Besluiten gemeenteraad over programmabegroting

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelijk extern onderzoek naar de correctheid van de financiële gegevens. Een motie van de VVD hierover werd met algemene stemmen aangenomen. Volgens de raad bevat de begroting 2020-2023 nog onvolkomenheden, waardoor geen integrale afweging kan worden gemaakt over de financiën van de gemeente. De begroting is onder deze voorwaarde vastgesteld, omdat de raad wil voldoen aan de door de provincie gehanteerde deadline van 15 november 2019. Een te late aanlevering bij de provincie kan leiden tot een preventieve controle van de gemeente.

Met het vaststellen van de begroting wordt onder andere extra geld geschrapt voor eventuele compensatie voor Spurd door het nadeel van de btw-regeling, het budget verlaagd voor wijkinitiatieven, meer budget beschikbaar gesteld voor sociaal rendement, geld uit de algemene reserve gebruikt voor woningbouwprogrammering, minder geld geraamd voor duurzaamheidsevenementen vanaf 2021, budget beschikbaar gesteld voor stadspromotie in 2020, de fusiekosten (voor)gefinancieerd, en de rijkskorting van € 500.000 voor 2019 (vanwege de groei van de WOZ-waarden) gecompenseerd via verhoging van de onroerendezaakbelasting.

27 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP
8 stemmen tegen: VVD, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend


De programmabegroting is gewijzigd na het aannemen van de volgende amendementen:

  • Algemeen toegankelijk toilet op Koemarkt

Unaniem is een amendement van Leefbaar Purmerend, GroenLinks en Gemeentebelangen Purmerend aangenomen om een algeheel toegankelijk toilet te plaatsen op de Koemarkt. In de binnenstad is namelijk geen openbaar toilet aanwezig, terwijl hier wel behoefte aan is.
Al eerder werd in de raad een motie aangenomen over dit onderwerp. Door een tekort in de begroting werd het plan echter in zijn geheel uitgesteld. Het college gaat nu zorgen dat deze voorziening in 2020 wordt gerealiseerd. In de begroting wordt hiervoor een structureel bedrag van € 20.250 uit de algemene reserve gehaald.  

  • Schone lucht

Met algemene stemmen nam de raad het voorstel van GroenLinks aan om de woorden ‘schone lucht’ toe te voegen aan de speerpunten op het terrein van verduurzaming van de stad. Een reden is dat Purmerend qua inwonertal en mobiliteit een groeiende stad is met steeds minder ruimte voor natuur en functioneel groen. Het college neemt het speerpunt over, met de kanttekening dat schone lucht een doelstelling is die al decennialang onderdeel vormt van het milieubeleid.


De vergadering over de programmabegroting is te bekijken via het Politiek Portaal, in de kalender bij 6 november  en 7 november 2019
Een volledige besluitenlijst staat binnenkort op de website bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering.


Lees het volledige persbericht in de bijlage hieronder: