Toezeggingenlijst

E.g., 19/08/2019
Nr Toezegging Datum Cieaflopend sorteren Toezegging / actie Planning / afhandelingsvoorstel Stand van zaken Portefeuillehouder
505 budget tablets 20/06/2019 AZ Wethouder Rotgans zegt richting Gemeentebelangen Purmerend toe het totale budget voor tablets voor medewerkers door te geven. Rotgans
506 Periodiek overzicht stand van zaken uitvoering regionale activiteiten 20/06/2019 AZ N.a.v. voorstel over Middelen regionale activiteiten Zaanstreek-Waterland o.b.v. de Samenwerkingsagenda: De heer Bijl zegt richting D66 toe een periodiek overzicht aan de raad aan te leveren over de stand van zaken van de uitvoering van de activiteiten. Hij wil eerst nog even kijken hoe dat zich verhoudt met de reguliere planning en control cyclus van de gemeente. Hij komt op een later moment terug met een voorstel hoe hij deze terugkoppeling het beste vorm kan geven. Bijl
457 kostendekkendheid tarieven 11/10/2018 AZ N.a.v. het raadsvoorstel over Belastingmaatregelen 2019 zegt Wethouder Rotgans richting D66 toe dat volgend jaar de kostendekkendheid van de verschillende tarieven (zoals dat ook in de begroting bij de paragraaf lokale heffingen staat) aan dit voorstel wordt toegevoegd. oktober 2019 Rotgans
459 landelijke prioriteiten 18/10/2018 AZ De heer Bijl zegt n.a.v. het raadsvoorstel voor het Ontwerp Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 toe dat zodra de landelijke prioriteiten formeel bekend zijn, hij ze zal doen toekomen aan de raad. De landelijke prioriteiten zijn nog niet definitief gesteld en worden in april verwacht, dus kunnen vooralsnog niet verstuurd worden. Bijl
493 Voorbeelden korten op raadsvergoeding 16/05/2019 AZ De heer Bijl zegt toe dat hij schriftelijk rekenvoorbeelden van het korten op raadsvergoeding zal aanleveren. afgedaan. zie memo 17-5-2019, memo 3d bij vergaderstukken 20 juni 2019 Bijl
494 Vragen recreatieschap Twiske-Waterland 16/05/2019 AZ Gemeentebelangen wijst erop dat in de jaarrekening 2018, onderdeel Twiske, pagina 8, paragraaf 1.5.5, de baten en lasten zijn omgekeerd. Wethouder Hegger zegt toe dat dit zal worden aangepast. Wethouder Hegger komt schriftelijk terug op de vraag van de VVD over meer verduidelijking van het feit dat er 30.000 euro is uitgegeven aan WOB-verzoeken. Afvoeren, zie memo 03c bij vergaderstukken 20 juni 2019 Hegger
260 Rendement Leeghwaterbad 29/09/2016 RD Wethouder Helm zegt richting de VVD toe dat hij als dit project gereed is, hij apart zal rapporteren over het rendement van de duurzaamheidsmaatregelen. Om dit te kunnen rapporteren zal het zwembad eerst een jaar moeten draaien en een vergelijking tussen 2017 en 2019 moeten worden gemaakt. Terugkoppeling zal om die reden niet eerder plaatsvinden dan 2020. Hegger
477 Verhuisadviseur 31/01/2019 RD / SOB N.a.v. motie Verhuisadviseur; De VVD trekt de motie in n.a.v. de toezegging van wethouder Kroese dat hij dit onderwerp laat terugkomen in het hele pakket van doorstroommaatregelen dat hij voor de zomer van 2019 aan de raad wil aanleveren. voor de zomer 2019 Kroese
452 Openbaar toilet Koemarkt 27/09/2018 RD / SOB Wethouder Tijmstra zegt toe de motie van Leefbaar Purmerend, SP en GroenLinks over een openbaar toilet op de Koemarkt te kunnen uitvoeren. Zij zal in gesprek treden met het bestuur van de stichting BIZ Koemarkt en zal kijken of plaatsing mogelijk en wenselijk is en zal dat in kaart brengen. Wethouder Tijmstra heeft in de commissievergadering van 11 april 2019 aangegeven dat gezien de financiële situatie van de gemeente in de kaderbrief wordt voorgesteld om nu nog niet te beginnen met een participatietraject, maar dit volgend jaar opnieuw te bekijken. Tijmstra
460 locaties tijdelijke woningen 01/11/2018 RD / SOB Wethouder Kroese beantwoordt de vragen van GroenLinks over de geplande tijdelijke woningen voor de locatie Westerweg 69. Wethouder Kroese zegt toe dat hij het mitigatieplan en het onderzoek naar alternatieve locaties aan de raad zal doen toekomen zodra zij gereed zijn. Zie ook brief dd 16-4-2019 met kenmerk 1474935 voor een stand van zaken. Afgedaan, zie raadsvoorstel commissie 4-9-2019. Kroese
465 Spelregels 30-30-40 (wonen) 08/11/2018 RD / SOB Wethouder Kroese zegt toe tijdens de discussie over wijzigingsvoorstel J (maatregel 30-30-40) dat hij met spelregels naar de raad komt in het eerste kwartaal van 2019. Zie memo 4g bij vergaderstukken 14 maart 2019 toelichting tijdens flexavond op 17 juni 2019. afgedaan: zie raadsvoorstel commissie SOB 4-9-2019 Kroese
375 Purmaryn SL Wethouder Tijmstra zegt m.b.t. de aankoop van Kerkstraat 18 toe dat zij bij de begroting van 2019 een voorstel zal doen voor de verdere ontwikkeling in de lijn van volledige integratie van het pand met theater de Purmaryn. in cie SL d.d. 12-6-2019 aangegeven dat planning volgt zie memo d.d. 24-8-2018 (wordt niet meegenomen in begroting 2019, maar komt terug in een later stadium) Stand van zaken maart 2019: komt terug in juni 2019. Op 12 juni 2019 in cie SL heeft portefeuillehouder aangegeven dat er nog niets te melden is en dat onderwerp later terug komt. Tijmstra
499 presentatie over buurtgezinnen 12/06/2019 SL Wethouder Van Meekeren zegt toe dat er een presentatie komt over het instrument buurtgezinnen. staat gepland voor 8-10-2019 Meekeren
496 evaluatie armoedebeleid 09/05/2019 SL Wethouder Hegger zegt richting het CDA toe dat het aantal aanvragen bijzondere bijstand en de daarmee gemoeide bedragen zullen worden opgenomen in de eerstvolgende evaluatie. Hij wijst er nog op dat totaalbedragen wel kunnen worden gegeven, maar er kan niet per individu worden aangeven wat er is uitgekeerd en waaraan. Wethouder Hegger geeft richting Leefbaar Purmerend aan dat het college zal uitzoeken wat er mogelijk is inzake de collectieve ziektekostenverzekering (ook in overleg met de VNG). Het college zal een voorstel voorleggen met enkele opties. Wethouder Hegger zegt toe dat hij nog informatie zal verstrekken over de besteding van de Kleinsma gelden. Toezegging over besteding Kleinsma-gelden is afgedaan. Zie memo d.d. 11-6-2019 Toezegging over collectieve ziektekostenverzekering is afgedaan. Zie memo 16-7-2019 Hegger
495 GGD en achterstand logopedie en vroegsignalering 12/06/2019 SL Wethouder Rotgans zegt toe dat hij contact zal opnemen met de directie van de GGD om een toelichting te vragen v.w.b. de achterstand logopedie en vroegsignalering. afgedaan, zie memo d.d. 28-6-2019 Rotgans
497 P3: presentatie over toekomstpannen P3, inclusief programmering 12/06/2019 SL Wethouder Tijmstra zegt toe dat er een informatiebijeenkomst komt i.s.m. het bestuur over de toekomstplannen voor P3, inclusief programmering wordt gepland in najaar 2019 Tijmstra
498 bijeenkomst over actualisatie beleidsnota dierenwelzijn 12/06/2019 SL De commissie verzoekt de wethouder een informatiebijeenkomst i.s.m. betrokken instanties te organiseren. Wethouder Van Meekeren zegt toe dat hij gaat kijken hoe hij hier invulling aan kan geven staat gepland voor 5-9-2019 Meekeren
116 Bedrijventerrein Baanstee-Noord 04/11/2015 SOB Inzake gronduitgifte van bedrijventerrein Baanstee-Noord ondanks het feit dat het college van de raad vrij mandaat heeft gekregen bij bepaalde aanvragen die echt verder afliggen van de beoogde doelstellingen voor het bedrijventerrein, de raad meenemen in het proces. Geen Aan de orde wanneer er sprake is van gronduitgifte. Zie vertrouwelijk memo 13 juni 2016. Zie memo 16 augustus 2016. De voortgang is (ambtelijk) gepresenteerd op 11 oktober 2016 en 27 juni 2017. Hegger
474 tarieven Stadsverwarming 2020 17/01/2019 SOB Wethouder Rotgans geeft bij de behandeling van het agendapunt Duurzaamheidsagenda aan dat hij na de zomer met Stadsverwarming in gesprek gaat over de tarieven voor 2020. De VVD vraagt de wethouder een memo aan te leveren over dat gesprek. Wethouder Rotgans zegt toe dat hij zal kijken hoe hij hier vorm aan kan geven. na de zomer 2019 Rotgans
500 werkzaamheden spoortunnel Weidevenne 13/06/2019 SOB De VVD vraagt of de herstelwerkzaamheden aan het wegdek onder de spoortunnel in de Weidevenne die nu worden uitgevoerd n.a.v. een ongeluk met een vrachtwagen voor rekening zijn van de gemeente of dat dit een verzekeringskwestie is. Wethouder Tijmstra komt hier schriftelijk op terug. Tijmstra
476 tijdelijke woningen, locatie Karekietpark 17/01/2019 SOB De commissie heeft nog wel zorgen over de verkeersontsluiting en ziet graag de evaluatie over de verkeersontsluiting tegemoet. Wethouder Kroese zegt toe dat hij deze evaluatie aan de raad zal doen toekomen. Wethouder Kroese zegt toe dat hij bij de uitwerking zal kijken naar de mogelijkheid van groene parkeerplaatsen. Kroese
501 Bestemmingsplan Brantjesstraat 2018 13/06/2019 SOB Wethouder Kroese zegt richting D66 toe dat hij voorafgaand aan de raadsbehandeling met een toelichting komt op de claims die door de inspreker worden gedaan. Afvoeren, zie memo 23h bij vergaderstukken 26 juni 2019 met kenmerk 1481855 Kroese
502 Kosten en baten parkeervoorzieningen NS/Deen 13/06/2019 SOB Wethouder Tijmstra zegt toe dat zij nog terugkomt op de kosten en de baten van de parkeervoorzieningen NS en Deen. Zij kijkt nog of dit in openbaarheid of vertrouwelijkheid zal zijn. Afvoeren, zie memo 24j bij vergaderstukken 26 juni 2019 met kenmerk 1482328 Tijmstra
403 wagenweggebied; stimulerende korting 12/04/2018 SOB Wethouder Krieger zegt toe dat hij de raad op de hoogte zal houden van de werkelijke stimulerende werking van de tien procent korting die initiële ontwikkelaars, de zogenaamde pioniers, ontvangen bij het afsluiten van een anterieure overeenkomst voor 1 juli 2019. voor 1 juli 2019 Kroese
482 Regionale energiestrategie 14/02/2019 SOB Wethouder Van Meekeren geeft aan dat hij in de loop van 2019 met de raad in gesprek zal gaan over de regionale energiestrategie. Op 18 maart as. is een flexavond gepland over de regionale energiestrategie. Meekeren
503 Toezeggingen m.b.t. aanschaf toegangssysteem milieustraat 13/06/2019 SOB 1. Wethouder van Meekeren zegt toe dat hij meteen na het zomerreces een presentatie zal organiseren over de stand van zaken van de nieuwe milieustraat. 2. Wethouder van Meekeren zegt richting GroenLinks toe dat hij nog voor de raadsvergadering terugkomt op de vraag of via de toegangspas kan worden gecontroleerd hoe vaak iemand afval inlevert en of de gemeente dat ook daadwerkelijk gaat doen. 3. Wethouder van Meekeren zegt richting Leefbaar Purmerend toe dat hij nog voor de raadsbehandeling terugkomt op de vraag waarom ondernemers geen pas krijgen (bijvoorbeeld tegen betaling als zij afval willen inleveren). Punt 2 en 3 afvoeren; zie memo 16c bij vergaderstukken 26 juni 2019 met kenmerk 1481979. Meekeren
434 evaluatie markt 14/06/2018 SOB Dhr. Rotgans zegt toe de inbreng vanuit de commissie mee te zullen nemen in de evaluatie van de markt die in het najaar wordt gehouden. Zie stukken bij commissievergadering 4 september Zie memo 3d bij vergaderstukken 6 dec 2018. Zie brief 30-7-2019 (commissievergadering 4 september 2019) Hegger
483 Evaluatie evenementsubsidie en energiecoach 14/02/2019 SOB Wethouder Van Meekeren zegt een evaluatie van de evenementensubsidie en een evaluatie van over de energiecoach toe. Voor zomer 2020 Meekeren
504 aanpassen zienswijze begroting Omgevingsdienst IJmond 13/06/2019 SOB Wethouder Hegger geeft een korte toelichting over de zeer recente ontwikkelingen in de Eerste Kamer inzake verwijdering van asbest en asbesthoudende producten. Naar aanleiding hiervan zegt wethouder Hegger op verzoek van de commissie toe dat hij de zienswijze zal aanvullen met de opmerking dat de bijdrage van 70.000 euro teruggaat naar de verschillende gemeenten. Afvoeren, zie aangepaste zienswijzebrief bij vergaderstukken raadsvergadering 26 juni. Hegger
437 Afroomregeling Klein Where 14/06/2018 SOB Dhr. Rotgans zegt toe in de MPG 2019 een toelichtende passage te zullen opnemen over de afgesproken afroomregeling voor het project Klein Where. juni 2019 afgedaan. zie MPG 2019, blz 33. Vastgesteld in raad 26-6-2019. Kroese
485 Nota omgevingskwaliteit 14/03/2019 SOB Wethouder Kroese zegt toe dat hij nog terugkomt op het aspect handhaving voordat de raad een definitief besluit neemt over de nota. Wethouder Kroese zegt toe dat hij nog een keer zal kijken naar de beperkingen inzake reclame-uitingen rond sportvelden, in relatie tot het coalitieakkoord (waarin wordt gesteld soepeler om te gaan met reclame-uitingen rond sportvelden). Kroese
447 Omwonenden Wagenweggebied 06/09/2018 SOB Wethouder Kroese zegt toe dat: - op het moment dat er eerste plannen liggen, zal worden gekeken naar zaken als zonlicht, stedenbouw, geluid en zal er uitgebreid met omwonenden en belanghebbenden worden gesproken over de gevolgen en de wensen en in hoeverre daar aan tegemoet kan worden gekomen. - hij bij toekomstige beeldkwaliteitsplannen het contact en de inbreng van de omwonenden en belanghebbenden op een andere manier vorm zal geven. - hij niet pas bij een bestemmingsplanprocedure of vlak daarvoor met de omwonenden in gesprek zal gaan. Hij zal op korte termijn en in een vroegtijdig stadium in gesprek gaan met de omwonenden. Kroese
487 Omgekeerd inzamelen 11/04/2019 SOB N.a.v. memo afvalmonitor: Op verzoek van Leefbaar Purmerend wordt het volgende onderwerp op de termijnagenda geplaatst: de resultaten van de businesscase omgekeerd inzamelen. Wethouder Van Meekeren zal navragen wanneer hij precies deze resultaten kan aanleveren, zodat er een datum bij kan worden geplaatst. Hij hoopt in ieder geval de resultaten eind 2019 te kunnen aanleveren. Eind 2019 Meekeren
488 plancapaciteiten MRA 11/04/2019 SOB Wethouder Kroese komt nog terug op de vraag van D66 wanneer de definitievorming van harde en zachte plancapaciteiten in de MRA gereed is. Kroese
454 Burggolfterrein 11/10/2018 SOB Wethouder Kroese beantwoordt de vraag van D66 over de bouw van woningen op het Burggolfterrein. Wethouder Kroese zegt toe dat hij de commissie op korte termijn zal informeren over de stand van zaken. Voor de zomer (toezegging in commissie SOB van 14 maart 2019) Kroese
490 hondenuitlaatveld Drontermeer 11/04/2019 SOB Wethouder Kroese geeft aan dat hij over de inrichting van het hondenuitlaatveld nog een memo stuurt over de actuele stand van zaken en dat de commissie op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. Kroese
492 vragen over realisatie huisvesting NME Trimpad 08/05/2019 SOB Wethouder Van Meekeren komt nog terug op de vraag van de Stadspartij over hoeveel scholen meedoen aan de educatieve programma’s en de vraag van de SP over de onderbouwing van de investering van 130.000 euro. Wethouder Van Meekeren komt n.a.v. de vraag van Leefbaar Purmerend met meer informatie over de geschatte kosten van een renovatie. 2e punt over onderbouwing investering en 3e punt over kosten van renovatie afvoeren, zie memo 03c en 3e bij vergaderstukken 13 juni 2019 Meekeren
466 Evaluatie toewijzing tijdelijke woningen 21/11/2018 SOB Wethouder Kroese zegt toe dat er na een jaar een evaluatie zal plaatsvinden. Hij geeft ook aan dat hij de raad blijvend zal informeren, bijvoorbeeld als blijkt dat na drie maanden bepaalde zaken niet goed lopen. Kroese
467 Bestemmingspan Wheermolen-west, 4e fase 2018 21/11/2018 SOB Wethouder Kroese zegt toe dat hij in overleg zal gaan met de ontwikkelaar en de omwonenden om binnen de kaders van het bestemmingsplan te kijken naar mogelijkheden, bijvoorbeeld voor onderwerpen als maatregelen tegen inkijk vanaf het appartementengebouw in de woningen en vice versa, inrichting van de openbare ruimte en materialen die zouden kunnen worden gebruikt om de erfafscheiding vorm te geven. Zie update in de brief van 29 januari 2019 met kenmerk 1 465 887 . Kroese
464 Uitbreiding natuur- en milieueducatie 08/11/2018 RD / SL Wethouder Van Meekeren zegt toe tijdens de discussie over wijzigingsvoorstel F (uitbreiding natuur- en milieueducatie) dat hij het onderwerp opneemt op de onderwijsagenda zodat met de scholen kan worden besproken in hoeverre dit door de scholen gewenst is en hoe het dan kan worden opgepakt. Hij geeft een terugmelding voor het zomerreces van 2019. Voor zomerreces 2019 In brief d.d. 24-1-2019 over toelichting duurzaamheidsagenda 2019-2022 staat de bevestiging dat het onderwerp met het onderwijsveld zal worden besproken. 21-5-2019: dit onderwerp komt terug bij de aan de raad voor te leggen onderwijsagenda. Hier komt zowel onderwijshuisvesting en mileueducatie in voor. 12-6-2019: Zie ook memo 3c bij vergaderstukken 12 juni 2019. Op dinsdag 24-9-2019 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de onderwijsagenda (daarna behandeling in commissie en raad) Meekeren