Installatie nieuwe burgemeester van Purmerend

Donderdag 22 september wordt Ellen van Selm in de gemeenteraad beëdigd en geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Purmerend. Ze legt daarbij mondeling en schriftelijk de belofte af aan de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk. 
Het is een bijzondere raadsvergadering. De avond begint om 20.00 uur en zal naar verwachting rond 21.00 uur zijn afgelopen. Na de beëdiging en installatie volgen de verschillende toespraken van onder andere de commissaris en van loco-burgemeester Mario Hegger. Als laatste houdt de nieuwe burgemeester Van Selm haar installatierede. Daarna heeft Purmerend een nieuwe burgemeester.
De vergadering is live te volgen via het Politiek Portaal en via RTV Purmerend via kanaal 1390 (KPN) of kanaal 36 (Ziggo).   


Kroonbenoeming 

Op vrijdag 2 september 2022 is Ellen van Selm tijdens de ministerraad officieel benoemd als nieuwe burgemeester van de gemeente Purmerend. De Koning zet die week formeel zijn handtekening op de benoeming. De gemeenteraad heeft mevrouw Van Selm deze zomer op 14 juli voorgedragen als burgemeester aan de commissaris van de Koning. Dit gebeurde op advies van de vertrouwenscommissie. 
 

Afbeelding Ellen van Selm

Foto Ellen van Selm


In volgorde van tijd: 
 

2 september - Kroonbenoeming

Op vrijdag 2 september 2022 is Ellen van Selm tijdens de ministerraad officieel benoemd als nieuwe burgemeester van de gemeente Purmerend. De Koning zet die week formeel zijn handtekening op de benoeming. 
 

14 Juli 2022 - voordracht nieuwe burgemeester 

De gemeenteraad draagt mevrouw Van Selm voor als nieuwe burgemeester van Purmerend. Dit is bekendgemaakt in een bijzondere raadsvergadering op 14 juli 2022. Tijdens een besloten raadsvergadering voorafgaand aan de bekendmaking, presenteerde de vertrouwenscommissie haar advies over de meest geschikte kandidaten voor het burgemeesterschap.

De vertrouwenscommissie ziet in mevrouw Van Selm een heel goede burgemeester van Purmerend, omdat haar manier van werken past bij de gemeente Purmerend. Met haar verbindende kracht, empathisch vermogen en vertrouwenwekkende voorkomen heeft de vertrouwenscommissie het volste vertrouwen er in dat zij het boegbeeld zal worden voor onze inwoners en ondernemers, maar ook buiten de gemeente in de regio en de MRA. Ze heeft de ervaring en de ambitie om de stap te maken van een kleinere gemeente naar een gemeente van grotere omvang. De vraagstukken van een stedelijke omgeving zijn deels nieuw. Haar nieuwsgierigheid, betrokkenheid en bestuursstijl gaan haar hierbij laten slagen. Dat ze daarbij erg goed weet hoe het er op het platteland aan toe gaat en welke vraagstukken daar leven, is een pré.

Mevrouw van Selm is 58 jaar en lid van D66. Zij was sinds 1 december 2014 burgemeester van de gemeente Opsterland. Eerder was zij actief als voorzitter van de Raad van Commissarissen Perspectief BV Lelystad en lid van de Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad. Tussen 2002 en 2004 was Van Selm raadslid in de gemeente Lelystad.
Bekijk de bekendmaking in het Politiek Portaal.


Mei 2022 - aantal kandidaten 

De provincie maakt bekend dat dertien personen hebben gesolliciteerd, onder wie vier vrouwelijke en negen mannelijke kandidaten. Van deze kandidaten hebben of hadden twaalf personen een functie in het (lokaal) openbaar bestuur en één persoon heeft of had een functie daarbuiten. 
De selectieprocedure met de burgemeesterskandidaten wordt gevoerd door eerst de provincie en daarna de vertrouwenscommissie. Als alles goed verloopt, maakt de gemeenteraad op 14 juli 2022 bekend wie de gemeenteraad voordraagt als burgemeester.
Voor de waarneming in de periode juni tot en met september is de huidige burgemeester benoemd als waarnemend burgemeester. 
 

4 t/m 25 april 2022 - vacature Burgemeester 

Van 4 tot en met 25 april is de vacature voor de burgemeester voor Purmerend opengesteld. Lees hier de vacature op de website van de provincie Noord-Holland: vacature Burgemeester Purmerend in de Staatscourant 

 

April 2022 - Gemeenteraad stelt profielschets vast 

De gemeenteraad besprak 31 maart 2022 de opgestelde profielschets voor de nieuwe burgemeester met de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk, en stelde deze vast. 
Bekijk de raadsvergadering van 31 maart over het vaststellen van de profielschets
 

Afbeelding overhandiging profielschets in raadzaal

De commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, krijgt de profielschets overhandigd van de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Natalie Saaf-Pasteuning.


Maart 2022 - Maken van profielschets 

De gemeenteraad heeft een profielschets opgesteld. De profielschets beschrijft het karakter, de ambitie en uitdagingen van Purmerend en het gewenste profiel, de leiderschapsstijl en competenties die worden verwacht van de burgemeester. Een goede burgemeester voor Purmerend is als eerste integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig. Ook goed benaderbaar en zichtbaar aanwezig in de gemeente. Zij of hij werkt aan een stevige positie van Purmerend in de regio en weet een goede balans te vinden tussen lokaal belang en regionaal belang. Purmerend wil ook in de toekomst een gemeente zijn waar het voor veel mensen aantrekkelijk is om te wonen en werken. Daarvoor is het belangrijk dat een burgemeester die tegenstijdige belangen inzichtelijk en bespreekbaar maakt, net als de vraag en behoefte van de samenleving. Als burgemeester ben je een belangrijke verbindende factor tussen de samenleving en het bestuur, tussen bevolkingsgroepen onderling, tussen stad en buitengebied, huidige bewoners en nieuwe bewoners, tussen lokale en regionale belangen. 
Lees hier de profielschets


1 t/m 11 maart 2022  - Enquête over de beste burgemeester  

In februari ontving de gemeenteraad van de provincie de opdracht om voor eind maart een profielschets vast te stellen. Voordat de gemeenteraad hiermee aan de slag ging, zijn inwoners gevraagd om hierin mee te denken. In tien dagen tijd vulden 1023 inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld hiervoor de online enquête in. Ook is aan het college van burgemeester en wethouders, de buurgemeenten en aan de samenwerkingspartners gevraagd om input te leveren voor het profiel. De Kinderraad van Beemster kwam op eigen initiatief naar het stadhuis voor de overhandiging van hun advies voor de nieuwe burgemeester. Deze inbreng is verwerkt in de schets. 
 

Afbeelding Overhandiging advies Kinderraad Beemster

Vicevoorzitter van de raad Bert Meulenberg en fractievoorzitter Mark Intres namen het advies van de Kinderraad in ontvangst


Maart 2022 - Vertrouwenscommissie 

De raad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld die de aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester voorbereidt. Na gesprekken met de sollicitanten zal de commissie een concept-aanbeveling schrijven en hiervan in een besloten vergadering verslag doen aan de raad en aan de commissaris van de Koning. De commissie bestaat uit vijf raadsleden van zowel de coalitie- als oppositiepartijen, bijgestaan door de griffier en als adviseurs een wethouder en algemeen directeur.

Afbeelding Leden Vertrouwenscommissie

Op de foto de leden van de vertrouwenscommissie, v.l.n.r. raadsleden Bert Meulenberg, Bart van Elden, voorzitter Natalie Saaf-Pasteuning, Mark Intres en Pascal Verkroost.


Benoemingsprocedure burgemeester 

Bij de aanbeveling van de gemeenteraad brengt de commissaris van de Koning aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) advies uit over het verloop van de burgemeestersprocedure, mede op basis van de gehouden sollicitatiegesprekken en overleggen met de vertrouwenscommissie. Het ministerie van BZK zal daarna een advies uitbrengen aan de Koning. De benoeming van de burgemeester vindt dan plaats bij Koninklijk Besluit. Een benoeming van een burgemeester geldt voor zes jaar. 
Lees hier de benoeming van een burgemeester in een oogopslag, of lees meer informatie over de rol en taken van een burgemeester op de website van de rijksoverheid.
 

Afbeelding 14 stappen benoeming

 


Informatie gemeente Purmerend

Gemeente algemeen 

Economie en Binnenstad 

Gebiedsontwikkelingen 

Samenwerken in de regio     

Toerisme en recreatie