Toezeggingenlijst

E.g., 23/04/2019
Nr Toezegging Datumaflopend sorteren Cie Toezegging / actie Planning / afhandelingsvoorstel Stand van zaken Portefeuillehouder
375 Purmaryn SL Wethouder Tijmstra zegt m.b.t. de aankoop van Kerkstraat 18 toe dat zij bij de begroting van 2019 een voorstel zal doen voor de verdere ontwikkeling in de lijn van volledige integratie van het pand met theater de Purmaryn. november 2018 zie memo d.d. 24-8-2018 (wordt niet meegenomen in begroting 2019, maar komt terug in een later stadium) Stand van zaken maart 2019: komt terug in juni 2019 Tijmstra
116 Bedrijventerrein Baanstee-Noord 04/11/2015 SOB Inzake gronduitgifte van bedrijventerrein Baanstee-Noord ondanks het feit dat het college van de raad vrij mandaat heeft gekregen bij bepaalde aanvragen die echt verder afliggen van de beoogde doelstellingen voor het bedrijventerrein, de raad meenemen in het proces. Geen Aan de orde wanneer er sprake is van gronduitgifte. Zie vertrouwelijk memo 13 juni 2016. Zie memo 16 augustus 2016. De voortgang is (ambtelijk) gepresenteerd op 11 oktober 2016 en 27 juni 2017. Hegger
260 Rendement Leeghwaterbad 29/09/2016 RD Wethouder Helm zegt richting de VVD toe dat hij als dit project gereed is, hij apart zal rapporteren over het rendement van de duurzaamheidsmaatregelen. Om dit te kunnen rapporteren zal het zwembad eerst een jaar moeten draaien en een vergelijking tussen 2017 en 2019 moeten worden gemaakt. Terugkoppeling zal om die reden niet eerder plaatsvinden dan 2020. Hegger
403 wagenweggebied; stimulerende korting 12/04/2018 SOB Wethouder Krieger zegt toe dat hij de raad op de hoogte zal houden van de werkelijke stimulerende werking van de tien procent korting die initiële ontwikkelaars, de zogenaamde pioniers, ontvangen bij het afsluiten van een anterieure overeenkomst voor 1 juli 2019. voor 1 juli 2019 Kroese
434 evaluatie markt 14/06/2018 SOB Dhr. Rotgans zegt toe de inbreng vanuit de commissie mee te zullen nemen in de evaluatie van de markt die in het najaar wordt gehouden. Zie memo 3d bij vergaderstukken 6 dec 2018 Hegger
437 Afroomregeling Klein Where 14/06/2018 SOB Dhr. Rotgans zegt toe in de MPG 2019 een toelichtende passage te zullen opnemen over de afgesproken afroomregeling voor het project Klein Where. juni 2019 Kroese
445 Tussenrapportage 2018/1: kosten Wmo 05/09/2018 SL Wethouder Rotgans hoopt richting het eind van dit jaar meer duidelijkheid te krijgen over wat de effecten zijn geweest van het terugdringen van de eigen bijdrage Wmo en het naar nul brengen van de dagbesteding en zal daar de raad dan over informeren. Stand van zaken 5-3-2019: De raad wordt in het tweede kwartaal 2019 geïnformeerd over de cijfers. Rotgans
447 Omwonenden Wagenweggebied 06/09/2018 SOB Wethouder Kroese zegt toe dat: - op het moment dat er eerste plannen liggen, zal worden gekeken naar zaken als zonlicht, stedenbouw, geluid en zal er uitgebreid met omwonenden en belanghebbenden worden gesproken over de gevolgen en de wensen en in hoeverre daar aan tegemoet kan worden gekomen. - hij bij toekomstige beeldkwaliteitsplannen het contact en de inbreng van de omwonenden en belanghebbenden op een andere manier vorm zal geven. - hij niet pas bij een bestemmingsplanprocedure of vlak daarvoor met de omwonenden in gesprek zal gaan. Hij zal op korte termijn en in een vroegtijdig stadium in gesprek gaan met de omwonenden. Kroese
452 Openbaar toilet Koemarkt 27/09/2018 RD / SOB Wethouder Tijmstra zegt toe de motie van Leefbaar Purmerend, SP en GroenLinks over een openbaar toilet op de Koemarkt te kunnen uitvoeren. Zij zal in gesprek treden met het bestuur van de stichting BIZ Koemarkt en zal kijken of plaatsing mogelijk en wenselijk is en zal dat in kaart brengen. Tijmstra
454 Burggolfterrein 11/10/2018 SOB Wethouder Kroese beantwoordt de vraag van D66 over de bouw van woningen op het Burggolfterrein. Wethouder Kroese zegt toe dat hij de commissie op korte termijn zal informeren over de stand van zaken. Voor de zomer (toezegging in commissie SOB van 14 maart 2019) Kroese
457 kostendekkendheid tarieven 11/10/2018 AZ N.a.v. het raadsvoorstel over Belastingmaatregelen 2019 zegt Wethouder Rotgans richting D66 toe dat volgend jaar de kostendekkendheid van de verschillende tarieven (zoals dat ook in de begroting bij de paragraaf lokale heffingen staat) aan dit voorstel wordt toegevoegd. oktober 2019 Rotgans
459 landelijke prioriteiten 18/10/2018 AZ De heer Bijl zegt n.a.v. het raadsvoorstel voor het Ontwerp Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 toe dat zodra de landelijke prioriteiten formeel bekend zijn, hij ze zal doen toekomen aan de raad. De landelijke prioriteiten zijn nog niet definitief gesteld en worden in april verwacht, dus kunnen vooralsnog niet verstuurd worden. Bijl
460 locaties tijdelijke woningen 01/11/2018 RD / SOB Wethouder Kroese beantwoordt de vragen van GroenLinks over de geplande tijdelijke woningen voor de locatie Westerweg 69. Wethouder Kroese zegt toe dat hij het mitigatieplan en het onderzoek naar alternatieve locaties aan de raad zal doen toekomen zodra zij gereed zijn. Kroese
464 Uitbreiding natuur- en milieueducatie 08/11/2018 RD / SL Wethouder Van Meekeren zegt toe tijdens de discussie over wijzigingsvoorstel F (uitbreiding natuur- en milieueducatie) dat hij het onderwerp opneemt op de onderwijsagenda zodat met de scholen kan worden besproken in hoeverre dit door de scholen gewenst is en hoe het dan kan worden opgepakt. Hij geeft een terugmelding voor het zomerreces van 2019. Voor zomerreces 2019 In brief d.d. 24-1-2019 over toelichting duurzaamheidsagenda 2019-2022 staat de bevestiging dat het onderwerp met het onderwijsveld zal worden besproken. Meekeren
465 Spelregels 08/11/2018 RD / SOB Wethouder Kroese zegt toe tijdens de discussie over wijzigingsvoorstel J (maatregel 30-30-40) dat hij met spelregels naar de raad komt in het eerste kwartaal van 2019. Zie memo 4g bij vergaderstukken 14 maart 2019 Kroese
467 Bestemmingspan Wheermolen-west, 4e fase 2018 21/11/2018 SOB Wethouder Kroese zegt toe dat hij in overleg zal gaan met de ontwikkelaar en de omwonenden om binnen de kaders van het bestemmingsplan te kijken naar mogelijkheden, bijvoorbeeld voor onderwerpen als maatregelen tegen inkijk vanaf het appartementengebouw in de woningen en vice versa, inrichting van de openbare ruimte en materialen die zouden kunnen worden gebruikt om de erfafscheiding vorm te geven. Zie update in de brief van 29 januari 2019 met kenmerk 1 465 887 . Kroese
466 Evaluatie toewijzing tijdelijke woningen 21/11/2018 SOB Wethouder Kroese zegt toe dat er na een jaar een evaluatie zal plaatsvinden. Hij geeft ook aan dat hij de raad blijvend zal informeren, bijvoorbeeld als blijkt dat na drie maanden bepaalde zaken niet goed lopen. Kroese
474 tarieven Stadsverwarming 2020 17/01/2019 SOB Wethouder Rotgans geeft bij de behandeling van het agendapunt Duurzaamheidsagenda aan dat hij na de zomer met Stadsverwarming in gesprek gaat over de tarieven voor 2020. De VVD vraagt de wethouder een memo aan te leveren over dat gesprek. Wethouder Rotgans zegt toe dat hij zal kijken hoe hij hier vorm aan kan geven. na de zomer 2019 Rotgans
476 tijdelijke woningen, locatie Karekietpark 17/01/2019 SOB De commissie heeft nog wel zorgen over de verkeersontsluiting en ziet graag de evaluatie over de verkeersontsluiting tegemoet. Wethouder Kroese zegt toe dat hij deze evaluatie aan de raad zal doen toekomen. Wethouder Kroese zegt toe dat hij bij de uitwerking zal kijken naar de mogelijkheid van groene parkeerplaatsen. Kroese
477 Verhuisadviseur 31/01/2019 RD / SOB N.a.v. motie Verhuisadviseur; De VVD trekt de motie in n.a.v. de toezegging van wethouder Kroese dat hij dit onderwerp laat terugkomen in het hele pakket van doorstroommaatregelen dat hij voor de zomer van 2019 aan de raad wil aanleveren. voor de zomer 2019 Kroese
478 Stand van zaken hotel Van der Valk 07/02/2019 SOB Wethouder Van Meekeren antwoordt Leefbaar Purmerend dat hij deze maand nog informatie zal aanleveren over de ontwikkelingen rond het hotel Van der Valk aangaande de locatie kom A7. voor 1 maart 2019. Zie memo 25-2-2019 voor stand van zaken (besluitvorming door college in maart i.p.v. februari 2019) Meekeren
480 Parkeerlocaties 07/02/2019 SOB Wethouder Tijmstra verwacht in maart a.s. de resultaten van het onderzoek naar parkeerlocaties te ontvangen met een aantal varianten rondom het stadhuis en bij de Schapenmarkt. In het tweede kwartaal van 2019 zal zij een raadsvoorstel voorleggen aan de raad. juni 2019 Zie memo 03e bij vergaderstukken 14 maart 2019 Tijmstra
481 Toesturen stukken verkeersplan binnenstad 07/02/2019 SOB Wethouder Tijmstra zegt toe dat de stukken over ‘het verkeersplan binnenstad in samenhang met corridorstudie A7’, die geagendeerd staan voor de commissievergadering van 14 maart a.s., aangeleverd zullen worden voor de raadsvergadering van 28 februari a.s. waarin de selectie van de voorkeursvariant in de Variantenstudie A7 zal worden behandeld. Afvoeren, is toegestuurd. Tijmstra
482 Regionale energiestrategie 14/02/2019 SOB Wethouder Van Meekeren geeft aan dat hij in de loop van 2019 met de raad in gesprek zal gaan over de regionale energiestrategie. Op 18 maart as. is een flexavond gepland over de regionale energiestrategie. Meekeren
483 Evaluatie evenementsubsidie en energiecoach 14/02/2019 SOB Wethouder Van Meekeren zegt een evaluatie van de evenementensubsidie en een evaluatie van over de energiecoach toe. Meekeren
484 onderzoek naar toevoegen paragraaf duurzaamheid in raadsvoorstellen 28/02/2019 RD / SOB GroenLinks trekt het vooraf aangekondigde amendement (vaste rubriek duurzaamheid in raadsvoorstellen) in n.a.v. de toezegging van wethouder Van Meekeren dat hij in overleg met de griffie en de organisatie gaat onderzoeken hoe een paragraaf duurzaamheid aan raadsvoorstellen kan worden toegevoegd Meekeren
485 Nota omgevingskwaliteit 14/03/2019 SOB Wethouder Kroese zegt toe dat hij nog terugkomt op het aspect handhaving voordat de raad een definitief besluit neemt over de nota. Wethouder Kroese zegt toe dat hij nog een keer zal kijken naar de beperkingen inzake reclame-uitingen rond sportvelden, in relatie tot het coalitieakkoord (waarin wordt gesteld soepeler om te gaan met reclame-uitingen rond sportvelden). Kroese
486 Straatverlichting 21/03/2019 AZ Wethouder Hegger zegt toe dat hij de vraag van de PvdA over straatverlichting die om 17.00 uur aan gaat (in relatie tot duurzaamheid) ter beantwoording doorgeeft aan portefeuillehouder wethouder Tijmstra. Tijmstra