Taken gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Met meer dan 80.000 inwoners heeft de raad van Purmerend 37 zetels die zijn verdeeld over twaalf politieke partijen. De gemeenteraad treedt op namens de bewoners van Purmerend, stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert de uitvoering door het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders. De raad heeft drie hoofdtaken: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle.


Volksvertegenwoordiging

De raad vult zijn volksvertegenwoordigende rol in door goed te weten wat er in de stad speelt, zodat de raad de wensen en belangen van de inwoners kan betrekken bij de besluitvorming. De raad moet dus alert zijn en contact onderhouden met inwoners, instellingen, organisaties en bedrijven.


Kaderstelling

De raad stelt de inhoudelijke, financiële en procedurele kaders vast waarbinnen het college een bepaald onderwerp moet uitwerken en uitvoeren. De raad stelt het beleid dus op hoofdlijnen vast en het college voert dit beleid uit. Ook stelt de raad de gemeentelijke regelgeving (verordeningen) vast waar alle Purmerenders zich aan moeten houden. Andere taken zijn het vaststellen van de begroting en de jaarrekening en het bepalen van de hoogte van Purmerendse tarieven en belastingen. In de begroting staat hoeveel geld voor welke zaken mag worden uitgegeven. In de jaarrekening wordt verantwoord of het geld ook is uitgegeven zoals was afgesproken.


Controle 

De raad controleert het college van burgemeester en wethouders. Om dit te kunnen doen, legt het college elk jaar verantwoording af aan de raad via een jaarverslag, beleidsevaluaties, een programmarekening, bestuursrapportages of begrotingsbijstellingen en onderzoeksverslagen.


Besluitvorming

De fracties bespreken in commissievergaderingen de raadsvoorstellen waar tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit over wordt genomen. De commissie geeft advies aan de raad over het raadsvoorstel. In de raadsvergadering wordt het uiteindelijke besluit genomen door te stemmen over het voorstel. De raad kan het raadsvoorstel goedkeuren, afwijzen of veranderen. 
De raad kan daarnaast gebruik maken van verschillende instrumenten, zoals schriftelijke- en technische vragen, een motie, amendement, initiatiefvoorstel, vragenuur, een interpellatie of een raadsonderzoek.

Gemeenteraad Purmerend - mei 2018