Onderzoek Transparantie grondbeleid gemeente Purmerend

Het grondbeleid biedt instrumenten waarmee de gemeente verschillende doelen kan bereiken wat betreft ruimtelijke ontwikkeling, economie, volkshuisvesting, recreatie, toerisme en natuur. Denk bijvoorbeeld aan een stuk grond dat de gemeente aankoopt omdat zij in dit gebied een nieuwbouwwijk wil realiseren.

Met het grondbeleid zijn omvangrijke gemeentelijke uitgaven en inkomsten gemoeid en daarmee relatief grote financiële risico’s. De uitwerking van het grondbeleid is complex en vraagt om gespecialiseerde kennis. Vanwege deze combinatie van financiële risico’s en mogelijke (grote) financiële baten enerzijds en de complexiteit van de materie anderzijds, besloot de rekenkamercommissie om de transparantie van het grondbeleid in de gemeente Purmerend te onderzoeken.

Onderzoek Transparantie grondbeleid gemeente Purmerend

Rekenkamercommissie