Toezeggingenlijst

E.g., 24/01/2019
Nr Toezeggingaflopend sorteren Datum Cie Toezegging / actie Planning / afhandelingsvoorstel Stand van zaken Portefeuillehouder
437 Afroomregeling Klein Where 14/06/2018 SOB Dhr. Rotgans zegt toe in de MPG 2019 een toelichtende passage te zullen opnemen over de afgesproken afroomregeling voor het project Klein Where. juni 2019 Kroese
116 Bedrijventerrein Baanstee-Noord 04/11/2015 SOB Inzake gronduitgifte van bedrijventerrein Baanstee-Noord ondanks het feit dat het college van de raad vrij mandaat heeft gekregen bij bepaalde aanvragen die echt verder afliggen van de beoogde doelstellingen voor het bedrijventerrein, de raad meenemen in het proces. Geen Aan de orde wanneer er sprake is van gronduitgifte. Zie vertrouwelijk memo 13 juni 2016. Zie memo 16 augustus 2016. De voortgang is (ambtelijk) gepresenteerd op 11 oktober 2016 en 27 juni 2017. Hegger
467 Bestemmingspan Wheermolen-west, 4e fase 2018 21/11/2018 SOB Wethouder Kroese zegt toe dat hij in overleg zal gaan met de ontwikkelaar en de omwonenden om binnen de kaders van het bestemmingsplan te kijken naar mogelijkheden, bijvoorbeeld voor onderwerpen als maatregelen tegen inkijk vanaf het appartementengebouw in de woningen en vice versa, inrichting van de openbare ruimte en materialen die zouden kunnen worden gebruikt om de erfafscheiding vorm te geven. Kroese
454 Burggolfterrein 11/10/2018 SOB Wethouder Kroese beantwoordt de vraag van D66 over de bouw van woningen op het Burggolfterrein. Wethouder Kroese zegt toe dat hij de commissie op korte termijn zal informeren over de stand van zaken. Kroese
473 Duurzaamheidsagenda 17/01/2019 SOB Wethouder Van Meekeren zegt toe dat: 1. de financiering van de energiecoaches voor 2020 e.v. nog wordt uitgezocht. 2. hij nog terugkomt op het mogelijk inzetten van energiecoaches bij sportclubs of culturele organisaties. 3. hij nog terugkomt op de suggestie van de inspreker over de inzet van de energiecoaches van Opgewekt in Purmerend (OiP). 4. hij zal nagaan waarom de duurzaamheidsagenda nu ter kennisgeving staat vermeld en eerder ter instemming. Meekeren
475 Duurzaamheidsleningen 17/01/2019 SOB Wethouder Van Meekeren geeft aan dat hij terugkomt op de opmerking van GroenLinks over de bereikbaarheid van de leningen voor mensen met lagere inkomens Meekeren
434 evaluatie markt 14/06/2018 SOB Dhr. Rotgans zegt toe de inbreng vanuit de commissie mee te zullen nemen in de evaluatie van de markt die in het najaar wordt gehouden. Zie memo 3d bij vergaderstukken 6 dec 2018 Hegger
466 Evaluatie toewijzing tijdelijke woningen 21/11/2018 SOB Wethouder Kroese zegt toe dat er na een jaar een evaluatie zal plaatsvinden. Hij geeft ook aan dat hij de raad blijvend zal informeren, bijvoorbeeld als blijkt dat na drie maanden bepaalde zaken niet goed lopen. Kroese
457 kostendekkendheid tarieven 11/10/2018 AZ N.a.v. het raadsvoorstel over Belastingmaatregelen 2019 zegt Wethouder Rotgans richting D66 toe dat volgend jaar de kostendekkendheid van de verschillende tarieven (zoals dat ook in de begroting bij de paragraaf lokale heffingen staat) aan dit voorstel wordt toegevoegd. oktober 2019 Rotgans
459 landelijke prioriteiten 18/10/2018 AZ De heer Bijl zegt n.a.v. het raadsvoorstel voor het Ontwerp Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 toe dat zodra de landelijke prioriteiten formeel bekend zijn, hij ze zal doen toekomen aan de raad. Bijl
359 Leeghwaterbad: wijziging opdracht en krediet 16/11/2017 SL Wethouder Helm zegt toe dat hij: • de suggestie meeneemt om het meerjarenonderhoudsplan niet bij Spurd te laten, maar bij de aannemer neer te leggen. • als kader meeneemt in de besprekingen met Spurd dat de inkomstenderving (deels) voor rekening van de gemeente zou kunnen komen. • 1e helft 2018 nog naar de fundering laat kijken als onderdeel van een aanvullend onderzoek naar verborgen gebreken. Dit onderzoek is niet voor de komende raadsvergadering gereed. afgedaan: Op 22-1-2019 was er een informatieavond in het Leeghwaterbad, waarin uitleg is gegeven over de uitvoering van de opdracht voor renovatie en uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen en besteding van het door de raad beschikbaar gestelde krediet. V.w.b. de toezeggingen kan het volgende worden medegedeeld. Meerjarenonderhoudsplan ligt bij Spurd, maar plan is opgesteld door de aannemer.. Inkomstenderving als gevolg van renovatiewerkzaamheden wordt meegenomen in besprekingen tussen Spurd en portefeuillehouder, die in 2019 plaatsvinden op basis van definitieve exploitatiecijfers 2018. Er is inmiddels naar de fundering gekeken, maar dit heeft niet geleid tot nadere te melden bevindingen. Hegger
460 locaties tijdelijke woningen 01/11/2018 RD / SOB Wethouder Kroese beantwoordt de vragen van GroenLinks over de geplande tijdelijke woningen voor de locatie Westerweg 69. Wethouder Kroese zegt toe dat hij het mitigatieplan en het onderzoek naar alternatieve locaties aan de raad zal doen toekomen zodra zij gereed zijn. Kroese
472 Maak werk van WW 20/12/2018 RD / SL Wethouder Hegger zegt n.a.v. het initiatiefvoorstel van de VVD desgevraagd toe dat hij in januari 2019 een bijeenkomst zal organiseren met experts van Werkom, UWV en Zaanstad waarin hij meer informatie geeft over wat er aan gedaan wordt en wat er nog kan worden gedaan om te voorkomen dat mensen vanuit de WW in de bijstand terecht komen. Hegger
470 motie over Waterlandziekenhuis 12/12/2018 SL Wethouder Rotgans zegt toe dat hij een memo zal aanleveren waarin hij vraagt in hoeverre er nog behoefte is aan de verdere uitvoering van de motie en zo ja, wat hij precies in de brief aan Minister, etc., moet zetten. zie memo d.d.20-12-2018 bij de vergaderstukken voor de cie SL van 10-1-2019 . Commissie heeft wethouder verzocht conform de tekst van de motie de zorgen van de raad m.b.t. het ziekenhuis over te brengen aan minister, VNG en zorgverzekeraars. Wethouder Rotgans zal zich beraden hoe hij namens de raad de verantwoordelijke personen/instanties zal informeren. Rotgans
447 Omwonenden Wagenweggebied 06/09/2018 SOB Wethouder Kroese zegt toe dat: - op het moment dat er eerste plannen liggen, zal worden gekeken naar zaken als zonlicht, stedenbouw, geluid en zal er uitgebreid met omwonenden en belanghebbenden worden gesproken over de gevolgen en de wensen en in hoeverre daar aan tegemoet kan worden gekomen. - hij bij toekomstige beeldkwaliteitsplannen het contact en de inbreng van de omwonenden en belanghebbenden op een andere manier vorm zal geven. - hij niet pas bij een bestemmingsplanprocedure of vlak daarvoor met de omwonenden in gesprek zal gaan. Hij zal op korte termijn en in een vroegtijdig stadium in gesprek gaan met de omwonenden. Kroese
468 Onderzoek afvalscheiding 08/11/2018 RD / SOB Wethouder Van Meekeren zegt toe tijdens de discussie over wijzigingsvoorstel O (afvalscheiding) dat hij nog terugkomt op de vraag of het onderzoek eerder kan plaatsvinden dan reeds gepland. Meekeren
452 Openbaar toilet Koemarkt 27/09/2018 RD / SOB Wethouder Tijmstra zegt toe de motie van Leefbaar Purmerend, SP en GroenLinks over een openbaar toilet op de Koemarkt te kunnen uitvoeren. Zij zal in gesprek treden met het bestuur van de stichting BIZ Koemarkt en zal kijken of plaatsing mogelijk en wenselijk is en zal dat in kaart brengen. Tijmstra
451 Planning fusie en betrokkenheid raad 20/09/2018 AZ De heer Bijl zegt toe dat de (nieuwe) planning nog zal worden uitgewerkt in een bijgewerkt Plan van aanpak, dat aan de raad zal worden gestuurd. Daarnaast zal aan de raad worden voorgelegd hoe de raad betrokken wil worden bij het (vervolg van het) fusieproces. Afvoeren, zie brief 18 december 2018 met kenmerk 1 462 469. Bijl
375 Purmaryn SL Wethouder Tijmstra zegt m.b.t. de aankoop van Kerkstraat 18 toe dat zij bij de begroting van 2019 een voorstel zal doen voor de verdere ontwikkeling in de lijn van volledige integratie van het pand met theater de Purmaryn. november 2018 zie memo d.d. 24-8-2018 (wordt niet meegenomen in begroting 2019, maar komt terug in een later stadium) Tijmstra
260 Rendement Leeghwaterbad 29/09/2016 RD Wethouder Helm zegt richting de VVD toe dat hij als dit project gereed is, hij apart zal rapporteren over het rendement van de duurzaamheidsmaatregelen. Om dit te kunnen rapporteren zal het zwembad eerst een jaar moeten draaien en een vergelijking tussen 2017 en 2019 moeten worden gemaakt. Terugkoppeling zal om die reden niet eerder plaatsvinden dan 2020. Hegger
465 Spelregels 08/11/2018 RD / SOB Wethouder Kroese zegt toe tijdens de discussie over wijzigingsvoorstel J (maatregel 30-30-40) dat hij met spelregels naar de raad komt in het eerste kwartaal van 2019. 1e kwartaal 2019 Kroese
474 tarieven Stadsverwarming 2020 17/01/2019 SOB Wethouder Rotgans geeft bij de behandeling van het agendapunt Duurzaamheidsagenda aan dat hij na de zomer met Stadsverwarming in gesprek gaat over de tarieven voor 2020. De VVD vraagt de wethouder een memo aan te leveren over dat gesprek. Wethouder Rotgans zegt toe dat hij zal kijken hoe hij hier vorm aan kan geven. Rotgans
476 tijdelijke woningen, locatie Karekietpark 17/01/2019 SOB De commissie heeft nog wel zorgen over de verkeersontsluiting en ziet graag de evaluatie over de verkeersontsluiting tegemoet. Wethouder Kroese zegt toe dat hij deze evaluatie aan de raad zal doen toekomen. Wethouder Kroese zegt toe dat hij bij de uitwerking zal kijken naar de mogelijkheid van groene parkeerplaatsen. Kroese
445 Tussenrapportage 2018/1: kosten Wmo 05/09/2018 SL Wethouder Rotgans hoopt richting het eind van dit jaar meer duidelijkheid te krijgen over wat de effecten zijn geweest van het terugdringen van de eigen bijdrage Wmo en het naar nul brengen van de dagbesteding en zal daar de raad dan over informeren. Hegger
464 Uitbreiding natuur- en milieueducatie 08/11/2018 RD / SL Wethouder Van Meekeren zegt toe tijdens de discussie over wijzigingsvoorstel F (uitbreiding natuur- en milieueducatie) dat hij het onderwerp opneemt op de onderwijsagenda zodat met de scholen kan worden besproken in hoeverre dit door de scholen gewenst is en hoe het dan kan worden opgepakt. Hij geeft een terugmelding voor het zomerreces van 2019. Voor zomerreces 2019 Meekeren
461 verloren identiteitskaart 15/11/2018 SL Wethouder Hegger zegt toe dat hij nog terugkomt op de vraag van Ouderenpartij AOV Purmerend inzake een verloren identiteitskaart Hegger
469 Voortgangsrapportage armoedebestrijding 12/12/2018 SL GroenLinks vraagt of de voortgangsrapportage armoedebestrijding jaarlijks of tweejaarlijks op de termijnagenda kan worden geplaatst. Wethouder Hegger komt hier nog op terug. Hegger
471 vragen n.a.v. de regeling zonder meer (kosten jeugdzorg) 12/12/2018 SL Wethouder Van Meekeren zegt toe dat: - hij de raad op de hoogte zal houden van ontwikkelingen van de financiën van de jeugdzorg in de klankbordgroep of eerder in een memo. - een memo aanlevert over hoeveel van de kosten die in deze regio aan extra kosten specialistische jeugdzorg zouden worden gemaakt voor rekening van de gemeente Purmerend komen en wat het totaalbedrag is (eerder werd uitgegaan van 28 miljoen). - hij nog terug komt op de vraag wat de waarde van de jaarlijkse evaluatie is (aangezien er nu een regeling wordt aangegaan van vijf jaar die niet zo maar eenzijdig kan worden opgezegd of aangepast). zie brief college d.d. 20-12-2018. Nog te beantwoorden is de vraag wat de waarde van de jaarlijkse evaluatie is (aangezien er nu een regeling wordt aangegaan van vijf jaar die niet zo maar eenzijdig kan worden opgezegd of aangepast). Meekeren
403 wagenweggebied; stimulerende korting 12/04/2018 SOB Wethouder Krieger zegt toe dat hij de raad op de hoogte zal houden van de werkelijke stimulerende werking van de tien procent korting die initiële ontwikkelaars, de zogenaamde pioniers, ontvangen bij het afsluiten van een anterieure overeenkomst voor 1 juli 2019. voor 1 juli 2019 Kroese