Ellen van Selm geïnstalleerd als burgemeester van Purmerend

Op donderdagavond 22 september is Ellen van Selm door de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Purmerend. Dit gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering in het stadhuis. 

Ter overstaan van haar familie, de Commissaris van Koning, wethouders en raadsleden legde Ellen van Selm de eed af. Locoburgemeester Mario Hegger heeft haar vervolgens de ambtsketen omgehangen. Van Selm: 'U krijgt met mij een burgemeester die aan het thuisgevoel wil meewerken. Ik vind het van belang dat inwoners die dat willen, betrokken kunnen zijn bij hun eigen leefomgeving. Veel inwoners hechten aan de leefbaarheid in hun eigen wijk, buurt of dorp en willen daar in veel gevallen graag bij betrokken zijn. Van belang is dat de gemeente daarop aansluit en een serieuze gesprekspartner is. De gemeente is niet alleen de instantie die alleen maar regels en barrières opwerpt, hoewel die er soms ook zijn. De gemeente anno 2022 zoekt de samenwerking met inwoners en is creatief in het zoeken van passende vormen van samenwerking. En nu gaat het beginnen. Samen op pad!'

Van Selm is 58 jaar en lid van D66. Zij is sinds 1 december 2014 burgemeester van de gemeente Opsterland in Friesland. Zij was daarnaast voorzitter van de P10, netwerk van grote plattelandsgemeenten, bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en lid van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Eerder was zij zelfstandig organisatieadviseur, onder andere in ontwikkelingssamenwerking en arbeidsre-integratie. Zij was voorzitter van de Raad van Commissarissen Perspectief BV Lelystad en lid van de Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad. Tussen 2002 en 2004 was Van Selm raadslid in de gemeente Lelystad.


Tijdlijn benoeming 

Voormalig burgemeester Don Bijl kondigde eerder dit jaar zijn vertrek aan in verband met zijn pensioengerechtigde leeftijd. Een vertrouwenscommissie bereidde in de maanden daarna de raadsvoordracht voor op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 29 maart 2022 vaststelde. In deze profielschets waren ook de wensen van de inwoners van Purmerend meegenomen. Dertien kandidaten reageerden op de vacature. Met een deel van hen ging de vertrouwenscommissie in gesprek. Na een zorgvuldige afweging, leidde dat tot de voordracht van Ellen van Selm op 14 juli als meest gewenste kandidaat. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad, deed de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht aan de Ministerraad, waarna bij Koninklijk Besluit de benoeming van Ellen van Selm werd besloten.Installatietoespraak burgemeester Ellen van Selm:

''Geachte Commissaris van de Koning mijnheer van Dijk, leden van de gemeenteraad, leden van het College van B en W, kabinetschef mevrouw de Kroon, Commissaris van de Koning Brok, collega’s uit Zaanstreek Waterland en daarbuiten, familie (mijn man en kinderen, zussen en hun mannen, schoonvader en schoonzussen), vrienden, mijn college -tot gisteren- uit Opsterland, de raadsdelegatie uit Opsterland, oud-burgemeester Leeuwe van Lelystad, mijn burgemeestersklasje, pers, genodigden en belangstellenden. En voor alle anderen natuurlijk die op die manier deze avond meemaken.

Fijn dat u er bent vanavond. Het doet mij goed dat u mij hier zo’n warm welkom toezwaait. Het is ook fijn dat er zo’n mooie delegatie van raad en college uit Opsterland is, de gemeente waar ik de afgelopen bijna 8 jaar burgemeester was. Het voelt goed dat jullie mij ook hier komen uitzwaaien. Toevallig is 22 september ook een bijzondere datum. Precies acht jaar geleden, op 22 september 2014, kreeg ik een telefoontje. Het was de voorzitter van de vertrouwenscommissie in Opsterland, die me vertelde dat ik werd voorgedragen als burgemeester. En kijk eens aan, precies acht jaar later ben zojuist ik geïnstalleerd als burgemeester van Purmerend.

Tja dames en heren, dan sta ik nu voor u met de ambtsketen om en ben de nieuwe burgemeester van Purmerend. Ik voel me erg trots en dankbaar dat ik hier mag staan. Ik ben Zijne Majesteit de Koning erkentelijk voor zijn Koninklijk Besluit en voor het vertrouwen dat ik hiermee ontvang. Ik dank ook de Minister en de ministerraad voor hun advies en besluit. Op 2 september, bijna drie weken geleden, viel het besluit in de Minsterraad en toeval of niet, precies op die dag reisde ook het college van Purmerend af naar Friesland voor een eerste kennismaking. Dat was erg gezellig en zo konden we het goede nieuws gelijk met elkaar -en met een glaasje- vieren.

Veel dank ook voor de warme woorden die vanavond al zijn uitgesproken. (….) Dat doet mij goed. Ik ben ontzettend blij dat we op zo’n positieve manier beginnen samen. Ik realiseer me dat ik een burgemeester opvolg die zeer veel heeft betekend voor Purmerend en hier nadrukkelijk zijn stempel heeft gezet. En ik zeg het via de camera: heel veel dank voor alles wat u voor Purmerend heeft gedaan, mijnheer Bijl. Ik hoop als burgemeester net als u een gewaardeerde plek in Purmerend te gaan innemen. Ik volg een kanjer op, dat weet ik, en ik beloof u, dat ik goed voor uw gemeente zal zorgen en met grote energie aan de slag ga.

Ook dank ik de commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie voor de woorden die u beiden hier vanavond uitspreekt, maar ook voor het contact dat wij in de benoemingsprocedure met elkaar hadden. Dat heb ik zeer gewaardeerd.

De gesprekken met de vertrouwenscommissie waren -zoals u weet- geheim. Wat ik wél kan zeggen is dat we van beide kanten gevoeld hebben dat er een klik is. Ik meende te zien dat de vertrouwenscommissie daar ook naar op zoek was. Ook voor mij is dat belangrijk. Ik ben een mens van de ratio én van het gevoel. Dus in de gesprekken met de vertrouwenscommissie zijn er -naar ik meen- verstandige woorden uitgewisseld en hebben we ook gekeken of wij bij elkaar zouden passen. Ik ben daar enthousiast over, en ik ben blij te horen dat dat wederzijds is. We gaan samen een toekomst tegemoet. Ik zie uit naar de nadere kennismaking met de andere raadsleden. Eergisteren ontmoetten wij elkaar al hier op het stadhuis zodat we vanavond niet helemaal als vreemden in elkaars nabijheid staan. Ik heb u natuurlijk regelmatig gezien tijdens raadsvergaderingen die ik online heb bekeken. Binnenkort gaan we verder met elkaar in gesprek; ik ben blij met de hartelijkheid die ik van u ervaar.


College

Die eerste ontmoeting met de wethouders Hegger, Rotgans en Lageveen en gemeentesecretarisduo Welage en Heiner vond dus plaats begin september bij mij thuis in Friesland. Het was een plezierige ontspannen bijeenkomst. Ik ontmoette een enthousiast en geïnspireerd team met veel gevoel en inzet voor Purmerend. Een ervaren club ook, en een club met humor. De voorbeelden en anekdotes vlogen over tafel en ook de trots op Purmerend. En dat, dames en heren, spreekt mij bijzonder aan. Ik prijs mij gelukkig dat ik bij jullie mag aansluiten en zal in het college zowel als voorzitter als als collegiaal bestuurder met jullie optrekken. Veel dank, wethouder en locoburgemeester Hegger, voor uw toespraak zo-even.

De mensen in mijn omgeving -die van het goede nieuws hoorden over mijn voordracht in Purmerend- feliciteerden mij. Die felicitatie ging vaak gepaard met een opmerking over de Purmerendse volksaard. “Het is daar wel erg direct hoor”. Of: “Je moet misschien wel wat wennen aan de cultuur”. Ik weet niet of ik alles van uw cultuur al heb ervaren, maar ik moet zeggen dat ik het tot nu toe als plezierig ervaar. Ik ervaar daarin ook de eigenschappen die ik waardeer: oprechtheid, geen gedoe en niet te veel poespas. U kunt ervan op aan dat ik wat Friese nuchterheid meeneem naar Purmerend.


Purmerend

Tijdens mijn eerste bezoek aan Purmerend fotografeerde ik een gedicht dat in het centrum aan de muur hangt. Het heet “Verweven” en ik lees het aan u voor.

Verweven.
ruim vier eeuwen geleden
veranderde water in land
met rechte sloten en ringvaart
kwam de gouden grond tot stand

bruggen voor paard en wagen
met tol bij de Beemsterpoort
vissen veranderen in koeien
klei bracht nieuwe producten voort

tol bestaat al lang niet meer
de bruggen zijn gebleven
werelderfgoed en stad
zijn met elkaar verweven

onze keuze is beklonken
niet gescheiden als voorheen
met instemming van velen
worden stad en polder één
was getekend: Thea de Hilster

Mooier kan ik het niet zeggen, dames en heren. Zoals u weet ben ik in mijn burgemeesterschap tot nu toe een grote pleitbezorger geweest van een vitaal platteland, dat in samenspel met de stad zorgt voor een leefbaar Nederland. Stad en platteland hebben elkaar nodig. Het gaat om -zoals het gedicht dat ook uitdrukt- verbinding, om verwevenheid. Purmerend, een oude veemarktstad, een oude marktstad, die zijn agrarische afkomst niet verloochent -kijk maar naar het nieuwe logo- en uitgroeide tot regionaal wooncentrum en krachtige gemeente. En Beemster, de droogmakerij met zijn dorpen en buurschappen en een mooie plek op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Samen een complete gemeente.

U heeft met de fusie tussen Purmerend en de Beemster ook uitgesproken een krachtige gemeente te zijn, stedelijk en landelijk, een thuis voor ruim 90.000 inwoners. Een thuis waarop de inwoners trots zijn, waar zij eigen initiatieven kunnen nemen. Waar enthousiaste vrijwilligers een bloeiend verenigingsleven dragen. De sociale cohesie is groot en er ontstaan allerlei initiatieven tussen Purmerend en Beemster. Dit haal ik uit het coalitieakkoord. U krijgt met mij een burgemeester, dames en heren, die aan dit thuisgevoel graag wil meewerken. Ik vind het van belang dat inwoners die dat willen, betrokken kunnen zijn bij hun eigen leefomgeving. Veel inwoners hechten aan de leefbaarheid in hun eigen wijk, buurt of dorp en willen daar in veel gevallen graag bij betrokken zijn. Van belang is dat de gemeente daarop aansluit en een serieuze gesprekspartner is. De gemeente is niet alleen de instantie die alleen maar regels en barrières opwerpt, hoewel die er soms ook zijn. De gemeente anno 2022 zoekt de samenwerking met inwoners en is creatief in het zoeken van passende vormen van samenwerking.

Wat ik tot nu toe heb gezien is dat Purmerend als gemeentelijke organisatie ook op die manier naar de gemeente en naar gemeentelijke vraagstukken kijkt. Zowel op individueel als op collectief niveau elke keer opnieuw zoekt naar wat nu nodig is en wat werkt. Ik ben daar enthousiast over en ook erg benieuwd naar. Hoe werkt dat in de praktijk, hoe geeft de gemeente dit vorm en hoe ervaren de bewoners het?

Purmerend heeft ambitie. We willen de komende jaren 10.000 extra woningen bouwen, voor een groot deel binnenstedelijk. Daardoor gaat Purmerend zichzelf verbeteren als woonstad. Dat is een prachtig perspectief en een mooie opgave. Het vraagt -in de weg er naar toe- een goed oog voor hoe die nieuwe woningen gaan passen in het huidige Purmerend en bij de belangen van de inwoners. Maar ook hoe we die nieuwe wijken en inwoners gaan betrekken bij Purmerend. Ik draag hier graag aan bij.

Dames en heren, ik aanvaard vandaag mijn taak als burgemeester van Purmerend. De overgang van het Friese platteland naar de stad met ommeland in Zaanstreek Waterland is een grote stap. Ik heb mij voorgenomen nieuwsgierig te zijn. De instellingen, scholen, organisaties, inwoners, winkels, wijken, buurten en dorpen op te zoeken en kennis te komen maken. U te vragen hoe u het vindt hier, waar u trots op bent en wat beter kan en waar u aan werkt. U treft in mij een burgemeester die van contact en van mensen houdt. Ik houd er van te weten waarover ik praat en daarvoor is het nodig dat ik u -als Purmerendse samenleving- leer kennen. Ik hoop dat u mij daarin tegemoet komt. Zodat we mooie ontmoetingen hebben.

U treft in mij ook een burgemeester die erg gericht is op samenwerking. Ik vind een krachtige regio van belang, juist omdat er bijna geen taken meer zijn die je als gemeente in je eentje opknapt. Ook daarom ben ik heel blij met de vertegenwoordiging van collega’s in de regio Zaanstreek -Waterland hier vanavond bij mijn installatie. Collega Hamming wil ik heel hartelijk danken voor zijn fijne toespraak hier vanavond. Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking en lever daarin graag mijn bijdrage. Dank voor jullie belangstelling vanavond.

Ook in de metropoolregio in MRA-verband kan Purmerend rekenen op mijn inzet. Er is veel beweging in de bestuurlijke verhoudingen in Nederland. Met het decentraliseren van veel taken vanuit de landelijke overheid worden ook de taken van veel overheidslagen opnieuw gedefinieerd. Gemeenten als eerste overheid, staan het dichtst bij de inwoners van dit land, dus hebben ook het beste voeling met wat er in de praktijk gebeurt. Ik heb de afgelopen jaren meegesproken over interbestuurlijk samenwerken en zal mij blijven inzetten voor krachtige gemeenten en samenwerkende regio’s waar de menselijke maat nog kan gelden.

En met die menselijke maat, dames en heren, kom ik aan het laatste onderwerp van mijn installatietoespraak. En daarbij wil ik graag de gemeenteraad betrekken. Beste gemeenteraadsleden, wij gaan de komende jaren samenwerken voor en aan Purmerend, waar u de gekozen volksvertegenwoordiging van bent. We hebben een lastige tijd achter de rug en we zitten er eigenlijk nog middenin. We zijn overvallen geweest door de Corona pandemie. Er is oorlog en onveiligheid in de wereld waardoor we vluchtelingenstromen hebben. We zien grote ontwikkelingen op ons af komen op het gebied van klimaat, energie, water en stikstof. En te midden van die ontwikkelingen heeft u uw vinger opgestoken om namens uw partij raadslid van Purmerend te worden. Als raad bestuurt u Purmerend vanuit het algemeen belang van de gemeente. Dat is een grote verantwoordelijkheid waarvan ik zie dat u die met verve heeft opgepakt. Ik zal mij inzetten als uw voorzitter om dat algemeen belang ook te dienen. Een algemeen belang waarin de menselijke maat herkend kan worden omdat kilte en afstandelijkheid niet goed zijn voor onze samenleving. Alles wat aandacht krijgt groeit, dames en heren, ik wens onszelf als bestuur en u als gemeenteraad toe dat we de juiste plantjes water geven en dat de zon elke dag opkomt boven een Purmerend waar we trots op zijn.

Ik beloof u dat ik mijn best ga doen, samen met het college, de gemeenteraad en alle samenwerkingspartners. Morgen beginnen we hier met elkaar aan. Ik ga op werkbezoek op basisschool de Klim-op, waar de kinderen zich verdiepen in het thema burgerschap. Kan het mooier?

Dames en heren, ter afsluiting. Wat zou het mooi zijn geweest als mijn ouders hier vanavond bij hadden kunnen zijn, zij zijn helaas beiden overleden. Lieve ouders, ondernemend, pionierend, wijs en mild. Ik draag hen beiden in mij mee.
Mijn ambt hier in Purmerend veroorzaakt de nodige deining voor mijn man en kinderen, dat kunt u begrijpen. Dus daarom aan hen: dank jullie wel voor jullie steun, begrip en liefde.

En nu gaat het beginnen. Samen op pad!
Dank u wel.''

Installatie Ellen van Selm

Burgemeester Ellen van Selm en de commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

 

Afbeelding Kinderraad Beemster met burgemeester Van Selm

  De Kinderraad van Beemster heeft de voorzittershamer overhandigd aan de burgemeester.