Onderzoek Sturend vermogen van de raad

De rekenkamercommissie heeft in 2010 de controlerende en kaderstellende rol van de raad onderzocht; het sturend vermogen van de raad. Dit onderzoek stelt de raad in de gelegenheid om kritisch naar zijn eigen rol in de gemeente te kijken en deze desgewenst aan te scherpen.

Op vaste momenten in het jaar besluit de raad wat de gemeente de komende periode gaat doen en hoeveel middelen hiervoor worden ingezet. Dit doet de raad bij de vaststelling van de begroting en de voorjaarsnota. Achteraf heeft de raad een controlerende rol; zij kijkt dan of het college wat was afgesproken heeft uitgevoerd binnen de middelen die de raad daarvoor beschikbaar had gesteld. De controle vindt met name plaats bij de jaarrekening en de bestuursrapportages.

Heldere, volledige en correcte informatie is van wezenlijk belang voor de raad om zijn rol in de planning en de control goed uit te kunnen voeren. De rekenkamercommissie concludeert dat een goede stap is gemaakt, maar dat de informatie nog verder kan en moet verbeteren om de raad beter zijn sturende rol te laten uitoefenen.

Onderzoek Sturend vermogen van de raad

Rekenkamercommissie