Onderzoek Minimabeleid

In 2013 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar het minimabeleid van de gemeente Purmerend. Het onderzoek richt zich op het gemeentelijke beleid “M€€r om mee te doen”. Dit beleid bestaat uit onkostenvergoedingen voor huishoudens met een minimuminkomen. De vergoedingen zijn bedoeld om mee te kunnen doen in de samenleving. Het beleid is opgezet binnen de kaders die het Rijk stelt aan de bijzondere bijstand. Vanaf 2015 is de wet Maatregelen Wet Werk en Bijstand (WWB) van kracht en moet het gemeentelijk minimabeleid hierop zijn aangepast. Vanwege deze ontwikkeling heeft de rekenkamercommissie de bevindingen uit het onderzoek naar het minimabeleid vertaalt naar aanbevelingen voor de herijking van het beleid in het kader van de nieuwe wet WWB.

In 2017 heeft de rekenkamercommissie onderzocht welke de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zijn opgevolgd. Deze evaluatie is ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 

RKC Onderzoek Minimabeleid