwege de harmonisatie tussen de lijkbezorgingsrechten (Purmerend) en begraafrechten (voormalig Beemster) wordt deze verordening in december behandeld.

32 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij 
4 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie 

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken via het raadsinformatiesysteem, 9 november 2023, Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering, 30 november 2023.