Rekenkameronderzoek Jeugdzorg

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de jeugdzorg in Purmerend en (de voormalige gemeente) Beemster. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat de kostenstijging in de jeugdzorg zowel veroorzaakt wordt door een sterk stijgende vraag naar jeugdzorg en schaarste op de arbeidsmarkt. Er zijn succesvolle initiatieven om met preventie de vraag naar jeugdzorg te verkleinen, maar door preventie komen ook meer kinderen en jongeren in beeld die hulp nodig hebben. Preventie heeft dus zowel een remmend als een stimulerend effect op de groei van jeugdzorg.

Richting de toekomst beveelt de rekenkamercommissie aan om in te zetten op versterking van bestaande formele en informele vormen van vrijwilligerswerk. Structurele versterking van sociale cohesie is lastig vanuit de overheid te organiseren, maar wel essentieel om op de lange termijn de vraag naar jeugdzorg te kunnen verlagen. Richting aanbieders van jeugdzorg moet bewuster omgegaan worden met automatische verlenging van behandelingen. Hiervoor zal het contractmanagement en de samenwerking versterkt moeten worden. Tot slot speelt bij veel jeugdzorgproblemen hoge verwachtingen richting kinderen een negatieve rol. Het probleem ligt vaak niet bij het kind, maar bij de sociale omgeving die gezond gedrag van kinderen medicaliseert wanneer dat anders is dan op dat moment verwacht wordt. Dit is een breder maatschappelijk vraagstuk waarvan het goed is dat daar ook aandacht voor komt in het debat over jeugdzorg.

Rekenkamerrapport Jeugdzorg 2022

 

Meer informatie

Voor vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij Niek Wijmenga via een e-mail naar rkc@purmerend.nl.