Raadscommissies

Voordat de raad een besluit neemt, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. In een commissie is meer tijd voor discussie dan tijdens een raadsvergadering. De commissie geeft advies aan de raad over het raadsvoorstel. In de raadsvergadering wordt het uiteindelijke besluit genomen door te stemmen over het voorstel.

De verschillende beleidsterreinen van de gemeente zijn verdeeld over drie raadscommissies: Algemeen, Maatschappelijk en Ruimte. Soms wordt de besluitvorming voorbereid in een gecombineerde commissievergadering. De commissies zijn openbaar (tenzij de vergadering anders besluit) en worden voorgezeten door een raadslid. 

De raadscommissies hebben geen vaste leden, met uitzondering van de overige twee commissies: de Auditcommissie en de Rekenkamercommissie. 

Aan de vergaderingen kunnen raadsleden en commissieleden deelnemen. Commissieleden zijn inwoners van Purmerend die bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst stonden. Een commissielid ondersteunt de fractie en wordt benoemd door de raad. 


Inspreken tijdens een commissievergadering

Inwoners van Purmerend hebben recht om in te spreken tijdens een commissievergadering over een onderwerp dat op de agenda staat. Dit heet spreekrecht
Onderwerpen die níet op de agenda staan, kunt u bespreken in Praat met de raad of als een burgerinitiatief indienen bij de gemeenteraad.

Spreekrecht
Praat met de raad
Burgerinitiatief