Termijnagenda

In het schema staan onderwerpen die de gemeenteraad wil bespreken. De meeste onderwerpen worden voorbereid in de commissies en daarna op de agenda van de raadsvergadering geplaatst.

De raad kan een onderwerp op verschillende manieren behandelen: als actiepunt, ter meningsvorming, ter advisering en als evaluatie. In de termijnagenda staat per onderwerp de datum van vergadering of evaluatie.

De commissieleden kunnen onderwerpen toevoegen of de datum aanpassen.
Hieronder staan diverse zoekopties waarmee onderdelen van de termijnagenda kunnen worden geselecteerd.

E.g., 18/08/2019
E.g., 18/08/2019
Onderwerp Terugkerend Initiatief Domein Portefeuille Behandelwijze Datum Cie Raadaflopend sorteren Bron
Gespr. met accountant en pfh inz. jaarrekening, opstellen advies Jaarlijks Raad GRF Rotgans Advisering maandag, 27 mei, 2019 Audit N.v.t.
Monitor woningtoewijzing Jaarlijks College MAAD Kroese Verantwoorden & vertellen woensdag, 4 september, 2019 SOB N.v.t. begroting
Evaluatie duurzaamheidsleningen Nee College RUID Meekeren Verantwoorden & vertellen donderdag, 13 februari, 2020 SOB N.v.t. toezegging wethouder Van Meekeren in raad 31 januari 2019
Voorbereiding gesprek met accountant en pfh inzake jaarrekening Jaarlijks Raad GRF Rotgans Meningsvorming maandag, 13 april, 2020 Audit N.v.t.
Monitor ontwikkeling woningvoorraad Nee College MAAD Kroese Verantwoorden & vertellen woensdag, 4 september, 2019 SOB N.v.t. zie memo 4f bij vergaderstukken 14 maart 2019
Evaluatie regiovisie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang (incl. financien en housing first) Jaarlijks College MAAD Kroese Verantwoorden & vertellen donderdag, 5 maart, 2020 SL N.v.t. cie SL 7-3-2019
Verspreiding actuele vastgoedlijst 2x per jaar College RUID Kroese Actiepunt woensdag, 4 september, 2019 SOB N.v.t. Auditcie 15-04-2013, actualisatie vindt elk half jaar plaats, per 1 januari en per 1 juli.
Gladheidsbestrijdingsplan Jaarlijks College RUID Tijmstra Actiepunt donderdag, 14 november, 2019 SOB N.v.t.
Jaarrapportage interne controle Jaarlijks Diverse Rotgans Advisering maandag, 13 mei, 2019 Audit N.v.t. Afspraak auditcommissie 18 september 2017
Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Jaarlijks College DBED Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 19 april, 2018 AZ N.v.t.
evaluatie verordening jeugdhulp Nee College MAAD Meekeren Verantwoorden & vertellen woensdag, 4 december, 2019 SL N.v.t.
evaluatie subsidiebeleid en maatschappelijk beleidskader (elk jaar 1 thema) Jaarlijks College MO Rotgans Verantwoorden & vertellen dinsdag, 29 oktober, 2019 SL N.v.t. brief weth Tijmstra d.d. 29-11-2017, nr 407594, cie SL 7-6-2018-10-2018
actualisatie beleidsnota dierenwelzijn Nee College RUID Meekeren Actiepunt donderdag, 5 september, 2019 SL N.v.t.
Evaluatie binnenstadondernemersfonds Nee College RUID Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 12 december, 2019 AZ N.v.t. brief 1455243 (document 4c bij vergaderstuken 18-10-2018)
evaluatie proef overlastgevende bomen Dijckscampenlaan Nee College RUID Tijmstra Actiepunt donderdag, 14 november, 2019 SOB N.v.t. memo 4e bij vergaderstukken 21-11-2018
evaluatie SMI-regeling (kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie) Jaarlijks College MAAD Meekeren Verantwoorden & vertellen donderdag, 3 september, 2020 SL N.v.t.
Halfjaarraportage Interne Controle Jaarlijks GRF Rotgans Meningsvorming maandag, 7 oktober, 2019 Audit N.v.t.
Rapportage afval Jaarlijks College RUID Meekeren Verantwoorden & vertellen donderdag, 16 april, 2020 SOB N.v.t. RD 45
Boardletter bespreken Jaarlijks GRF Rotgans Actiepunt maandag, 25 november, 2019 Audit N.v.t. Auditcommissie 17-02-2016
jaarlijkse monitoring notitie gezondheidsbeleid Jaarlijks College MAAD Rotgans Verantwoorden & vertellen woensdag, 4 december, 2019 SL N.v.t. cie SL 7-6-2018, cie SL 12-6-2019
Auditplan accountant Jaarlijks Raad GRF Rotgans Meningsvorming zondag, 8 september, 2019 Audit N.v.t.
Zesmaandsrapportage Jaarlijks College Diverse Rotgans Meningsvorming maandag, 9 september, 2019 Audit N.v.t.
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal Raad Diverse Diverse Actiepunt donderdag, 17 oktober, 2019 AZ N.v.t. AZ 30-06-2011
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal College Diverse Diverse Actiepunt donderdag, 10 oktober, 2019 SOB N.v.t. AZ 30-06-2011
Raadspresentatie langlopende grondexploitaties Jaarlijks College RUID Kroese Verantwoorden & vertellen woensdag, 25 september, 2019 SOB N.v.t. SOB 09-09-2015. Datum 1 jaar doorgeschoven, exacte datum presentatie moet nog worden ingepland.
Projectstatusrapportage, onderzoek of vorm/frequentie anders kan Kwartaal College RUID Tijmstra Actiepunt donderdag, 13 juni, 2019 SOB N.v.t. brief 4j bij vergaderstukken 6 dec 2018 + memo 4c bij bij vergaderstukken 8 mei 2019
Marktvisie Nee College RUID Hegger Actiepunt woensdag, 4 september, 2019 SOB N.v.t. Zie memo 1 479 218 .
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal College Diverse Diverse Actiepunt donderdag, 3 oktober, 2019 SL N.v.t. AZ 30-06-2011
Monitoring kap gemeentelijke bomen Jaarlijks College RUID Tijmstra Verantwoorden & vertellen donderdag, 13 februari, 2020 SOB N.v.t. memo 4g bij vergaderstukken 6 december 2018
evaluatie armoedebeleid Jaarlijks College MAAD Hegger Meningsvorming donderdag, 7 mei, 2020 SL N.v.t. cie SL 12-12-2018
onderwijsagenda, incl uitbreiding natuur- en milieu-educatie Nee College MAAD Meekeren Actiepunt dinsdag, 24 september, 2019 SL N.v.t. raad 8-11-2018/cie SL 10-1-2019/cie SL 12-6-2019
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering maandag, 27 mei, 2019 Audit donderdag, 28 juni, 2018
Evaluatie kermis Nee College RUID Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 10 september, 2020 SOB maandag, 22 oktober, 2018 commissie SOB 11 oktober 2018
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering maandag, 25 november, 2019 Audit woensdag, 28 november, 2018
Programmabegroting 2019-2023 Jaarlijks Raad DBED Rotgans Advisering maandag, 7 oktober, 2019 Audit donderdag, 29 november, 2018
Evaluatie gezamenlijke Rekenkamercommissie Purmerend-Beemster Nee GRF Bijl Advisering donderdag, 13 december, 2018 AZ donderdag, 20 december, 2018 Afhankelijk van gemeente Beemster, zie brief 04f bij vergaderstukken 14 dec 2017
Labelen/fonds sociale woningbouw Nee College MAAD Kroese Advisering donderdag, 14 maart, 2019 SOB donderdag, 28 maart, 2019 memo 3c bij vergaderstukken 12-10-2017 + memo 4l bij 6-9-2018 + Volgt, zie memo 4e bij vergaderstukken 14-3-2019, waarbij commissie voor optie 2 gekozen heeft.
Actualisatie woonvisie (incl. paragraaf over leefomgeving) Jaarlijks College MAAD Kroese Advisering donderdag, 14 maart, 2019 SOB donderdag, 28 maart, 2019 Volgt, zie memo 4e bij vergaderstukken 14-3-2019, waarbij commissie voor optie 2 gekozen heeft.
Zienswijze begroting Waterlands Archief Jaarlijks MAAD Bijl Advisering donderdag, 20 juni, 2019 AZ woensdag, 26 juni, 2019
Bespreken leningen die aangegaan worden Jaarlijks Raad GRF Rotgans Meningsvorming maandag, 27 mei, 2019 Audit donderdag, 27 juni, 2019 Afspraak auditcommissie 28 mei 2017 om bij de jaarrekeningcontrole de aangegane leningen te bespreken.
Nota grondbeleid 1x per 4 jaar College RUID Kroese Actiepunt woensdag, 4 september, 2019 SOB donderdag, 26 september, 2019 Zie memo 4d bij vergaderstukken 22 november 2017 + memo 4d bij vergaderstukken 21-11-2018
Tussenrapportage/begrotingsbijstelling 2019 1 Nee College DBED Diverse Advisering donderdag, 5 september, 2019 SL donderdag, 26 september, 2019
Tussentijdse/ zesmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 19 september, 2019 AZ donderdag, 26 september, 2019
benoeming lid RvT OPSO Nee College MAAD Meekeren Advisering donderdag, 5 september, 2019 SL donderdag, 26 september, 2019
Tussentijdse/ zesmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering woensdag, 4 september, 2019 SOB donderdag, 26 september, 2019
Programmabegroting Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 10 oktober, 2019 SOB donderdag, 31 oktober, 2019
Nota Omgevingskwaliteit Nee College RUID Kroese Meningsvorming donderdag, 10 oktober, 2019 SOB donderdag, 31 oktober, 2019 onderwerp is ter meningsvorming besproken in commissie SOB 14-3-2019
Programmabegroting 2019-2022 Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering donderdag, 17 oktober, 2019 AZ donderdag, 7 november, 2019
Belastingmaatregelen Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering donderdag, 17 oktober, 2019 AZ donderdag, 7 november, 2019
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 21 november, 2019 AZ donderdag, 28 november, 2019
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 14 november, 2019 SOB donderdag, 28 november, 2019
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering woensdag, 13 november, 2019 SL donderdag, 28 november, 2019
Aanvullende belastingmaatregelen Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering donderdag, 12 december, 2019 AZ donderdag, 19 december, 2019
transformatie woon-werkgebied De Koog Nee College RUID Kroese Advisering woensdag, 11 december, 2019 SOB donderdag, 19 december, 2019
legesverordening Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering donderdag, 12 december, 2019 AZ donderdag, 19 december, 2019
Grondprijzennota Jaarlijks College RUID Kroese Advisering donderdag, 16 januari, 2020 SOB donderdag, 30 januari, 2020
kadernota 2020 GGD ZW Jaarlijks College MAAD Rotgans Advisering donderdag, 2 april, 2020 SL donderdag, 23 april, 2020
Begroting en jaarrekening GR Veiligheidsregio ZW Jaarlijks College DBED Bijl Advisering donderdag, 21 mei, 2020 AZ donderdag, 28 mei, 2020
Nota reserves en voorzieningen 1x per 4 jaar College DBED Rotgans Advisering donderdag, 14 mei, 2020 AZ donderdag, 28 mei, 2020 agendapunt 6, AZ 23-03-2017
kaderbrief gemeente Purmerend 2021 Jaarlijks College Diverse Diverse Advisering donderdag, 7 mei, 2020 SL donderdag, 4 juni, 2020
Kadernota Nee College DBED Diverse Advisering donderdag, 21 mei, 2020 AZ donderdag, 4 juni, 2020
Duurzaamheidsagenda Jaarlijks College RUID Meekeren Advisering donderdag, 14 mei, 2020 SOB donderdag, 4 juni, 2020 toezegging wethouder tijdens commissie SOB 16-03-17+14-06-18 + 21-11-18
zienswijze begroting Omgevingsdienst IJmond Jaarlijks College RUID Hegger Advisering donderdag, 11 juni, 2020 SOB donderdag, 25 juni, 2020
Meerjarenprogramma grondexploitaties Jaarlijks Raad RUID Kroese Advisering donderdag, 11 juni, 2020 SOB donderdag, 25 juni, 2020
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 18 juni, 2020 SL donderdag, 25 juni, 2020
begroting 2021 Werkom Jaarlijks College MAAD Rotgans Advisering woensdag, 10 juni, 2020 SL donderdag, 25 juni, 2020
Verantwoording fractievergoedingen Jaarlijks Raad GRF Bijl Advisering donderdag, 18 juni, 2020 AZ donderdag, 25 juni, 2020
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College Diverse Diverse Advisering donderdag, 11 juni, 2020 SOB donderdag, 25 juni, 2020
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College Diverse Diverse Advisering donderdag, 18 juni, 2020 AZ donderdag, 25 juni, 2020
jaarrekening GGD ZW Jaarlijks College MAAD Rotgans Advisering donderdag, 11 juni, 2020 SL donderdag, 25 juni, 2020
begroting GR GGD-ZW Jaarlijks College MAAD Rotgans Advisering donderdag, 11 juni, 2020 SL donderdag, 25 juni, 2020
Nota reserves en voorzieningen 1x per 4 jaar College DBED Rotgans Advisering zondag, 16 mei, 2021 Audit woensdag, 16 juni, 2021 auditcommissie 13 februari 2017 en commissie AZ 23 maart 2017
evaluatie Nota erfgoed Nee College RUID Kroese Advisering vrijdag, 15 oktober, 2021 SOB vrijdag, 29 oktober, 2021
Zienswijze regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 1x per 4 jaar College DBED Bijl Advisering donderdag, 17 maart, 2022 AZ donderdag, 31 maart, 2022 E-mail VrZW 27-10-2014, 16-12-2014