Besluiten Gemeenteraad van 11 november

De gemeenteraad nam 11 november 2021 onder meer de volgende besluiten:


Advies voor de programmabegroting 2022-2025 

De raad van Purmerend heeft ingestemd met de concept-programmabegroting 2022-2025. Omdat het om de begroting van de nieuwe, gefuseerde gemeente Purmerend gaat, zal de nieuwe gemeenteraad worden gevraagd om in januari 2022 de begroting vast te stellen.
De begroting bouwt voort op het zorgvuldige fusieproces van de afgelopen jaren, waarbij ruimte is behouden voor de bestaande belangen en er wordt ingezet op toekomstige vraagstukken in Purmerend en Beemster.

In de concept-begroting wordt rekening gehouden met noodzakelijke investeringen, met ruimte voor harmonisatie tussen beide gemeenten, met voorstellen voor essentiële keuzes voor de groei van stad en dorpen. Dat kan zonder een beroep op de algemene reserve, zonder bezuinigingen of een belastingverhoging. Positief is dat het Rijk recent met extra geld is gekomen voor stijgende uitgaven in de jeugdzorg.

Voor de harmonisatie zijn uitgaven gereserveerd voor het maatschappelijk werk, wijkmanagement, subsidie en openbaar groen in Beemster. Verder wordt voorgesteld om geld te reserveren voor onder meer de werkzaamheden aan agrarische vraagstukken, de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie door de groei van de stad, de transitie van de Lokale Jeugdzorg en extra preventieve schulddienstverlening.

Huisvesting bijzondere doelgroepen: 
Op initiatief van GroenLinks wordt in het programma Wonen opgenomen dat er bij het scheiden van wonen en zorg, wordt gestreefd naar zelfstandig wonen met zorg en ondersteuning naar individuele behoefte. Dit betekent het toevoegen van kleine betaalbare woningen voor mensen met ambulante zorg. Zo blijven voldoende beschermde woonplekken beschikbaar voor diegenen die dat echt nodig hebben.

Onderzoek versterking toeristisch netwerk Beemster: 
De raad steunde een motie van de VVD en Stadspartij over een onderzoek naar de versterking van het toeristisch netwerk van Beemster. Voor wandelaars en fietsers is het waardevol om Beemster op te laten nemen in de toeristische en recreatieve routes. Het is daarom goed te weten welke routes verbeterd of gerealiseerd kunnen worden door de aanleg van voetgangers- annex fietsbruggen, paden en bijpassende voorzieningen. Dit geldt ook voor een fiets-/voetverbinding in combinatie met het viaduct N244.


31 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend 
1 stem tegen: PVV


Lokale heffingen 2022

Het afgelopen jaar hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend de lokale heffingen zorgvuldig met elkaar besproken en op elkaar afgestemd. Het resultaat is de vernieuwde en geharmoniseerde verordeningen voor de nieuwe gemeente. De raad heeft de verordeningen 2022 vastgesteld voor de hondenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelastingen, precariobelasting, reclamebelasting, reinigingsrechten, afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, marktgelden, legesverordening, kwijtschelding. 

De raad kiest ervoor om geen hondenbelasting te heffen voor de zogenaamde ‘erfhonden’. Dit zijn honden die als waakhond goed fungeren op een groot erf, waar nogal wat spullen staan waar je goed op wilt (laten) passen of waar je ongenode gasten liever weert. De heffing van de hondenbelasting wordt beperkt tot honden in de bebouwde kom. Verder komt er een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing, dat wil zeggen een tarief voor éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Ook wordt de rioolheffing gesplitst in een eigenarentarief en een grootverbruikheffing.

De Verordening Scheepvaartrechten 2021 met bijbehorende tarieventabel wordt ingetrokken, omdat zij niet meer van toepassing is. De Watersportvereniging Purmerend heeft een overeenkomst met de gemeente afgesloten over de huur van de ligplaatsen, het onderhoud van de kade en het onderhoud van de ligplaatsen. Als gevolg hiervan heft en int de vereniging zelf het verschuldigde liggeld en bepaalt zij zelf de hoogte van de liggelden.


Bestemmingsplan Kwadijkerpark

Het Kwadijkerpark in het noordoosten van Overwhere-Noord wordt herontwikkeld naar een woonwijk in een parkachtige omgeving. De nieuwe gebouwen voor de Prinsenstichting zijn aan de randen van het park geplaatst en de verouderde woon- en zorggebouwen van de Prinsenstichting in het middengebied worden verwijderd. Het vrijkomen van ruimte in het middengebied van het park is een gelegenheid om het Kwadijkerpark een nieuwe impuls te geven, met woningbouw en een kwaliteitsverbetering van het park, zoals het verbeteren van het groen en de wegen en paden door het park.

Er is een plan ontworpen voor de realisatie van 340 woningen, bestaande uit 100 sociale huurwoningen en 240 koopwoningen. De raad heeft het hiervoor benodigde bestemmingsplan Kwadijkerpark vastgesteld.


Nota Parkeernormen

Gezien de vele ontwikkelingen in Purmerend op het gebied van de woningbouw, wijzigingen in het parkeervergunningenbeleid en de komst van een parkeergarage bij het stadhuis, is de Nota Parkeernormen uit 2016 geactualiseerd en vastgesteld. De aanpassingen gaan vooral over parkeerregels voor bezoekers in voetgangersgebieden, voor deelauto’s, over vrijstellingsregels, en over de parkeernorm voor sociale huurwoningen. 

27 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend
5 stemmen tegen: VVD, PVV


Motie Stadsbus

Unaniem steunde de raad een gezamenlijke motie over de wens voor een Purmerendse stadsbus. De raad wil dat in de nieuwe openbaar vervoer concessie van Zaanstreek-Waterland de wijken en het historisch centrum van Purmerend via een (circulaire) stadsbus met elkaar worden verbonden. De raad roept de Purmerendse regioraadsleden op om in de vergadering van de Vervoerregio Amsterdam van 14 december 2021, nog een keer het grote belang van de stadsbus stevig op tafel te leggen en duidelijk maken dat het busvervoer binnen de stad sterk verbeterd moet worden. De toekomstige mobiliteit in de stad zelf staat op het spel.

De busverbindingen tussen de wijken en naar belangrijke voorzieningen in Purmerend zijn op dit moment verre van optimaal. Met alle ontwikkelingen zal het parkeren een steeds grotere uitdaging gaan worden in de stad. Een stadsbus kan mensen ook motiveren om de auto te laten staan en vaker het openbaar vervoer te gebruiken.Alle besluiten van de gemeenteraad

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal.
Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad.