Raadscommissies

In de raadscommissies worden raadsvoorstellen besproken en bediscussieerd om de raad daarna te kunnen adviseren over de besluiten. In de raadsvergadering wordt het uiteindelijke besluit genomen door te stemmen over het voorstel.

De verschillende beleidsterreinen van de gemeente zijn verdeeld over drie raadscommissies: Algemene Zaken, Samenleving en Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Soms wordt de besluitvorming voorbereid in een gecombineerde commissievergadering. Dit gebeurt vooral bij de voorbereiding van besluiten over onderwerpen die meerdere raadscommissies aangaan. De commissievergaderingen zijn openbaar (tenzij de vergadering anders besluit) en worden voorgezeten door een raadslid. 

De raadscommissies hebben geen vaste leden, met uitzondering van de Auditcommissie en de Rekenkamercommissie. Aan de vergaderingen kunnen raadsleden en commissieleden deelnemen. Commissieleden zijn inwoners van Purmerend die bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst stonden en die door de raad als commissielid zijn benoemd. Een commissielid ondersteunt de fractie.


Inspreken tijdens een commissievergadering

Als inwoner van Purmerend heb je het recht om het woord te voeren tijdens een commissievergadering over een onderwerp dat staat geagendeerd voor die vergadering. Dit heet spreekrecht.
Onderwerpen die níet op de agenda staan, kun je bespreken in Praat met de raad of als burgerinitiatief indienen bij de gemeenteraad.

Spreekrecht
Praat met de raad
Burgerinitiatief