Onderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wmo 2015 in Purmerend en Beemster. Een positieve observatie is dat de tevredenheid over de uitvoering van de Wmo op 8 van de 10 punten bovengemiddeld is ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Ondanks de beperkte financiële speelruimte is dit een mooie prestatie.

De belangrijkste aanbevelingen richten zich op de verbeterpunten in de uitvoering, risico’s en transparantie van beleid. Zo is het wettelijk verplichte Wmo plan niet meer actueel, waardoor onduidelijk is welke resultaten de colleges willen bereiken. De Wmo leunt zwaar op mantelzorgers, waarbij overbelasting een groot risico is. Het is daarom van belang de cliëntondersteuning optimaal te organiseren, zodat de last voor deze mensen zoveel mogelijk verlicht kan worden. Voor de mensen die zelf hun zorg willen organiseren via een persoonsgebonden budget zijn de vergoedingen nu lager dan bij zorg in natura. De rekenkamercommissie adviseert om de gemeenteraden hier een politieke afweging in te laten maken. Tot slot beveelt de rekenkamercommissie aan om de communicatie richting kwetsbare doelgroepen meer passend te maken. Dit geldt specifiek voor laaggeletterden en mensen met een taalbarrière.

De rekenkamercommissie heeft in totaal vijf aanbevelingen gedaan om de uitvoering van de Wmo in Purmerend en Beemster verder te verbeteren. Deze aanbevelingen zullen in februari 2020 in de beide gemeenteraden worden behandeld.

Afbeelding Rekenkameronderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2015