Een nieuwe burgemeester voor Purmerend

Purmerend krijgt in september 2022 een nieuwe burgemeester. De benoeming van een burgemeester gebeurt door de Kroon, dat wil zeggen door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeenteraad stelde 31 maart de profielschets voor een burgemeester vast en overhandigde de profielschets aan de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Het is belangrijk om een burgemeester te vinden die goed bij Purmerend past. De gemeenteraad heeft in een profielschets beschreven wat er van de burgemeester wordt verwacht in de gemeente en wat de burgemeester mag verwachten van de gemeente. Lees hier de profielschets  


Vertrouwenscommissie 

De raad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld die de aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester voorbereidt. Na gesprekken met de sollicitanten zal de commissie een concept-aanbeveling schrijven en hiervan in een besloten vergadering verslag doen aan de raad en aan de commissaris van de Koning.  De commissie bestaat uit vijf raadsleden van zowel de coalitie- als oppositiepartijen, bijgestaan door de griffier en als adviseurs een wethouder en algemeen directeur.

Afbeelding Leden Vertrouwenscommissie

Op de foto de leden van de vertrouwenscommissie, v.l.n.r. raadsleden Bert Meulenberg, Bart van Elden, Natalie Saaf-Pasteuning, Mark Intres en Pascal Verkroost.


Benoemingsprocedure burgemeester 

Bij de aanbeveling van de gemeenteraad brengt de commissaris van de Koning aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) advies uit over het verloop van de burgemeestersprocedure, mede op basis van de gehouden sollicitatiegesprekken en overleggen met de vertrouwenscommissie. Het ministerie van BZK zal daarna een advies uitbrengen aan de Koning. De benoeming van de burgemeester vindt dan plaats bij Koninklijk Besluit. Een benoeming van een burgemeester geldt voor zes jaar. 
Lees hier de benoeming van een burgemeester in een oogopslag, of lees meer informatie over de rol en taken van een burgemeester op de website van de rijksoverheid.
 

Afbeelding 14 stappen benoeming
 


In volgorde van tijd: 
 

Mei 2022 - aantal kandidaten 

De provincie maakt bekend dat dertien personen hebben gesolliciteerd, onder wie vier vrouwelijke en negen mannelijke kandidaten. Van deze kandidaten hebben of hadden twaalf personen een functie in het (lokaal) openbaar bestuur en één persoon heeft of had een functie daarbuiten. 
De selectieprocedure met de burgemeesterskandidaten wordt gevoerd door eerst de provincie en daarna de vertrouwenscommissie. Als alles goed verloopt, maakt de gemeenteraad op 14 juli 2022 bekend wie de gemeenteraad voordraagt als burgemeester.
Voor de waarneming in de periode juni tot en met september is de huidige burgemeester benoemd als waarnemend burgemeester. 
 

4 t/m 25 april 2022 - vacature Burgemeester 

Van 4 tot en met 25 april is de vacature voor de burgemeester voor Purmerend opengesteld. Lees hier de vacature op de website van de provincie Noord-Holland: vacature Burgemeester Purmerend in de Staatscourant 

 

April 2022 - Gemeenteraad stelt profielschets vast 

De gemeenteraad besprak 31 maart 2022 de opgestelde profielschets voor de nieuwe burgemeester met de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk en stelde deze vast. 
Bekijk de raadsvergadering van 31 maart over het vaststellen van de profielschets
 

Afbeelding overhandiging profielschets in raadzaal


Maart 2022 - Maken van profielschets 

De gemeenteraad heeft een profielschets opgesteld. De profielschets beschrijft het karakter, de ambitie en uitdagingen van Purmerend en het gewenste profiel, de leiderschapsstijl en competenties die worden verwacht van de burgemeester. Een goede burgemeester voor Purmerend is als eerste integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig. Ook goed benaderbaar en zichtbaar aanwezig in de gemeente. Zij of hij werkt aan een stevige positie van Purmerend in de regio en weet een goede balans te vinden tussen lokaal belang en regionaal belang. Purmerend wil ook in de toekomst een gemeente zijn waar het voor veel mensen aantrekkelijk is om te wonen en werken. Daarvoor is het belangrijk dat een burgemeester die tegenstijdige belangen inzichtelijk en bespreekbaar maakt, net als de vraag en behoefte van de samenleving. Als burgemeester ben je een belangrijke verbindende factor tussen de samenleving en het bestuur, tussen bevolkingsgroepen onderling, tussen stad en buitengebied, huidige bewoners en nieuwe bewoners, tussen lokale en regionale belangen. 


1 t/m 11 maart 2022  - Enquête over de beste burgemeester  

In februari ontving de gemeenteraad van de provincie de opdracht om voor eind maart een profielschets vast te stellen. Voordat de gemeenteraad hiermee aan de slag ging, zijn inwoners gevraagd om hierin mee te denken. In tien dagen tijd vulden 1023 inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld hiervoor de online enquête in. Ook is aan het college van burgemeester en wethouders, de buurgemeenten en aan de samenwerkingspartners gevraagd om input te leveren voor het profiel. De Kinderraad van Beemster kwam op eigen initiatief naar het stadhuis voor de overhandiging van hun advies voor de nieuwe burgemeester. Deze inbreng is verwerkt in de schets. 
 

Afbeelding Overhandiging advies Kinderraad Beemster

Vicevoorzitter van de raad Bert Meulenberg en fractievoorzitter Mark Intres namen het advies van de Kinderraad in ontvangst


Informatie gemeente Purmerend

Gemeente algemeen 

Economie en Binnenstad 

Gebiedsontwikkelingen 

Samenwerken in de regio     

Toerisme en recreatie